Приймання виконаних робіт в лісовому господарствіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Приймання виконаних робіт в лісовому господарствіВідповідальні особи по мірі заготівлі і підвезення лісопродукції щоденно проводять її приймання від бригади (робітника).

Приймання ділової деревини (сортиментів), хлистів, жердин та деревини для технологічних потреб проводиться в щільних кубічних метрах з точністю до однієї сотої.

Приймання дров і хворосту проводиться в склад очних кубічних метрах. При переведенні складочних кубічних метрів в щільні, що необхідно при складанні звітів діють певні коефіцієнти.

Приймаючи від робітників заготовлені протягом дня хлисти і ділову деревину, відповідальні за приймання особи повинні заміряти кожен хлист і сортимент, по відповідних таблицях визначати їх об’єм в щільних кубічних метрах, зробити маркування незмиваючою крейдою чи фарбою (на торці хлиста – діаметр; на верхньому зрізі сортименту – сорт , діаметр) і провести клеймування. При маркуванні слід керуватися чинним Держстандартом „Лісоматеріали круглі”. Приймання заготовлених дров і хворосту проводиться в складочних кубометрах. В щоденниках приймання виконаних робіт вказуються складочні кубометри, а в зведених документах і звітах вони переводяться в щільні кубометри згідно з відповідними коефіцієнтами.

Відповідальна за приймання особа складає у двох примірних Щоденник приймання робіт на заготівлі (вивезенню) лісопродукції (форма ЛГ-4). При бригадному методі роботи записи в щоденнику ведуться на бригадира, а при індивідуальному – на кожного робітника. Перший примірник щоденника видається бригадиру (робітнику), а другий залишається в особи, яка прийняла лісопродукцію. Матеріально-відповідальна чи інша особа на підставі щоденників заповнює графу „Обсяг роботи виконано” в двох примірниках Наряд –акта на виконання робіт (форма ЛГ-1), який заповнюється після закінчення заготівлі лісопродукції на ділянці, або при настанні строку нарахування заробітної плати. Особа ,на яку складений щоденник (бригадир, робітник) повинна перевірити правильність записаного в наряд-акті об’єму робіт і підписати його. Після цього наряд-акт на виконання робіт разом з першим примірником щоденника здається в лісництво, цех чи інший підрозділ.

Бухгалтерія лісництва, цеху після перевірки і затвердження наряд-актів на виконання робіт лісничим (начальником цеху) проводить нарахування заробітної плати робітникам. Перші примірники наряд-акт і щоденника приймання робіт разом з місячним звітом здаються в бухгалтерію підприємства (ДП ЛГ), а другий примірник наряд – акта зберігається в лісництві з копіями розрахунково-платіжних відомостей.

Другий примірник щоденника здається матеріально-відповідальною особою в бухгалтерію лісництва разом з Рапортом про рух лісопродукції (форма ЛГ-6).

Аналогічно заповнюється і документація на підвезення (трелювання) лісопродукції, тільки в щоденнику приймання робіт і в наряд-акті на виконання робіт вказується „підводка(трелювання)” лісопродукції.

При заготівлі і підвезення лісопродукції на проміжні склади (трелі) комплексними бригадами, де норми виробітку і розцінки розроблені по кінцевій фазі виробництва, в щоденниках і наряд-актах вказується комплексна заготівля лісу з кінцевою фазою виробництва – підводка(трелювання).

Вказаний порядок оформлення первинних документів і приймання лісопродукції застосовується на всіх видах рубок, після чого дозволяється її відпуск ( реалізація).

При заготівлі осмолу відповідальна особа складає акт на заготівлю осмолу та списання вибухових матеріалів в двох примірниках. Один примірник цього акту разом із звітом про рух лісопродукції здається підприємству, а другий лишається в справах лісництва (цеху).

Аналогічно складається наряд – акт і на проведення робіт по добуванню живиці майстром по підсочні лісу.

Роботи, виконані робітниками або бригадою, приймаються щоденно майстром на робочому місці.

На кожен вид робіт робочим, зайнятим на лісосіці видається наряд –завдання, в якому вказується об’єм робіт в кубометрах, термін виконання, норми виробітку і розцінки на роботу, що виконується. Якщо на протязі розрахункового періоду робітник виконує різні роботи, йому видається окремий наряд-завдання на кожну роботу.

При прийманні роботи від вальщиківнеобхідно перевірити правильність звалювання дерев, тобто вона повинна проводитись в заданому напрямку із зрізанням пеньків на волоках нарівні з землею, а на частині лісосіки, що лишилась із залишенням пеньків на висоті шийки кореня.

При прийманні роботи від трелювальників хлистів необхідно слідкувати за тим, щоб всі звалені дерева і дерева, які підлягають трелюванню були зібрані на лісосіці і стрельовані на верхній склад.

Невиконання вказаних умов являється грубим порушенням в роботі, особи, що допускають порушення, несуть матеріальну відповідальність згідно діючого законодавства.

Наряд-акт заповнюється на всі види робіт, після їх виконання, в ньому вказується дата виконання робіт, місце проведення, найменування, об’єм робіт, фактичне виконання завдання, норма виробітку, кількість виконаних норм та нараховується сума заробітку на бригаду, а також відмічається витрата пального, матеріалів та відходів виробництва. Заповнюється табель і проводиться внутрішньобригадний розрахунок заробітної плати.

Тестові завдання для самоперевірки:

Виберіть правильну, на Вашу думку, відповідь і зазначте її код у бланку відповідей.

1. Заробітна плата — це:

а) новостворена кожним робітником вартість у грошовій формі, що виділяється державою для їх особистого споживання;

б) сукупність матеріальних благ і послуг, отриманих із су­спільних фондів споживання;

в) абсолютна сума грошових засобів, отриманих працівни­ками пропорційно до кількості і якості їхньої праці;

г) грошова винагорода, яку за трудовим договором власник виплачує працівникові за виконану ним роботу.

2. Заробітна плата робітника-погодинника залежить від:

а) розцінки;

б) годинної тарифної ставки;

в) кількості виготовлених деталей;

г) відпрацьованого часу;

д) якості продукції: .

3. Заробітна плата між членами бригади, що працюють в однакових умовах, розподіляється за:

а) кількістю відпрацьованого часу;

б) обсягом випущеної продукції;

в) кількістю відпрацьованих коефіцієнто-годин;

г) розрядом робіт;

д) коефіцієнтом виконання норм.

 

4. Вкажіть основні системи заробітної плати:

а) відрядна;

б)акордна;

в) погодинна;

г) колективна;

в) галузеві й районні коефіцієнти;

г) годинна тарифна ставка І розряду.

5. У тарифно-кваліфікаційному довіднику відображено:

а) характеристику робіт для кожного розряду;

б) вимоги до знань і вмінь робітників;

в) тарифні коефіцієнти;

г) тарифні ставки;

д) форми і системи заробітної плати.

6. Додаткова заробітна плата визначається у процентах від:

а) основної заробітної плати;

б) премій;

в) суми основної заробітної плати і премій;

г) цільових витрат.

7. Розмір преміальних доплат робітникам визначається у процентах від:

а) додаткової заробітної плати;

б) сум основної та додаткової заробітної плати;

в) заводських витрат;

г) цехових витрат;

д) тарифної заробітної плати.

8. Заробітна плата регулюється за:

а) рівнем кваліфікації робітника;

б) значенням галузі;

в) складністю роботи;

г) шкідливістю виробництва;

д) національними особливостями;

е) географічним положенням.

9. Вкажіть основні форми заробітної плати:

а) відрядна;

б) відрядно-прогресивна;

в) відрядно-преміальна;

г) погодинно-преміальна;

д) погодинна;

е) непряма відрядна;

є) акордно-преміальна.

 

10. Яка із основних форм заробітної плати є економічно найвигіднішою:

а) відрядна;

б) погодинна;

в) відрядна чи погодинна залежно від умов виробництва?

 

Тема 3.1. Собівартість, ціни, лісові такси

План

1. Поняття про собівартість, її види , структура та шляхи зниження.

2. Класифікація витрат в лісовому господарстві. Кошторис виробництва.

3. Калькуляція собівартості продукції.

4. Поняття про ціну, її види та функції.

5. Встановлення цін на продукцію лісового господарства.

6. Лісові такси, їх економічний зміст та застосування.

Література

Основна

1. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Підручник. – Київ.: Атіка. 2002. – 480 с.

2. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Структурно-логічний

навч.посібник. – К.:КНЕУ, 2001. – 457с.

Додаткова

1. Методичні рекомендації по калькулюванню собівартості на підприємствах

лісового господарства та формуванню оптових цін на лісопродукцію і продукцію деревообробки при введенні в дію нових Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

2. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 16

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2006 р. № 174 «Про плату за використання лісових ресурсів».

4. Сенько Є.І. Економіка підприємств лісового комплексу. Посібник для студентів лісомеханічного та інженерно-економічного факультетів.Львів.-1995.-69с.

5. Синякевич І.М. Економіка галузей лісового комплексу: Підручник. – Львів.: Світ,1996.-184с.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.76.226 (0.008 с.)