Підручники, навчально-методичні посібникиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Підручники, навчально-методичні посібники1. Аношин Р.М., Воронин И.В., Кляузою М.П., Туркин В.А, Куликова Т.А., Трянов М.А. Экономіка, організация и планирование производства в лесхозах. – М.: Лесная промышленность, 1984, – 278с.

2. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Підручник. – К.:”Атіка., 2002. – 458с.

3. Єдині норми виробітку на лісозаготівельні роботи. М., 1990 рік.

4. Івахненко В.М. „Курс економічного аналізу” Навч. посібник. – К.: ”Знання-Прес”, 2002. – 189с.

5. Економічний аналіз. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних

закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” за ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. –

Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 680 с.

6. Інструкція з обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки на

підприємствах Державного комітету лісового господарства України.

7. Іфтемічук В.С., Григор’єв В.А., Маниліч М.І., Шута Г.Д. Ґенеза ринкової економіки (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка, економічний аналіз, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, фінанси, банки, інвестиції, біржова діяльність): Терміни, поняття персоналії. Навчальний економічний словник-довідник. – К.: «Магнолія плюс», 2004. – 688с.

8. Лісівництво. Терміни та визначення. К.: Держстандарт України, 1997. – 44 с.

9. Комплексні норми виробітку і часу на лісозаготівлях. – К., 2000.- 62с.

10. Методичні рекомендації по калькулюванню собівартості на підприємствах лісового господарства та формуванню оптових цін на лісопродукцію і продукцію деревообробки при введенні в дію нових Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

11. Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 2,3,7,15,16.

12. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник. – К.: Скарби, 2002. – 336 с.

13. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Структурно-логічний навч. посібник. К.: КНЕУ, 2001. – 457с.

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2006 р. № 174 «Про плату за використання лісових ресурсів».

15. Сенько Є.І. Економіка підприємств лісового комплексу. Посібник для студентів лісомеханічного та інженерно-економічного факультетів. –Львів.: ЛТУ, 1995. – 69с.

16. Сенько Є.І.., Синякевич І.М., Динька П.К., Дейнека А.М. Економічна ефективність інвестицій. Методичні рекомендації для вивчення теми «Економічна ефективність інвестицій». – Львів.: ЛТУ, 2003. – 45с.

17. Синякевич І.М. Економіка галузей лісового комплексу: Підручник. – Львів.:

Світ, 1996. – 184с.

18. А.А.Студитський, Г.М.Кисельов, В.В.Павлов і ін. „Довідник по заробітній платі на підприємствах лісового господарства”. Москва. ”Лісова промисловість”, 1977р.

19. Тарифно-кваліфікаційний довідник робіт і професій.

20. Таблиці тарифних ставок робітників по основних видах лісозаготівельних і лісогосподарських робіт.

21. Швиденко А.Й. Ліси та лісівництво в Україні. – Чернівці.: Рута, 2002. –28с.

Газети та журнали

1. Голос України.

2. Економіка України.

3. Лісовий і мисливський журнал.

4. Урядовий кур’єр.

5. Фінанси України

 

 

КОНТРОЛЬ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ

Форми контролю

З предмета „Економіка, організація та планування лісового господарства”

передбачені такі форми контролю рівня навчальних досягнень студентів: проміжний контроль, підсумковий контроль.

Проміжний контроль – модульні контрольні роботи

Підсумковий контроль - екзамен з предмета.

Критерії оцінювання знань

Перевірка та оцінювання знань студентів з навчального курсу „Економіка, організація та планування лісового господарства” проводиться з врахуванням:

- рівня виконання курсової роботи;

- проведення усного екзамену з усього курсу.

Екзамен

Проведення усного екзамену – це найважливіший метод контролю та оцінки

знань студентів з навчального курсу „Економіка, організація та планування лісового господарства” . Результати екзамену можуть бути оцінені за п’ятибальною системою: 5- „відмінно”, 4-„добре”, 3 -„задовільно”, 2 - „незадовільно”.

При оцінюванні відповіді враховуються: зміст відповіді, вміння викладати думки, володіння науково - економічними термінами .

Оцінка „Відмінно”

Студент має систематичні та глибокі знання з навчального матеріалу, повністю висвітлює зміст поставленого питання або проблеми; чітко уявляє зміст матеріалу, вільно володіє спеціальними термінами, технічно і грамотно ілюструю відповідь схемами, послідовно викладає матеріал, використовує нормативні документи, впевнено і правильно застосовує одержані знання з даної дисципліни і суміжних дисциплін.

Оцінка „Добре”

Студент розкриває основний зміст матеріалу, точно використовує спеціальні терміни, повністю засвоїв основну літературу, викладає матеріал у логічній послідовності, робить певні узагальнення і висновки, але не наводить практичних прикладів, або можливо у відповідях допускає незначні неточності в термінах.

Оцінка „Задовільно”

Студент зміст питання розкриває частково, не завжди послідовно і не пов’язує свої відповіді із знаннями з дисципліни та суміжних дисциплін. Відповіді неповні , але суть питання в цілому висвітлена.

Оцінка „Незадовільно”

Студент не висвітлює основного змісту питання, слабо володіє спеціальною термінологією, слабо володіє мовою викладу матеріалу, дає неправильні відповіді на поставлені теоретичні питання.

 

Екзаменаційні питання з дисципліни

1. Лісове господарство як галузь народного господарства , її завдання та особливості.

2. Відмінні особливості основних фондів і оборотних коштів.

3. Виробнича потужність, її види і методика розрахунку.

4. Доход, прибуток, як економічні категорії. Методика її визначення та шляхи зростання.

5. Охарактеризувати принципи господарського розрахунку: самостійності, самофінансування, матеріальної зацікавленості, матеріальної відповідальності, режиму економії.

6. Розкритизначення особливості внутрішньогосподарського розрахунку в лісовому господарстві.

7. Спрацювання, амортизація основних фондів. Методи нарахування амортизації основних засобів, їх характеристика.

8. Документація господарських операцій, документообіг, діловодство в лісництві.

9. Оборотні виробничі фонди підприємства. Показники ефективності використання оборотних фондів.

10. Завдання та значення планування на сучасному етапі.

11. Поняття про економічну ефективність, її показники.

12. Рентабельність як відносний показник рівня ефективності роботи (дохідності) підприємства. ЇЇ види та порядок розрахунку.

13. Лісові такси, їх економічний зміст та застосування.

14. Склад і класифікація кадрів лісогосподарського підприємства. Система підготовки і перепідготовки кадрів.

15. Аналіз собівартості виробленої продукції.

16. Продукція лісового господарства та її значення в суспільстві.

17. Значення аналізу господарської діяльності для прийняття рішень та підвищення ефективності виробництва.

18. Відрядна форма оплати праці. Порядок нарахування заробітної плати за її системами.

19. Охарактеризувати погодинну форму оплати праці та порядок нарахування заробітної плати за її системами.

20. Землі лісового фонду як найважливіший засіб виробництва в лісовому господарстві.

21. Технічне нормування праці: суть, завдання, його організація в лісгоспах.

22. Поняття про ціну. Види цін. Складові елементи цін.

23. Аналіз виконання виробничої програми лісогосподарського підприємства.

24. Значення продуктивності праці для підвищення ефективності лісогосподарського виробництва, її показники та фактори зростання.

25. Планування собівартості продукції.

26. Значення лісового господарства для народного господарства України. Суть процесів розширеного відтворення лісових ресурсів.

27. Планування фонду основної і додаткової заробітної плати керівних працівників, спеціалістів і службовців.

28. Поняття про норми виробітку, норми часу і норми чисельності.

29. Тарифна система: тарифно-кваліфікаційні довідники, тарифні сітки, тарифні ставки.

30. Порядок розрахунку норм виробітку по матеріалах фотохронометражних спостережень.

31. Поняття про фото хронометраж робочого часу, методика проведення.

32. Складання плану виробництва і вартості готової продукції.

33. Поняття про інвентаризацію. Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей на підприємствах лісового господарства.

34. Методика визначення чисельності та комплектування бригад на лісозаготівельних роботах.

35. Прийом та облік виконаних робіт на лісозаготівлі.

36. Господарський розрахунок: суть, принципи організації та його особливості в лісовому господарстві.

37. Економічні особливості лісової галузі та перспективи її розвитку до 2015року.

38. Порядок приймання робіт в лісовому господарстві та складання наряд-актів на виконання робіт.

39. Бухгалтерський облік в лісництві, його організація.

40. Суть та принципи організації заробітної плати, її структура.

41. Науково-технічний прогрес, його вплив на ефективність лісогосподарського виробництва.

42. Заробітна плата як економічна категорія, її зв’язок з кінцевими результатами діяльності трудових колективів.

43. Характеристика державного лісового фонду. Породний склад, вікова структура і продуктивність лісів.

44. Поняття про виробничий процес та виробничий цикл, шляхи скорочення тривалості виробничого циклу.

45. Значення планування в системі управління сільськогосподарським виробництвом. Види планів.

46. Встановлення ціни на лісопродукцію, її види та функції в умовах нового господарського розрахунку.

47. Поняття про собівартість, її структура та шляхи зниження.

48. Порядок проведення хронометражних спостережень, їх значення для розрахунку норм.

49. Продукція лісового господарства, її види і значення.

50. Поняття, складові елементи виробничого процесу та його особливості в лісовому господарстві.

51. Звіт лісничого, порядок його складання.

52. Документооборот та діловодство в лісництві.

53. Лісовий кодекс України.

54. Поняття про прибуток, його види та шляхи збільшення.

55. Види, бригад, організація їх роботи у лісогосподарському виробництві.

56. Фізичний та моральний знос основних засобів. Шляхи відтворення основних засобів.

57. Роль економічних знань в роботі спеціалістів лісового господарства.

58. План фінансування витрат на лісогосподарське виробництво.

59. Предмет “Економіка, організація та планування лісового господарства”, його зміст, структура та завдання.

60. Ефективність капітальних вкладень на впровадження нової техніки в лісовому господарстві.

61. Планування собівартості продукції.

62. Значення лісового господарства для народного господарства України. Суть процесів розширеного відтворення лісових ресурсів.

63. Планування фонду основної і додаткової заробітної плати керівних працівників, спеціалістів і службовців.

64. Поняття про норми виробітку, норми часу і норми чисельності.

65. Тарифна система: тарифно-кваліфікаційні довідники, тарифні сітки, тарифні ставки.

66. Порядок розрахунку норм виробітку по матеріалах фотохронометражних спостережень.

67. Поняття про фото хронометраж робочого часу, методика проведення.

68. Складання плану виробництва і вартості готової продукції.

69. Поняття про інвентаризацію. Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей на підприємствах лісового господарства.

70. Порядок проведення хронометражних спостережень, їх значення для розрахунку норм.

71. Продукція лісового господарства, її види і значення.

72. Поняття, складові елементи виробничого процесу та його особливості в лісовому господарстві.

 

РЕЦЕНЗІЯПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.191.36 (0.028 с.)