Калькулювання виробничої собівартості продукції по статтях витрат на підприємствах лісового господарстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Калькулювання виробничої собівартості продукції по статтях витрат на підприємствах лісового господарства 

Калькулювання виробничої собівартості продукції групується за слідуючими статтями:

1.Сировина і матеріали ( в т.ч. попнева плата).

2. Зворотні відходи.

3. Покупні матеріали, комплектуючі вироби, напівфабрикати, роботи і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств і організацій.

4. Паливо і енергія на технологічні цілі.

5. Основна заробітна плата.

6. Додаткова заробітна плата.

7. Відрахування на соціальні заходи .

8. Витрати на утримання і експлуатацію устаткування

9. Загально виробничі (цехові) витрати.

10. Інші виробничі витрати.

 

1. До статті калькуляції “Сировина й матеріали”включається вартість сировини і матеріалів, які входять до складу продукції, що виготовляється, або які є необхідними компонентами при її виготовленні.

В цю статтю включаються також витрати, пов’язані з використанням ресурсів природної сировини, включаючи плату за деревину лісових порід, що відпускається на пні, і на живицю (попнева плата).

Попнева плата – це плата за деревину лісових порід, що відпускається на пні, пнів для осмолу і деревостою, які використовуються для підсочки, у відповідності з виділеним лісосічним фондом за встановленими таксами. Витрати по повній платі розподіляються: лісозаготівля, добування живиці, заготівля осмолу.

По лісозаготівлях в статтю “Сировина й матеріали” включається тільки попнева плата. Всі матеріали, списані безпосередньо на лісозаготівлю (трос, дріт та інші) включається в статтю “Покупні матеріали, комплектуючі вироби, напівфабрикати, роботи і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств”.

Деревина власної заготівлі, передана для подальшої переробки, в межах лісогосподарського підприємства, включається в калькуляцію по продукції деревообробки в статтю “Сировина й матеріали” по виробничій собівартості деревини, що склалася на нижньому складі, враховуючи сортименти деревини, породу, сортність, діаметр та інші параметри, які визначають якість та цінність деревини.

2. У статті калькуляції “Зворотні відходи” відображається вартість зворотніх відходів, що вираховується із загальної суми матеріальних витрат, віднесених на собівартість продукції.

Зворотні відходи – це залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, що утворилися в процесі виробництва продукції, втратили повністю або частково споживчі властивості початкового ресурсу і через це використовуються з підвищеними витратами (зниження виходу продукції) або зовсім не використовуються за прямим призначенням.

3. До статті калькуляції “Покупні матеріали, комплектуючі вироби, напівфабрикати, роботи і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств і організацій”включається:

- вартість куплених матеріалів, комплектуючих виробів, напівфабрикатів.

До напівфабрикатів належить продукція, що не пройшла всіх установлених технологічним процесом стадій виробництва й потребує доопрацювання або укомплектування. Напівфабрикати власного виробництва передаються підприємством для подальшого використання у власному виробництві по виробничій собівартості, а також можуть реалізуватися на сторону як готова продукція.

- послуг виробничого характеру сторонніх підприємств і організацій по виконанню окремих операцій по виготовленні продукції, обробці сировини і матеріалів, які можуть бути прямо віднесені на собівартість окремих видів продукції.

Витрати на покупні матеріали, комплектуючі вироби, напівфабрикати формуються виходячи з цін покупки, включаючи витрати на придбання.

4. До статті калькуляції “Паливо і енергія для використання на технологічні цілі” відносяться всі види палива та енергії, що безпосередньо витрачаються у технологічному процесі виробництва продукції, як одержані від сторонніх організацій, так і вироблені самим підприємством.

При незначній питомій вазі палива і енергії для використання на технологічні цілі вартість їх може відноситися на витрати по утриманню і експлуатації устаткування.

Витрати палива і енергії на опалення будинків і споруд, внутрішнє і зовнішнє освітлення і різні господарські потреби відносяться на статтю “Загальновиробничі витрати” та “Адміністративні витрати”.

Витрати на паливо і енергію формуються, виходячи з цін придбання, включаючи витрати на транспортування, зберігання та доставку до підприємства.

5. До статті калькуляції “Основна заробітна плата”відносяться витрати на виплату основної заробітної плати, обчисленої згідно з прийнятим лісогосподарським підприємством системами оплати праці, у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників, зайнятих виробництвом продукції.

Заробітна плата робітників, зайнятих у виробництві відповідної продукції (робіт, послуг)безпосередньо, включається до собівартості відповідних видів продукції.

6. До статті калькуляції “Додаткова заробітна плата”відносяться витрати на виплату виробничому персоналу лісогосподарського підприємства додаткової заробітної плати, нарахованої за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені законодавством, премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

7. До статті калькуляції “Відрахування на соціальні заходи” відносяться відрахування на пенсійне забезпечення, відрахування на соціальне страхування, страхування на випадок безробіття, відрахування на індивідуальне страхування.

8. До статті калькуляції “Витрати на утримання та експлуатацію устаткування” належать:

- витрати на повне відновлення основних виробничих фондів та капітальний ремонт у вигляді амортизаційних відрахувань від вартості виробничого та підйомно-транспортного устаткування, трелювання тракторів, лебідок, агрегатних лісозаготівельних машин, навантажувально-розвантажувальних механізмів, механізованих ліній на нижніх складах, сучко різних і інших установок лісопильного, деревообробного і інших виробництв, цехового транспорту та інструментів із складу основних виробничих фондів на реконструкцію, модернізацію та капітальний ремонт фондів, що належать підприємству, а також тих, що перебувають у користуванні підприємства за умовами оренди (лізингу), обчислені за х балансовою вартістю відповідно до встановлених норм, включаючи прискорену амортизацію активної їх частини.;

- витрати для проведення поточного ремонту, у тому числі взятого у тимчасове користування за угоди оперативної оренди (лізингу), за винятком його реконструкції і модернізації;

- витрати на внутрішньозаводське переміщення вантажів;

- знос малоцінних і швидкозношувальних інструментів та пристроїв нецільового призначення;

- витрати на утримання та будівництво лісовозних доріг (відносяться на собівартість лісозаготівель);

- інші витрати, пов’язані з утриманням та експлуатацією устаткування.

9. До статті калькуляції “Загальновиробничі (цехові) витрати”

включаються:

- витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління цехами, дільцями тощо; відрахування на соціальні заходи і медичне страхування апарату управління цехами, дільницями; витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо);

- амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового,

дільнич ного, лінійного призначення;

- амортизація нематеріальних активів загальновиробничого ( цехового,

дільничного, лінійного) призначення;

- витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну

оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення;

- витрати на вдосконалення технологій й організацій виробництва;

- витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та

інше утримання виробничих приміщень;

- витрати на обслуговування виробничого персоналу;

- витрати на охорону праці, техніку безпеки й охорону навколишнього

середовища;

- інщі витрати ( втрати від браку, оплата простоїв).

10. До статті калькуляції “Інші виробничі витрати” відносяться витрати, пов’язані з технологічним процесом виготовлення продукції, надання послуг, які не враховані у вище перерахованих статтях калькуляції.

Наприклад: при формуванні виробничої собівартості на лісопродукцію,

перевезену на нижній склад, витрати на погрузку деревини в лісі, перевозку її з верхнього складу на нижній, розгрузка на нижньому складі та інші витрати, пов′язані з цим, не враховані в перелічених статтях, тому ці витрати слід показувати у статті калькуляції “Інші виробничі витрати”.

11. У статті калькуляції “Виробнича собівартість” показується підсумок

по всіх статтях кулькуляції за мінусом витрат по статті “Зворотні відходи”.

 

 

Тестові завдання для самоперевірки

Дайте відповіді на запитання:

1. Що таке планування та яке його значення для підприємства?

2. В чому полягає суть стратегічного планування?

3. Що собою являє бізнес план та яка його типова структура?

4. Охарактеризуйте річний план економічного та соціального розвитку підприємства.

5. Яке основне завдання плану виробництва та реалізації продукції?

6. Як планується виробнича потужність підприємства?

7. Який порядок планування техніко-економічних показників трелювальних тракторів і лісовозних автомобілів?

8. Зміст та значення плану по праці і заробітній платі.

9. Яка мета плану по собівартості, прибутку та рентабельності?

10. Дайте характеристику фінансового плану.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.60.144 (0.011 с.)