ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аудит визначення валових доходів, балансового прибутку (збитку), розрахунку податку на прибутокПриклад розв'язку задачі

Умова задачі

Підприємство згідно з договором купівлі-продажу мало було до ЗО серпня 2000 р. відвантажити готову продукцію на загальну суму 16 500 грн., у тому числі ПДВ — 2750 грн. Покупець повинен був розрахуватися за отриманий товар до ЗО вересня 2000 р. Готова продукція була повністю відванта­жена 25 серпня 2000 р., а її вартість у III кварталі 2000 р. включена до складу валових доходів. Проте у річному звіті валові доходи зменшені на вартість відвантаженої продукції позаяк покупець затримав оплату її вартості без відповідно­го узгодження.

Розв'язок задачі

Підприємство безпідставно занизило валові доходи та оборот, що підлягає обкладанню податком на прибуток, су­мою 13 750 грн. Згідно з підпунктом 12.1.1 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22 травня 1997 р. №283/97-ВР платник податку має право зменшити суму валового доходу за звітний період на вартість відвантажених товарів (вико­наних робіт, наданих послуг), якщо покупець цих товарів (робіт, послуг) затримує їх оплату. Підприємство звернулося із зая­вою до арбітражного суду про стягнення заборгованості; по­купця визнано банкрутом.

Для виправлення цієї ситуації підприємству потрібно збільшити валові доходи на зазначену суму, і тільки після вжиття належних заходів (звернення до арбітражного суду) підприємство має право зменшувати валові доходи на вартість відвантаженої, але неоплаченої готової продукції.

Задача 1

Основний вид діяльності ТОВ — роздрібна торгівля не­продовольчими товарами. Крім того, у магазині підприєм­ства півроку працював комісійний відділ. За підсумками 1999 р., прибуток від комісійної діяльності становив 150 грн. (комісійна винагорода). Валовий дохід за рік від роздрібної торгівлі — 950 грн., у тому числі ПДВ — 158 грн., витрати обігу — 1000 грн. У декларації про прибуток підприємства наведена сума балансового збитку — 58 грн.

Задача 2

Підприємство у січні 2000 р. перерахувало дитячому ансамблю 124 грн. як допомогу на оздоровлення дітей. Ця сума враховувалася при зменшенні балансового прибутку. Розмір одержаного балансового прибутку та відповідну суму, яка враховується при обчисленні оподатковуваного прибут­ку, наведено у табл. 2.15.

Таблиця 2.15

Звітний період Балансовий прибуток, отриманий за звітний період, грн. Сума зменшення балансового прибутку на розмір перерахованої допомоги для цілей оподаткування, грн.
І квартал
Півріччя
Дев'ять місяців
Рік

Задача З

Відсотки банку, нараховані на залишок коштів на розра­хунковому рахунку, протягом 2000 р. відображалися запи­сом: Д-т 311 — К-т 792.

Задача 4

Рахунок за оренду приміщення протягом IV кварталу 2000 р. підприємство отримало у лютому 2001 р. Оплата ра­хунку була відображена записом: Д-т 84 — К-т 311. До вало­вих доходів сума оренди не була віднесена.

Задача 5

У лютому та березні 2000 р. нарахування податку на зем­лю відображувалося так: Д-т 23 — К-т 641 — відповідно 1020 грн. та 340 грн. Одночасно у Декларації про прибуток підприємства за І квартал 2000 р. прибуток був зменшений з метою оподаткування на 1360 грн. віднесенням суми до скла­ду валових витрат. Кошти були перераховані у квітні 2000 р. на суму 1500 грн., і ця сума також була віднесена до складу валових витрат у Декларації про прибуток за І півріччя.

Задача 6

На підприємстві за актом перевірки були нараховані штрафні санкції, які належить сплатити Пенсійному фонду та Фонду соціального страхування. Сплата пені Пенсійному фонду згідно з інкасовим дорученням №1818 від 28.03.99 р. становить 198,15 грн. Фонду соціального страхування нара­хована пеня 166 грн. Загальна сума 364,15 грн. віднесена до валових витрат за І квартал 1999 р.

 

Задача 7

Підприємство має три торговельні точки. Щомісяця пла­та за патент становить 130 грн. За даними розрахунку подат­ку на прибуток за І квартал 2000 р., підприємство має спла­тити 2500 грн. податку. Авансових платежів податку на при­буток підприємство не здійснювало, а сплачувало лише пла­ту за патент. Податкові зобов'язання з податку на прибуток у Декларації за І квартал визначено на суму 2500 грн. без урахування вартості сплачених патентів.

Задача 8

Підприємство займається оптовою торгівлею продукта­ми харчування і має один торговельний кіоск. Дані про при­буток та податок на прибуток підприємства за квартал наве­дено в табл 2.16.

Щомісячна плата за патент роздрібної торгівлі дорівнює 90 грн., оптової — 200 грн. Нарахування податку на прибу­ток за вказаний квартал у Декларації відображено сумою 1200 грн. Ця сума була сплачена до бюджету.

Таблиця 2.16

Вид діяльності     1-й місяць 2-й місяць 3-й місяць
прибу­ток податок на прибуток прибу­ток податок на прибуток прибу­ток податок на прибуток
Оптова торгівля -1000
Роздрібна торгівля (кіоск)  
Всього -700

Задача 9

Підприємство отримало від приватного підприємця у грудні 2000 р. безповоротну фінансову допомогу розміром 1000 грн. Ці кошти до складу валових доходів підприємства у IV кварталі внесені не були.

Задача 10

Підприємство займається інформаційним обслуговуван­ням, для чого укладаються безстрокові договори із зазначен­ням річної плати. Такі договори розглядаються як довго­строкові. Наприклад, у січні надійшла сума річної плати на 2400 грн. До складу валових доходів кожного кварталу вклю­чається 1/4 частина отриманої суми, тобто 400 грн.

 

 

Аудит звітності підприємства

Приклад розв'язку задачі

Умова задачі

Підприємство у жовтні 1997 р. отримало кредит 250 тис. грн. під 55 % річних, термін повернення якого минає у листо­паді 2001 р. Станом на 01.01.2001 р. підприємство розрахува­лося за відсотками і повернуло 150 тис. грн. основного боргу.

У Балансі на 31.12.2000 р. сума в 100 тис. грн. відображена в рядку 440 "Довгострокові кредити банку".

Розв'язок задачі

Згідно з П(С)БО 2 "Баланс" зобов'язання класифікується як довгострокове, якщо воно не буде погашене протягом опе­раційного циклу підприємства або дванадцяти місяців, почина­ючи з дати балансу. Отже, заборгованість з основної суми боргу слід було класифікувати як поточне зобов'язання та відобразити у розділі IV "Поточні зобов'язання" в рядку 510 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями".

Задача 1

Залишки на рахунках у Головній книзі станом на 01.01.2001 р. наведено в табл. 2.17, а дані статей Балансу в табл. 2.18.

Таблиця 2.17

Код субра­хунку Назва рахунку   Сальдо рахунку, грн.
Д-т К-т
Будинки та споруди 2 856 418  
Машини та обладнання  
Транспортні засоби  
Інструменти, прилади та інвентар  
Малоцінні необоротні матеріальні активи  
Авторські та суміжні з ними права  
Знос   1 502 518
Знос машин та обладнання   441 111
Знос транспортних засобів  
Знос інструментів, пристосування та інвентарю  
Знос інших необоротних матеріаль­них активів  
Знос нематеріальних активів  
Інші інвестиції пов'язаним сторонам  
Капітальне будівництво  
Придбання (виготовлення) основних засобів  
Відстрочені податкові активи  
Сировина й матеріали 158 316  
Паливо 24 518  
Запасні частини  
Інші матеріали  
Малоцінні та швидкозношувані предмети  
Виробництво  
Готова продукція 418 516  
Товари на складі  
Каса в національній валюті  
Поточні рахунки в національній валюті  
Грошові документи в національній валюті  
Короткострокові векселі, одержані в національній валюті  
Розрахунки з вітчизняними покупцями 118 523  
Розрахунки за виданими авансами  
Розрахунки з підзвітними особами
Розрахунки за нарахованими доходами  
Резерв сумнівних боргів  
Витрати майбутніх періодів  
Статутний капітал   1 331 400
Емісійний дохід  
Дооцінка активів   824 687
Безоплатно одержані необоротні активи  
Резервний капітал  
Прибуток нерозподілений   23 440
Вилучені акції  
Неоплачений капітал  
Забезпечення виплат відпусток  
Довгострокові кредити банків у національній валюті   19 000
Інші довгострокові зобов'язання  
Поточна заборгованість за довгостроко­вими зобов'язаннями в національній валюті  
Розрахунки з вітчизняними поста­чальниками   144 568
Розрахунки з ПДВ  
Розрахунки з прибуткового податку  
Розрахунки з податку на прибуток  
Розрахунки за внесками до інноваційного фонду  
Податкові зобов'язання  
Податковий кредит  
За пенсійним забезпеченням   10 612
За соціальним страхуванням  
За страхуванням на випадок безробіття  
Розрахунки за заробітною платою   124 546
Розрахунки з депонентами  
Розрахунки за нарахованими дивідендами  
Розрахунки за авансами одержаними  
Дохід від реалізації готової продукції   100 654
Дохід від реалізації товарів  
Дохід від реалізації інших оборотних активів  
Відшкодування раніше списаних активів  
Дохід від списання кредиторської заборгованості  
Дивіденди одержані  
Собівартість реалізованої готової продукції 60 518  
Собівартість реалізованих товарів  
Адміністративні витрати 20 634  
Витрати на збут  
Собівартість реалізованих виробничих запасів  
Податок на прибуток від звичайної діяльності  
Таблиця 2.18
Актив Пасив
Код рядка Сума, тис. грн. Код рядка Сума, тис. грн.
1773,6 1331,4
3720,1 1,4
1946,5 826,7
10,9 8,8
0,4 23,4
1,1 (6,0)
0,7 2185,7
6,5 9,6
0,9 9,6
3,0 19,0
1795,3 1,0
197,7 20,0
424,0 1,5 *
3,0 149,9
125,9 18,1
127,1 19,9
1,2 130,4
0,8 2,4
5,1 322,2
756,5 14,5
0,3    
2552,1 2552,1
                 

Задача 2

Залишки на рахунках у Головній книзі станом на 01.01.2001 р. наведено у табл. 2.19, а дані статей Балансу в табл. 2.20.

Таблиця 2.19

Код субра­хунку Назва рахунку     Сальдо рахунку, грн.
Д-т К-т
Будинки та споруди 1 846 534  
Машини та обладнання 39 781  
Транспортні засоби 89 615  
Малоцінні необоротні матеріальні активи  
Інвентарна тара  
Авторські та суміжні з ними права  
Знос будівель та споруд   1 423 568
Знос машин та обладнання   22 816
Знос транспортних засобів   24 158
Знос малоцінних необоротних матеріальних активів  
Знос інвентарної тари  
Знос нематеріальних активів  
Інвестиції непов'язаним сторонам 10 816  
Придбання (виготовлення) основних засобів 20 645  
Довгострокові векселі одержані 10 000  
Сировина й матеріали  
Паливо  
Тара й тарні матеріали  
Малоцінні та швидкозношувані предмети  
Товари на складі  
Товари в торгівлі  
Тара під товарами  
Торгова націнка   40 114
Каса в національній валюті  
Поточні рахунки в національній валюті  
Поточні рахунки в іноземній валюті  
Грошові документи в національній валюті  
Короткострокові векселі, одержані в національній валюті  
Розрахунки з вітчизняними покупцями 24 813  
Розрахунки за виданими авансами  
Розрахунки з підзвітними особами  
Розрахунки за претензіями  
Резерв сумнівних боргів  
Витрати майбутніх періодів  
Статутний капітал   510 000
Інший вкладений капітал  
Дооцінка активів  
Безоплатно одержані активи  
Непокриті збитки  
Неоплачений капітал  
Забезпечення виплат відпусток  
Забезпечення гарантійних зобов'язань  
Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті  
Довгострокові векселі, видані в національній валюті  
Відстрочені податкові зобов'язання  
Інші довгострокові зобов'язання  
Поточна а заборгованість за довго­строковими зобов'язаннями в націо­нальній валюті  
Короткострокові векселі, видані в національній валюті  
Розрахунки з вітчизняними постачальниками   38 214
Розрахунки з іноземними постачальниками   15 311
Розрахунки з ПДВ  
Розрахунки з прибуткового податку  
Розрахунки з податку на прибуток  
Розрахунки за внесками до інноваційного фонду  
Розрахунки податку з власників транспортних засобів  
Розрахунки податку на землю  
Податкові зобов'язання  
Податковий кредит  
За пенсійним забезпеченням  
За соціальним страхуванням  
За страхуванням на випадок безробіття  
Розрахунки за заробітною платою   10 540
Розрахунки з депонентами  
Розрахунки за нарахованими дивідендами  
Розрахунки за авансами одержаними   10 967
Дохід від реалізації товарів   505 920
Вирахування з доходу 15 618  
Дохід від операційної оренди активів  
Дохід від операційної курсової різниці  
Отримані штрафи, пені, неустойки  
Відсотки одержані  
Дохід від безоплатно одержаних активів  
Собівартість реалізованих товарів 388 745  
Адміністративні витрати 65 814  
Витрати на збут 12 511  
Нестачі і втрати від псування цінностей  
Відсотки за кредит  
Податки на прибуток від звичайної діяльності  

Таблиця 2.51

Актив Пасив
Код рядка Сума, тис. грн. Код рядка Сума, тис. грн.
(7)
 
 
   
   

 


 


 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.42.98 (0.008 с.)