ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аудит нарахування внесків до фондів на заробітну платуПриклади розв'язку задачі

Умова задачі

Починаючи з 1 квітня 1999 р. підприємство здійснює такі нарахування на заробітну плату:

32% — до Пенсійного фонду;

5,5% — до Фонду соціального страхування;

1,5% — до Фонду сприяння зайнятості населення.

Базою нарахування для всіх фондів є виплати, що включа­ються до складу фонду основної та додаткової заробітної пла­ти, передбачених Інструкцією із статистики заробітної плати, затвердженою Мінстатом України від 11.12.95 р. № 323.

Розв'язок задачі

По-перше, підприємство неправильно визначило ставку збору на обов'язкове соціальне страхування. Згідно з п. 1 ст. 4 Закону України "Про збір на обов'язкове соціальне страхування" від 26 червня 1997 р. № 402/97-ВР ставка збо­ру становить 5,5%, у тому числі 1,5% — збір на обов'язкове страхування на випадок безробіття. Тобто ставка збору дорів­нює 4%. Отже, підприємство завищило суму відрахувань до Фонду соціального страхування, що спричинило збільшення валових витрат підприємства.

По-друге, підприємство неправильно визначило об'єкт оподаткування. Так, за Законами України "Про збір на обо­в'язкове державне пенсійне страхування" від 26 червня 1997 р. № 400/97-ВР та "Про збір на обов'язкове соціальне страху­вання" від 26 червня 1997 р. № 402/97-ВР об'єктом оподат­кування для нарахувань у розмірі 32, 4, 1,5% є фактичні ви­трати на оплату праці, які включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохо­чень і виплат виходячи із тарифних ставок у вигляді премій, заохочень (у тому числі в натуральній формі), що підлягають обкладанню податком на доходи фізичних осіб (прибутко­вим податком з громадян).

Тобто наведені бази нарахувань відрізняються від засто­совуваної на підприємстві бази, вони є значно ширшими. Такі порушення спричиняють недонарахування внесків до фондів та перекручення валових витрат. Підприємству слід перера­хувати відрахування, здійснювані з 01.01.99 р., та застосува­ти належні бази відрахувань і ставок зборов, а різницю відне­сти до складу валових витрат.

Задача 1

Підприємство уклало договір з навчальним закладом про навчання свого працівника, оплативши весь період навчання, і, крім того, надало матеріальну допомогу інституту. На за­гальну суму перерахованої оплати та допомоги були нарахо­вані обов'язкові внески до існуючих фондів з віднесенням їх сум на рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства.

Задача 2

Інвентаризацією виявлену недостачу товару на суму 120 грн., яку було утримано із заробітної плати комірника і відображено в обліку записом: Д-т 661 — К-т 375. Після цього на залишкову суму заробітної плати були здійснені нарахування до обов'язкових фондів.

Задача 3

На підприємстві у 2000 р. матеріальна допомога видава­лася матеріальними цінностями, що відображалося в обліку записом: Д-т 98 — К-т 20. За період, що перевіряється, ці суми становили:

Звітний період Сума, грн.

I півріччя 638,73

II півріччя 759,12

Крім того, за даними журналу-ордера № 4 за серпень місяць підприємство заплатило за двох працівників вартість встановлення телефону — 500 грн. В обліку ця операція відо­бражена записом: Д-т 98 — К-т 631. За даними Головної книги, на дебеті рахунку 98 відображені суми лише у кореспон­денції з рахунками 20, 631.

 

Аудит розрахунків з підзвітними особами

Приклад розв'язку задачі

Умова задачі

Підприємство відрядило працівника до Львова 10.01.2001 р. Працівник повернувся з відрядження 15.01.2001 р. На підставі авансового звіту та посвідчення про відрядження добові були розраховані так: 6 діб • 4 грн. = 24 грн.

Розв'язок задачі

Підприємство занизило суму добових, належних до ви­плати відрядженому працівникові. Згідно з Постановою КМУ "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон" від 23 квітня 1999 р. № 663 у цьому випадку добові потрібно було розрахувати, виходячи з норми, що була чинною на час дії Постанови, а саме: 6 грн. за одну добу (день від'їзду та день приїзду вважалися як два дні). Загальна сума добових мала становити 6 діб • 6 грн. = 36 грн., розмір недоплачених добових — 12 грн. Крім того, слід врахувати, що починаючи з 12 вересня 2000 р. відповідно до Постанови КМУ "Про внесення змін до Постанови КМУ від 23 квітня 1999 р. № 663" від 6 вересня 2000 р. норми добових на території України збільшені до 18 грн.

Отже, загальна сума добових повинна становити 6 діб х 6 грн. = 36 грн.; розмір недоплачених добових — 12 грн.

Задача 1

Працівник підприємства був відряджений до Києва. За посвідченням про відрядження працівник відбув до Києва 01.12.2000 р., а 03.12.2000 р. повернувся із відрядження. Підтверджувальні документи на проїзд та проживання не представлені. Бухгалтерія підприємства розрахувала витра­ти на відрядження виходячи з суми добових: 4 грн. * 2 доби = 8 грн.

Задача 2

Працівник відряджений до Харкова на 33 дні наказом керівника від 05.01.2000 р. Залізничний вокзал розташова­ний в іншому населеному пункті. Час відправлення Харків­ського поїзда — о 3 год ранку. Для того щоб дістатися до вокзалу, працівник виїхав автобусом о 22 год 21.01.2000 р., а 22.01.2000 р. о 3 год ранку — поїздом до Харкова. У розра­хунку добових днем вибуття було визначено 22.01.

Задача 3

Працівник, відряджений 07.02.2000 р. до іншого міста на 7 днів, потрапив у лікарню. Оскільки відряджений перебу­вав у лікарні, термін відрядження було продовжено на 3 дні. Бухгалтерія підприємства виплатила добові у розмірі 40 грн., а також відшкодувала послуги готелю за 10 діб на суму 100 грн.

Задача 4

Підприємство відрядило 19.06.2000 р. двох працівників: одного до Києва, іншого — до Харкова. Зважаючи на те, що відрядження до Києва відбуваються дуже часто, розмір ви­трат на відрядження відомий (оплата проїзду залізничним транспортом, оплата номера готелю). При поверненні з відряд­ження до Києва працівник у той же день пред'явив у бухгал­терію підприємства лише посвідчення на відрядження. Дру­гий працівник представив авансовий звіт з усіма підтверджувальними документами та посвідчення на відрядження через 5 днів після повернення з відрядження. Бухгалтерія прийняла до виконання подані документи.

Задача 5

Бухгалтерія підприємства 14.05.2000 р. після повернен­ня працівника з відрядження на підставі авансового звіту та доданих документів відшкодувала йому витрати на проїзд, оплатила добові, а також витрати щодо найму житла. Додат­кові послуги, виділені окремою позицією у рахунку готелю (користування праскою, телевізором, холодильником), праців­никові не відшкодовані.

Задача 6

Підзвітній особі 21.02.2000 р. для відрядження було вида­но 165 000 російських рублів. Курс НБУ на дату видачі стано­вив 0,1585 руб. за 1 грн. Авансовий звіт затверджено керівником 05.03.2000 р. при курсі НБУ 0,1591 руб за 1 грн. Бухгалтерією підприємства були зроблені такі записи, грн.:

Д-т 372 — К-т 302 — 2615,25;

Д-т 372 — К-т 945 — 9,9;

Д-т 92 — К-т 372 — 2605,35.

Задача 7

Підприємство відрядило співробітника на курси підви­щення кваліфікації терміном на 5 діб з 01.04.2000 р. по 05.04.2000 р. Оскільки обласний центр розташований неда­леко від міста проживання і працівник щодня повертався до місця постійного проживання, добові йому були виплачені у половинному розмірі за кожну добу.

Загальна сума добових за час відрядження розрахована так: 8 грн. • 5 діб : 2 = 20 грн.

Задача 8

Працівника підприємства відряджено на 5 днів (з 12 серп­ня по 16 серпня 1999 р.) до Києва. З особистих причин пра­цівник затримався у Києві на 2 дні. 18 серпня 1999 р. він ! подав до бухгалтерії авансовий звіт разом з підтверджувальними документами:

добові — 6 грн. • 5 діб = 30 грн.;

витрати на проїзд — 68 грн. (34 грн. туди і 34 грн. назад)

наймання житла — 105 грн.

Всього — 203 грн.

Бухгалтерією підприємства було відшкодовано лише 169 грн. (тобто без відшкодування витрат на проїзд) з мотивацією порушення терміну відрядження.

Задача 9

Наказом керівника підприємства працівника було відряд­жено до Полтави на 10 днів — з 06.09 по 15.09.2000 р. При поверненні з відрядження він подав авансовий звіт, який було одразу прийнято до виконання.

Сума добових розраховувалася так: 10 діб • 6 грн. = 60 грн.

 

Аудит розрахунків з дебіторами та кредиторами

Приклад розв'язку задачі

Умова задачі

На підприємстві станом на 01.01.2001 р. на балансі чис­литься дебіторська заборгованість на суму 1580 грн., яка ви­никла 04.03.97 р. У січні 2001 р. на суму дебіторської забор­гованості здійснено запис у бухгалтерському обліку: Д-т 38 — К-т 361—1580 грн., а в податковому обліку ця сума віднесена на валові витрати.

Розв'язок

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського об­ліку 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 р. № 237, безнадійна дебіторська заборгованість (за Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97 р. №283/97-ВР безнадійною дебіторською заборгованістю визна­ється заборгованість, строк позовної давності якої минув — З роки) у бухгалтерському обліку списується за рахунок резер­ву сумнівних боргів, якщо такий створено на підприємстві, або на операційні витрати звітного періоду.

Отже, підприємство матиме право списати дебіторську за­боргованість і збільшити валові витрати лише 01.03.2000 р. Отже, віднісши заборгованість на валові витрати у січні 2000 р., підприємство тим самим збільшило їх суму на 1580 грн.

Задача 1

Заборгованість на субрахунку 375 становить 3400 грн. і щороку не інвентаризується. Щодо окремих дебіторів, то де­які з них не погашали заборгованості протягом 3—4 років. У судах перебувають позовні заяви на стягнення недостач на суму 1200грн. Облік проходження справ з приводу недостач і витрат не ведеться.

Задача 2

У бухгалтерському обліку акціонерного товариства на субрахунках 685та 377 числиться тривалий час заборго­ваність за такими дебіторами і кредиторами (табл. 2.10).

Таблиця 2.10

Підприємство Сума, грн. Тривалість заборгованості, років Причина заборгованості
Дебітори
"А" 1,5 Порушення дого­вірних умов по­стачання
"Б" 1740,5 Недопоставка металометизів
"В" 2780,7 Недостача брикетів
Кредитори
ІІ-ГП9 1640,5 За перевезення
"Д" 3,5 За одержані матеріали

Задача 3

На підприємстві, що перевірялося, виявлено дебіторську заборгованість, пов'язану з реалізацією продукції, робіт, по­слуг станом на 01.08.2000 р. (табл. 2.11). На підприємстві не був сформований резерв сумнівних боргів.

Таблиця 2.11

Підприємство Сума, грн. Дата виникнення
"А" 24.05.1998 р.
"Б" 2.02.1999 р.
"В" 13.07.1997 р.
"Г" 14.12.1997 р.
"Д" 7.03.1996 р.
Всього 11 697  

У серпні було зроблено бухгалтерський запис: Д-т 944 — К-т 361 на суму 11 697 грн. — списана з балансу безнадійна дебіторська заборгованість.

Задача 4

На державному підприємстві у грудні 2000 р. в бухгал­терському обліку було зроблено запис: Д-т 631 — К-т 717 на суму кредиторської заборгованості 5462 грн., пов'язану з реалізацією продукції. Дата виникнення заборгованості — 01.09.1997 р.

Задача 5

У розшифровці дебіторської заборгованості підприємства, доданої до річного звіту за 2000 р., вказано заборгованість товариству з обмеженою відповідальністю "А", що виникла 17.07.2000 р.

ТОВ "А" було визнано банкрутом у листопаді 2000 р., про що повідомлялося у періодичних виданнях.

Задача 7

На підставі підписаного сторонами договору від 02.02.2000 р. у рахунок поставок було відвантажено 100 автомобілів ціною 150 грн. за 1 піт. В обліку підприємства-реалізатора реаліза­ція автомобілів була відображена так, грн.:

Д-т 361 — К-т 701 — 15 000;
Д-т 701 — К-т 641 — 2500;
Д-т 901 — К-т 26 — 10 000;
Д-т 701 — К-т 791 — 12 500;
Д-т 791 — К-т 901 — 10 000.

Пізніше була підписана домовленість про зменшення ціни реалізації до 130 грн. за один автомобіль, що в обліку відображено таким записом: Д-т 361 — К-т 701 "червоне сторно" — на суму 2000 грн.

Задача 8

Завідуючий складом оптово-торговельного підприємства Пономарьов В. А. протягом 3 років не був у відпустці. У трав­ні 2000 р. йому було надано відпустку.

За звітними даними, без проведення інвентаризації від Пономарьова В.А. прийняв ТМЦ комірник цього складу Тихий 1.1. Під час перевірки у комірника Тихого 1.1, була проведена інвентаризація і виявлена недостача цінностей на суму 11 000 грн. Тихий 1.1, недостачу не визнав, а суд не задовольнив цивільний позов на нього з мотивацією причи­ни порушення правил приймання-передачі матеріальних цінностей.

Задача 9

Підприємство одержало у січні 2001 р. вексель від дебі­тора за відвантажену раніше продукцію. В обліку означений вексель оприбутковано на позабалансовому рахунку 08.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.109.55 (0.011 с.)