Аудит організації обліково-аналітичного процесу
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аудит організації обліково-аналітичного процесуПриклад розв'язку задачі

Умова задачі

На підприємстві формений одяг видається працівникам на підставі відомостей, які складаються в одному примірни­ку і залишаються у бухгалтерії. У відомості наводяться такі дані: прізвище, ім'я, по батькові працівника, що отримує спе­цодяг; кількість виданого спецодягу; ціна; найменування; підпис про отримання; загальна вартість виданого спецодя­гу. Списання форменого одягу виконується на основі бух­галтерських довідок.

Розв'язок задачі

На цьому підприємстві порушується порядок докумен­тального оформлення руху МШП, оскільки застосовуються документи, не передбачені чинними нормативними актами. Таке порушення може призвести до викривлення даних про рух МШП, відображених в обліку, до послаблення контролю за рухом та збереженням спецодягу, до перекручення ви­трат підприємства. Згідно з наказом Мінстату України "Про затвердження типових первинних форм з обліку МШП" від 22.05.96 р. № 145 облік спецодягу слід здійснювати з вико­ристанням таких первинних документів.

Форма МІП-6 "Особова картка обліку спецодягу, спец-взуття та запобіжних пристроїв", що використовується для обліку спецодягу, який видається робітникам підприємства в індивідуальне користування.

Форма МІП-7 "Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв", що викори­стовується для обліку видачі спецодягу робітникам підприєм­ства в індивідуальне користування за встановленими нор­мами. Заповнюється така форма окремо на видачу і на по­вернення спецодягу. Один із двох примірників передається до бухгалтерії, другий залишається у комірника цеху. За цією формою обліковуються також прийнятий від робітників спец­одяг на прання, дезінфекцію, ремонт та на літнє зберігання.

Форма МІП-4 "Акт вибуття МШП", що застосовується для оформлення втрати спецодягу. Складається на одного або кількох робітників. У разі псування та втрати спецодягу з вини робітника акт складається у двох примірниках. Один примірник залишається в цеху, другий подається в бухгалте­рію для утримання в установленому порядку з робітника вартості зіпсованого та втраченого предмета. Акти вибуття потім додаються до актів на списання.

Форма МІІІ-8 "Акт на списання МНІП" застосовуєть­ся для оформлення списання зношеного та непридатного для подальшого використання спецодягу по закінченні строку носіння і передачі їх у комору для утилю. Акт складається на підставі разових актів вибуття. Після здавання списаних предметів до комори для утилю акт із розпискою комірника здається до бухгалтерії. На різні МШП акти на списання складаються окремо.

Форма М-11 "Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів" застосовується для відпуску у ви­робництво спецодягу незалежно від обраного варіанту доку­ментального оформлення обліку МШП. Накладна після скла­дання передається до бухгалтерії.

Згідно з пунктом 7 П(С)БО 9 одиницею бухгалтерського обліку МШП є їх найменування або однорідна група.

Ведення усіх визначених законодавчо форм наведеної вище документації стосовно обліку спецодягу на підприємстві дає можливість побудувати систему обліку на підприємстві, яка б відповідала масштабам підприємства, його організа­ційно-структурній формі та об'єктивним умовам функціону­вання.

 

Задача 1

Вартість придбаних підзвітними особами канцтоварів відноситься на витрати збуту з одночасним включенням до складу валових витрат і відображається в обліку записом:

Д-т 93 — К-т 372.

Задача 2

В акціонерному товаристві призначення, переміщення та звільнення матеріально відповідальних осіб, розпорядча до­кументація про встановлення працівникам посадових окладів, надбавок до заробітної плати, системи преміювання, а також договори та угоди на реалізацію ТМЦ, на виконання робіт і послуг головним бухгалтером не візуються. Керівництво вважає, що підпис головного бухгалтера на таких докумен­тах є необов'язковим, з чим погоджується головний бухгал­тер товариства.

Задача 3

Акціонерне товариство списало з балансу на суму 600 грн. матеріали, зіпсовані внаслідок неправильного зберігання. Списання було здійснено бухгалтерією за розпорядженням заступника генерального директора. Матеріально відповідаль­на особа (комірник) пояснила, що дошки зберігалися під відкритим небом через недостатню кількість критих склад­ських приміщень, що й спричинило їх непридатність для ви­робничих цілей.

Задача 4

На будівельному майданчику будівельно-монтажного управління з підзвіту матеріально відповідальної особи було додатково списано на ремонт виробничих корпусів 3 т це­менту на суму 90 грн. У зв'язку з виявленою недостачею під час інвентаризації головний бухгалтер пояснив, що поточ­ний ремонт споруд виконується позапланово, матеріали витра­чаються в міру потреби без документального оформлення. Тому рішення інвентарної комісії є правильним у частині списання матеріалів на поточний ремонт споруд.

Задача 5

На підприємстві для первинного обліку наявності основ­них засобів використовуються лише інвентарні картки, в яких вказані такі реквізити:

найменування та призначення об'єкта;

найменування заводу-виробника;

первісна вартість;

відсоток річної норми зносу та його сума. Аналогічні дані відображаються і в документах про рух

основних засобів.

Задача 6

Перевіркою на підприємстві було виявлено, що первинні документи (рахунки-фактури, накладні) містять лише такі реквізити:

назви документа;

вид ТМЦ;

кількість, ціна, сума;

підписи уповноважених осіб.

Бухгалтер підприємства вважає ці реквізити достатніми для надання документам юридичної сили.

Задача 7

У ході аудиторської перевірки підприємства були вста­новлені такі терміни зберігання бухгалтерських документів і звітності (табл. 2.3).

Таблиця 2.3

№ пор. Назва документа Термін зберігання, років
Річні звіти і баланси
Головна книга
Розрахунково-платіжні документи
Інвентаризаційні документи
Виконавчі листи

Задача 8

Наказом по об'єднанню від 01.09.2000 р. № 188 встанов­лено такі терміни інвентаризації (табл. 2.4).

Таблиця 2.4

Об'єкт інвентаризації Термін інвентаризації
Основні засоби До 1 жовтня
Капітальні вкладення До 1 листопада
Незавершене виробництво До 1 жовтня
Незавершений капітальний ремонт та витрати майбутніх періодів До 1 грудня
Грошові кошти, грошові документи та бланки суворої звітності 1 раз на квартал у міру виникнення потреби
Розрахунки з дебіторами і кредиторами До 1 листопада
Розрахунки з платежів до бюджету Щокварталу
Готова продукція До 1 вересня
Сировина, МШП та інші види ТМЦ До 1 вересня

 

Аудит витрат виробництва (обігу) і валових витрат

Приклад розв'язку задачі

Умова задачі

Торговельне підприємство нараховує резерв сумнівних боргів у розмірі 3% від загальної суми дебіторської заборго­ваності і відображує записом: Д-т 92 — К-т 38.

Розв'язок задачі

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського об­ліку 16 "Витрати" суми безнадійної дебіторської заборгова­ності та відрахування до резерву сумнівних боргів включа­ються до складу інших операційних витрат, а не до адміні­стративних. В обліку цю операцію необхідно було відобрази­ти так: Д-т 944 — К-т 38.

Задача 1

У жовтні 2000 р. на підприємстві змінився головний бух­галтер. Аудиторською перевіркою фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2000 по 01.06.2000 р. було вста­новлено, що до квітня на підприємстві застосовувався субра­хунок 471 "Забезпечення виплат відпусток". За даними Го­ловної книги, створення цього резерву відображалося запи­сами: Д-т 23, 91, 92 — К-т 471, а використання — Д-т 471 — К-т 661. З жовтня руху на субрахунку 471 не було (сальдо на субрахунку 471 станом на 01.10.2000 р. становило 1425,67 грн.), хоч накази про надання чергових відпусток додані до документів з обліку нарахування заробітної плати.

Задача 2

На підприємстві, яке займається виробництвом продуктів харчування, при нарахуванні відпускних середня заробітна плата розраховується виходячи з розміру основної і додат­кової заробітної плати та винагороди за підсумками роботи за рік. Загальний розмір нарахованих відпускних відносить­ся на адміністративні витрати і відображується записом: Д-т 92 — К-т 661.

Задача З

Торговельне підприємство уклало договір на оренду при­міщення, яке використовується для виробничих потреб, з

01.01.2000 р. Щомісячна орендна плата становить 380 грн., у тому числі ПДВ 63 грн. Сума орендної плати була поперед­ньо внесена до складу адміністративних витрат та віднесена на витрати обігу у січні.

Задача 4

Мале підприємство протягом І кварталу 2000 р. користу­валося послугами приватного підприємця. Для цього було укладено договір підряду. На суму винагороди за цим дого­вором, яка була перерахована на розрахунковий рахунок підприємця, було здійснено відрахування до Фондів соціаль­ного страхування та на випадок безробіття. Сума винагоро­ди була віднесена на витрати виробництва і здійснено запис: Д-т23 — К-т661.

Задача 5

На підприємстві за наказом керівника протягом 2000 р. застосовувалася прискорена амортизація шляхом збільшен­ня річної норми у 2,1 раза таких основних засобів:

комп'ютерне обладнання та оргтехніка;

офісні меблі;

легковий автомобіль.

 

Задача 6

Підприємство з ремонту побутової техніки передплатило на перше півріччя 2001 р. такі видання: "Бізнес-комплект", "Урядовий кур'єр", "Український футбол", "Галицькі контрак­ти". Загальна сума передплати була віднесена на валові ви­трати та адміністративні витрати січня 2001 р.

Задача 7

Підприємство займалося торговельною діяльністю. Про­тягом другого півріччя 2000 р. бухгалтерією підприємства у складі витрат на рекламу списано на адміністративні витра­ти вартість виготовлення візитних карток для бухгалтера, директора, комерційного директора.

Задача 8

Бухгалтерія торговельного підприємства списала на адміністративні витрати у складі витрат на рекламу вартість жіночих суконь застарілих фасонів, виставлених у вітринах магазинів, на суму 2760 грн.

Задача 9

За 2000 р. на підприємстві було списано на валові витрати за статтею "Витрати на підготовку кадрів" стипендію студентів, направлених на навчання до вищих навчальних закладів, на суму 2300 грн. Підставою для здійснення наведених операцій бухгалтерія вважає тристоронні договори про навчання.

Задача 10

Цукровий завод відвантажив акціонерному товариству залізничним транспортом 20 т цукру. Вагон з вантажем прибув на станцію призначення 25.12.2000 р. і був переда­ний під розвантаження акціонерному товариству, на ім'я якого складено акт про приймання цукру, датований 27.12.2000 р.

В акті зазначено, що за документами постачальника відправ­лено 20 000кг цукру ціною 78 коп. за 1 кг на загальну суму 15 600грн. При переважуванні фактично виявлено 19 900кг, тобто недостача становила 100 кг на суму 78 грн.

Згідно з актом приймання бухгалтерією оприбутковано 19 900кг цукру, різницю списано на витрати збуту за стат­тею "Нестача ТМЦ у дорозі та при зберіганні в межах норм убутку". Акт не було затверджено, оскільки норма природно­го убутку в дорозі становить 0,15%.

Задача 11

На державному підприємстві на валові витрати протя­гом 2000 р. відносилися 0,15%-і відрахування від фонду оплати праці, які перераховувалися профспілці на проведен­ня фізкультурної та спортивно-масової роботи.

Задача 12

У першому місяці діяльності підприємства було придба­но товару на суму 12 000 грн. На цей товар зроблено на­цінку у розмірі 1000 грн. Реалізація за вказаний місяць ста­новила 9000 грн. (вартість товару з націнкою). Витрати обігу за місяць становили, грн.:

Витрати на перевезення товарів
Оренда магазину
Заробітна плата
Відрахування на заробітну плату 91,8
Штраф ДАІ
Всього 756,8

В обліку були зроблені такі записи, грн.:

Д-т 281 — К-т 631 — 12 000;

Д-т 281 — К-т 285 — 1000;

Д-т 93 — К-т 631, 661, 651, 652, 653, 685, 372 — 756,8;

Д-т 902 — К-т 281 — 9000;

Д-т 285 — К-т 281 — 750;

Д-т 311 — К-т 702 — 9000;

Д-т 702 — К-т 791 — 9000;

Д-т 791 — К-т 902 — 9000;

Д-т 791 — К-т 93 — 756,8.

Задача 13

ТОВ займається торговельною діяльністю. За підсумками роботи за 2000 р. сума товарообороту становила 128 495 грн., у тому числі торговельна націнка (разом з ПДВ) — 36 523 грн. За 2000 р. до інноваційного фонду було нараховано 321,53 грн., що відображено записом: Д-т 92 — К-т 641.

Задача 14

Підприємство оплачує проживання у гуртожитку своїх працівників з віднесенням сум за пред'явленими рахунка-ми-фактурами на витрати виробництва записом: Д-т 949 — К-т 685. За 2000 р. загальна сума плати за гуртожиток ста­новила 2739 грн.

Задача 15

За даними Головної книги підприємства, що перевіряєть­ся, бухгалтерські записи про нарахування витрат на оплату праці та відрахувань на заробітну плату у грудні 2000 р. були такі:

Д-т 23 — К-т 661 — 4710;

Д-т 92 — К-т 661 — 7770;

Д-т 23 — К-т 652 — 555;

Д-т 23 — К-т 651 — 4067;

Д-т 23 — К-т 653 — 249,6.

Задача 16

Номенклатура витрат на оплату праці підприємства за грудень 2000 р. наведена у табл. 2.5.

Таблиця 2.5

Вид витрат на оплату праці Бухгалтерський запис Сума, грн.
Відрядна заробітна плата Д-т 23 — К-т 661 4058,80
Погодинна заробітна плата Д-т 23 — К-т 661 3512,43
Доплата за вислугу років Д-т 23 — К-т 661 1028,74
Надбавки згідно з чинним положенням Д-т 23 — К-т 661 1154,39
Суміщення професій Д-т 23 — К-т 661 178,75
Нічні Д-т 23 — К-т 661 124,83
Відпускні Д-т 23 — К-т 661 1548,50
Надбавки за класність Д-т 23 — К-т 661 34,40
Надбавки за керівництво бригадою Д-т 23 — К-т 661 32,32
Винагорода за загальними підсумками роботи за рік Д-т 92 — К-т 661 10 658,40
Виплати з тимчасової непрацездатності Д-т 651 — К-т 661 399,83
Премії згідно з чинним положенням, 50% Д-т 92 — К-т 661 1122,23
Матеріальна допомога Д-т 949 — К-т 301

Нараховані відрахування до відповідних фондів відобра­жені у табл. 2.6.

Таблиця 2.6

Найменування фонду Бухгалтерський запис Сума, грн.
Пенсійний фонд Д-т 23 — К-т 651 7271,16
Фонд зайнятості населення Д-т 23 — К-т 653 455,04
Фонд соціального страхування Д-т 23 — К-т 659 991,52

Задача 17

У розшифруванні представницьких витрат, здійснених за II квартал 2000 р., вказані такі їх види:

офіційний прийом (сніданок, обід, вечеря);

транспортне забезпечення представників;

послуги перекладача;

оплата номерів готелю;

телефонні переговори ;

заробітна плата обслуговуючого персоналу конференції.

Загальну суму витрат віднесено до складу собівартості реалізованої продукції.

Задача 18

Під час проведення офіційного прийому представників іншої фірми у вересні 2000 р. підприємство користувалося послугами таксі. Загальна сума цих витрат становила 100 грн. і була віднесена на адміністративні витрати згідно з авансо­вим звітом відповідального за цей захід працівника. Звіт складено за показниками лічильників таксі.

Задача 19

Торговельне підприємство уклало договір з іншою фірмою про поставку товару на умовах товарного кредиту. За надан­ня кредиту фірма сплачує підприємству 5% суми кредиту. У договорі передбачено, що погашення заборгованості здійснюється щомісяця (протягом 3 місяців) із одночасною сплатою відповідної суми відсотків. Сума за договором ста­новить 12 000 грн.

Операції, здійснені у першому місяці, фірмою обліковані так, грн.:

Д-т 281 — К-т 631 — 10 000;

Д-т 641 — К-т 631 — 2000;

Д-т 631 — К-т 311 — 4000 грн. — оплачена частина това­ру за умовами договору;

Д-т 631 — К-т 311 — 120 грн. — сплачено відсоток за користування товарним кредитом;

Д-т 92 — К-т 311 — 120 грн.

У цьому ж місяці до валових витрат була включена лише сума одержаного товару — 10 000 грн.

Задача 20

У квітні 2000 р. у магазині з метою реклами були без­оплатно роздані зразки товару на суму 1600 грн. Списання у бухгалтерському обліку було відображено записом: Д-т 93 — К-т 26. У І кварталі податок на прибуток, нарахований за даними декларації про прибуток, становив 360 грн.

Задача 21

Підприємство у липні 2000 р. отримало товарів на суму 3540 грн., у тому числі ПДВ — 590 грн. У цьому місяці до валових витрат була зарахована сума 2950 грн. Підприємство у жовтні отримало товар на загальну суму 2860 грн., у тому числі ПДВ — 477 грн. Крім того, було повернуто поста­чальникові отриманий у липні товар на суму 1000 грн., у тому числі ПДВ — 167 грн. У квітні до складу валових ви­трат була віднесена сума 1550 грн.

Станом на 01.07.2000 р. на дебеті субрахунку 281 "Това­ри" обліковується сума 2000 грн. Розрахунок приросту (убут­ку) товарів за І квартал був виконаний так: 2000 - 4950 = = -2950 грн., тому з валових витрат була вилучена сума 2950 грн. Залишок товару на кінець II кварталу становить: 4950 + 2383 - 833 = 6500 грн. З валових витрат НІ кварталу була виключена сума 1550 грн.

Задача 22

Підприємство у жовтні 2000 р. отримало 1000 кг цукру за ціною 1,2 грн. за 1 кг на загальну суму 1200 грн., у тому числі ПДВ — 200 грн. У листопаді 400 кг цукру було реалізовано на суму 600 грн., у тому числі ПДВ — 100 грн., а в січні 2001 р. залишковий цукор був реалізований на суму 870 грн., у тому числі ПДВ — 145 грн. Валові витрати та валові доходи у жовтні 2000 р. не змінилися. У листопаді 2000 р. до валових витрат було віднесено суму 480 грн., до валових доходів — 580 грн., а в січні 2001 р. до складу валових витрат віднесено суму 720 грн., а до валових доходів — 845 грн.

Задача 23

Підприємство протягом 2000 р. відносило на витрати виробництва виплати з утрати годувальника, що в обліку відображалося записом: Д-т 91 — К-т 301. Дані за 2000 р. наведені в табл. 2.7.

Таблиця 2.7

Місяць Сума, грн.
Січень 272,23
Березень 119,64
Липень 59,82
Серпень 59,82
Вересень 119,64
Жовтень 59,82
Грудень 59,82
Всього 750,79

Задача 24

Підприємство протягом 2000 р. до складу собівартості виконуваних робіт відносило кошти, сплачені їдальні за хар­чування робітників (табл. 2.8). В обліку це відображалося записами: Д-т 23 — К-т 311 і Д-т 641 — К-т 311.

Таблиця 2.8

Місяць Сума, грн.
Січень 87,61
Березень 101,69
Травень 67,92
Липень 171,67
Жовтень 265,92
Листопад 127,68
Грудень 106,32

Задача 25

За даними бухгалтерського обліку, протягом 2000 р. на підприємстві, яке не є платником ПДВ, проводився ремонт приміщення магазину підрядним та господарським спосо­бами (табл. 2.9).

Таблиця 2.9

Місяць Бухгалтерські записи, грн. Підтверджувальні первинні документи
Липень Д-т 201 — К-т 685 —4000 Д-т 23 — К-т 201 —4000 Д-т 92 — К-т 23 —4000 Накладна № 55 від 07.07.97 р. на отримання будматеріалів загальною сумою 4000 грн.
Серпень Д-т 201 — К-т 685 —6200 Д-т 23 — К-т 201 —6200 Д-т 92 — К-т 23 —6200 Накладна № 216 від 15.08.97 р. на отримання матеріалів загальною сумою 6200 грн.
Листопад Д-т 23 — К-т 685 —3207,99 Д-т 92 — К-т 23 —3207,99 Рахунок № 18 від 25.11 за поточний ремонт даху за­гальною сумою 3207,99 грн.
Листопад Д-т 23 — К-т 685 — 4292,01 Д-т 92 — К-т 23 — 4292,01 Акт приймання-здачі робіт за листопад загальною су­мою 4292,01 грн.
Грудень Д-т 23 — К-т 685 — 5808 Д-т 92 — К-т 23 — 5808 Акт приймання-здачі вико­наних робіт за грудень на суму 5808 грн.
Грудень Д-т 23 — К-т 685 — 2252,1 Д-т 92 — К-т 23 — 2252,1 Розрахунок договірної ціни за листопад-грудень на за­гальну суму 2702,52 грн.
         

Станом на 01.01.2000 р. первісна вартість основних фондів, що перебувають на балансі підприємства, становить 54 340 грн., сума нарахованого зносу — 21 230,5 грн. Загальна сума ре­монту віднесена до складу валових витрат.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.156.34 (0.015 с.)