Організація роботи аудиторського підприємстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Організація роботи аудиторського підприємстваЗадача 1

Визначити необхідність та можливість залучення до ауди­торської перевірки експертів та інших спеціалістів. Розро­бити проект угоди на роботу експерта.

Задача 2

Скласти проект договору на проведення аудиту та дого­вору на інформаційне обслуговування через надання консуль­тацій з питань оподаткування. Обов'язково відобразити такі реквізити:

виконавець;

замовник;

предмет договору; обов'язки сторін; строки виконання договору; вартість та порядок розрахунків; відповідальність сторін; особливі умови; розгляд спірних питань; юридичні адреси.

Задача З

Скласти перелік документів, які треба подати в Аудитор­ську палату для отримання сертифіката аудитора.

Задача 4

Скласти схему інформаційних зв'язків та послідовності проведення зовнішньої аудиторської перевірки фінансової (бухгалтерської) звітності підприємства.

Задача 5

Скласти графік надання аудитору зовнішньої та внутріш­ньої інформації, необхідної для незалежної перевірки фінан­сової (бухгалтерської) звітності підприємства-замовника. Розмежувати графік за етапами аудиторської перевірки.

Задача 6

Скласти схему організації аудиторської перевірки підприємства та використання її результатів, розпочавши з етапу укладання договору на перевірку та закінчивши термі­ном зберігання матеріалів, що підлягають перевірці.

Задача 7

Скласти перелік номенклатури аудиторських послуг за окремими видами:

консультації з питань оподаткування;

аналіз фінансового стану підприємства;

аудиторські послуги з приватизації та перетворення підприємств в акціонерні товариства;

аудит окремих об'єктів;

консультації з питань поліпшення організації бухгалтер­ського обліку.


 

АУДИТ АКТИВІВ, ПАСИВІВ ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА

Аудит товарно-матеріальних цінностей

Приклад розв'язку задачі

Умова задачі

Бухгалтерія акціонерного товариства видачу форменого одягу в експлуатацію обліковує списанням його вартості з балансового рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" з віднесенням її на балансовий рахунок 84 "Інші операційні витрати". Щомісяця списується 1/12 їх вартості на експлуатаційні витрати, тобто в дебет рахунку 84, із зане­сенням до валових витрат звітного періоду. Наказом керівника № 2 від 03.01.2000 р. передбачено встановлення на поточний 2000 р. метод нарахування зносу по малоцінних та швидкозношуваних предметах (МШП) виходячи із строку їх служби (строк служби для форменого одягу становить 15 міс).

Розв'язок задачі

При відображенні в обліку МШП підприємство припустилося таких помилок.

1. Порушено методологію обліку МШП.

2. Неправильно розраховано валові витрати звітного періоду.
Малоцінні та швидкозношувані предмети становлять особливу групу, яка займає проміжне положення між основними засобами і матеріальними цінностям.

МШП обліковуються у складі матеріальних активів на рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" і списуються на витрати у момент їх видавання в експлуатацію такими записами: дебет рахунків 91, 92, 93, 94 та кредит ра­хунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" залеж­но під призначення і місця експлуатації.

МШП, які використовуються більш як 1 рік (або опера­ційного циклу, якщо він більше 1 року), обліковуються на субрахунку 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" рахунку 11" Інші необоротні матеріальні активи".

На балансі підприємства сальдо рахунку 11 відображається загальною вартістю за статтею "Основні засоби".

За умовою задачі формений одяг має термін служби більш як 1 рік, отже, має обліковуватися на субрахунку 112. Під час експлуатації до таких об'єктів застосовуються методи амортизації, передбачені П(С)БО 7.

Отже, на підприємстві були завищені витрати виробництва, що спричинило зниження обороту, який підлягає обкладанню податком на прибуток. Для виправлення помилок не­обхідно зробити такі розрахунки.

Розрахувати суму зносу, яку слід було вносити до скла­ду амортизаційних відрахувань кожного звітного періоду виходячи з належної норми.

Визначити суму надлишково віднесеного зносу на витра­ти та нарахувати пеню відповідно до чинного законодавства.

Зробити виправні записи.

Задача 1

На підприємстві щомісяця протягом 2000 р. вартість то­товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) списувалася за нормами природного убутку, що відображувалося записом: Д-т 901 — К-т 201. Підставою для відображення в обліку цієї операції були бухгалтерські довідки, які виписував бухгалтер підприємства.

Задача 2

Накази по підприємству про порядок нарахування зносу МШП на 1996—1998 рр. відсутні. Для обліку МШП викори-стосувався єдиний рахунок 12 "Малоцінні та швидкозношу-вані предмети". Списання в експлуатацію здійснювалося та­ким записом: Д-т 13 — К-т 12 — на загальну вартість МШП; Д-т 23, 26 — К-т 13 — на суму зносу у розмірі 100%.

Задача 3

На державному підприємстві у травні 2000 р. було прид­бано 54 стільці за ціною 170 грн. за 1 шт. Стільці було пере-дано підрозділам: заводоуправлінню, дитячому садку, будин­ку культури. При цьому зроблено такі записи:

Д-т 91 — К-т 22 — 9180 грн. та Д-т 92 — К-т 22 — 4590 грн.

Задача 4

Згідно з накладною № 20 від 03.01.2000 р. від комбінату ко­мунальних підприємств була оприбуткована помпа К65/10. У накладній наведено такі дані: ціна — 152 грн., націнка 35% — 55,2 грн., транспортні витрати 15% — 22,8 грн., ПДВ 20%46 грн., всього на суму 276 грн.

В обліку були зроблені такі записи: Д-т 201 — К-т 631 — 228 грн.; Д-т 641 — К-т 631 — 46 грн. У прибутковому ордері .№ З від 11.01 зазначена ціна помпи на суму 152 грн.

Задача 5

До журналу-ордера № 6 за жовтень 2000 р. додані такі накладні про надходження дизельного палива (табл. 2.1).

Таблиця 2.1

№ документа, дата Кількість Сума, грн., відображена запи­сом Д-т 203 — К-т 631
№ 5,24.10 470 л 150,40
№ 60,15.10 170 л 54,40
№ 563,17.10 0,084 т 34,44
№ 87,28.10 700 л
№ 217,30.10 420 л 163,80  
№ 170, 1.11 2000 л  
№ 62, 30.10 300 кг  
№ 83, 5.11 1200 л  
         

Згідно з матеріальним звітом матеріально відповідальної особи за жовтень дизельного пального надійшло 5344 кг на суму 1988,04 грн.

Задача 6

У березні 2000 р. підприємство придбало згідно з рахун ком № 1813 від 26.03 такі ТМЦ:

амортизатор — 2 шт. на суму 50 грн.

відра — 10 шт. на суму 43 грн.

балон — 1 шт. на суму 50 грн.

набір різьбовий — 2 шт. на суму 25 грн.

набір свердлильний — 2 шт. на суму 23,6 грн.

відра — 8 шт. на суму 34,4 грн. Загальна собівартість товарів становила 226 грн., у тому

числі ПДВ — 37,67, націнка — 56,5, у тому числі ПДВ — 9,4 грн. Загальна сума — 282,5 грн. Товарно-матеріальні цінності оприбутковані так:

Найменування ТМЦ Ціна оприбуткування, грн.

Амортизатор 25

Відра 4,3

Балон 50

Набір різьбовий 12,5

Набір свердлильний 11,8

Задача 7

Торговельне підприємство у грудні 2000 р. придбало ос­новні фонди та МШП на загальну суму 3451,5 грн. (без ПДВ). До складу основних фондів увійшло чотири ксерокси, а до МШП — 10 калькуляторів. Один ксерокс і два калькулято­ри підприємство придбало для власних потреб. Загальна сума — 3451,5 грн. була відображена у бухгалтерському об­ліку записом: Д-т 22 — К-т 371.

Задача 8

Підприємство застосовує метод нарахування зносу на МШП у розмірі 50%. Матеріальні цінності використовують­ся як для виробничих, так і для невиробничих потреб. В об­ліку це відображається такими записами: Д-т 943 — К-т 201, 207 — на суму 50% вартості МШП у разі їх передачі в екс­плуатацію та списання з експлуатації.

Задача 9

Підприємство, що займається роздрібною торгівлею, об­ліковує МШП на субрахунку 201 "Сировина й матеріали" та списує на валові витрати повну їх вартість при передачі в експлуатацію.

Задача 10

При проведенні інвентаризації була виявлена недостача продукції, виробництво якої не завершене, а сума фактичних витрат становила 250 грн. Середня фактична собівартість цьо­го виду готової продукції — 644 грн., середня ціна реалізації — 1100 грн. З матеріально відповідальної особи була стягнута сума 1100 грн. В обліку були зроблені такі записи:

Д-т 375 — К-т 716 — 250 грн.;

Д-т 30, 31 — К-т 375 — 1100 грн.;

Д-т 375 — К-т 791 — 850 грн.

Задача 11

У січні 2000 р. до документів підприємства додана на­кладна № 33 від 30.01.2000 р.: вугілля — 5461,69 грн.; навантажування — 83,12 грн.; залізничний тариф — 490,81 грн.; ПДВ 20% — 98,16 грн. Всього: 6133,78 грн.

На основі цього документа в обліку були зроблені такі за-писи, грн.:

Д-т 206 — К-т 631 — 5361,91;

Д-т 641 — К-т 631 — 98,16;

Д-т 206 — К-т 631 — 83,12;

Д-т 977 — К-т 631 — 490,81.

Задана 12

У березні 2000 р. на підприємство надійшло 62 т невідфактурованого вугілля. Підприємство відобразило цю операцію в обліку записом: Д-т 203 — К-т 631 на суму 5303,48 грн. (ціна 85,54 грн.). У квітні до журналу-ордера № 6 додано накладну № 180 від 25.04.2000 р., яка виписана так:

вугілля-брикет — 59 т • 85,54 грн = 5046,86 грн.;

вугілля-брикет — 62 т • 85,54 грн = 5303,48 грн.;

залізничний тариф — 500 грн.;

ПДВ 20% — 100 грн.;

Всього на суму 10 350,34 грн.

На підставі цього документа зроблені такі записи за квітень:

Д-т 203 — К-т 631 — 4952,86 грн.;

Д-т 641 — К-т 631 — 100 грн.

 

Аудит основних засобів

Приклад розв'язку задачі

Умова задачі

Підприємством у березні 2000 р. було придбано 5 каль куляторів на суму 150 грн., у тому числі ПДВ — 25 грн. У бухгалтерському обліку зроблені такі записи, грн.:

Д-т 22 — К-т 631 — 125;

Д-т 641 — К-т 631 — 25.

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського об ліку 9 малоцінні та швидкозношувані предмети із терміном корисного використання більш як 1 рік необхідно відносити до складу необоротних матеріальних активів, вартість яких капіталізується, тобто відноситься на витрати звітного періо ду нарахуванням амортизації.

Інструкція про застосування Плану рахунків від 30.11.99 р. № 291 пропонує використовувати рахунок 112 "Малоцінні та швидкозношувані предмети", на якому обліко вуються предмети, термін корисного використання яких пе ревищує один рік.

Отже, підприємство припустилося помилки, віднісши каль кулятори до складу малоцінних та швидкозношуваних пред метів, термін корисного використання яких менш як 1 рік, а саме на рахунок 22.

Підприємству слід сторнувати усі неправильно зроблені записи надходження калькуляторів та виконати такі бух галтерські записи,грн.:

Д-т 112 — К-т 631 — 125;

Д-т 641 — К-т 631 — 25.

Задача 1

Фірма у першому півріччі 2000 р. придбала бухгалтерськ програми "Гросс-бух" і "Бізнес-експерт", загальна вартість яких дорівнює 4000 грн. Витрати на їх придбання та нала годження були відображені записом: Д-т 93 — К-т 631 -4000 грн.

Задача 2

При проведені індексації основних фондів на державно­му підприємстві збільшилася сума зносу проіндексованих об'єктів, що відображено записом: Д-т 423 — К-т 131. Одночас­но на таку саму суму збільшено собівартість продукції. При цьому були зроблені такі записи: Д-т 92, 93 — К-т 423.

Задача 3

У вересні 2000 р. були придбані та введені в експлуата­цію основні засоби. У регістрах синтетичного обліку наяв­ності та руху основних засобів були зроблені такі записи, грн.:

Д-т 152 — К-т 631 — 2648;

Д-т 641 — К-т 631 — 579;

Д-т 631 — К-т 311 — 2648;

Д-т 10 — К-т 152 — 2648.

Задача 4

У листопаді 2000 р. було придбано та введено в експлуа тацію вантажний автомобіль. Згідно з документами поста чальника вартість автомобіля становить 3500 грн., у тому числі ПДВ — 583 грн. У цьому ж місяці було частково оплачено його вартість на суму 2000 грн. В обліку були зроблені такі записи, грн.:

Д-т 152 — К-т 631 — 2917;

Д-т 631 — К-т 311 — 2000;

Д-т 641 — К-т 631 — 583;

Д-т 104 — К-т 152 — 1667.

Задача 5

Акціонерне товариство у лютому 2001 р. реалізувало ма лому підприємству КамАЗ 1983 р. випуску, який у минуло му місяці був списаний за актом ліквідації як повністю зно шений. Списання було відображено записами: Д-т 131 — К-т 105 — 566 грн.

Малому підприємству було виписано рахунок на суму 2688 грн., у тому числі ПДВ — 588 грн. При надходженні грошей на розрахунковий рахунок були зроблені такі записи, грн.:

Д-т 311 — К-т 424;

Д-т 311 — К-т 641 — 588.

Задача 6

До статутного фонду новоствореного ТОВ акціонерним товариством було перераховано внесків на суму 15 000 грн. та основних засобів на ЗО 600 грн. У бухгалтерському об­ліку АТ ці операції відображені так:

Д-т 352 — К-т 311 — 15 000;

Д-т 352 — К-т 10 — ЗО 600.

За даними інвентарних карток сума нарахованого зносу за передані основні засоби становить 1005 грн. Витрати на їх транспортування (500 грн.) були оплачені АТ та віднесені на витрати виробництва.

Задача 7

На балансі підприємства транспортні засоби не облікову­ються, але щомісяця на витрати виробництва списуються па­ливо та запасні частини. Представлені такі підтверджувальні первинні документи на відображення цих витрат в обліку: маршрутні листки, акти на списання матеріальних цінностей, договір з автотранспортним підприємством на оперативну оренду автомобіля.

Задача 8

ТОВ надало в оперативну оренду основні фонди терміном на рік. На суму орендної плати здійснюються такі записи:

Д-т 377 — К-т 713;

Д-т 377 — К-т 641.

Зносу на передані в оперативну оренду основні фонди ТОВ не нараховує.

Задача 9

У першому кварталі 2000 р. на підприємстві за наказом керівника була проведена індексація первісної вартості ос­новних фондів станом на 01.01.2000 р. із застосуванням коефіцієнта 1. У бухгалтерському обліку це відображено за­писом: Д-т 10 — К-т 423. На основні фонди групи 3 застосо­вується прискорена амортизація. До валових доходів сума індексації віднесена не була.

Задача 10

Підприємство станом на 01.07.2000 р. мало такі дані про балансову вартість та знос основних фондів, грн.:

І група — 115 000; II група — 8000; знос по І групі — 22 000; знос по II групі — 4000 грн.

Протягом звітного кварталу відбувся такий рух основ­них фондів:

надходження об'єкта основних фондів І групи з пер­вісною вартістю 8000 грн. та сумою зносу 2000 грн.;

вибуття об'єкта основних фондів І групи з первісною вартістю 3000 грн. та сумою зносу 2000 грн.;

виведення із експлуатації у зв'язку з капремонтом об'єкта основних фондів І групи з первісною вартістю 3000 грн. та сумою зносу 500 грн.;

ліквідація об'єкта основних фондів II групи, первісна вартість якого 5000 грн., а сума нарахованого зносу — 3000 грн.;

реалізація об'єкта основних фондів II групи за ціною реалізації 500 грн.;

вибуття із експлуатації у зв'язку з капремонтом об'єк­та II групи, первісна вартість якого 500 грн. і сума зносу — 100 грн.

Дані про нарахування амортизації за друге півріччя 2000 р. наведено у табл. 2.2.

Таблиця 2.2

Звітний період Сума амортизації по І групі, грн. Сума амортизації по II групі, грн.
III кв. 2000 р. 115 000 • 5 : 100 : : 4 = 1437,5 (115 000 - 1437,5 + 6000 - 1000 -- 2500) • 5 : 100 : 4 = 1450,78
IV кв. 2000 р. 4000 • 25 : 100 : : 4 = 250 (4000 - 250 - 500 -400) • 25 : : 100 : 4 = 178,13

Валові доходи IIIкварталу 2000 р. були зменшені на суму 1687,5 грн., а IV — на 1628,91 грн.

Задача 11

Акціонерним товариством у квітні 2000 р. було реалізо­вано будинок культури, первісна вартість якого 120 000 грн., сума нарахованого зносу (станом на 01.04.2000 р.) — 67 000 грн. У 2000 р. був проведений капітальний ремонт і на його суму — 43 270 грн. — була збільшена первісна вартість бу­динку культури. Підприємство регулярно відповідно до чин­ного законодавства здійснювало індексацію балансової вар­тості будинку культури, сума якої за весь період досягла 54 703 грн. У податковому обліку операції до складу вало­вих доходів була долучена ціна реалізації (без ПДВ ) на суму 56 667 грн., а до складу валових витрат — залишкова вартість реалізованого невиробничого фонду — 53 000 грн.

 

Задача 12

На балансі державного підприємства обліковуються неви­робничі основні фонди, первісна вартість яких на 01.07.2000 р. становила 37 840 грн., а сума нарахованого зносу — 14 867 грн. Сума зносу за III та IV квартали 2000 р. розрахо­вувалася так, грн.:

квартал: (37 840 - 14 867) • 5 : 100 : 4 = 287,16;

квартал: (37 840 - 14 867 - 287,16) • 5 : 100 : 4 = = 283,57.

Суми нарахованого зносу були відображені у бухгалтер­ському обліку записом: Д-т 92 — К-т 131.

Задача 13

Підприємство 01.03.2000 р. придбало основні фонди з метою передачі їх у фінансову оренду. На підставі договору про фінансову оренду 15.03.2000 р. підприємство передало основні фонди, що відображено в обліку записом:

Д-т 161 — К-т 10.

На суму погашення вартості об'єкта оренди та суму винагороди за фінансову оренду у бухгалтерському обліку підприємство-орендодавець зробило запис: Д-т 377 — К-т 713. Витрати на фінансову оренду обліковані за дебетом рахунку 92.

Задача 14

Державне підприємство 04.04.2000 р. отримало у фінан­сову оренду основні фонди, які обліковані у бухгалтерському

обліку за дебетом рахунку 10 та кредитом субрахунку 424. Амортизація на ці основні фонди відображувалась записом:

Д-т 92 — К-т 131.

Помісячна орендна плата за договором відображалася підприємством-орендарем так: Д-т949 — К-т685.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 352; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.207.247.69 (0.009 с.)