Покращення фінансового стану підприємства 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Покращення фінансового стану підприємстваПроведення фінансового аналізу дозволяє розрахувати значення великої кількості фінансових співвідношень. Методику розрахунку даних показників пропонують багато авторів, яка зводиться до розрахунку декількох груп показників:

- показники оцінки майнового стану;

- показники оцінки ділової активності;

- показники оцінки ліквідності і платоспроможності;

- показники оцінки фінансової стійкості підприємства;

- показники оцінки прибутковості діяльності.

Інформаційною базою аналізу фінансового стану підприємства і розрахунку показників є квартальна і річна фінансова звітність: ф. № 1„Баланс", ф.№2 „Звіт про фінансові результати", ф.№3 „ Звіт про рух грошових коштів", ф.№4 „Звіт про власний капітал", ф.№5 „Примітки до річної фінансової звітності".

Інформація фінансової звітності повинна оцінюватись з точки зору її достовірності. Щоб впевнитись в її об'єктивності необхідно врахувати методи викривлення фінансової інформації і ті наслідки, які вони несуть для потенційних користувачів даної інформації. Тому в процесі складання попередньої оцінки фінансового стану підприємства по даних фінансової звітності слід звернути увагу на відповідність показників звітних форм (наприклад, прибутку (збитку) в бухгалтерському балансі і в „ Звіті про фінансові результати", величини грошових коштів в балансі і в „Звіті про рух грошових коштів"); загальні зміни валюти балансу, причини їх зміни; зміна основних складових власного і позичкового капіталу, і в наслідок цього структури пасиву.

Оцінка показників майнового стану таких як сума господарських коштів у розпорядженні підприємства, коефіцієнт зносу основних засобів, коефіцієнт оновлення, коефіцієнт вибуття та інші, дають змогу визначити, на скільки ефективно використовується майно підприємства, чи все в нього гаразд з оновленням основних засобів, чи своєчасно позбавляються застарілого обладнання і устаткування. [25, с. 528 ].

Аналіз прибутковості визначається за допомогою валового прибутку, чистого прибутку, рентабельності основної діяльності, прибутковості реалізації дасть можливість оцінити прибутковість за основними її складовими і визначити можливі резерви її підвищення.

На основі всебічної і ретельної оцінки ліквідності і платоспроможності за допомогою коефіцієнту покриття, коефіцієнту швидкої, абсолютної ліквідності, частки оборотних коштів в активах, коефіцієнту покриття запасів, маневреності власних оборотних коштів та інших, можна не тільки оцінити стан і тенденції ліквідності, платоспроможності, конкурентоспроможності підприємства, а й визначити «вузькі» місця, розв'язавши проблеми яких, можна поліпшити ці показники. Результатом даного аналізу має стати виявлення потенційних можливостей поліпшення ліквідності підприємства, підвищення його платоспроможності і кредитоспроможності.

Проведений аналіз діяльності ВАТ «Цикорій » свідчить, що головною причиною кризового стану підприємства, що вимагає нагального вирішення є відсутність прибутку протягом звітного і попереднього року, -в 2009 р. збиток становив (- 799,5) тис. грн.,а в 2010 р. –(- 485,5), підприємство є не рентабельним.

Рівень рентабельності всіх організацій та установ залежить від:

– величини прибутку: аналізоване підприємство за звітній та попередній період знаходиться в збитку;

– товарної продукції;

– витрат виробництва;

– величини основних виробничих запасів і нормованих обігових засобів.

Важливими факторами, що забезпечують зростання прибутку і рентабельності підприємства є:

– підвищення продуктивності праці. На даному підприємстві, після обрахунку продуктивності праці за формулою(2.4), можемо зазначити, що продуктивність знизилась.

– фондовіддачі;

– економія матеріальних ресурсів;

– рівень технічного прогресу, а саме, механізації та автоматизації трудомістких технологічних процесів, удосконалення організації виробництва та ін.

Урахування підприємством таких факторів дасть змогу підвищувати ефективність його діяльності.

Підприємству необхідно активізувати політику в галузі маркетингу з метою просування своєї продукції, яка фактично за рахунок високої якості та ціни нижчої від середньогалузевої є конкурентоздатною. Важливими для вирішення є питання реклами, стимулювання збуту різними шляхами. Правильний підхід до просування продукції підприємства дозволить збільшити реалізацію продукції, що створить реальні передумови для виходу підприємства з фінансово-економічної кризи [28, с. 208 ].

Прагнення залучити найбільшу кількість фінансових ресурсів за прийнятною ціною може забезпечити подальший розвиток підприємства максимальними темпами при збереженні певного (оптимального для власників) рівня прибутковості.

Для подальшого розширення своєї діяльності підприємство може збільшити величину власного капіталу. Це можна зробити за рахунок або нагромадження нерозподіленого прибутку, або збільшення власного капіталу, тобто через залучення додаткових фінансових ресурсів від власників. Зростання власного капіталу зумовлює зниження частки позикових фінансових ресурсів, підвищує кредитоспроможність підприємства, збільшуючи його фінансову незалежність.

Основними напрямками покращення фінансового стану підприємства є:

- зниження собівартості продукції дозволить підприємству бути конкурентоспроможним на ринку збуту, що можливе за рахунок впровадження нової техніки, технологій, більш раціонального використання матеріальних і трудових ресурсів, зменшення питомої ваги постійних витрат в собівартості продукції.

- збільшення грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства збільшить коефіцієнт абсолютної ліквідності і дозволить підприємству оформляти довго і короткострокові позики в банку для фінансування поточної діяльності. Збільшення грошових коштів можна забезпечити за рахунок реалізації зайвих виробничих і невиробничих запасів, здачі їх в оренду, виробництво і розробка нових видів продукції. Ще одним напрямом з покращення фінансового стану є його прогнозування, оскільки, щоб грамотно керувати виробництвом, активно впливати на формування показників господарської і фінансової діяльності, необхідно постійно використовувати дані про його стан, а також зміни, які в ньому проходять.

Всі ці показники фінансового стану підприємства перебувають у взаємозв'язку та взаємозумовленості. Тому оцінити реальний фінансовий стан підприємства можна тільки на підставі використання належного комплексу показників з урахуванням впливу на них факторів фінансового характеру, а також багатьох інших, які взагалі не піддаються вартісній оцінці. Тому підприємствам необхідно систематично, детально і в динаміці аналізувати фінансовий стан підприємства, і в залежності від того який показник змінився, приймати відповідні рішення.

 

ВИСНОВКИ

В ході дослідження ми дійшли певних висновків. Було розглянуто сутність ринку, визначено основні функції та види ринків, з’ясовано структуру ринку.

З’ясували, що ринок – це сукупність економічних відносин між фізичними і юридичними особами (промисловими, торговельними кампаніями, корпораціями, банками), а також між державами і національними органами, міжнародними фінансово-кредитними інститутами з організації та купівлі-продажу різноманітних товарів і послуг відповідно до законів товарного виробництва.

Було розглянуто та проаналізовано загальновизнані принципи поведінки суб’єктів господарювання на ринку.

Мета курсової роботи досягнута, а завдання, поставлені нами на початковому етапі роботи, — вирішені.

В ході дослідження здійснено аналіз основних економічних показників діяльності ВАТ “Цикорій” за 2009-2010 роки.

Показники діяльності підприємства змінились по різному. Зменшилися такі показники: собівартість продукції (робіт, послуг, товарів), власний капітал. Поряд з цим збільшилися наступні показники: операційні витрати, операційні доходи, чисельність працівників, адміністративні витрати, дебіторська заборгованість.

Отже, підприємство для більшої прибутковості має залучати ресурси, робити сприятливий клімат для інвесторів.

Аналізуючи фінансову стабільність підприємства можна дійти висновку, що власники підприємства (акціонери, інвестори та інші особи, що зробили внески у статутний капітал) завжди віддають перевагу розумному зростанню частки позичених коштів; кредитори (постачальники сировини і матеріалів, банки) навпаки, віддають перевагу підприємствам з високою часткою власного капіталу.

Досить високі показники коефіцієнта платоспроможності, що свідчить, що у нього достатньо коштів для погашення короткострокових зобов’язань.

Проведений аналіз діяльності ВАТ «Цикорій » свідчить, що головною причиною кризового стану підприємства, що вимагає нагального вирішення є відсутність прибутку протягом звітного і попереднього року.

Важливими факторами, що забезпечують зростання прибутку і рентабельності підприємства є:

– підвищення продуктивності праці;

– фондовіддачі;

– економія матеріальних ресурсів;

– рівень технічного прогресу, а саме, механізації та автоматизації трудомістких технологічних процесів, удосконалення організації виробництва та ін.

Урахування підприємством таких факторів дасть змогу підвищувати ефективність його діяльності.

Підприємству необхідно активізувати політику в галузі маркетингу з метою просування своєї продукції, яка фактично за рахунок високої якості та ціни нижчої від середньогалузевої є конкурентоздатною. Важливими для вирішення є питання реклами, стимулювання збуту різними шляхами.

Тому підприємствам необхідно систематично, детально і в динаміці аналізувати фінансовий стан підприємства, і в залежності від того який показник змінився, приймати відповідні рішення.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 449; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.39.75 (0.015 с.)