ТОП 10:

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ТЕМИ1. Конституція України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 141).

2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2010, N 50-51, ст.572).

3. Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання фінансовим правопорушенням, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, державного і комунального майна” (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 14, ст.117).

4. Закон України „Про Національний банк України” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 29, ст.238).

5. Закон України „Про банки і банківську діяльність” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 5-6, ст.30).

6. Закон України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 1, ст. 2).

7. Закон України „Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” від 05.04.2001 р (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 29, ст.137).

8. Закон України «Про обіг векселів в Україні» вiд 05.04.2001 № 2374-III//Офіційний вісник України вiд 11.05.2001 - 2001 р., № 17, ст.. 731

9. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07,2001 р.// Офіційний вісник України - 2001. - №32. Ст. 1457.

10. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах: затв. постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 р. № 492 // Офіц. вісн. України. - 2003.-№51.-Ст. 2077.

11. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: затв. постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. №22//Там само. -2004.-№13.-Ст. 908.

12. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: затв. постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637 // Там само. -- 2005. - № 3. - Ст. 155.

13. Правила визначення платіжності та обміну банкнот і монет Національного банку України: затв. постановою Правління Національного банку України від 17.11.2004 р. №547 // Там само. - 2004. - № 49. - Ст. 3221.

14. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19,02. 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. 1993.-№17.-Ст. 184.

15. Порядок застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства: затв. наказом Державної податкової адміністрації України від 04.10. 1999 р. №542 // Офіц. вісн. України. - 1999. - №42, - Ст. 2114.

16.Фінансове право України: Підручник / Г. В. Бех, О. О. Дмитрик, І. Є. Криницький; За ред. М. Ц. Кучерявенка. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 320 с.

17.Указ Президента України „Про заходи щодо зміцнення банківської системи України та підвищення її ролі у процесах економічних перетворень” м. Київ 14 липня 2000 року N 891/2000.

18.Указ Президента України „Про заходи щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” (Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 280/2004 (280/2004) від 05.03.2004).

19.Указ Президента України „Про заходи щодо посилення контролю за декларуванням доходів особами, уповноваженими на виконання функцій держави” 4 лютого 2003 року N 73/2003.

20. Апель А. Основыфинансового права: Краткий курс лекций. – СПБ: Питер, 2001. – 128с. – (Серия «Закон и практика»).

21.Бандурка О.О. Державна податкова служба в Україні: система, правовий статус, модернізація: Монографія. – Х.: Вид-во НУВС, 2004. – 234 с.

22.Бандурка О.О. Організаційно-правовий статус податкової міліції України: Монографія. – Х.: Вид-во НУВС, 2004. – 245 с.

23.Бурбело О.А., Зуєва О.І., Манаков А.О. Фінансове право: Загальна та особлива частина у схемах: Навчально-методичний посібник. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004, - 100с.

24.Воронова Л.К. Фінансове право України: Підручник. – К.: Прецедент, Моя книга, 2006. – 448с.

25.Воронова Л.К., Кучерявенко Н.П. Финансовое право: Учебн. пособие для курсантовюридическихвузов и факультетов. – Харьков: Легас, 2003. – 360с.

26.Дмитренко Е.С. Фінансове право України: Практикум. – К.: Атака, 2004. – 216с.

27.Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовтенко Т.С. Фінансовий словник. – Львів. – 1996.

28.Фінансове право України: Альбом структурно-логічних схем / В.В.Новіков, Л.Г. Чистоклєтов, І.М. Панько, Д.Є. Забзалюк. – Львів: ЛІВС при НАВСУ, 2001. – 160с.

29.Фінансове право України: Підручник / За ред.. М.П.Кучерявенка. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 320 с.

 


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

(всього 36 год.):

Вступні зауваження. Самостійне опрацювання програмного матеріалу (як обов’язкова форма навчання у вищому навчальному закладі 3-4 рівня акредитації) завершує повне вивчення теоретичного змісту програми навчальної дисципліни. Окремі питання студенти опрацьовують без викладача із обов’язковим контролем. Матеріал, винесений на самостійне опрацювання, включається в залікові (модульні) завдання. Список рекомендованої літератури поданий у програмі навчальної дисципліни.

Тема 1. ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ И ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО

САМОВРЯДУВАННЯ В ГАЛУЗІ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ

І ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Питання для самостійного вивчення.

1. Функції української держави.

2. Фінансова політика та її завдання.

3. Мета фінансової діяльності держави.

4. Принципи фінансової діяльності держави.

5. Форми фінансової діяльності держави.

6. Міністерство Фінансів України, його основні функції.

7. Головні завдання Рахункової палати України.

8. Основні повноваження органів Державного казначейства України.

9. Наука фінансового права.

10. Етапи становлення науки фінансового права.

 

 

Тема 2.Фінансово-правові норми і фінансово-правові відносини

Питання для самостійного вивчення.

1. Сутність фінансово-правової норми, її будова та структура.

2. Дія фінансово-правових норму часі, просторі та за колом осіб.

3. Джерела фінансового права.

4. Міжнародні договори, як джерела фінансового права України.

5. Співвідношення повноважень суб’єктів фінансового права.

6. Проблеми вдосконалення фінансового законодавства.

7. Специфічні риси фінансових правовідносин.

8. Суб’єкти та об’єкти фінансових правовідносин.

9. Юридичні факти як підстави виникнення, зміни і припинення фінансових правовідносин

Тема 3. Правові засади організації та здійснення

Фінансового контролю в Україні

Питання для самостійного вивчення.

1. Спеціальні органи державного фінансового контролю.

2. Принципи організації роботи органів фінансового контролю

3. Спеціальні органи фінансового контролю.

4. Принципи організації роботи органів фінансового контролю.

5. Аудиторський контроль.

6. Фінансово-правова відповідальність.

Тема 4. Бюджетне право, бюджетна система

І бюджетний процес України

Питання для самостійного вивчення.

1. Бюджетний кодекс України: призначення і склад.

2. Бюджетне право в системі фінансового права України.

3. Бюджет: поняття, види та функції.

4. Поняття, структура та принципи бюджетної системи України.

5. Бюджетна класифікація.

6. Класифікація доходів державного бюджету України.

7. Класифікація видатків та кредитування державного бюджету України.

8. Фінансування бюджету (дефіцит, профіцит) і державний (місцевий борг).

9. Бюджетний процес та його учасники.

10. Складання та подання до розгляду проекту закону про Державний бюджет України.

11. Розгляд і затвердження, а також внесення змін до закону про Державний бюджет України.

12. Виконання, бухгалтерський облік та звітність Державного бюджету України.

13. Надходження та витрати місцевих бюджетів.

14. Складання, розгляд, затвердження, виконання та звітність місцевих бюджетів.

15. Міжбюджетні відносини.

16. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства та відповідальність за правопорушення у цій сфері.

 

Тема 5. Правовий інститут публічних доходів держави та органів місцевого самоврядування. Податкове право

Питання для самостійного вивчення.

1. Поняття податкового права і податкових правовідносин.

2. Поняття податку, його функції.

3. Система оподаткування в Україні.

4. Види податків і обов'язкових платежів, що включаються до бюджету.

5. Принципи оподаткування.

6. Юридичний склад податку.

7. Податки з юридичних осіб.

8. Податок на доходи фізичних осіб.

9. Податок на промисел.

10. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.

11. Плата за землю.

12. Єдиний податок.

13. Плата за торговий патент.

14. Фіксований сільськогосподарський податок.

15. Місцеві податки і збори.

16. Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів).

17. Фінансовий моніторинг.

18. Гарантії забезпечення виконання податкових обов'язків.

19. Спеціальні податкові режими.

 

Тема 6. Правові основи державних і муніципальних

Запозичень, державного і муніципального боргу

Та державного кредиту

Питання для самостійного вивчення.

1. Поняття правового інституту державного та муніципального запозичення, його особливості.

2. Правові основи державного кредитування.

3. Правове регулювання здійснення запозичень до місцевих бюджетів.

4. Державний та муніципальний кредит.

5. Державний борг України та шляхи його погашення

6. Управління державним і муніципальним боргом.

7. Боргові цінні папери України.

8. Цілі державного кредитування.

9. Державні цінні папери: облігації та казначейські зобов’язання.

10. Поняття та класифікація державних позик.

11. Зовнішні державні запозичення.

12. Використання та повернення мобілізованих коштів державою.

13. Об’єктивна можливість та доцільність існування державного кредиту.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.209.10.183 (0.008 с.)