ТОП 10:

Тема № 1.ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ Й ОРГАНІВМІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ГАЛУЗІ

ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ І ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Читається лекція – 2 год.

Семінарське заняття – 2 год.

 

Ключові слова та поняття: фінанси як економічна категорія, фінанси як юридична категорія, державні фінанси, фінансова система, фінансові відносини, фінансова діяльність держави, принципи управління фінансовою діяльністю, методи фінансової діяльності, фінансове право, предмет фінансового права, методи фінансового права, джерела фінансового права, система фінансового права.

План.

 

1. Поняття фінансів, їх ознаки та функції.

2. Фінансова система України та її структура.

3. Поняття, принципи та методи фінансової діяльності держави.

4. Органи влади, що здійснюють фінансову діяльність.

5. Фінансове законодавство України.

6. Фінансове право як галузь вітчизняного права.

7. Фінансове право як наука та навчальна дисципліна.

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ТЕМИ

12. Конституція України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 141).

13. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI Відомості Верховної Ради (ВВР), 2010, N 50-51, ст.572).

14. Закон України „Про Рахункову палату” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 43, ст.212).

15. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 24, ст.170).

16. Закон України „Про місцеві державні адміністрації” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 20-21, ст.190).

17. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» вiд 12.07.2001 № 2664-III //Відомості Верховної Ради України - 2002 р., № 1, ст. 1

18. Положення про Міністерство фінансів України, затверджене Указом Президента України від 26 серпня 1999 р. № 1081/99 // Зібр. постанов Уряду України. — 1993. — № 7. — ст. 150.

19. Положення про Державне казначейство, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 31 липня 1995 р. № 590 // Зібр. постанов Уряду. — 1995. — № 11. — ст. 262.

20. Указ Президента України „Про деякі заходи щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики” 1 червня 2005 року N 901/2005

21. Указ Президента України «Про Положення про Головне контрольно-ревізійне управління України» від 28.11.2000 р., № 1265 // Офіційний вісник України. — 2000. — № 48. — Ст. 2080.

22. Указ Президента України «Про Положення про Державний комітет фінансового моніторингу України» від 31.01.2007 р., № 100 ( у редакції від 13.09.2010 р. N 832) // Урядовий кур'єр вiд 16.09.2010 - № 171

23. Бандурка О.О. Державна податкова служба в Україні: система, правовий статус, модернізація: Монографія. – Х.: Вид-во НУВС, 2004. – 234с.

24. Бандурка О.О. Організаційно-правовий статус податкової міліції України: Монографія. – Х.: Вид-во НУВС, 2004. – 245с.

25. Близнюк О. Роль фінансового права в регулюванні відносин управління грошовими коштами // Підприємництво, господарство і право. – 2005. -№ 10.

26. Бурбело О.А., Зуєва О.І., Манаков А.О. Фінансове право: Загальна та особлива частина у схемах: Навчально-методичний посібник. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004, - 100с.

27. Воронова Л.К. Фінансове право України: Підручник. – К.: Прецедент, Моя книга, 2006. – 448с.

28. Гаврилюк Р. Фінансове законодавство: проблеми теорії і практики // Право України. – 2005. - №16 –с.36-39.

29. Дмитренко Е.С. Фінансове право України: Практикум. – К.: Атака, 2004. – 216с.

30. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовтенко Т.С. Фінансовий словник. – Львів. – 1996.

31. Ковальчук А. Ефективність законодавчого забезпечення фінансової політики в Україні // Право України, 2006 - №14 – с.44-48.

32. Орлюк О.П. Фінансове право: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 528с.

33. Финансовое право: Учебник / Под ред. И.Н.Пахомова. – Харьков: Одиссей, 2003. – 447с.

34. Фінансове право України: Альбом структурно-логічних схем / В.В.Новіков, Л.Г. Чистоклєтов, І.М. Панько, Д.Є. Забзалюк. – Львів: ЛІВС при НАВСУ, 2001. – 160с.

35. Фінансове право України: Підручник / За ред.. М.П.Кучерявенка. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 320с.

36. Фінансове право: Хрестоматія: Посібник для курсантів юридичних вузів та факультетів. – К.: Віл бор, 1998. -640с.

37. Хохуляк В. Методологія науки фінансового права: умови та тенденції сучасного розвитку // Підприємництво, господарство і право. – 2005. -№ 2.

Тема № 2. Фінансово-правові норми

І фінансово-правові відносини.

Читається лекція – 2 год.

Семінарське заняття – 2 год.

Ключові поняття: фінансово-правова норма, види фінансово-правових норм, регулятивні фінансово-правові норми, охоронні фінансово-правові норми, структура фінансово-правової норми, гіпотеза фінансово-правової норми, диспозиція фінансово-правової норми, санкція фінансово-правової норми, джерела фінансового права, об’єкт фінансових правовідносин, суб’єкт фінансових правовідносин, фінансова дієздатність, фінансова правоздатність, фінансова деліктоздатність, юридичний факт.

План.

1. Визначення та ознаки фінансово-правових норм.

2. Класифікація фінансово-правових норм.

3. Структура фінансово-правових норм.

4. Поняття, зміст і особливості фінансових правовідносин.

5. Структура фінансових правовідносин.

6. Види фінансових правовідносин.

7. Підстави виникнення, зміни та припинення фінансових правовідносин.

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ТЕМИ

 

1. Конституція України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 141).

2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2010, N 50-51, ст.572).

3. Податковий Кодекс вiд 02.12.2010 № 2755-VI (Голос України вiд 04.12.2010 - № 229, / № 229-230 /)

4. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» вiд 12.07.2001 № 2664-III //Відомості Верховної Ради України - 2002 р., № 1, ст. 1

5. Закон України „Про Рахункову палату” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 43, ст.212).

6. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 24, ст.170).

7. Закон України „Про місцеві державні адміністрації” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 20-21, ст.190).

8. Положення про Міністерство фінансів України, затверджене Указом Президента України від 26 серпня 1999 р. № 1081/99 // Зібр. постанов Уряду України. — 1993. — № 7. — ст. 150.

9. Указ Президента України „Про деякі заходи щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики” 1 червня 2005 року N 901/2005.

10. Указ Президента України «Про Положення про Головне контрольно-ревізійне управління України» від 28.11.2000 р., № 1265 // Офіційний вісник України. — 2000. — № 48. — Ст. 2080.

11. Указ Президента України «Про Положення про Державний комітет фінансового моніторингу України» від 31.01.2007 р., № 100 ( у редакції від 13.09.2010 р. N 832) // Урядовий кур'єр вiд 16.09.2010 - № 171

12. Бандурка О.О. Організаційно-правовий статус податкової міліції України: Монографія. – Х.: Вид-во НУВС, 2004. – 245с.

13. Близнюк О. Роль фінансового права в регулюванні відносин управління грошовими коштами // Підприємництво, господарство і право. – 2005. -№ 10.

14. Бурбело О.А., Зуєва О.І., Манаков А.О. Фінансове право: Загальна та особлива частина у схемах: Навчально-методичний посібник. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004, - 100с.

15. Воронова Л.К. Фінансове право України: Підручник. – К.: Прецедент, Моя книга, 2006. – 448с.

16. Гаврилюк Р. Фінансове законодавство: проблеми теорії і практики // Право України. – 2005. - №16 –с.36-39.

17. Дмитренко Е.С. Фінансове право України: Практикум. – К.: Атака, 2004. – 216с.

18. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовтенко Т.С. Фінансовий словник. – Львів. – 1996.

19. Ковальчук А. Ефективність законодавчого забезпечення фінансової політики в Україні // Право України, 2006 - №14 – с.44-48.

20. Орлюк О.П. Фінансове право: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 528с.

21. Саксонов В.Б. Податкове право у схемах та визначеннях: Навч. посібник. – Система оподаткування та юридична конструкція податку. – Д.: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ., 2007. – 60 с.

22. Финансовое право: Учебник / Под ред. И.Н.Пахомова. – Харьков: Одиссей, 2003. – 447с.

23. Фінансове право України: Альбом структурно-логічних схем / В.В.Новіков, Л.Г. Чистоклєтов, І.М. Панько, Д.Є. Забзалюк. – Львів: ЛІВС при НАВСУ, 2001. – 160с.

24. Фінансове право України: Підручник / За ред.. М.П.Кучерявенка. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 320с.

25. Фінансове право: Хрестоматія: Посібник для курсантів юридичних вузів та факультетів. – К.: Віл бор, 1998. -640с.

26. Хохуляк В. Методологія науки фінансового права: умови та тенденції сучасного розвитку // Підприємництво, господарство і право. – 2005. -№ 2.

Тема № 3.Правове регулювання фінансового

Контролю в Україні

 

Читається лекція – 2 год.

Семінарське заняття – 2 год.

 

Ключові поняття: фінансовий контроль, фінансова дисципліна, зміст фінансового контролю, завдання фінансового контролю, види фінансового контролю, методи фінансового контролю, аудит, ревізія, фінансова перевірка, обстеження, інспекції, спостереження, органи фінансового контролю, фінансово-правова відповідальність.

 

План.

1. Фінансовий контроль та фінансова дисципліна.

2. Зміст і завдання фінансового контролю.

3. Види фінансового контролю.

4. Методи фінансового контролю.

5. Органи фінансового контролю.

6. Відповідальність за порушення фінансового законодавства.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.232.62.209 (0.009 с.)