ТОП 10:

ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

1. Фінанси – специфічна форма суспільних відносин.

2. Фінансова система як об’єкт управління.

3. Фінансовий ринок як складова фінансової системи держави.

4. Фінансова політика - складова частина економічної політики держави.

5. Фінансове планування: суть, принципи, методи, завдання.

6. Фінансовий механізм: поняття і склад.

7. Розвиток фінансового законодавства в Україні.

8. Суть, призначення та необхідність податків. Функції податків.

9. Податкова служба України.

10. Особливості оподаткування підприємств готельно-ресторанного бізнесу.

11. Бюджет як основний фінансовий план держави.

12. Сутність і причини бюджетного дефіциту, динаміка бюджетного дефіциту в Україні.

13. Доходи державного бюджету: форми їх вияву, класифікація.

14. Видатки державного бюджету.

15. Необхідність, суть і значення державного кредиту, його суб’єкти, роль у мобілізації коштів населення, підприємств та організацій.

16. Особливості організації фінансових відносин підприємств сфери готельно-ресторанного бізнесу.

17. Фінансові ресурси місцевого самоврядування.

18. Джерела формування доходів населення, класифікація.

19. Сучасні тенденції формування заощаджень населення України.

20. Фінансовий ринок як механізм міжгалузевого перебігу капіталу, та перерозподілу коштів.

21. Проблеми та перспективи розвитку фінансового ринку в Україні.

22. Особливості страхування у діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу.

23. Характеристика основних видів цінних паперів, їх класифікація.

24. Міжнародна фінансова інтеграція.

25. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

26. Міжнародний фінансовий ринок, його вплив на національну економічну систему держави.

27. Роздержавлення і приватизація: суть і особливості.

28. Суть грошей. Гроші як загальний еквівалент і як капітал.

29. Форми грошей та їх еволюція.

30. Функції грошей та їх загальна характеристика.

31. Класична кількісна теорія грошей.

32. Неокласичний варіант розвитку кількісної теорії грошей.

33. Сучасний монетаризм.

34. Грошово-кредитна політика України.

35. Суть і економічна основа грошового обороту.

36. Основні принципи організації та особливості готівкового обігу.

37. Організація та форми безготівкових розрахунків.

38. Роль грошових потоків у ринковій економіці.

39. Маса грошей як важлива характеристика грошового обороту.

40. Грошові агрегати та їх характеристика.

41. Швидкість обігу грошей та її розрахунок.

42. Механізм поповнення маси грошей в обороті.

43. Суть грошового ринку та його особливості.

44. Структура грошового ринку. Види грошових ринків.

45. Мотиви та чинники, що визначають параметри попиту на гроші.

46. Формування пропозиції грошей.

47. Рівновага на грошовому ринку та механізм забезпечення попиту і пропозиції грошей.

48. Процент та його вплив на грошовий ринок.

49. Суть та призначення грошової системи.

50. Основні типи грошових систем та їх еволюція.

51. Становлення та розвиток грошової системи України.

52. Грошово-кредитна політика та її місце в економічній політиці держави.

53. Інструменти грошово-кредитної політики НБУ.

54. Відмінності та взаємозв’язок фіскально-бюджетної та грошово-кредитної політики.

55. Методи прямого та опосередкованого регулювання грошового обороту.

56. Монетизація ВВП та бюджетного дефіциту та їх вплив на економічне зростання.

57. Суть, причини та форми вияву інфляції.

58. Види інфляції та їх характеристика. Економічні та соціальні наслідки інфляції.

59. Протиінфляційні заходи держави.

60. Грошові реформи та їх види.

61. Суть кредиту та його характерні ознаки, форми та види.

62. Поняття кредитного механізму та принципи кредитування.

63. Позичковий процент як економічна категорія, його суть та основні види.

64. Економічні межі кредиту.

65. Кредитна система та її структура.

66. Банківська система та механізм її функціонування.

67. Небанківські фінансово-кредитні установи, їх призначення та роль в економіці.

68. Особливості побудови банківської системи в Україні.

69. Центральний банк: призначення, статус, функції.

70. Основи організації та специфіка діяльності комерційних банків.

71. Поняття валюти та валютних відносин.

72. Валютний курс та конвертованість валют.

73. Валютний ринок та його структура.

74. Платіжний баланс в механізмі валютного регулювання.

75. Особливості формування валютної системи в Україні.

76. Міжнародні валютно-кредитні установи.

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

77. Грошовий обіг характеризується як:

а) перерозподіл грошей між господарюючими суб'єктами, який здійснюється на нееквівалентній, але поворотній основі;

б) процес безперервного переміщення грошей між суб’єктами економічних відносин у суспільному відтворенні;

в) рух грошей, що опосередковує реалізацію товарів і послуг в процесі суспільного відтворення;

г) створення і використання фондів цільового призначення, яке здій­снюється на безповоротній та нееквівалентній основі.

 

78. З яких елементів складається грошовий оборот:

а) готівкового і безготівкового;

б) фінансів, грошового обігу і кредиту;

в) обороту товарних і нетоварних операцій;

г) безпосереднього продажу товарів покупцям.

 

79. Які фактори визначають сталість грошей:

а) облікова ставка НБУ, процентні ставки комерційних банків;

б) раціональне співвідношення між готівковим і безготівковим обігом;

в) витрати, пов'язані з виробленням ВВП, якість та кількість товарів, які випускаються на ринок, маса грошей в обігу, швидкість обігу;

г) державне регулювання грошового обігу.

 

80. Які функції виконують гроші:

а) розподільчу, контрольну, регулюючу;

б) фіскальну, економічну, перерозподільчу;

в) міри вартості, засобу платежу, засобу нагромадження, засобу обігу, світових грошей;

г) перерозподільчу, створення грошей для грошового обігу, заміну дійсних грошей кредитними, контрольну.

 

81. Визначте засоби платежу, які нині не обслуговують грошовий оборот в Україні:

а) банкноти;

б) акредитиви;

в) розмінні монети;

г) платіжні доручення;

д) чеки;

е) векселі;

є) казначейські білети;

ж) готівкові гроші;

з) депозитні гроші.

 

82. Визначте складові базових грошей (грошова база):

а) обов'язкові банківські резерви;

б) касова готівка;

в) депозити в центральному (національному) банку;

г) готівкові гроші, які перебувають в обороті поза банком;

д) усі перелічені складові.

 

83. Розрахуйте митний збірза митне оформлення із заповненням графи 47 ВМД. Митна вартість вантажу, представленого до митного оформлення, складає 6800 грн.

84. Як визначається рівень монетизації економіки:

а) співвідношенням грошової маси до валового внутрішнього продукту;

б) співвідношенням валового внутрішнього продукту до грошової маси;

в) співвідношенням грошової маси до валового національного продукту.

 

Що є базою оподаткування при нарахуванні податку на додану вартість при імпорті товарів?

а). фактурна вартість, якщо вона перевищує митну;

б). митна вартість товару;

в). біржова вартість товару;

г). \лише фактурна вартість товару.

 

86. Платежі, що стягуються з товарів, які ввозяться (вивозяться), за специфічними умовами поставок та інші послуги, які надаються митницею, - це:

а). митні платежі;

б). митні формальності;

в). митні збори;

г). державний збір.

Готівка складає 500 млн.грн., поточні вклади 800 млн.грн., ощадні вклади 300 млн.грн., строкові вклади 750 млн.грн.

Грошовий агрегат М2 дорівнює:

а) 2350 млн.грн.;

б) 1300 млн.грн.;

в) 1050 млн.грн.;

г) 1600 млн.грн.;

д) 1850 млн.грн.

 

88. Нарахувати ввізне мито у графі 47 ВМД. На територію України надійшов вантаж – соки концентровані – 18000 л. Митна вартість становить 60400 грн. Ставка мита – 30 %, але не менше 0,5 євро за 1 л.

89. Причиною сучасного бартеру є:

а) високий рівень інфляції;

б) відсутність необхідного золотого запасу в країні;

в) зниження цін на товари і послуги;

г) зростання рентабельності виробництва й реалізації товарів;

д) недостатня кількість грошей в обігу.

 

90. Визначте грошовий агрегат, який охоплює готівку, безготівкові гроші й цінні папери, які обертаються на фінансовому ринку:

а) М0;

б) М1;

в) М2;

г) М3;

д) М4.

 

91. Вкажіть вид грошового агрегату, який включає в себе готівкові і безготівкові гроші:

а) М0;

б) М1;

в) М2;

г) М3;

д) М4.

Розрахуйте швидкість обігу грошей.

Грошова маса готівкових і безготівкових грошей – 20 млрд. грн. Валовий національний продукт 230 млрд. грн.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.167.166 (0.011 с.)