ТОП 10:

Які ознаки характеризують теорію Дж. М. Кейнса?а). аргументування функціональних проявів грошей;

б). вартість грошей є умовною, що означає входження грошей у структуру обігу без вартості й отримання її грішми лише в процесі обміну;

в). визнання виконання грішми в процесі відтворення самостійної ролі;

г). внутрішня збалансованість ринкової економіки.

 

198. Принципами побудови фінансової системи є:

а). єдність усіх ланок, повнота оформлення;

б). функціональне призначення та єдність ланок.

в). гнучкість, системність, комплексність.

г). вірними є відповіді п. 2, 3.

 

199. За територіальним принципом фінансові системи поділяють на:

а). національну, регіональну, світову;

б). національну, світову;

в). ринкову; фінансову систему країн, що розвиваються; фінансову систему країн з перехідною економікою; фінансову систему країн з адміністративно-командною економікою;

г). вірної відповіді немає.

200. Агрегат М1 включає в себе:

а) металеві й паперові готівкові гроші та чекові вклади;

б) металеві й паперові готівкові гроші та строкові вклади;

в) металеві й паперові готівкові гроші та всі банківські депозити;

г) всі гроші та "майже гроші".

 

201. За яких умов із вказаних випадків суб'єкт підприємницької діяльності спрямує свої грошові кошти на придбання державних цінних паперів:

а) процентні ставки незабаром значно зростуть у порівнянні з даним часом;

б) процентні ставки спочатку зростуть, а потім зменшаться;

в) процентні ставки не зміняться;

г) процентні ставки значно зменшаться у порівнянні з даним часом;

д) не буде спостерігатися інфляційне зростання цін.

 

202. Інструментами позики виступають наступні цінні папери:

а) інвестиційні сертифікати;

б) векселі;

в) облігації.

 

203. Державні фінанси України включають:

а). зведений бюджет України, фінанси державного сектора економіки; централізовані та децентралізовані фонди цільового призначення;

б). зведений бюджет України, фінанси державного сектора економіки; централізовані та децентралізовані фонди цільового призначення, державний кредит;

в). зведений бюджет України, фінанси державного сектора економіки; централізовані та децентралізовані фонди цільового призначення, державний кредит, резервні та страхові фонди;

г). зведений бюджет України, централізовані та децентралізовані фонди цільового призначення, резервні та страхові фонди.

204. Склад і напрямки державних видатків визначаються:

а). характером функцій держави;

б). управлінням державними фінансами;

в). соціальними функціями держави;

г). вірними є відповіді п. 2, 3.

 

205. Організаційну й методичну роботу з управління державними фінансами в Україні здійснюється:

а). Національним банком України;

б). Міністерством фінансів України;

в). Міністерством економіки;

г). Всі відповіді є вірними.

 

206. Форма бюджетного фінансування планово-збиткових підприємств, організацій і установ, які надають послуги або виробляють необхідні товари, витрати на виробництво яких перевищують ціну продажу є:

а). бюджетними кредитами;

б). державними дотаціями;;

в). державними інвестиціями;

г). державні фінанси.

 

207. Інструментами забезпечення стабілізаційної політики держави є:

а). зміна обсягу та структури державних витрат;

б). зміна видів і ставок податків і зборів;

в). проведення державної тарифної політики, фінансування збитків приватних і державних підприємств;

г). всі відповіді є вірними.

 

208. Облігації внутрішніх місцевих позик випускаються:

а) іменні або на пред'явника;

б) іменні;

в) на пред'явника.

 

209. Рішення про випуск облігацій підприємства приймається:

а) емітентом;

б) емітентом за погодженням з місцевими органами влади.

 

210. Норми і правила ведення депозитарної діяльності з державними цінними паперами визначаються:

а) постановами Кабінету Міністрів України;

б) Міністерством фінансів України;

в) Національним банком України;

г) Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку;

д) Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку спільно з Національним банком України.

 

211. Право власності на облігації на пред'явника переходить до нового власника з моменту:

а) підписання сторонами договору купівлі-продажу;

б) зарахування облігацій на рахунок власника у зберігача;

в) передачі облігацій набувачеві;

г) отримання доходу;

д) б), в);

е) а), б), в), г), д).

 

212. Грошова маса включає гроші в:

а) гаманцях населення;

б) сейфах і касах комерційних банків;

в) сейфах НБУ;

г) правильні відповіді а) і б).

 

213. Норма обов'язкових резервів:

а) встановлюється з метою обмеження грошової маси;

б) запроваджується як засіб, що обмежує вилучення гро­шей з вкладів;

в) визначається з метою підтримування ліквідності банків;

г) правильні відповіді а) і в).

 

214. Банківська система створює гроші, видаючи кредити, у резуль­таті грошова маса:

а) збільшується на величину, меншу від загальної суми депозитів;

б) збільшується на величину, що дорівнює загальній сумі депозитів;

в) збільшується на величину, більшу від загальної суми депозитів;

г) не збільшується і не зменшується.

 

215. Які установчі документи повинен представити комерційний банк для одержання дозволу на створення та реєстрацію:

а) статут банку, економічне обгрунтування, заяву на реєстрацію;

б) заяву на реєстрацію, протокол про призначення керів­ників, статут;

в) установчий договір, статут, протокол про прийнят­тя статуту та призначення керівників банку;

г) аудиторський висновок.

 

216. Яка частка статутного фонду законодавчо дозволена юридич­ним та фізичним особам при створенні комерційного банку:

а) не більше 50%;

б) не більше 35%;

в) не більше 33%;

г) не більше 30%.

 

217. Як здійснюється посередницька діяльність інвестиційної компанії:

а) шляхом акумуляції коштів юридичних та фізичних осіб (вклади, депозити) та розміщення їх у прибуткові ак­тиви;

б) виступає посередником між різними інвесторами;

в) виступає посередником між індивідуальними інвесторами та позичаль­никами;

г) за рахунок власних коштів.

 

218. У чому полягає суть кредиту:

а) це економічні відносини, пов'язані з передачею вартос­ті від кредитора до позичальника;

б) це економічні відносини, пов'язані з перерозподілом вартості між галузями економіки та регіонами;

в) це економічні відносини з приводу перерозподілу варто­сті на засадах поверненості, строковості і платності;

г) це економічні відносини між суб'єктами ринку з приводу перерозподілу вартості.

 

219. Який вид кредиту може бути реалізований в товарній формі:

а) банківський;

б) комерційний;

в) міжнародний;

г) споживчий.

 

220. Який із принципів банківського кредитування дає можливість банкам не допустити збитків від неповернення боргу внаслідок неплатоспроможності позичальника:

а) цільовий характер;

б) поверненість і платність;

в) строковість кредиту;

г) забезпеченість.

 

221. Якщо центральний банк підвищує облікову ставку, то як зміняться темпи зростання грошової маси:

а) знизяться;

б) збільшаться;

в) залишаться незмінними;

г) інше.

 

222. Які операції на відкритому ринку проводить НБУ, якщо йому потрібно зменшити масу грошей в обігу:

а) купує цінні папери;

б) підвищує ставку облікового процента;

в) продає облігації державної позики;

г) зменшує ставку облікового процента.

 

223. Якщо НБУ оголошує продаж державних цінних паперів, то попит на них:

а) знизиться;

б) підвищиться;

в) залишиться незмінним;

г) інше.

 

224. Як потрібно змінити норму обов'язкових резервів, якщо потрібно збільшити масу грошей в обігу:

а) підвищити;

б) знизити;

в) залишити незмінним;

г) інше.

 

Для чого НБУ купує інвалюту на валютному ринку?

а) щоб знизити курс національної валюти;

б) щоб підвищити курс національної валюти;

в) щоб поповнити валютні резерви;

г) щоб погасити боргові зобов’язання.


ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Базова

1. Александрова М.М. Гроші. Фінанси. Кредит: навч.-метод. посібник / М.М. Александрова, С.О. Маслова. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: ЦУЛ, 2002. – 336с.

2. Біла О. Г. Фінанси: навч. посібник / О. Г. Біла, І. Р. Чуй. - Львів: Магнолія 2006, 2010. – 390 с.

3. Благун І. Р. Фінанси: навч. посібник / І. Р. Благун, Р. С. Сорока, І. В. Єлейко. – Львів: Магнолія 2006, 2007. – 314 с.

4. Гроші та кредит: Підручник / М.І. Савлук, А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін. / За заг.ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2001. – 602 с.

5. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях: Навчальний посібник / За ред.. Б.Л. Луціва. – 2-ге видання, перероб. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – 225 с.

6. Ковальчук С. В. Фінанси: навч. посібник / С. В. Ковальчук, І. В. Форкун. - Львів: Новий Світ-2000, 2006. - 568 с.

7. Михайловська І.М. Гроші та кредит: навч. посібник / І.М Михайловська, К.Л. Ларіонова.– Львів: Новий Світ-2000, 2007. – 432 с.

8. Непочатенко О. О. Фінанси підприємств [текст] : підручник / О.О. Непочатен-

ко, Н. Ю. Мельничук – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 504 с.

9. Опарін В. М. Фінанси: навч. посібник / В. М. Опарін. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2002. – 240 с.

10. Петровська І. О. Фінанси: навч. посібник / І. О. Петровська, Д. В. Клиновий – К.: ЦУЛ, 2002. – 300 с.

11. Романенко О. Р. Фінанси: підручник / О. Р. Романенко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. - 312 с.

12. Сизоненко В. О. Фінанси та підприємництво : навч. посіб. / В. О. Сизоненко,

С. А. Циганов. - Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009. – 576 с.

13. Чуй І. Р. Фінанси: навч. посібник / І. Р. Чуй. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2010.– 272 с.

14. Шубіна С. В. Фінансовий аналіз. Практикум [текст] : навчальний посібник / С. В.

Шубіна, О. Ю. Мірошник, В. О. Швадченко – К. : «Центр учбової літератури», 2013. –296 с.

15. Фінанси підприємств: підручник / за ред. проф. A. M. Поддерьогіна. - 5-те вид., перероб. та допов. - К.: КНЕУ, 2004. - 546 с.

16. Ярошевич Н. Б. Фінанси підприємств : навч. посіб. / Н. Б. Ярошевич. – К. :

Знання, 2012. – 341 с.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.119.106 (0.014 с.)