ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Як розподіляються мита за способом нарахування?а).адвалерне, специфічне, комбіноване;

б). внутрішнє і зовнішнє;

в). пряме та непряме;

г). повне, пільгове, загальне.

123. На валютному ринку обертаються:

а) іноземна валюта;

б) іноземна валюта, а також боргові зобов'язання, що передбачають розрахунок іноземною валютою;

в) грошова одиниця даної держави і грошові знаки іноземних країн;

г) набір валют, які використовуються в процесі котирування національної чи міжнародної валюти;

д) відображення ціни грошової одиниці однієї країни у грошових одиницях іншої;

е) а), б), в), г), д).

 

124. Валютний ризик пов'язаний з вкладанням валютних коштів і виникає у випадку:

а) деномінації валюти;

б) зміни курсу іноземної валюти для цінних паперів, які деноміновані цією валютою, відносно національної валюти інвестора;

в) структурної перебудови економіки, що викликана потребами швидкого пристосування до умов науково-технічної революції;

г) банківських зловживань;

д) стихійних лих;

е) політичних змін.

 

125. Проведіть коригування грошового потоку на інфляцію. Вихідні дані: грошовий потік у цінах базового року: 1000, 2000, 3000; інфляція – 15%.

 

126. Купівельна спроможність грошей:

а) піднімається із зростанням цін;

б) може підвищуватися і падати;

в) може зростати з часом;

г) завжди залишається постійною;

д) залежить від здатності грошей обмінюватися на певну кількість товарів.

 

127. Закон грошового обігу визначає:

а) швидкість обертання грошей;

б) величину грошової маси;

в) купівельну здатність грошей;

г) рівень інфляції;

д) здатність грошей обмінюватися на будь-який товар, послугу, роботу..

 

128. Інфляція означає:

а) зниження рівня цін;

б) підвищення купівельної сили грошей;

в) знецінення паперових грошей;

г) падіння рівня незайнятості;

д) зростання реальних доходів.

 

129. Інфляційний ризик означає:

а) ризик зміни курсу валюти платежу за цінними паперами відносно національної валюти інвестора;

б) ризик знецінення реальної купівельної сили доходів, що отримані від володіння цінними паперами;

в) ставлення інвестора до можливості заробити чи втратити гроші;

г) небезпека збитків, що випливають із специфіки банківських операцій;

д) небезпека втрат інвесторів внаслідок перевищення відсоткових ставок, які сплачуються за депозитами, над ставками за наданими позичками.

 

130. Повзуча інфляція:

а) може відноситись до різновиду інфляції пропозиції;

б) як правило, розвивається під тиском сукупного попиту;

в) відображає очікуваний темп інфляції, до якого пристосовуються основні ринкові агенти;

г) характеризується непередбачуваним рівнем розвитку, який може досягати значних коливань;

д) усі відповіді не мають місця в реальній економіці.

 

131. Більшість економістів нині вважають, що положення кривої Філіпса у короткостроковому періоді залежить від:

а) рівня оподаткування;

б) рівня очікуваної інфляції;

в) величини дефіциту державного бюджету;

г) рівня процентної ставки;

д) природного рівня безробіття.

132. Розрахувати всі необхідні митні платежідля імпорту цементу. Фактурна вартість – 3230 грн. Митна вартість – 2920 грн. Ставка мита – 5 %.

133. Дефляційна політика, як спосіб боротьби з інфляцією характеризується як:

а) система заходів щодо скорочення витрат державного бюджету, посилен­ня податкового тиску на високодоходні галузі і види діяльності, ліміту­вання випуску готівки в обіг;

б) державний контроль за заробітною платою і цінами;

в) заморожування зарплати і цін або встановлення темпів зростання зарплати і цін в межах темпів приросту продуктивності праці;

г) стимулювання приватного підприємництва, створення сприятливих умов для дії законів ринку.

 

134. Яке основне призначення поточних рахунків, що відкриваються в банках юридичним особам:

а) для обліку кредитів;

б) для зберігання бюджетних коштів;

в) для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів банківських операцій;

г) для вкладання коштів у вигляді депозиту.

135. Під векселем як формою розрахунків розуміють:

а) грошовий документ, що містить письмове розпорядження власника рахунку банкові сплатити певну суму грошей його пред'явникові;

б) письмове боргове зобов'язання, яке дає його власнику право вимагати від боржника вказану в ньому суму платежу після закінчення встановленого строку;

в) розрахунковий документ, який є письмово оформленим дорученням клі­єнта банку, що його обслуговує, на перерахування визначеної суми кош­тів з свого рахунку;

г) документ, за яким один банк доручає іншому здійснити за рахунок спе­ціально заброньованих для цього коштів оплату товарно-транспортних документів за відвантажені товари чи надані послуги, або виплатити пред'явникові певну суму грошей.

136. Розрахунки чеками являють собою:

а) використання розрахункового документа, що містить письмове розпо­рядження власника рахунку банкові, сплатити певну суму грошей пред'явникові цього документа;

б) розрахунковий документ, що є письмовим дорученням клієнта банку, що його обслуговує, на перерахування визначеної суми коштів з його рахунку;

в) документ, за яким один банк доручає іншому здійснити за рахунок спе­ціально заброньованих для цього коштів оплату товарно-транспортних документів за відвантажені товари чи надані послуги, або виплатити пред'явникові певну суму грошей;

г) письмове боргове зобов'язання, яке дає його власнику право вимагати від боржника вказану в ньому суму платежу після закінчення встановленого строку.

137. Акредитив, як форма розрахунків — це:

а) форма розрахунків з використанням документа, який є письмово оформ­леним дорученням клієнта банку, що його обслуговує, на перерахування визначеної суми коштів з його рахунку;

б) грошовий документ, що містить письмове розпорядження власника рахунку банкові сплатити певну суму грошей його пред'явникові;

в) письмове боргове зобов'язання, яке дає його власнику право вимагати від боржника вказану в ньому суму платежу після закінчення встановленого строку;

г) здійснення платежів з використанням розрахункового документу, за яким один банк доручає іншому здійснити за рахунок спеціально заб­роньованих для цього коштів оплату товарно-транспортних документів за відвантажені товари чи надані послуги.

138. Які функції виконує кредит:

а) розподільчу, регулюючу, контрольну;

б) перерозподільчу, контрольну;

в) перерозподільчу, економічну, фіскальну;

г) нагромадження, засобу платежу, попереджувальну;

139. Суть комерційного кредиту розкривається у його визначенні як:

а) короткостроковий кредит, що надається постачальником покупцеві у «формі відтермінування оплати за поставлені товари або надані послуги»;

б) кредит, що надається банком під заставу нерухомого майна;

в) кредит на придбання товарів тривалого користування та послуг, який повертається в розстрочку;

г) кредит, який надається юридичній особі за рахунок бюджетних коштів.

140. Споживчий кредит визначається як:

а) кредит, який надається постачальником покупцеві;

б) кредит, який надається банком фізичним особам на придбання товарів тривалого користування та послуг і який повертається в розстрочку;

в) банківська операція щодо депонування грошових коштів фізичних осіб;

г) передача у тимчасове користування майна однією юридичною особою іншій за відповідну плату.

141. Позичковий процент являє собою:

а) ціну за якою продаються або купуються цінні папери;

б) дохід у формі дивідендів, отриманий в результаті придбання цінних паперів;

в) плату за користування позичковим капіталом, його ціну;

г) частину прибутку акціонерного товариства, яка щорічно розпо­діляється серед акціонерів.

 

142. Які мотиви з перерахованих нижче визначають прийняття рішення про інвестиції:

а) номінальна процентна ставка;

б) реальна процентна ставка;

в) номінальна процентна ставка, за вирахуванням реальної процентної ставки;

г) реальна ставка процента за вирахуванням номінальної;

д) лише інші фактори, що не вказані вище.

 

143. Нарахувати митний збір за митне оформлення товарів із заповненням графи 47 ВМД.Митна вартість вантажу, представленого до митного оформлення, складає 580 грн.

144. Обґрунтуйте, що кредитні гроші - це:

а) засоби накопичення;

б) засоби обміну;

в) банківські депозити;

г) дорожні чеки;

д) паперові гроші.

 

145. Які операції буде здійснювати центральний (національний) банк, якщо йому необхідно зменшити масу грошей в обігу:

а) купуватиме цінні папери;

б) продавати кредити;

в) продавати облігації внутрішньої державної позики;

г) збільшувати облікову ставку.

 

146. Визначте головне завдання центрального банку:

а) обслуговувати комерційні банки;

б) контролювати дотримання вимог діючого законодавства комерційними банками;

в) здійснювати фінансове забезпечення уряду;

г) забезпечувати стійке становище національної валюти.

 

147. Якщо центральний (національний) банк збільшує облікову ставку, як змінюються темпи зростання грошової маси:

а) знизяться;

б) збільшаться;

в) залишаться незмінними.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.94.21.209 (0.012 с.)