ТОП 10:

Що є об’єктом оподаткування при нарахуванні імпортного мита під час ввезення автомобілів в Україну?а). митна вартість автомобіля;

б). обсяг двигуна;

в). ринкова вартість автомобіля;

г). немає вірної відповіді.

155. Фінанси – це:

а). процес безперервного переміщення грошей між суб’єктами господарювання;

б). економічні відносини, які пов’язані із сплатою податків та інших платежів підприємствами до бюджету;

в). економічні відносини, які пов’язані з розподілом і перерозподілом ВВП і НД і відображають формування, розподіл і використання фондів фінансових ресурсів;

г). економічні відносини, які пов’язані із створенням грошових фондів.

 

156. Об’єктами фінансового розподілу на макрорівні економіки є:

а). національне багатство, амортизація, додана вартість;

б). ВВП, НД, національне багатство, зовнішні надходження;

в). ВНП, НД, державний кредит;

г). виторг підприємств, НД, фінансові резерви.

 

157. Суб’єктами фінансових відносин є:

а). державні службовці, працівники ДПА, суб’єкти господарювання;

б). держава, суб’єкти господарювання, населення, міжнародні організації, інші держави;

в). державний бюджет, державні цільові фонди, державний кредит;

г). населення, АТ «Світоч», державна служба охорони.

 

158. З'ясуйте, на які цілі грошово-кредитної політики здійснюють вплив її інструменти:

а) стратегічні;

б) тактичні;

в) на всі.

 

159. Комерційний кредит:

а) будь-який кредит;

б) банківський кредит;

в) кредит продавця покупцеві;

г) кредит під заставу нерухомості;

д) всі відповіді вірні.

 

160. Яка форма кредитування реалізується шляхом списання банком коштів з рахунку клієнта понад залишок коштів на рахунку:

а) факторинг;

б) форфетування;

в) онколь;

г) контокорент;

д) овердрафт.

 

161. Аванс покупця продавцеві є різновидом:

а) вексельного кредиту;

б) онкольного кредиту;

в) контокоренту;

г) фірмового кредиту;

д) жодна відповідь не вірна.

 

162. Форма кредиту, що є різновидом торгово-комісійної операції, яка пов'язана з кредитуванням оборотних засобів:

а) овердрафт;

б) вексельний кредит;

в) облігаційна позика;

г) факторинг;

д) всі відповіді вірні.

 

163. Кредит-це:

а) економічні відносини, що пов'язані з передачею вартості від кредитора до позичальника;

б) перерозподільні відносини між галузями економіки і регіонами;

в) економічні відносини між суб'єктами ринку з приводу перерозподілу вартості;

г) економічні відносини з приводу перерозподілу вартості на засадах поворотності, строковості і платності;

д) економічні відносини для поповнення обігових коштів суб'єктів ринку.

 

164. Який кредит може реалізуватися у товарній формі:

а) банківський;

б) іпотечний;

в) комерційний;

г) міжнародний;

д) споживчий.

 

165. Під грошовим оборотом розуміють:

а) грошові розрахунки між підприємствами і організаціями як в готівко­вому, так і безготівковому порядку;

б) грошові доходи від реалізації продукції підприємствам і іншими су­б'єктами господарювання;

в) рух грошових коштів, що відбувається в процесі господарської діяль­ності суб'єкта господарювання;

г) банківські операції щодо перерахування коштів клієнтів і видачі їм го­тівкових грошових коштів.

 

166. Під безготівковими грошовими розрахунками розуміють:

а) безготівкові платежі одних підприємств іншим;

б) форму грошового обігу, в якій рух готівкових грошей замінений бан­ківськими операціями шляхом зняття сум з рахунку покупця і зарахуван­ня їх на рахунок постачальника;

в) грошовий обіг з використанням готівково-грошових розрахунків при обслуговуванні населення;

г) грошовий обіг, що виникає у взаємовідносинах підприємств з фінансо­во-кредитною системою.

167. Розрахунки платіжними дорученнями являють собою:

а) форму безготівкових розрахунків з використанням акредитивів;

б) письмове розпорядження власника рахунку банку про перерахування відповідної суми грошей з його рахунку на рахунок одержувача коштів у тому чи іншому банку;

в) використання комбінованого розрахункового документу, який склада­ється із двох частин: вимоги підприємства-постачальника і доручення покупця;

г) форму розрахунків, при якій банк-емітент за дорученням свого клієнта забов'язаний виконати платіж третій особі і надати повноваження іншому банку.

 

168. Який рахунок відкривається банком підприємству як юридичній особі:

а) бюджетний;

б) депозитний;

в) поточний;

г) кредитний.

 

169. Яке із наведених визначень розкриває суть кредиту (кредитних відносин):

а) економічні відносини з приводу передачі грошових коштів у тимчасове користування на умовах платності, повернення, цільового використання і матеріального забезпечення;

б) грошові відносини з приводу нарахування і сплати до бюджету податків, зборів і платежів;

в) грошові розрахунки між підприємствами при поставках продукції (вико­нанні робіт, послуг);

г) банківські операції з приводу перерахування коштів по рахунках клієн­тів.

 

170. 0сновними принципами кредитування є:

а) терміновість, повернення, забезпеченість, універсальність;

б) терміновість, повернення, платність, забезпеченість, цільове використан­ня;

г) контрольованість, платність, забезпеченість, цільове використання;

д) поверненість, контрольованість, платність, універсальність, обов'язко­вість.

171. 3а ступенем ризику кредити поділяються на:

а) стандартні, нестандартні, забезпечені, пролонговані;

б) стандартні, нестандартні, сумнівні, небезпечні, безнадійні;

в) нестандартні, заставні, сумнівні, авальні, безпроцентні, бланкові;

г) стандартні, заставні, експерементальні, небезпечні, облікові, контоко­рентні.

 

172. Що слід розуміти під дворівневою банківською системою:

а) Національний банк і комерційні банки;

б) банки і небанківські інститути;

в) комерційні банки і їх філії;

г) ломбарди, ощадбанки, факторингові компанії, інвестиційний фонд.

 

173. Види процентних ставок за кредит:

а) міжнародні, національні, мінімальні;

б) зовнішні, внутрішні, базові, середні;

в) фіксовані, плаваючі, базові;

г) плаваючі, базові, облікові.

 

174. Довгостроковий кредит банк надає суб'єкту господарювання для:

а) формування виробничих запасів;

б) формування оборотних запасів;

в) виплати зарплати;

г) капітальних вкладень.

 

175. Кредитна система України включає:

а) банківську мережу і небанківські фінансово-кредитні інститути;

б) Національний банк і комерційні банки;

в) лізингові, факторингові, інвестиційні, страхові компанії, ломбарди;

г) Ощадбанк, факторингові компанії, інвестиційний фонд.

 

176. Короткостроковий кредит банк надає суб'єкту господарювання для:

а) купівлі основних засобів;

б) розвитку матеріально-технічної бази підприємства;

в) формування оборотних засобів;

г) купівлі цінних паперів.

 

177. За яких умов із вказаних випадків суб'єкт підприємницької діяльності спрямує свої грошові кошти на придбання державних цінних паперів:

а) процентні ставки незабаром значно зростуть у порівнянні з даним часом;

б) процентні ставки спочатку зростуть, а потім зменшаться;

в) процентні ставки не зміняться;

г) процентні ставки значно зменшаться у порівнянні з даним часом;

д) не буде спостерігатися інфляційне зростання цін.

 

178. Дайте відповідь з перерахованого на умову, до яких наслідків призведе зростання процентної ставки:

а) зростання попиту на позичені кошти;

б) зростання обсягу попиту на позичені кошти;

в) зростання пропозиції позичених коштів;

г) скорочення пропозиції позичених коштів.

в) засновницький прибуток, якщо дивіденди підвищено до 12%.

 

179. Застава цінних паперів може здійснюватися шляхом:

а) передачі товаророзпорядчого документу;

б) передачі цінних паперів заставотримачеві;

в) передачі цінних паперів у депозит нотаріальної контори чи банку;

г) жодна з відповідей не вірна.

 

180. Які види підприємницької діяльності можуть здійснюватися без спеціального дозволу (ліцензії):

а) медична практика;

б) юридична практика;

в) виготовлення цінних паперів, грошових знаків і знаків поштової оплати;

г) виписування і передача векселів.

 

181. Діяльність щодо випуску та обігу цінних паперів здійснюють:

а) торговці цінними паперами;

б) інвестиційні фонди;

в) взаємні фонди інвестиційних компаній;

г) всі відповіді вірні.

 

182. Діяльність учасників обігу цінних паперів не передбачає здійснення таких операцій:

а) довірчого управління пакетами цінних паперів;

б) купівлі-продажу цінних паперів;

в) оплати цінними паперами частини статутного фонду;

г) всі відповіді не відповідають дійсності.

 

183. Казначейські зобов'язання - це цінні папери:

а) на пред'явника;

б) на пред'явника або іменні;

в) іменні.

 

184. Вклад грошових коштів чи цінних паперів на зберігання до банку - це:

а) факторинг;

б) овердрафт;

в) застава;

г) депозит;

д) активна операція банку.

 

185. Який із принципів банківського кредитування дає можливість банкам не допустити збитків від неповернення боргу внаслідок неплатоспроможності позичальника:

а) цільовий характер кредиту;

б) поверненість;

в) строковість;

г) забезпеченість;

д) платність;

е) диференційований підхід до позичальників.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.236.68 (0.01 с.)