ТОП 10:

Обсяг першого розділу – до 30 сторінок.3.3. Другий розділ (АНАЛІТИЧНИЙ) присвячується змістовному аналізу наявного стану досліджуваної проблеми на прикладі підприємства (установи, організації), яке обрано базою дослідження. Аналіз повинен охоплювати кілька років діяльності, базуватися на реальних документах, зразки яких або копії можна представити у додатках. Використання статистичних даних, державних документів повинно обов’язково супроводжуватися посиланням на офіційні джерела.

Отримані дані для зручності використання можна звести у таблиці, але вони не повинні бути дуже громіздкими, формулювання словесних показників у них повинно бути стислим, лаконічним. Застосування скорочень повинно бути обов’язково розшифроване. Якщо таких скорочень багато, можна у додатках дати спеціальний словник використаних у таблицях скорочень.

При проведенні експерименту необхідно викласти мету та методику його проведення (обов’язково вказати, хто розробник методики). Якщо вона власна – важливо довести, що методологія, покладена в основу експерименту, дозволяє отримувати вірогідні результати.

Розділ повинен завершуватисявисновками з оцінкою отриманих результатів.

Обсяг розділу – до 40 сторінок.

3.4. Третій розділ (ПРОЕКТНИЙ – містить пропозиції щодо вдосконалення системи фінансово-економічної безпеки) повинен містити власні самостійні творчі доробки магістранта, які вирішують або вказують на шляхи вирішення проблем, досліджених у попередніх розділах роботи. Запропоновані заходи повинні базуватися на висновках попереднього аналізу (констатуючого експерименту), логічно обґрунтовувати позиції автора. Розділ може бути розбитий на декілька підрозділів, відповідно до кількості задач, що необхідно вирішити. Нові, авторські твердження повинні бути стилістично виділене, всебічно аргументоване. Високо оцінюються ті новації, які вже здобули практичне втілення, були апробовані або протягом навчальної практики, або професійної діяльності автора. У цьому випадку необхідно вказати, яким чином перевірялася ефективність нових методів або прийомів роботи, в чому їх перевага.

Обсяг розділу – до 30 сторінок.

3.5. Висновки повинні дати чітку відповідь на запитання, чи досягнута мета, яка була сформульована у вступі; як були розв’язані задачі дослідження; яким є власний внесок магістранта у вирішення актуальної проблеми. Таким чином, вступ та висновки повинні бути логічно зв’язані. Ознайомлення із висновками роботи має дати чітку уяву про зміст проблеми, шляхи її традиційного розв’язання (або не розв’язання), особистий внесок автора у рішення проблеми, про результати, яких досяг автор.

Обсяг висновків – 3-6 сторінок.

3.6. Список використаних джерел – це відповідно оформлений перелік літератури та інших джерел, якими скористався автор у процесі написання ДР. Саме на цей список він посилається у тексті роботи. Але не обов’язково, щоб у ДР було посилання на кожне без винятку джерело.

У переліку використаних джерел (літературі) можуть бути представлені:

§ Конституція України

§ монографічні дослідження та збірки праць з проблеми, що розглядається,

§ підручники та посібники,

§ закони та нормативні акти,

§ статті у вітчизняних та зарубіжних журналах,

§ статті у газетах,

§ аналітичні огляди діяльності окремих установ тощо.

Додатки містять у собі зразки або копії реальних документів, які необхідні для кращого розуміння позицій та пропозицій автора, таблиці, зразки анкет, опитувальних листків, якщо вони були використані при дослідженні, графіки, інше. До загальної нумерації додатки не входять і нумеруються в межах кожного додатку окремо.

Загальний обсяг дипломної роботи (разом із списком використаної літератури) 100 - 130 сторінок.

 


Зразок оформлення реферату

 

 

РЕФЕРАТ

Дипломна робота магістра на тему: “ Механізми управління системою економічної безпеки суб’єктів господарювання (на прикладі підприємства ТОВ “Сайленс”)”

містить 105 сторінок, 11 таблиць, 12 рисунків, список літератури з 44 найменувань, 5 додатків.

 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ПІДПРИЄМСТВО, МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ, КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА БЕЗПЕКИ, СЛУЖБА БЕЗПЕКИ, СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ.

 

Актуальність теми визначається високою роллю і значенням системи управління як підприємством в цілому так і його системою безпеки зокрема. Від ефективності системи управління залежить наскільки успішною буде робота підприємства і його системи безпеки в умовах світової фінансово-економічної кризи. У сучасних умовах на систему безпеки підприємства покладені відповідальні завдання по зниженню рівня рисок і погроз, а також створенню сприятливих умов в кризових умовах. Для того, щоб успішно справиться з такими завданнями необхідно створити такі механізми управління системою безпеки, які б дозволили ефективно використовувати вєсь потенціал підприємства, всі його ресурси для забезпечення стабільної роботи і розвитку в умовах високої невизначеності зовнішнього середовища.

Метою дипломної роботи є теоретичне обґрунтування та розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення системи управління діяльністю з забезпечення економічної безпеки підприємства, розробки ефективних механізмів управління комплексною системою безпеки.

Дослідження проводилися на основі підприємства ТОВ “Сайленс”.

У дипломної роботі надана оцінка господарської діяльності ТОВ "Сайленс", зокрема його фінансово-економічний стан. Проведень аналіз існуючих загроз економічної безпеки підприємства і надана характеристика механізму управління системою економічної безпеки підприємства.

Отримані результати надають змогу зробити висновки про те, що не дивлячись на високий рівень конкуренції та інші несприятливі чинники підприємство успішно працює, а його система безпеки сприяє створенню зовнішніх і внутрішніх сприятливих умов для стабільної роботи і розвитку.

Завдання дипломної роботи:

§ визначити сутність та особливості систем управління підприємствами;

§ охарактеризувати принципи побудови та функціонування систем управління;

§ дослідити особливості еволюції систем управління в економічно розвинутих країнах світу;

§ проаналізувати фінансово-економічне становище підприємства ;

§ оцінити ефективність діяльності ТОВ “Сайленс”;

§ дослідити систему управління ТОВ “Сайленс”;

§ розробити пропозиції щодо створення механізму управління системою безпеки підприємства;

§ удосконалити організаційну структуру служби безпеки підприємства;

§ надати пропозиції щодо вдосконалення механізму управління системою безпеки підприємства ТОВ “Сайленс”;

§ розробити сучасну структуру служби бепеки підприємства ТОВ “Сайленс”.

Об’єктом дослідження єорганізація управління системою безпеки підприємства ТОВ “Сайленс”.

Предмет дослідженняє діяльність підприємства щодо створення механізмів управління системою економічної безпеки.

Інструментарій дослідження опитування, аналіз існуючих документів регламентуючих діяльність підприємства ТОВ “Сайленс” його системи безпеки, механізмів управління підприємством і його системою безпеки, спостереження, профессійни співбеседи.

Практичне застосування виконаного дослідженнявизначається можливістю використання запропонованих рішень, висновків і методичних рекомендацій для запровадження сучасних підходів щодо створення ефективних механізмів управління комплексною системою забезпечення економічної безпеки підприємств в сучасних умовах.

Результати дослідженнявикористано в практичній діяльності служби безпеки підприємства ТОВ “Сайленс” Зокрема, прийняті до впровадження запропоновані підходи щодо формування стратегії економічної безпеки як складової механізму управління підприємством, надані пропозиції щодо визначення принципів побудови та функціонування системи управління безпекою та розробки механізму управління системою забезпечення економічної безпеки.

*ПРИМІТКА: Використовувати рисунки тат таблиці, подані у зразку, у своїй дипломній роботі - ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

 

Зразок відгуку наукового керівника

 

ВІДГУК

на дипломну роботу студента Навчально-наукового інституту менеджменту безпеки Університету "КРОК"

Радченко Юрія Васильовича, виконану на тему:

"Механізми управління системою економічної безпеки суб’єктів господарювання (на прикладі підприємства ТОВ "Сайленс")"

Дипломная работа выполнена в инициативном порядке.

Метою дипломної роботи є теоретичне обґрунтування та розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення системи управління діяльністю з забезпечення економічної безпеки підприємства, розробки ефективних механізмів управління комплексною системою безпеки.

Актуальність теми дослідження визначено тим, що в сучасних умовах українським підприємствам доводиться працювати в несприятливих умовах, викликаних світовою фінансово-економічною кризою і нестабільною політичною обстановкою в країні. У такій обстановці успішна робота підприємства багато в чому залежить від його системи управління, її здатності адекватно реагувати на зовнішні чинники. Це повною мірою стосується діяльності системи безпеки підприємства на яку покладаються складні завдання по зниженню і протидії погрозам і ризикам діяльності підприємства.

Для того, щоб успішно справиться з такими завданнями необхідно створити такі механізми управління системою безпеки, які б дозволили ефективно використовувати весь потенціал підприємства, всі його ресурси для забезпечення стабільної роботи і розвитку в умовах високої невизначеності зовнішнього середовища.

Зміст дипломної роботи відповідає затвердженому завданню.

Студент при підготовки дипломної роботи продемонстрував достатній рівень володіння теоретичним матеріалом та свою здатність до самостійного проведення наукових досліджень в галузі економічної безпеки

При виконанні роботи студент активно використовувал обчислювальну техніку, інформаційні ресурси мережі ИНТЕРНЕТ та науково-методичну літературу з економічної безпеки

Мета дослідження досягнута в повному обсязі, тема роботи розкрита повністю.

Методи аналізу вибрані та застосовані вірно. Дослідження являє собою закінчену, логічно зв`язану роботу.

Як недолік виконаної роботи можна відзначити недостатньо розкриті тенденції по розвитку недержавної системи безпеки в Україні

Представлена дипломна робота має практичне значення для створення сучасних механізмів управління системами безпеки підприємств.

Загальний висновок. Виконана робота відповідає за своєю якістю вимогам вищої школи до робіт подібного типу, заслуговує позитивну оцінку, а автор - присудження освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" за спеціальністю 8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою"

 

 

Науковий керівник:

д. іст. наук., професор Сідак В.С.

2.03.2014 р.

мп

 

 

Зразок зовнішньої рецензії

РЕЦЕНЗІЯ

на дипломну роботу студента навчально – наукового інституту менеджменту безпеки Університету економіки та права «КРОК»

кафедра управління фінансово – економічною безпекою

Спеціальність 8.18010014 «Управління фінансово – економічною безпекою»

Радченко Юрія Васильовича,

виконану на тему:

“ Механізми управління системою економічної безпеки суб’єктів господарювання (на прикладі підприємства ТОВ “Сайленс”)”

 

Актуальність теми дослідження. В сучасних умовах українським підприємствам доводиться працювати в несприятливих умовах, викликаних світовою фінансово-економічною кризою і нестабільною політичною обстановкою в країні. У такій обстановці успішна робота підприємства багато в чому залежить від його системи управління, її здатності адекватно реагувати на зовнішні чинники. Це повною мірою стосується діяльності системи безпеки підприємства на яку покладаються складні завдання по зниженню і протидії погрозам і ризикам діяльності підприємства.

Зміст роботи в повної мірі відповідає затвердженої темі та завданню.

В роботі було проведено дослідження сутності та особливості систем управління підприємством та основні елементи керуючої та керованої підсистем системи управління. Проведено дослідження діяльності системи управління фінансово - економічною безпекою підприємства.

У дипломної роботі надана оцінка господарської діяльності підприємства ТОВ "Сайленс", зокрема його фінансово-економічний стан. Проведень аналіз існуючих загроз економічної безпеки підприємства і надана характеристика механізму управління системою економічної безпеки підприємства.

В роботі надані пропозиції щодо вдосконалення механізму управління комплексною системою безпеки підприємства ТОВ "Сайленс"

Запропоновані підходи щодо формування стратегії економічної безпеки як складової механізму управління підприємства. Надані пропозиції щодо визначення принципів побудови та функціонування системи управління та Розробки механізму управління системою забезпечення економічної безпеки підприємства

Отримані результати надають змогу зробити висновки про те, що не дивлячись на високий рівень конкуренції та інші несприятливі чинники підприємство успішно працює, а його система безпеки сприяє створенню зовнішніх і внутрішніх сприятливих умов для стабільної роботи і розвитку.

Студент при підготовки дипломної роботи продемонстрував достатній рівень володіння теоретичним матеріалом та свою здатність до проведення наукових досліджень в галузі економічної безпеки

Мета дослідження автором досягнута, тема роботи розкрита повністю.

Методи аналізу вибрані та застосовані вірно. Дослідження являє собою закінчену, логічно зв`язану роботу.

Представлена дипломна робота має практичне значення для створення сучасних механізмів управління системами безпеки підприємств.

Загальний висновок. Виконана робота відповідає за своєю якістю вимогам вищої школи до робіт подібного типу, заслуговує позитивну оцінку, а автор - присудження освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" за спеціальністю 8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою"

 

Рецензент: Директор ПП

«СПЕЦ-ЗАХИСТ 2005» Федько І.П.

 

« » 2014 р.

мп(Підпис)Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.33.158 (0.01 с.)