Методична різноманітність проблемних завдань на уроках природознавства. (2год.) 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методична різноманітність проблемних завдань на уроках природознавства. (2год.)План.

1. Проблемні методи навчання, іх характеристика.

2. Спостереження, проведення лабораторних дослідів (експеримент), роботи з визначення та опису об’єктів, роботи з природознавчими приладами

3. Проблемні методи навчання при роботіу куточку живої природи й на навчально-дослідницькій ділянці.

Очікуваний результат: студенти повинні знати методи та методичні прийоми навчання природознавства, методику їх використання, методику роботи з різними джерелами знань, практично їх використовувати для розробки конспектів уроків та для проведення дослідів та спостережень за об’єктами природи.

 

Завдання самоконтролю:

  1. Яка діяльність називається творчою?
  2. Охарактеризуйте загальні проблемні методи навчання (проблемний виклад, евристичний, дослідницький) за таким планом: зміст методу;загальна структура;форми реалізації методу;критерії вибору.

 

Методичні рекомендації:

Користуючись підказкою виконайте наступні завдання.

Прийоми, що полегшають пошуки шляхів виконання проблемних завдань, як то:

а)додаткова інформація (у вигляді схематичного зображення предметів, явищ, процесів, додаткових спостережень за ними; актуалізації життєвого досвіду);

б)повторення способу виконання аналогічних завдань;

в)розв’язання аналогічних, але простіших завдань;

г)указівка на аналогії;

д)постановка додаткових запитань, які спрямовують хід міркування;

е)актуалізація загальних законів, правил, принципів і закономірностей, які сприятимуть поясненню або передбаченню фактів, дій та ін.

Специфіка застосування цього методу у початкових класах проявляється:

а) у конструюванні навчальних проблемних завдань, які учні розв’язуватимуть самостійно, але обов’язково під керівництвом учителя, оскільки вони носять навчальний характер. Метою їх використання є не тільки засвоєння нових знань та умінь (їх можна подати і в готовому вигляді), а оволодіння дитиною досвідом цілісного розв’язання проблеми;

б) у способах керівництва самостійною пошуковою діяльністю учнів.

Розрізняють проблемні ситуації з різними видами протиріч: між старими й новими знаннями;між життєвими уявленнями й науковими знаннями та інш.

Практичначастина:

  1. Побудуйте проблемний виклад. Обгрунтуйте можливість і доцільність вибору цього методу навчання в конкретній ситуації. В чому полягає специфіка знань, якими повинні оволодіти молодші школярі під час використання проблемного викладу? На прикладі уроків „ Як обертається Земля ”. „ Зміна дня і ночі ”, ” Зміна пір року ” продемонструйте різноманітність створення проблемних ситуацій різного типу. Оберіть доцільні.
  2. Складіть таблицю методів навчання природознавства у початкових класах:

Метод навчання за його внутрішньою стороною.

Форма реалізації методу в процесі навчання.

Критерії вибору методу.

На основі однієї з логічних схем уроків (Будова рослин. Рослини –живі організми. Різноманітність рослин. Хвойні і листяні, однорічні, дворічні та багаторічні рослини. Охорона рослин)

для кожної завершеної частини:

а) визначити конкретну дидактичну мету та конкретні дидактичні підзадачі, розв'язання яких призведе до її досягнення;

б) визначити найефективніші методи навчання, враховуючи критерії вибору кожного з них;

в) розробити оптимальні прийоми реалізації вибраного методу навчання;

г) визначити власне предметний зміст, на якому об'єктивно можливо створити проблемну ситуацію і сформулювати проблему;

д) відібрати або сконструювати різні прийоми створення проблемних ситуащій в конкретних умовах;

е) визначити зміст локальної готовності учнів, яка необхідна для розв'язання конкретної проблеми, та розробити методику її забезпечення.

Література:

1. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: Навчальний посібник. - К.: Веселка, 1998. - 338с.

2. Байбара Т.М., Коваль Н.С. Природознавство: Підруч. для З класу чотириріч, і 2 класу триріч, поч. шк. - К.: Освіта, 2006. -191 с.

3. Байбара Т.М., Коваль Н.С. Природознавство: Пробн. підруч. для 4 класу. - К: Веселка, 2006. - 159 с.

Практичні методи навчання природознавства. Евристичний та дослідницький метод навчання. (2год.)

План.

1.Дослід и в процесі навчання природознавству.

2.Методика проведення дослідів на уроках природознавства в початковій школі

Завдання самоконтролю:

У чому полягає суть досліду як методу пізнання об'єктів природи та його відмінності від інших спеціальних методів пізнання?

1. Яке значення мають досліди в процесі навчання природознавства?

2. Схематично зобразіть і поясніть структуру досліду.

3. Детально розкрийте методику організації вчителем і виконання учнями всіх етапів досліду. Чим зумовлені її особливості в початкових класах? Чим пояснюється її варіативність?

4. Назвіть види дослідів, які використовуються у процесі навчання природознавства.

5. За яких умов дослід буде творчим?

6. Який зміст має проблема, якщо способом її розв'язання є дослід?

7. Що спільного між дослідницьким та евристичним дослідами? Чим вони відрізняються?

8. В чому особливості методики організації і проведення довготривалих дослідів?

Практичначастина:

1. Проаналізуйте зміст дослідів, які передбачені програмами з природознавства в 3 (2) і 4 (3) класах. Розподіліть їх на групи за тривалістю виконання.

2. Визначіть, які з перелічених дослідів у процесі навчання природознавства об'єктивно можуть бути репродуктивними, а які -- творчими.

3. Розробіть методику репродуктивного досліду, який проводитиметься демонстраційно і фронтально.

4. Розробіть методику творчого досліду, який виконуватиметься з різною мірою самостійності учнів.

Розробіть детальний конспект предметного уроку (тема на вибір:

Корисні копалини.Пісок і глина.Корисні копалини.Залізна руда.Корисні копалини. Торф.і нафта). З цією метою:

1. складіть логічну схему власне предметного змісту теми уроку;

2. визначіть макроструктуру такого уроку;

3. визначіть власне педагогічні цілі та дидактичні цілі (задачі) і підцілі (підзадачі) на кожному етапі;

4. виберіть об’єктивно найефективніші методи досягнення дидактичних цілей;

5. виберіть або змоделюйте конкретні методичні прийоми розв’язання дидактичних підзадач у структурі кожного методу;

6. прокоментуйте методику вашого варіанту організації і проведення кожного етапу уроку відповідно до його психо-дидактичної суті та специфіки власне предметного змісту.

Література

1. Т.М.Байбара. Методика навчання природознавства в початкових класах. -К.:”Веселка”, 1998, с.215-218.

2. Лишенко Г.П. та інш.Навчання в 4 кл. Чотириріч. І 3 кл триріч почат.шк.:Посібн для вчителя /-К.: “Освіта”,1998.-256с.

3. Мечник Л.А., Майхрук М.І., Волошин О.М. Календарне планування. Ознайомлення з навколишнім світом (1-2 класи). Природознавство (3(4) – 4(3) класи). – Тернопіль: “Підручник і посібники”. – 1996. – С. 65.

Методика формування понять про речовини і їх властивості в курсі природознавства.

 

План.

  1. Характеристика практичної роботи як методу навчання.
  2. Структура практичної роботи, репродуктивна та творча практичні роботи.
  3. Аналіз дослідницьких проектів в нових підоучниказ з природознавства.

Завдання самоконтролю:

Дайте визначення практичної роботи як методу навчання. Обґрунтуйте його. Чим відрізняється практична робота від досліду?

Схематично зобразіть структуру практичної роботи. Поясніть її.

Які види практичних робіт використовуються в процесі навчання природознавства? Назвіть ознаки, за якими вони розрізняються

Практичначастина:

Розробіть на конкретному прикладі методику застосування репродуктивної практичної роботи. Покажіть, які дидактико-методичні вимоги слід ураховувати для забезпечення ефективності її використання в процесі навчання.

Яка практична діяльність школярів називається творчою?

Побудуйте завдання для організації творчої практичної роботи учнів. За яких об’єктивних і суб’єктивних умов це можливо? Доведіть свою відповідь. Розробіть методику виконання учнями творчої практичної роботи з різною мірою їх самостійності. Чим відрізняється методика евристичної та дослідницької практичних робіт?

Проаналізуйте зміст практичних робіт, які передбачені програмою з природознавства для 3 і 4 класів. З цією метою:

Складіть перелік практичних робіт за підручником 3-4 класу. Розробіть та проведіть фрагмент уроку з практичною роботою фронтальною або груповою.

Література

1. Т.М.Байбара. Методика навчання природознавства в початкових класах. -К.:”Веселка”, 1998, с.215-218.

2. Лишенко Г.П. та інш.Навчання в 4 кл. Чотириріч. І 3 кл триріч почат.шк.:Посібн для вчителя /-К.: “Освіта”,2001.-256с.

3. Мечник Л.А., Майхрук М.І., Волошин О.М. Календарне планування. Ознайомлення з навколишнім світом (1-2 класи). Природознавство (3(4) – 4(3) класи). – Тернопіль: “Підручник і посібники”. – 2007. – С. 65.

 


МОДУЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА – ПЕДАГОГІЧНА НАУКА»

1.На самостійне вивчення виносяться такі питання:Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 1606; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.231.211 (0.017 с.)