ТОП 10:

Проектна діяльність на уроках природознавства (2год.)План.

1. Технології проектного навчання. Основні теоретичні положення, особливості методики проектного навчання на уроках природознавства.

2. Прикладні проекти та їх реалізація у курсі початкової школи. Метод «екологічних проектів» як один з практичних методів ознайомлення з природою дітей, методика організації з дітьми практично-пошукової діяльності в «екологічному проекті».

3. Характеристика основних типів проектів як елементів продуктивного навчання. Вимоги до проектів з природознавства.

4. Методика оцінювання, контролю та корекції знань під час виконання проектних завдань.

Очікувані результати:студенти студенти мають ознайомитися з основами проведення та організації проектного навчання на уроках природознавства в початковій школі, навчитися добирати теми природознавчого проекту та аргументувати доцільність його проведення в межах певної теми, ознайомитися з характеристикою основних типів проектів та вимогами до їх проведення, методикою оцінювання та корекції знань під час продуктивного навчання.

Базова термінологія:метод проектів, інформаційний, дослідницький, творчий, практико-орієнтований проекти.

Методичні рекомендації: Один з варіантів продуктивного навчання, метою якого є не засвоєння суми знань і не проходження освітніх програм, а реальне використання, розвиток та збагачення власного досвіду учнів та їх уявлення про світ. Проект — сукупність певних дій, документів, текстів для створення реального об’єкта, предмета, створення різного роду теоретичного/практичного продукту.

Часто ототожнюють два різних види діяльності — проектування й дослідження. Дослідження виявляє те, що вже існує, проектна діяльність створює новий продукт. Тобто проектування передбачає планування, аналіз, пошук, реалізацію, результат (замислив → спроектував → здійснив). Під час дослідження обирається явище (природне), яке викликало питання. Описується дане явище за допомогою цифр, графіків, схем, будується модель явища.Основні типи проектів: інформаційний, дослідницький, творчий, практико-орієнтований.

Цілі і завдання проектної технології: не тільки передати учням суму знань, а ще й навчити здобувати ці знання самостійно, застосовувати їх для розв’язання нових пізнавальних і практичних завдань; сприяти формуванню в учнів комунікативних навичок;прищепити учням уміння користуватися дослідницькими прийомами: збирання інформації, аналізу з різних точок зору, висування гіпотез, уміння робити висновки.

Можуть бути різні підстави для вибору тематики проекту, яку можуть запропонувати як вчителі так і самі учні.

Завдання самоконтролю:

1. Виховання засобами природи в педагогічній системі К.Д.Ушинського.

2. Педагогічна система В.О. Сухомлинського в екологічному вихованні молодших школярів.

3. Методика визначення екологічних цінностей.

4. Технологія «Довкілля»: зміст, особливості методики, структура уроків та методика організації щоденника спостережень.

Практична частина:Використовуючи методичну літературу розробіть прикладний або інформаційний проект на екологічну тематику.(«Для чого створюють заповідники?»)Скористайтеся конструктором уроків.

Дослідницький практикум:користуючись методикою ТРВЗ складіть екологічну казку до уроку 53 за підручником І. Грущінської [2].Які легенди про рослини і тварини складали в давнину?

Література:

 

1. Грущинська І.В. Природознавство: [підручник для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл] ⁄ І.В. Грущинська . – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012. – 160 с.

2. Грущинська І.В. Природознавство: [підручник для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл] ⁄ І.В. Грущинська . – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012. – 144 с.

3. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / автор-укладач Н.П.Наволокова. –Х.:Вид.група «Основа», 2009.- 176с. – (Серія «Золота педагогічна скарбниця») С.79-83.

4. Землянская Е.Н.Учебные проэкты младших школьников (Текст) / Е.Н.Землянская // Начальная школа.- 2005. - №9. – С. 55 – 59.

5. Інноваційні технології в початковій школі./ Упорядник О.Кондратюк.- К.: Шк.. світ,2008.-112с. – (Бібліотека шкільного світу)

6. Проектна діяльність у школі / Упоряд.М.Голубенко. – К.:Шк.світ,2007.- 128с.-(Б-ка «Шк.світу»)

7. Тарасенко Г.С.Навчаємо пізнавати природу.Позакласна виховна робота з молодшими школярами. – Х.:Вид.група „Основа”, 2008.-204,[4]с.- (Серія „Виховання в школі”).


Модуль самостійної роботи «Форми організації навчання природознавства»

 

1.Самостійно опрацювати питання з тем та зробити конспект:

Основні вимоги до сучасного уроку природознавства, реалізація технологій здоров’язбереження під час проведення уроку. Технологія взаємодії вчителя і учнів під час співробітництва на різних етапах уроку.

Література:

1. Байбара Т.М. Природознавство в 3(4) класі: Посіб. для вчителя.К.: Освіта, 2001. - 224 с.

2. Білецька О.І. .Лоджук Н.Р.Розробки уроків з курсу „Я і Україна.Я і природа” –Тернопіль:Підручники і посібники. 2006. -144с.

3. Чекіна О.Ю.Інтегровані уроки у початковій школі.—Х.:Вид. Група „Основа:”Тріад*”, 2007. -192с.(Початкові інновації.Майстерня)”

4. Макаренко В.М.., Туманцева О.О. Технологія критичного мислення. – Х.:Вид.група «Основа»: «тріада+», 2008.- 96с.

5. Інноваційні технології в початковій школі./ Упорядник О.Кондратюк.- К.: Шк.. світ,2008.-112с. – (Бібліотека шкільного світу)

6. Землянская Е.Н.Учебные проєкты младших школьникоа (Текст)/Е.Н.Землянская// Начальная школа.- 2005. - №9. – С. 55 – 59.

 

Модуль самостійної роботи «Технології навчання природознавства»

Теми для опрацювання: (конспект)

Позакласна робота.Види позакласної роботи (масові й індивідуальні). Значення позакласної роботи і її місце в навчально-виховному процесі. Зміст, організація і методика різних видів позакласної роботи.

Творчі індивідуальні завдання.Підбір і використання на уроках природознавства популярної дитячої літератури .Скласти список авторів та започаткувати створення власної природознавчої бібліотеки.

Література

1. Землянская Е.Н.Учебные проэкты младших школьникоа (Текст)/Е.Н.Землянская// Начальная школа.- 2005. - №9. – С. 55 – 59.

2. Інноваційні технології в початковій школі./ Упорядник О.Кондратюк.- К.: Шк.. світ,2008.-112с. – (Бібліотека шкільного світу)

3. Мазур П. Дослідницька робота з молодшими школярами на ділянці // Початкова школа.-1997.-№3.-с.4

  1. Макаренко В.М.., Туманцева О.О. Технологія критичного мислення. – Х.:Вид.група «Основа»: «тріада+», 2008.- 96с.

5. Тарасенко Г.С.Навчаємо пізнавати природу.Позакласна виховна робота з молодшими школярами. – Х.:Вид.група „Основа”, 2008.-204,[4]с.- (Серія „Виховання в школі”) Викладання довкілля в 3-4 класі. Посібник для вчителів, які викладають інтегрований курс “Довкілля” в41 класі. — Полтава: ПОІПОПП, 1999. — 80 с.

  1. Чекіна О.Ю. Інтегровані уроки у початковій школі./ О.Ю. Чекіна—Х.:Вид. Група „Основа:”Тріада”, 2007. -192с.(Початкові інновації.Майстерня)”

Підсумкова тека

Контрольна робота

 

 


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Методика навчання природознавства

Заочна форма навчання

Лекційні теми:

Тема 1.Методика навчання природознавства – педагогічна наука(2год.)

Тема 2 Методи навчання природознавства

Тема 3. Проектна діяльність на уроках природознавства

 

Практичні теми:

Тема 1.Методична різноманітність проблемних завдань

Тема 2.Проектна діяльність на уроках природознавства

 

 

Самостійна робота:

1.Самостійно опрацювати питання з тем та зробити конспект:

  1. Основні вимоги до сучасного уроку природознавства, реалізація технологій здоров’язбереження під час проведення уроку. Технологія взаємодії вчителя і учнів під час співробітництва на різних етапах уроку.:
  2. Методика вивчення змістовної лінії «Методи пізнання природи», «Рух і взаємодія».
  3. Ігрова діяльність на уроках природознавства як засіб розвитку пізнавальних інтересів.

 

Підсумкова тека

Контрольна робота

Тестування


Плани лекцій , практичних та завдання самостійної роботи для студентів заочної форми навчання.

Лекція1.Методика навчання природознавства – педагогічна наука(2год.)

План

5. Предмет і завдання методики навчання природознавства.

6. Короткий історичний нарис виникнення та розвитку методики навчання природознавства.

7. Навчально-виховні завдання курсу природознавства в початковій школі Загальноосвітні завдання природознавства.

8. Виховне значення природознавства: формування в учнів науково-природничої картини світу, знайомство з загальними законами природи, формування екологічної та естетичної культури, патріотичне та валеологічне виховання.

 

Література:

7. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: Навчальний посібник. - К.: Веселка, 1998. - 338с.

8. Байбара Т.М. Природознавство в 3(4) класі: Посіб. для вчителя.К.: Освіта, 2001. - 224 с.

9. Нарочна Л.К., Ковальчук Г.В., Гончарова К.Д. ,Методика викладання природознавства:Навч.посібник.-2-ге вид, перероб. І допов. –К.: Вища школа,1990.-302с.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su не принадлежат авторские права, размещенных материалов. Все права принадлежать их авторам.Обратная связь - 54.163.39.19