Проектна діяльність на уроках природознавства (2год.) 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Проектна діяльність на уроках природознавства (2год.)План.

1. Технології проектного навчання. Основні теоретичні положення, особливості методики проектного навчання на уроках природознавства.

2. Прикладні проекти та їх реалізація у курсі початкової школи. Метод «екологічних проектів» як один з практичних методів ознайомлення з природою дітей, методика організації з дітьми практично-пошукової діяльності в «екологічному проекті».

3. Характеристика основних типів проектів як елементів продуктивного навчання. Вимоги до проектів з природознавства.

4. Методика оцінювання, контролю та корекції знань під час виконання проектних завдань.

Очікувані результати: студенти студенти мають ознайомитися з основами проведення та організації проектного навчання на уроках природознавства в початковій школі, навчитися добирати теми природознавчого проекту та аргументувати доцільність його проведення в межах певної теми, ознайомитися з характеристикою основних типів проектів та вимогами до їх проведення, методикою оцінювання та корекції знань під час продуктивного навчання.

Базова термінологія: метод проектів, інформаційний, дослідницький, творчий, практико-орієнтований проекти.

Методичні рекомендації: Один з варіантів продуктивного навчання, метою якого є не засвоєння суми знань і не проходження освітніх програм, а реальне використання, розвиток та збагачення власного досвіду учнів та їх уявлення про світ. Проект — сукупність певних дій, документів, текстів для створення реального об’єкта, предмета, створення різного роду теоретичного/практичного продукту.

Часто ототожнюють два різних види діяльності — проектування й дослідження. Дослідження виявляє те, що вже існує, проектна діяльність створює новий продукт. Тобто проектування передбачає планування, аналіз, пошук, реалізацію, результат (замислив → спроектував → здійснив). Під час дослідження обирається явище (природне), яке викликало питання. Описується дане явище за допомогою цифр, графіків, схем, будується модель явища.Основні типи проектів: інформаційний, дослідницький, творчий, практико-орієнтований.

Цілі і завдання проектної технології: не тільки передати учням суму знань, а ще й навчити здобувати ці знання самостійно, застосовувати їх для розв’язання нових пізнавальних і практичних завдань; сприяти формуванню в учнів комунікативних навичок;прищепити учням уміння користуватися дослідницькими прийомами: збирання інформації, аналізу з різних точок зору, висування гіпотез, уміння робити висновки.

Можуть бути різні підстави для вибору тематики проекту, яку можуть запропонувати як вчителі так і самі учні.

Завдання самоконтролю:

1. Виховання засобами природи в педагогічній системі К.Д.Ушинського.

2. Педагогічна система В.О. Сухомлинського в екологічному вихованні молодших школярів.

3. Методика визначення екологічних цінностей.

4. Технологія «Довкілля»: зміст, особливості методики, структура уроків та методика організації щоденника спостережень.

Практична частина: Використовуючи методичну літературу розробіть прикладний або інформаційний проект на екологічну тематику.(«Для чого створюють заповідники?»)Скористайтеся конструктором уроків.

Дослідницький практикум: користуючись методикою ТРВЗ складіть екологічну казку до уроку 53 за підручником І. Грущінської [2].Які легенди про рослини і тварини складали в давнину?

Література:

 

1. Грущинська І.В. Природознавство: [підручник для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл] ⁄ І.В. Грущинська. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012. – 160 с.

2. Грущинська І.В. Природознавство: [підручник для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл] ⁄ І.В. Грущинська. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012. – 144 с.

3. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / автор-укладач Н.П.Наволокова. –Х.:Вид.група «Основа», 2009.- 176с. – (Серія «Золота педагогічна скарбниця») С.79-83.

4. Землянская Е.Н.Учебные проэкты младших школьников (Текст) / Е.Н.Землянская // Начальная школа.- 2005. - №9. – С. 55 – 59.

5. Інноваційні технології в початковій школі./ Упорядник О.Кондратюк.- К.: Шк.. світ,2008.-112с. – (Бібліотека шкільного світу)

6. Проектна діяльність у школі / Упоряд.М.Голубенко. – К.:Шк.світ,2007.- 128с.-(Б-ка «Шк.світу»)

7. Тарасенко Г.С.Навчаємо пізнавати природу.Позакласна виховна робота з молодшими школярами. – Х.:Вид.група „Основа”, 2008.-204,[4]с.- (Серія „Виховання в школі”).


Модуль самостійної роботи «Форми організації навчання природознавства»

 

1.Самостійно опрацювати питання з тем та зробити конспект:

Основні вимоги до сучасного уроку природознавства, реалізація технологій здоров’язбереження під час проведення уроку. Технологія взаємодії вчителя і учнів під час співробітництва на різних етапах уроку.

Література:

1. Байбара Т.М. Природознавство в 3(4) класі: Посіб. для вчителя.К.: Освіта, 2001. - 224 с.

2. Білецька О.І..Лоджук Н.Р.Розробки уроків з курсу „Я і Україна.Я і природа” –Тернопіль:Підручники і посібники. 2006. -144с.

3. Чекіна О.Ю.Інтегровані уроки у початковій школі.—Х.:Вид. Група „Основа:”Тріад*”, 2007. -192с.(Початкові інновації.Майстерня)”

4. Макаренко В.М.., Туманцева О.О. Технологія критичного мислення. – Х.:Вид.група «Основа»: «тріада+», 2008.- 96с.

5. Інноваційні технології в початковій школі./ Упорядник О.Кондратюк.- К.: Шк.. світ,2008.-112с. – (Бібліотека шкільного світу)

6. Землянская Е.Н.Учебные проєкты младших школьникоа (Текст)/Е.Н.Землянская// Начальная школа.- 2005. - №9. – С. 55 – 59.

 

Модуль самостійної роботи «Технології навчання природознавства»

Теми для опрацювання: (конспект)

Позакласна робота.Види позакласної роботи (масові й індивідуальні). Значення позакласної роботи і її місце в навчально-виховному процесі. Зміст, організація і методика різних видів позакласної роботи.

Творчі індивідуальні завдання. Підбір і використання на уроках природознавства популярної дитячої літератури.Скласти список авторів та започаткувати створення власної природознавчої бібліотеки.

Література

1. Землянская Е.Н.Учебные проэкты младших школьникоа (Текст)/Е.Н.Землянская// Начальная школа.- 2005. - №9. – С. 55 – 59.

2. Інноваційні технології в початковій школі./ Упорядник О.Кондратюк.- К.: Шк.. світ,2008.-112с. – (Бібліотека шкільного світу)

3. Мазур П. Дослідницька робота з молодшими школярами на ділянці // Початкова школа.-1997.-№3.-с.4

  1. Макаренко В.М.., Туманцева О.О. Технологія критичного мислення. – Х.:Вид.група «Основа»: «тріада+», 2008.- 96с.

5. Тарасенко Г.С.Навчаємо пізнавати природу.Позакласна виховна робота з молодшими школярами. – Х.:Вид.група „Основа”, 2008.-204,[4]с.- (Серія „Виховання в школі”) Викладання довкілля в 3-4 класі. Посібник для вчителів, які викладають інтегрований курс “Довкілля” в41 класі. — Полтава: ПОІПОПП, 1999. — 80 с.

  1. Чекіна О.Ю. Інтегровані уроки у початковій школі./ О.Ю. Чекіна—Х.:Вид. Група „Основа:”Тріада”, 2007. -192с.(Початкові інновації.Майстерня)”

Підсумкова тека

Контрольна робота

 

 


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Методика навчання природознавства

Заочна форма навчання

Лекційні теми:

Тема 1.Методика навчання природознавства – педагогічна наука(2год.)

Тема 2 Методи навчання природознавства

Тема 3. Проектна діяльність на уроках природознавства

 

Практичні теми:

Тема 1.Методична різноманітність проблемних завдань

Тема 2.Проектна діяльність на уроках природознавства

 

 

Самостійна робота:

1.Самостійно опрацювати питання з тем та зробити конспект:

  1. Основні вимоги до сучасного уроку природознавства, реалізація технологій здоров’язбереження під час проведення уроку. Технологія взаємодії вчителя і учнів під час співробітництва на різних етапах уроку.:
  2. Методика вивчення змістовної лінії «Методи пізнання природи», «Рух і взаємодія».
  3. Ігрова діяльність на уроках природознавства як засіб розвитку пізнавальних інтересів.

 

Підсумкова тека

Контрольна робота

Тестування


Плани лекцій, практичних та завдання самостійної роботи для студентів заочної форми навчання.

Лекція1.Методика навчання природознавства – педагогічна наука(2год.)

План

5. Предмет і завдання методики навчання природознавства.

6. Короткий історичний нарис виникнення та розвитку методики навчання природознавства.

7. Навчально-виховні завдання курсу природознавства в початковій школі Загальноосвітні завдання природознавства.

8. Виховне значення природознавства: формування в учнів науково-природничої картини світу, знайомство з загальними законами природи, формування екологічної та естетичної культури, патріотичне та валеологічне виховання.

 

Література:

7. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: Навчальний посібник. - К.: Веселка, 1998. - 338с.

8. Байбара Т.М. Природознавство в 3(4) класі: Посіб. для вчителя.К.: Освіта, 2001. - 224 с.

9. Нарочна Л.К., Ковальчук Г.В., Гончарова К.Д.,Методика викладання природознавства:Навч.посібник.-2-ге вид, перероб. І допов. –К.: Вища школа,1990.-302с.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 840; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.143.213 (0.023 с.)