Лекція1.Методика навчання природознавства – педагогічна наука.(2год.) 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Лекція1.Методика навчання природознавства – педагогічна наука.(2год.)План

1. Предмет і завдання методики навчання природознавства.

2. Короткий історичний нарис виникнення та розвитку методики навчання природознавства.

3. Навчально-виховні завдання курсу природознавства в початковій школі Загальноосвітні завдання природознавства.

4. Виховне значення природознавства: формування в учнів науково-природничої картини світу, знайомство з загальними законами природи, формування екологічної та естетичної культури, патріотичне та валеологічне виховання.

 

Література:

1. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: Навчальний посібник. - К.: Веселка, 1998. - 338с.

2. Байбара Т.М. Природознавство в 3(4) класі: Посіб. для вчителя.К.: Освіта, 2001. - 224 с.

3. Нарочна Л.К., Ковальчук Г.В., Гончарова К.Д.,Методика викладання природознавства:Навч.посібник.-2-ге вид, перероб. І допов. –К.: Вища школа,1990.-302с.

Лекція 2.Принципи відбору і структурування навчального матеріалу з природознавства в початковій школі. (2год.)

План

1. Методика формування природознавчих уявлень та понять.

2. Умови формування і розвитку природознавчих понять.

Література:

4. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: Навчальний посібник. - К.: Веселка, 1998. - 338с.

5. Байбара Т.М. Природознавство в 3(4) класі: Посіб. для вчителя.К.: Освіта, 2001. - 224 с.

6. Інноваційні технології в початковій школі./ Упорядник О.Кондратюк.- К.: Шк.. світ,2008.-112с. – (Бібліотека шкільного світу)

 

Лекція 3.Інтеграція знань з природознавства. (2год.)

План

1. Інтеграція природничих знань в початковій школі

2. Державні стандарти освіти і їх реалізація в курсі природознавства.

3. Характеристика інтегрованих курсів, „Я і Україна”, „Довкілля”.

Література:

1. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: Навчальний посібник. - К.: Веселка, 1998. - 338с.

2. Байбара Т.М. Природознавство в 3(4) класі: Посіб. для вчителя.К.: Освіта, 2001. - 224 с.

 

Лекція 4-.Матеріально-технічне оснащення курсу природознавства. (2год.)

План.

 

 1. Реалізація принципу наочності у навчанні природознавства..
 2. Засоби наочності у процесі навчання природознавству, методика їх використання, їх загальна характеристика.
 3. Класифікація обладнання. Натуральні, образотворчі та аудіовізуальні засоби наочності.
 4. Матеріальні навчальні моделі. Куток живої природи його оснащення.
 5. Значення моделювання в створенні явищ природи та процесів.

 

Література:

1. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: Навчальний посібник. - К.: Веселка, 1998. - 338с.

2. Байбара Т.М. Природознавство в 3(4) класі: Посіб. для вчителя.К.: Освіта, 2001. - 224 с.


 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 2. “МЕТОДИ НАВЧАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА”

Лекційний модуль 2“Методи навчання природознавства”(10год)

Лекція 5. Методи навчання природознавства, критерії вибору. (4год.)

План.

1. Класифікація методів навчання природознавства. Організація спостережень.

2. Методична суть методу проблемного навчання.

3. Евристичний та дослідницький метод навчання.

Література:

1. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: Навчальний посібник. - К.: Веселка, 1998. - 338с.

2. Байбара Т.М. Природознавство в 3(4) класі: Посіб. для вчителя.К.: Освіта, 2001. - 224 с.

3. Біда О.А. Методика вивчення курсу „Я І Україна” з основами сільськогосподарської праці. [навчальний посібник для студентів ] / Олена Анатоліївна Біда –К.: Освіта 2003. – 432с.

 

Лекція 6. Інтерактивні методи навчання природознавства.

План.

 1. Основні теоретичні положення, цілі і завдання інтерактивного навчання. Оріентовна структура уроку із застосуванням інтерактивних технологій. Особливості методики.
 2. Роль і місце інтерактивних методик та систем навчання в ознайомленні дітей з природою. Характеристика інтерактивних прийомів організації навчання природознавства.
 3. Дидактичні ігри екологічного змісту, їх види та методика проведення з дітьми різного віку.
 4. Екологічний тренінг як один з варіантів ігрової діяльності дітей у встановленні взаємозв'язків у природі
 5. Особливості засвоєння знань в межах модельного уроку.

 

Література

1. Тарасенко Г.С.Навчаємо пізнавати природу.Позакласна виховна робота з молодшими школярами. – Х.:Вид.група „Основа”, 2008.-204,[4]с.- (Серія „Виховання в школі”) Викладання довкілля в 3-4 класі. Посібник для вчителів, які викладають інтегрований курс “Довкілля” в41 класі. — Полтава: ПОІПОПП, 1999. — 80 с.

2. Білецька О.І..Лоджук Н.Р.Розробки уроків з курсу „Я і Україна.Я і природа” –Тернопіль:Підручники і посібники. 2006. -144с.

3. Чекіна О.Ю.Інтегровані уроки у початковій школі.—Х.:Вид. Група „Основа:”Тріад*”, 2007. -192с.(Початкові інновації.Майстерня)”

4. Макаренко В.М.., Туманцева О.О. Технологія критичного мислення. – Х.:Вид.група «Основа»: «тріада+», 2008.- 96с.

5. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій/ автор-укладач Н.П.Наволокова. –Х.:Вид.група „Основа”, 2009.- 176с. – (Серія „Золота педагогічна скарбниця”)

 

 

Лекція 7.Методична різноманітність проблемних завдань. (2год.)

План.

 1. Проблемне навчання на уроках природознавства
 2. Методи організації процесу навчання у методиці природознавства в процесі розвитку критичного мислення..
 3. Методика створення навчальних проблемних ситацій на уроках природознавства.

 

Література:

1. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: Навчальний посібник. - К.: Веселка, 1998. - 338с.

2. Байбара Т.М. Природознавство в 3(4) класі: Посіб. для вчителя.К.: Освіта, 2001. - 224 с.


Лекція 8.Методика формування понять про речовини

План.

1. Практичні методи навчання.

2. Дослід, структура, методика використання дослідів. Практичні роботи з природознавства, демонстрації і досліди на уроках природознавства.

3. Значення і місце методів самостійної роботи учнів на уроках природознавства. (2год.)

Література:

1. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: Навчальний посібник. - К.: Веселка, 1998. - 338с.

2. Байбара Т.М. Природознавство в 3(4) класі: Посіб. для вчителя.К.: Освіта, 2001. - 224 с.

 

 

Лекція 9 Методи самостійної роботи учнів на уроках природознавства

План

 1. Самостійна робота як психолого-педагогічна проблема.
 2. Організація самостійної роботи в умовах сучасного уроку природознавства
 3. Організація самостійної роботи під час спостережень
 4. Організація самостійної роботи на уроках.
 5. Організація самостійної роботи в позакласній роботі.

Література:

1. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: Навчальний посібник. - К.: Веселка, 1998. - 338с.

2. Байбара Т.М. Природознавство в 3(4) класі: Посіб. для вчителя.К.: Освіта, 2001. - 224 с.

 


МОДУЛЬ № 3. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА

Лекційний модуль Форми організації навчання природознавства.

 

Лекція10 Урок - форма організації процесу навчання природознавства

План.

1. Форми організації навчання з природознавства: урочна, позакласна, позаурочна.

2. Особливості макроструктури уроків природознавства. Типологія уроків. Методика етапу постановки цілей і завдань уроку комбінованого уроку.

3. Методика етапу засвоєння нових знань, умінь і навичок на комбінованому уроці. Вимоги до сучасного уроку природознавства.

4. Аналіз та самоаналіз роботи вчителя

Література:

 

1. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: Навчальний посібник. - К.: Веселка, 1998. - 338с.

2. Байбара Т.М. Природознавство в 3(4) класі: Посіб. для вчителя.К.: Освіта, 2001. - 224 с. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібник.— К.: Вид. А. С. К., 2004.— 192 с.

3. Біда О.А. Методика вивчення курсу «Я І Україна» з основами сільськогосподарської праці. [навчальний посібник для студентів ] / Олена Анатоліївна Біда –К.: Освіта 2003. – 432с.

4. Практична педагогіка. 99 схем і таблиць. / Автори-укладачі Наволокова Н. П., Андрєєва В. М.— Х.: Вид. група «Основа», 2008.— 117 с.— (Серія «Золота педагогічна скарбниця»).

5. Садкіна В. І. 101 цікава педагогічна ідея. Як зробити урок.— Х.: Вид. група «Основа», 2008.— 88 с. (Серія «Золота педагогічна колекція»).

6. Чекіна О.Ю.Інтегровані уроки у початковій школі./ О.Ю. Чекіна—Х.:Вид. Група „Основа:”Тріада”, 2007. -192с.(Початкові інновації.Майстерня)”.Макаренко В.М.., Туманцева О.О. Технологія критичного мислення. – Х.:Вид.група «Основа»: «тріада+», 2008.- 96с.

Лекція 11 Предметні уроки з природознавства.

План.

1. Методика етапу постановки цілей і завдань уроку предметного уроку.

2. Особливості методики проведення предметних уроків. Методика етапу систематизації, узагальнення засвоєних знань умінь і навичок.

3. Різноманітність самостійних пізнавальних завдань, що використовуються на предметному уроці.

 

Література:

1. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: Навчальний посібник. - К.: Веселка, 1998. - 338с.

2. Байбара Т.М. Природознавство в 3(4) класі: Посіб. для вчителя.К.: Освіта, 2001. - 224 с. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібник.— К.: Вид. А. С. К., 2004.— 192 с.

3. Біда О.А. Методика вивчення курсу «Я І Україна» з основами сільськогосподарської праці. [навчальний посібник для студентів ] / Олена Анатоліївна Біда –К.: Освіта 2003. – 432с.

4. Нарочна Л.К., Ковальчук Г.В., Гончарова К.Д.,Методика викладання природознавства:Навч.посібник.-2-ге вид, перероб. І допов. –К.: Вища школа,1990.-302с. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: Навчальний посібник. - К.: Веселка, 1998. - 338с.

5. Практична педагогіка. 99 схем і таблиць. / Автори-укладачі Наволокова Н. П., Андрєєва В. М.— Х.: Вид. група «Основа», 2008.— 117 с.— (Серія «Золота педагогічна скарбниця»).

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 1318; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.71.222.168 (0.027 с.)