Лекція1.Методика навчання природознавства – педагогічна наука.(2год.) 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Лекція1.Методика навчання природознавства – педагогічна наука.(2год.)План

1. Предмет і завдання методики навчання природознавства.

2. Короткий історичний нарис виникнення та розвитку методики навчання природознавства.

3. Навчально-виховні завдання курсу природознавства в початковій школі Загальноосвітні завдання природознавства.

4. Виховне значення природознавства: формування в учнів науково-природничої картини світу, знайомство з загальними законами природи, формування екологічної та естетичної культури, патріотичне та валеологічне виховання.

 

Література:

1. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: Навчальний посібник. - К.: Веселка, 1998. - 338с.

2. Байбара Т.М. Природознавство в 3(4) класі: Посіб. для вчителя.К.: Освіта, 2001. - 224 с.

3. Нарочна Л.К., Ковальчук Г.В., Гончарова К.Д. ,Методика викладання природознавства:Навч.посібник.-2-ге вид, перероб. І допов. –К.: Вища школа,1990.-302с.

Лекція 2.Принципи відбору і структурування навчального матеріалу з природознавства в початковій школі. (2год.)

План

1. Методика формування природознавчих уявлень та понять.

2. Умови формування і розвитку природознавчих понять.

Література:

4. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: Навчальний посібник. - К.: Веселка, 1998. - 338с.

5. Байбара Т.М. Природознавство в 3(4) класі: Посіб. для вчителя.К.: Освіта, 2001. - 224 с.

6. Інноваційні технології в початковій школі./ Упорядник О.Кондратюк.- К.: Шк.. світ,2008.-112с. – (Бібліотека шкільного світу)

 

Лекція 3.Інтеграція знань з природознавства. (2год.)

План

1. Інтеграція природничих знань в початковій школі

2. Державні стандарти освіти і їх реалізація в курсі природознавства.

3. Характеристика інтегрованих курсів, „Я і Україна”, „Довкілля”.

Література:

1. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: Навчальний посібник. - К.: Веселка, 1998. - 338с.

2. Байбара Т.М. Природознавство в 3(4) класі: Посіб. для вчителя.К.: Освіта, 2001. - 224 с.

 

Лекція 4-.Матеріально-технічне оснащення курсу природознавства. (2год.)

План .

 

 1. Реалізація принципу наочності у навчанні природознавства..
 2. Засоби наочності у процесі навчання природознавству, методика їх використання, їх загальна характеристика.
 3. Класифікація обладнання. Натуральні, образотворчі та аудіовізуальні засоби наочності.
 4. Матеріальні навчальні моделі. Куток живої природи його оснащення.
 5. Значення моделювання в створенні явищ природи та процесів.

 

Література:

1. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: Навчальний посібник. - К.: Веселка, 1998. - 338с.

2. Байбара Т.М. Природознавство в 3(4) класі: Посіб. для вчителя.К.: Освіта, 2001. - 224 с.


 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 2 . “МЕТОДИ НАВЧАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА”

Лекційний модуль 2“Методи навчання природознавства”(10год)

Лекція 5 . Методи навчання природознавства, критерії вибору. (4год.)

План .

1. Класифікація методів навчання природознавства. Організація спостережень.

2. Методична суть методу проблемного навчання.

3. Евристичний та дослідницький метод навчання.

Література:

1. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: Навчальний посібник. - К.: Веселка, 1998. - 338с.

2. Байбара Т.М. Природознавство в 3(4) класі: Посіб. для вчителя.К.: Освіта, 2001. - 224 с.

3. Біда О.А. Методика вивчення курсу „Я І Україна” з основами сільськогосподарської праці. [навчальний посібник для студентів ] / Олена Анатоліївна Біда –К.: Освіта 2003. – 432с.

 

Лекція 6. Інтерактивні методи навчання природознавства.

План.

 1. Основні теоретичні положення, цілі і завдання інтерактивного навчання. Оріентовна структура уроку із застосуванням інтерактивних технологій. Особливості методики.
 2. Роль і місце інтерактивних методик та систем навчання в ознайомленні дітей з природою. Характеристика інтерактивних прийомів організації навчання природознавства.
 3. Дидактичні ігри екологічного змісту, їх види та методика проведення з дітьми різного віку.
 4. Екологічний тренінг як один з варіантів ігрової діяльності дітей у встановленні взаємозв'язків у природі
 5. Особливості засвоєння знань в межах модельного уроку.

 

Література

1. Тарасенко Г.С.Навчаємо пізнавати природу.Позакласна виховна робота з молодшими школярами. – Х.:Вид.група „Основа”, 2008.-204,[4]с.- (Серія „Виховання в школі”) Викладання довкілля в 3-4 класі. Посібник для вчителів, які викладають інтегрований курс “Довкілля” в41 класі. — Полтава: ПОІПОПП, 1999. — 80 с.

2. Білецька О.І. .Лоджук Н.Р.Розробки уроків з курсу „Я і Україна.Я і природа” –Тернопіль:Підручники і посібники. 2006. -144с.

3. Чекіна О.Ю.Інтегровані уроки у початковій школі.—Х.:Вид. Група „Основа:”Тріад*”, 2007. -192с.(Початкові інновації.Майстерня)”

4. Макаренко В.М.., Туманцева О.О. Технологія критичного мислення. – Х.:Вид.група «Основа»: «тріада+», 2008.- 96с.

5. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій/ автор-укладач Н.П.Наволокова. –Х.:Вид.група „Основа”, 2009.- 176с. – (Серія „Золота педагогічна скарбниця”)

 

 

Лекція 7.Методична різноманітність проблемних завдань. (2год.)

План .

 1. Проблемне навчання на уроках природознавства
 2. Методи організації процесу навчання у методиці природознавства в процесі розвитку критичного мислення..
 3. Методика створення навчальних проблемних ситацій на уроках природознавства.

 

Література:

1. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: Навчальний посібник. - К.: Веселка, 1998. - 338с.

2. Байбара Т.М. Природознавство в 3(4) класі: Посіб. для вчителя.К.: Освіта, 2001. - 224 с.


Лекція 8.Методика формування понять про речовини

План .

1. Практичні методи навчання.

2. Дослід, структура, методика використання дослідів. Практичні роботи з природознавства, демонстрації і досліди на уроках природознавства.

3. Значення і місце методів самостійної роботи учнів на уроках природознавства. (2год.)

Література:

1. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: Навчальний посібник. - К.: Веселка, 1998. - 338с.

2. Байбара Т.М. Природознавство в 3(4) класі: Посіб. для вчителя.К.: Освіта, 2001. - 224 с.

 

 

Лекція 9 Методи самостійної роботи учнів на уроках природознавства

План

 1. Самостійна робота як психолого-педагогічна проблема.
 2. Організація самостійної роботи в умовах сучасного уроку природознавства
 3. Організація самостійної роботи під час спостережень
 4. Організація самостійної роботи на уроках.
 5. Організація самостійної роботи в позакласній роботі.

Література:

1. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: Навчальний посібник. - К.: Веселка, 1998. - 338с.

2. Байбара Т.М. Природознавство в 3(4) класі: Посіб. для вчителя.К.: Освіта, 2001. - 224 с.

 


МОДУЛЬ № 3. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА

Лекційний модуль Форми організації навчання природознавства.

 

Лекція10 Урок - форма організації процесу навчання природознавства

План .

1. Форми організації навчання з природознавства: урочна, позакласна, позаурочна.

2. Особливості макроструктури уроків природознавства. Типологія уроків. Методика етапу постановки цілей і завдань уроку комбінованого уроку.

3. Методика етапу засвоєння нових знань, умінь і навичок на комбінованому уроці. Вимоги до сучасного уроку природознавства.

4. Аналіз та самоаналіз роботи вчителя

Література:

 

1. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: Навчальний посібник. - К.: Веселка, 1998. - 338с.

2. Байбара Т.М. Природознавство в 3(4) класі: Посіб. для вчителя.К.: Освіта, 2001. - 224 с. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібник.— К.: Вид. А. С. К., 2004.— 192 с.

3. Біда О.А. Методика вивчення курсу «Я І Україна» з основами сільськогосподарської праці. [навчальний посібник для студентів ] / Олена Анатоліївна Біда –К.: Освіта 2003. – 432с.

4. Практична педагогіка. 99 схем і таблиць. / Автори-укладачі Наволокова Н. П., Андрєєва В. М.— Х.: Вид. група «Основа», 2008.— 117 с.— (Серія «Золота педагогічна скарбниця»).

5. Садкіна В. І. 101 цікава педагогічна ідея. Як зробити урок.— Х.: Вид. група «Основа», 2008.— 88 с. (Серія «Золота педагогічна колекція»).

6. Чекіна О.Ю.Інтегровані уроки у початковій школі./ О.Ю. Чекіна—Х.:Вид. Група „Основа:”Тріада”, 2007. -192с.(Початкові інновації.Майстерня)”.Макаренко В.М.., Туманцева О.О. Технологія критичного мислення. – Х.:Вид.група «Основа»: «тріада+», 2008.- 96с.

Лекція 11 Предметні уроки з природознавства.

План .

1. Методика етапу постановки цілей і завдань уроку предметного уроку.

2. Особливості методики проведення предметних уроків. Методика етапу систематизації, узагальнення засвоєних знань умінь і навичок.

3. Різноманітність самостійних пізнавальних завдань, що використовуються на предметному уроці.

 

Література:

1. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: Навчальний посібник. - К.: Веселка, 1998. - 338с.

2. Байбара Т.М. Природознавство в 3(4) класі: Посіб. для вчителя.К.: Освіта, 2001. - 224 с. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібник.— К.: Вид. А. С. К., 2004.— 192 с.

3. Біда О.А. Методика вивчення курсу «Я І Україна» з основами сільськогосподарської праці. [навчальний посібник для студентів ] / Олена Анатоліївна Біда –К.: Освіта 2003. – 432с.

4. Нарочна Л.К., Ковальчук Г.В., Гончарова К.Д. ,Методика викладання природознавства:Навч.посібник.-2-ге вид, перероб. І допов. –К.: Вища школа,1990.-302с. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: Навчальний посібник. - К.: Веселка, 1998. - 338с.

5. Практична педагогіка. 99 схем і таблиць. / Автори-укладачі Наволокова Н. П., Андрєєва В. М.— Х.: Вид. група «Основа», 2008.— 117 с.— (Серія «Золота педагогічна скарбниця»).

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 1259; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.232.62.64 (0.005 с.)