ТОП 10:

КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледжКЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж

Імені Івана Филипчака»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор коледжу

_____________ В.П.Вантух

________________________

ПРОГРАМА

КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ

З ОСНОВНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

(педагогіка та методики навчання української мови, математики, природознавства, курсу ”Людина і світ”, образотворчого мистецтва, трудового навчання з практикумом, фізичного та музичного виховання, основи охорони праці та охорони праці в галузі (освіті)

Напрям підготовки 0101 Педагогічна освіта

Спеціальність 5.010102010 Початкова освіта

Освітньо-кваліфікаційний рівень Молодший спеціаліст

Обговорено і схвалено на засіданні циклової комісії психолого-педагогічних дисциплін, протокол № ___від ______2013р.

Голова циклової комісі______________Рондяк Л.М.

Самбір - 2013

Укладачі:

Рондяк Л.М. Оксененко С.М. викладачі педагогіки;

Касперська Л.С.,Рондяк Л.С., викладачі методики навчання української мови;

Собковська О.М., Захарко О.В., викладачі методики навчання математики;

Кріль О.Я., викладач навчальної дисципліни «Людина і світ» з методикою навчання;

Звоздяк Л.М., викладач методики навчання природознавства;

Кругляк О.Я., викладач теорії і методики фізичного виховання;

Білик О.М.,викладач образотворчого мистецтва з методикою навчання;

Червецький В.І., викладач методики трудового навчання з практикумом;

Терлецька О.І., Федько Я.Б. викладачі музичного виховання з методикою навчання;

Космовський Б.Д., викладач основи охорони праці, охорона праці в галузі (освіта).

 

 

Рецензент:кандидат педагогічних наук, завідувач відділення початкової освіти Самбірського державного педагогічного коледжу імені Івана Филипчака Кругляк О.Я.

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

Пояснювальна записка .............................................................................................. 4

Педагогіка……………………………..…………………………………………… 5

Методика навчання української мови ......................................................................14

Методика навчання математики…………………………………………………….25

Людина і світ з методикою навчання……………………………………………….29

Методика навчання природознавства………………………………………………32

Теорія і методика фізичного виховання…………………………………………….34

Методика трудового навчання з практикумом…………………………………… 37

Музичне виховання з методикою викладання……………………………………...40

Образотворче мистецтво з методикою навчання…………………………………...42

Основи охорони праці, охорона праці в галузі (освіта)………..……………… 445

 

ЗМІСТ ІСПИТУ

ПЕДАГОГІКА

1. Учитель, його соціальні функції. Класики педагогіки та народні просвітителі про роль та завдання вчителя у розвитку особистості дитини.( Я.Коменський, Г.Сковорода , К.Ушинський, О.Духнович, І.Франко, В.Сухомлинський, І.Филипчак).Функції та завдання вчителя у працях педагогів-класиків та народних просвітителів: Я.Коменський про значення посади вчителя; вимоги К.Ушинського до вчителя – вихователя; О.Духнович – про завдання вчителя в школі; І.Франко про ідеал народного вчителя; І.Филипчак про народного вчителя; В.Сухомлинський про покликання до професії вчителя.

Професіограма вчителя як система вимог, які ставить професія вчителя до його особистих якостей, знань, вмінь та навичок.

Основні завдання і функції вчителя (освітня, розвивальна, виховна, організаторська, оберігаюча, інформуюча).

2.Педагогіка - наука про виховання. Основні педагогічні поняття, їх характеристика.Завдання педагогіки на сучасному етапі розвитку освіти в Україні .

Педагогіка- наука про виховання.Об’єкт і предмет педагогіки.

Виникнення та становлення педагогіки. Виховання у первісному суспільстві. Виникнення перших шкіл у країнах Стародавнього світу. Порівняльна характеристика систем виховання у державах Стародавньої Греції (Спарті та Афінах ). Школа,освіта і зародження педагогічної думки в Київській Русі.

Система навчання та виховання в період середньовіччя. Школа і педагогічна думка в Європі в епоху Відродження та Реформації. Педагогічна система Я.Коменського. Подальший розвиток ідей гуманістичної педагогіки у працях класиків педагогічної науки ХУІІІ-ХІХ ст.(Й.Песталоцці, А.Дістервег, Й.Гербарт, Г.Сковорода, К.Ушинський, О.Духнович).

Сутність основних педагогічних категорій: виховання (виховання в широкому соціальному, в широкому педагогічному, в вузькому педагогічному значенні), освіта, навчання, самовиховання, самоосвіта.Завдання педагогіки на сучасному етапі розвитку освіти в Україні.

3.Методи науково-педагогічного дослідження, їх класифікація.Використання методів науково-педагогічного дослідження вчителем початкових класів. Необхідність для вчителя сформованості умінь володіння системою методів науково-педагогічних досліджень.

Поняття про методи науково - педагогічних досліджень. Класифікація методів. Характеристика методів науково-педагогічних досліджень(за Т.А.Ільїною): методи роботи з літературою, методи вивчення досвіду, математичні методи. Особливості застосування методу спостереження; бесіда як метод безпосереднього спілкування, з метою отримання інформації про об¢єкт дослідження; методика проведення педагогічного експерименту; роль методу вивчення продуктів діяльності учнів в практичній діяльності вчителя. Використання методів науково-педагогічних досліджень у практичній діяльності вчителя початкових класів. Вимоги до їх застосування.

4.Предмет і основні поняття дидактики. Завдання дидактики на сучасному етапі розвитку наукової та практичної педагогіки. Поняття про дидактику, її виникнення та розвиток ( дидактичні системи Я.А.Коменського, Й.Г.Песталоцці, А. Дістервега, К.Д.Ушинського, Г.Ващенка). Обєкт і предмет дидактики. Зміст сучасної дидактики, її завдання.

Основні дидактичні категорії: освіта, навчання, самоосвіта, принципи навчання, методи навчання, форми організації навчання, засоби навчання.

Актуальні проблеми дидактики в умовах оновлення системи освіти в Україні

Сутність процесу навчання, його функції. Основні компоненти навчального процесу,їх характеристика.

Навчання як двосторонній процес спільної діяльності вчителя і учнів початкових класів. Викладання як діяльність учителя. Учіння як пізнавальна діяльність учня. Учень як об’єкт та суб’єкт навчальної діяльності. Фактори та умови, що впливають на процес навчання.Компоненти процесу навчання: цільовий, стимуляційно -мотиваційний, операційно-діяльнісний, контрольно - регулювальний, оцінно – результативний.

Протиріччя - рушійні сили процесу навчання. Види проти­річ (зовнішні та внутрішні).

Поняття про процес засвоєння знань. Етапи засвоєння знань (сприймання, осмислення, розуміння, узагальнення і систематизація,закріплення, застосування на практиці). Мотиви учіння школярів .

6.Реалізація принципів дидактики у навчально-виховному процесі початкової школи. Поняття принципу навчання як керівного положення, що визначає цілі, завдання, зміст, форми та методи навчання, на основі його закономірностей. Регулятивна роль принципів навчання в організації діяльності вчителя та учнів. Проблема принципів навчання в сучасній дидактиці. Принципи навчання та дидактичні правила.

Різні підходи до класифікації принципів навчання. Принципи навчання, що стосуються всіх компонентів процесу навчання: принцип розвиваючого та виховного характеру навчання; принцип науковості змісту і методів навчання; принцип систематичності і послідовності навчання; принцип гуманізації. Принципи навчання, що стосуються діяльності суб’єктів викладання (вчителів) та їхньої методики: принцип наочності навчання; принцип демократизації в навчанні;принцип міцності,принцип доступності викладання; принцип раціонального поєднання колективних та індивідуальних форм і способів роботи. Принципи, що стосуються навчально-пізнавальної діяльності суб’єктів учіння ( учнів): принцип зв’язку з життям; принцип активності та свідомості учнів. Принцип, що стосується контрольно-оцінювальних функцій процесу навчання: принцип міцності знань.

Значення педагогічної ради для успішної організації навчально-виховного процесу в школі. Підготовка та проведення педагогічної ради.

Педагогічна рада школи - постійно діючий колегіальний орган управління загальноосвітнім навчальним закладом. Функції і зміст роботи. Підготовка до педагогічної ради. Організація педагогічної ради: склад, періодичність проведення, тривалість.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Розбудова і становлення демократичного суспільства потребує створення надійної системи підготовки висококваліфікованого фахівця початкової школи, який повинен забезпечити виховання і навчання всебічно розвиненої особистості, суверенної індивідуальності, справжнього патріота України.

Проведенням комплексного кваліфікаційного іспиту визначається рівень якості освітньо-професійної підготовки молодшого спеціаліста - випускника педагогічного коледжу до навчання учнів початкових класів. Це найважливіша форма підсумкового контролю, на основі якого оцінюються професійні якості майбутніх учителів і приймається рішення про їхню кваліфікацію.

Комплексний кваліфікаційний іспит є основною формою контролю за навчально-пізнавальною діяльністю студентів, оскільки дає майбутнім учителям чітке уявлення про результати їхньої праці, сприяє формуванню адекватної самооцінки, націлює на роботу над собою, на повсякденне самовдосконалення.

Комплексний кваліфікаційний іспит враховує характер і завдання освіти, специфіку навчальних предметів і завдань, які вони виконують у підготовці фахівця початкової школи. Одночасно він тісно пов'язаний з характером і організацією навчального процесу і спрямований на перевірку теоретичних знань та вмінь щодо їх застосування на практиці.

Програма комплексного кваліфікаційного іспиту з основної кваліфікації укладена на основі Програми комплексного кваліфікаційного іспиту, рекомендованої Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України як навчальну програму для вищих навчальних закладів спеціальності „Початкове навчання” освітньо-кваліфікаційного рівня „Молодший спеціаліст” (Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України №14/18-Г-1015 від 21.06.2007 р.).

Питання комплексного кваліфікаційного іспиту визначені Галузевим стандартом вищої освіти підготовки фахівців зі спеціальності 5.01010201 Початкова освіта, освітньо-кваліфікаційного рівня Молодший спеціаліст.

Зміст комплексного кваліфікаційного іспиту є систематизованим переліком екзаменаційних питань з педагогіки та методик навчання української мови, математики, природознавства, курсу “Людина і світ”, образотворчого мистецтва, трудового навчання з практикумом, фізичного, музичного виховання. Кожне питання представлене у комплексі з планом відповіді на нього. Такий план є тезовим варіантом викладу думок, який допоможе студенту грунтовно та послідовно висвітлити питання.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

 

Оцінка«відмінно».

Студент грунтовно розкрив зміст матеріалу у повному обсязі; виявив всебічні і систематичні знання; вільно володіє професійною термінологією; логічно, послідовно виклав матеріал з посиланням на нормативні документи; глибоко аналізував та оцінював педагогічні явища.

Оцінка«добре».

Студент послідовно, глибоко розкрив основний зміст навчального матеріалу; теоретичні положення підтверджував фактичним матеріалом; правильно застосовув термінологію.

У відповідях були неточності у використанні термінології, незначні помилки у викладі фактичного матеріалу, які не змінювали сутність питання.

Оцінка«задовільно».

Студент відтворював основний навчальний матеріал; зміст питань викладав частково, не завжди послідовно; не пов’язував відповідь із суміжними дисциплінами; відповідь не грунтовна, поверхнева, але сутність питання в цілому розкрита.

Оцінка«незадовільно».

Студент не розкрив основний зміст питань; припускав грубі і принципові помилки; слабо володів понятійним апаратом.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Державна національна Програма «Освіта» (Україна ХХІ ст.).- К.: Освіта.- 1994. - № 44-46.

2. Концепція виховання дітей і молоді в національній системі освіти // Інформаційний збірник Міністерства освіти. - 1996.- № 13.

3. Закон України «Про освіту» / Збірник нормативних документів та методичних рекомендацій.- К.: ІЗМН,1998.

4. Закон України «Про загальну середню освіту». // “Освіта”. – 1997. – 27 серпня.

5. Закон України “Про вищу освіту”/Освіта України, 2002.-15травня.

6. Державна Програма “Вчитель”.

7. Національна доктрина розвитку освіти//Освіта України.-2002.-23 квітня.

8.Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа);

9. Алексюк А.М. Загальні методи навчання.- К., 1981.

10. Баранов С. Педагогіка.- М., Просвещение, 1987.

11.Веретенко Т.Г. Загальна педагогіка. – К., 2004.

12.Волкова Н. Педагогіка, - К.: Академія, 2001.

13. Галузинський В.М., Евтух М.Б. Педагогіка : Теорія та історія. – К., 1995.

14.Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання.- К.: Вищ.шк.. 1997.

15.Кузьминський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка. – К., 2003.

16.Левківський М. Історія педагогіки. - К., 2003.

17.Любар О., Стельмахович М. Історія української школи і педагогіки. – К., 2003 .

18. Мазоха Д.С., Опанасенко Н.В. Педагогіка. – К., 2005.

19.Малафіїк І. Урок в сучасній школі: питання теорії і практики. – Рівне, 1997.

20.Мойсеюк Н. Педагогіка. – К.: 1999.

21. Онищук В. Дидактика сучасної школи.- К., Вища шк., 1987.

22. Педагогіка: Хрестоматія / Уклад. А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К., 2003.

23. Підласий І.П. Педагогіка. – М., 1995 .

24.Савченко О. Дидактика початкової школи. – К.: Генеза, 1999.

25. Система контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. – К., 2006.

26. Фіцула М.М. Педагогіка. – Т., 2008.

27. Харламов І. Педагогіка. – К.: Вища шк., 1988.

28. Ярмаченко М. Педагогіка. –К.: Вища шк., 1988.

29. Ягупов В.В. Педагогіка. – К., 2002.

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

1. Мета і структура курсу методики навчання української мови. Предмет і завдання курсу “Методика навчання української мови”. Зв’язок методики навчання української мови з іншими науками: педагогікою, психологією, мовознавством, літературознавством і шкільною практикою.

Основні розділи курсу “Методика навчання української мови”, їхня зумовленість змістом, завданнями рідної мови як навчальної дисципліни в системі занять у початкових класах, роллю рідної мови у формуванні особистості дитини, її загальному розумовому розвитку.

Роль знань з сучасної української літературної мови для засвоєння курсу методики мови.

Методи наукового дослідження в методиці української мови як науки. Участь учителів в експериментальних дослідженнях, спрямованих на підвищення якості викладання в світлі сучасних вимог до школи.

Література

Нормативні документи про школу

1. Закон України „Про загальну середню освіту" // Поч. школа. -1999.-№ 8.-С. 1-12.

2. Закон України " Про мови"- К., 1999.// Поч. Освгта-1999.

3. Державний стандарт початкової загальної освіти // Поч. школа.-2006.- N9 2. - С. 23-53.

4. Концепція загальної середньої освіти (12-річне навчання) // Поч. школа.-2002.-№ 2.-С.1-10

5. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. Методичні рекомендації// Початкова освгта.-2002. №39-40.-127 с.

Підручники з навчання грамоти

1. Вашуленко М.С Буквар -К.: Освіта, 2005.

2. Луцик Д., Проць М., Савшак А. Буквар-Львів: Світ, 2006.

3. Прищепа К.С. Буквар-К.,2004.

4. Зошити з письма та розвитку мовлення / М.С. Вашуленко, О.Ю. Прищепа.- К.: Освіта, 2005.

5. Зошити з письма для учнів 1 класу / Д.Луцик, М. Проць, А. Савшак,- Львів: Світ, 2006.

6. Альтернативні Букварі різних авторів (останні видання).

Підручники з читання для початкової школи

1. Савченко О.Я. Читанка. 2 клас. Ч. 1,2 . - К.:Освіта, 2002.

2. Савченко О.Я. Читанка. З клас. Ч. 1,2,- К.:Освіта, 2003.

3. Савченко О.Я. Читанка. 4 клас. Ч. 1,2.- К.Освіта, 2004.

4. Альтернативні підручники з читання (останні видання).

Підручники з рідної мови для початкової школи

1. Біленька М.І., Вашуленко М.С. Рідна мова. 2 клас. 4,1.; 2. -К.: Освіта, 2002.- 126 с.

2. Вашуленко М.С,Мельничайко О.С. Рідна мова. З клас. 4.1; 2. -К.: Освіта, 2003.

3. Вашуленко М.С,Мельничайко О.С. Рідна мова. 4 клас. ЧЛ; 2. -К.: Освіта, 2004.

4. Варзацька Л.О.та інші. Рідна мова й мовлення. (1, 2, 3, 4 клас) ,-К., 1997; 1998; 1999; 2000.

5. Альтернативні підручники з рідної мови {останні видання).

Навчально-методичні посібники

1. Вашуленко М.С. Удосконалення змісту і методів навчання української мови в 1-4 класах.-К.: Рад. школа, 1991.

2. Варзацька Л.О., Шевченко Л.М. Методика розвитку зв'язного мовлення молодших школярів // Методичні рекомендації.- К.: РНМК, 1992-.68с.

3. Ґудзик І.П. Аудіювання українською мовою. Посібник.-К.:Педагогічна думка, 2003,- 144

с.

4 Дівзкова І. Аудіювання. Посібник для вчителя. 2-4 класи.-Тернопіль, 2002. - 48с.

5. Навчання і виховання учнів 1 класу / за ред. О.Я. Савченко ,-К.: Освіта-2002

6. Зимульдінова.А.С. та інш. Дидактичний матеріал з розвитку мовлення шестирічних першокласників .- К.: Рад школа, 1991.

7. Каніщенко А. Уроки розвитку зв'язного мовлення в початкових класах,- К.Д995.

8 Курс лекцій з методики викладання української мови . (Навчання грамоти).- Ч. 1. / М.М. Проць, А.С. Зимульдінова.-Дрогобич: Вимір, 2005.

9 Курс лекцій з методики класного і позакласного читання в початкових класах .- Ч. 2. / М.М. Проць, АС. Зимульдінова.-Дрогобич: Вимір, 200&-208с.

10. Луцик Д.В., Зимульдінова А.С, Філь О.Г., Химин О.Ф.Рідне слово в рідній школі. (Інтегроване вивчення читання та української мови в 2 класі). -Навчальний посібник у двох частинах. -Дрогобич: Посвіт, 2004.

11. Маркотенко Т.П. Українська мова в правилах і винятках. 1-4 клас: К. Шлях, 2004-т 40 с.

12. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з курсу "Методика викладання української мови" / Укладачі М.Проць, А.Зимульдінова. -Дрогобич.: Коло. -2001. - Ч 1 .-72 с.

13. Методика викладання української мови. /За ред. СІ. Дорошенка.- К.: Рад. школа, 1992.- 320 с.

14. Навчання і виховання учнів 1 класу / за ред. О.Я. Савченко.- К.: «Початкова школа». -

2002. -464с.

15. Навчання і виховання учнів 2 класу / за ред. О.Я. Савченко.-К.: «Початкова школа», -2003.

16. Навчання і виховання учнів 3 класу /заред. О.Я. Савченко.-К.: «Початкова школа». -2004.

17. Навчання і виховання учнів 4 класу / За ред. О.Я. Савченко .-К.: «Початкова школа», 2006.

18. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-2 класи.-К.: Освіта, 2001-296 с.

19. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 3-4 класи.-К.: Освіта, 2003-296 с.

20. Савченко О.Я Сучасний урок в початковій школі. -К:"Магістр-8", 1997.-256с.

21. Савченко О. Я . Барвистий клубок. - К.: Освіта, 2000.-156 с.

22. Савченко О. Я . Розвивай свої здібності. - К.: Освіта, 1998.

23. Савченко О. Я . Умій учитися - К.: Освіта, 2001.

24. Система контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. Методичні рекомендації/Укл,: Байбара Т.М. та інші.-К, 2004.-126с.

25. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям // Вибрані твори в 5 томах. - Т. 3. - К., 1977.

26. Сухомлинський В.О. Вчити вчитися // Вибр. твори. -У 5-ти т.-К.:Рад.шк., 1976.-Т.5.-С. 426- 436.

27. Ушинський К.Д. Дитячий світ // Вибрані твори.-К.,1983.

28. Ушинський К.Д. Рідне слово // Вибрані твори.-К., 1983.

 

Статті з фахових журналів

1. Аналітичний звіт про моніторингове дослідження якості навчальних досягнень у початковій школі ( 4 клас) // Початкова школа,- 2006. - № 2. - С. 1-4.

2. Вашуленко М.С. Формування мовної особистості молодшого школяра в умовах переходу до 4-рІчного початкового навчання // Поч..шк.-200ї.-№ 1.-С-11-15.

3. Вашуленко М.С. Методичні рекомендації до роботи за підручником „Рідна мова1'. 2 клас- // Поч.. шк.- 2002,- № 9.

4. Вашуленко М.С. Методичні рекомендації до роботи за підручником „Рідна мова". З клас-//Поч.. шк.-2003.-№8. ;

5. Вашуленко М.С. Методичні рекомендації до роботи за підручником „Рідна мова". 4 клас- // Поч.. шк,- 2004.- № 12.

6. Воронько Г. Мовленнєвий розвиток у процесі навчання рідної мови // Початкова освіта.-2002,- №7,- С.2.

7. Гунява Г. Розвиток усного мовлення на уроках читання // Поч.. шк. - 2002.- №4.- С. 16-17

8. Ґудзик І.П. Формування умінь розуміти текст І і Рідні джерела.- 1999,- № З- С. З- 7.

9. Дидактична гра як засіб пізнання І І Бібліотека вчителя початкової школи. — 2000. — №-3-4.

10. Дубовик С. Аудіювання на уроках української мови // Поч. шк.-2002.-№ 3.-С.48-51

11. Зимульдінова А.С. Зв'язне мовлення шестирічних// Поч. шк. -1984,- № 5.

12. Зимульдінова А.С. Про методи та прийоми роботи над зв'язним мовленням шестиліток // Поч. шк. -1989.- № 12.

13. Зіньковська Т.Я. інтерактивні методи роботи у розвитку мовлення першокласників // Початкове навчання та виховання. -2005.-№9.-С. 9-13.

14. Зміст, структура, технології проведення практичних занять з методики викладання української мови. Методичні рекомендації. / Укладачі М. Проць, А, Зимульдінова. -Дрогобич.: Вимір,2003. -63 с

15. Іванішева С. Форми та методи інтерактивного навчання // Рідна школа.- 2006.- № 3.

16. Ігнатенко Н.В. Пізнавальні завдання на уроках читання у 2 класі.// Початкова школа.- 1992,- № 9-10.

17. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: Метод. посїбник.-К., 2002.

18. Коба Я. Різнорівневі домашні завдання з української мови для 4 класу // Поч.. школа. - 2005,- № 7.

19. Лобчук О. Вимоги до уроку з рідної мови//Поч.шк.-2005.-№ 6.-С-16-19.

20. Майборода В., Друзів 3. Виховання пізнавальних інтересів молодших школярів // Поч. шк. -1995. №7. - С.8-10.

21. Пономарьова К. Вимоги до сучасного уроку української мови. // Поч.. шк. -2004.- № 10. - С. 15-18.

22. Проць М.М.Особливості використання наочності і ТЗН у період навчання грамоти // Початкова школа.-1987,- №9.

23. Савченко О., Охріменко Н. Інтеграція уроків за спільною метою. // Поч. шк.-1993.-№3,- С.35-37.

24 Савченко О.Я. Методичні настанови щодо роботи за підручником Читанка. 2 клас // Поч.. шк. - 2002.-№ 9; Читанка 3 клас. - 2003.-№ 1; Читанка 4. клас. - 2004,- № 8; № 12. -

25.Савченко О.Я. Підсумки першого етапу функціонування початкової школи у складі 12- річної//Початкова школа. - 2006. - № 1.-С.4-8.

26.Савченко О. Творчість учителя в підготовці і проведенні уроку. // Поч..шк.-1995. - № 4. - С. 32-39.

 

Критерії оцінювання

 

Оцінка«відмінно» –студент досконало знає програмовий матеріал, глибоко та системно володіє методикою опрацювання основних змістових ліній, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти; розуміє суть формування предметної математичної та загальнонавчальної компетентності, що забезпечує особистісно-соціальний та інтелектуальний розвиток учнів початкової школи.

Оцінка«добре» – студент демонструє повноту і глибину знань, конкретність і узагальненість, усвідомленість опрацювання певного матеріалу, робить самостійні висновки на основі індуктивних та дедуктивних міркувань щодо засвоєння системи математичних знань та формування умінь і навичок, спрямованих на досягнення результатів, що відповідають державним вимогам загальноосвітньої підготовки молодших школярів.

Оцінка «задовільно» – вміє пояснити теоретичні положення за допомогою схем та таблиць, відтворює в достатньому обсязі навчальний матеріал, проте не готовий до формування інтересу до вивчення математики, творчого підходу до виконання математичних завдань.

Оцінка «незадовільно» –студент розпізнає та відтворює інформацію в конкретній ситуації, проте не готовий до формулювання предметної математичної компетентності, відповідь фрагментарна.

 

Література

1. Богданович М.В. Методика викладання математики в початкових класах. Навчально – методичний посібник – К.: А.С.К., 1998р.

2. Богданович М.В. Методика вивчення нумерації і арифметичних дій в початковій школі.- К.: Вища школа, 1991р.

3. Богданович М.В. Методика розв’язування задач в початковій школі.-К.: Вища школа, 1990р.

4. Богданович М.В., Кочина Л.П. Математика. Підручник для 1 кл. чотирирічної початкової школи. - К.: Освіта, 2001р.

5. Богданович М.В. Математика: Підручник для 2 кл. чотирирічної і 1 кл. трирічної початкової школи. - К.: Освіта, 2005р.

6. Богданович М.В. Математика: Підручник для 3 кл. чотирирічної і 1, 2 кл. трирічної початкової школи. - К.: Освіта, 2002р.

7. Богданович М.В. Математика: Підручник для 4 кл. чотирирічної і 1,3 кл. трирічної початкової школи. - К.: Освіта, 2003р.

8. Богданович М.В., Маланюк К.П. Творчі завдання з математики. – Тернопіль, 1995р.

9. Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти. – К.: ВВП Компас, 1997р.

10. Боровик В.Н., Вивальнюк Л.М., Мурач М.М., Соколенко О.І. Курс математики. – К.: Вища школа, 1995р.

11. Виленкин Н. Я., Пишкало А.М., Рождественская В.Б., Стойлова Л.П. Математика. - М.: Просвещение, 1977р.

12. Ігнатьєв В.А., Ігнатьєв М.І., Шор Я.О. Збірник задач і вправ з арифметики .- К.: Радянська школа, 1964р.

13. Кочина Л.П. Математика : підруч. для 1 кл. трирічної початкової школи. - К.: Спалах ЛТД, 2001р.

14. Кужель О.В. Елементи теорії множин і математичної логіки.– К., 1977р.

15. Кухар. В.М., Білий Б.М.Теоретичні основи початкового курсу математики. – К.: Вища школа, 1980р.

16. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти. Міністерство освіти України, Інститут змісту і методів навчання, Державна Академія керівних кадрів освіти., 1997р.

17. Пишкало А.М., Стойлова Л.П., Лаврова Н.Н., Ирошников Н.П. Сборник задач по математике : Пособие для педучилищ. – М.: Просвящение, 1979 г.

18. Стойлова Л.П., Пишкало А.М.. Основи навчального курса

математики : Учебное пособие для учащихся педучилищ. – М.: Просвящение, 1988 г.

 

«ЛЮДИНА І СВІТ» З МЕТОДИКОЮ НАВЧАННЯ

 

Л І Т Е Р А Т У Р А

ОСНОВНА

1. Арцишевський Р.Л. Світ і людина. Проб, підруч. для 8— 9кл. — К.: Освіта, 1992.

2. Вілков В.Ю., Салтовський О.І. Людина і світ. — К., 2004.

3. Людина і світ: видання друге, доповнене та перероблене. Навч. посібник / В.Ю. Вілков, В.М.Ніколаєвський, В.В.Омельченко, 0.І.Салтовський. — X., 2003.

4. Діденко В.Ф., Кондрашова-Діденко В.І. Людина і світ. — К.,1995.

5. Людина і світ: Підручник / Л.В.Губерський, В.Г.Кремень, А.О.Приятельчук та ін.; Голов. Ред. Л.В.Губерський. — К., 2001.

6.Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова школа. Шкільний світ. -2006. -№(338). -31 с.

7. Програма „Я і Україна. Навколишній світ”. / Укладачі Бібік Н., Коваль Н. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-2 класи. К.: Початкова школа, 2001. -296с.

8.Програма „Я і Україна. Природознавство. Громадянська освіта” /Укладачі Байбара Т., Бібік Н. - Програми для середньої загальноосвітньої школи. 3-4 класи. К.: Початкова школа, 2003. - С. 173- 184

 

 

ДОДАТКОВА

1.Бойко Т.О. Громадянська освіта: Плани-конспекти уроків 3 клас. Х.: Веста: видавництво „Ранок”, 2006. – 160 с. Тетровкіна В.А.,

2.Погорелова С.М. Я і Україна. Навколишній світ: Матеріали до уроків у 2 класі. – Харків: Веста: Видавництво “Ранок”, 2002. – 328 с.

3. Варді А.Ф. Загадковий світ людини. — К., 1988.

4. . Байбара Т.М., Бібік Н.М. Я і Україна: Підручник для 3 кл. К.: Форум, 2003 - 176 с.

5. Байбара Т.М., Бібік Н.М. Я і Україна: Підручник для 4 кл. К.: Форум, 2004. - 176 с.

6. Бібік Н.М, Коваль Н.С. Я і Україна: Підручник для 2 кл. - К.: Форум, 2002. - 144 с.

7. Бібік Н.М., Коваль Н.С. Я і Україна: Віконечко: Підручник для 1 кл. загальноосвіт. навч. зак. / Н.М.Бібік, Н.С.Коваль. - К.: Генеза, 2007. -112с.

 

 

Критерії оцінювання

Під час відповіді на питання з методики навчання природознавства студент повинен виявити знання програми з природознавства для початкової школи, глибоке володіння методикою використання різних методів, прийомів і засобів навчання для формування реальних уявлень про предмет і явища природи, розкриття змісту природничих понять, встановлення причинно-наслідкових зв’язків між предметами і явищами природи, формування екологічної свідомості, патріотичних і естетичних почуттів учнів початкових класів.

Студент повинен виявити здатність на практиці реалізувати сучасні вимоги до навчання, виховання і розвитку учнів в процесі навчання природознавства, виявити рівень знань і умінь, які є основою творчого і свідомого розв’язання навчально-виховних завдань.

На основі зазначених критерій встановлено такі норми оцінювання:

Оцінка«відмінно» -студент виявляє здатність реалізувати на практиці сучасні вимоги до навчання і виховання школярів, володіє запасом знань і умінь для творчого підходу до розв’язування основних освітніх і виховни природничих завдань. Відповідь глибока, наукова, ґрунтовна, логічно послідовна, аргументована своїми прикладами.

Оцінка «добре» -студент володіє поняттями, відтворює їх зміст, має достатню теоретичну підготовку.

Оцінка «задовільно» –студент володіє знаннями у формі понять, відтворює їх зміст, уміння, володіє на рівні виконання за зразком.

Оцінка«незадовільна» –студент володіє знаннями у формі окремих прикладів, елементарних уявлень і понять які з труднощами застосовує на практиці.

 

Література

1. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах. – К.: Веселка, 1998

2. Байбара Т.М. Я і Україна: Підручник для 3кл. – К.: Форум, 2005

3. Байбара Т.М. Я і Україна: Підручник для 4 кл. – К.: Форум, 2005

4. Бібік Н.М., Коваль Н.С., я і Україна: Підручник для 2 кл. – К.: Форум,2002

5. Нарочна Л.К., Ковальчук Г.В. Методика викладання природознавства. – К.: Вища школа, 1990

6. Програма для середньої загальноосвітньої школи 1-4 кл. – К.: Початкова школа, 2006

 

 

Планування і контроль навчального процесу з фізичного виховання у початковій школі.

Документи планування. Навчальний план. Навчальна програма. План-графік навчально-виховного процесу з предмета “Фізична культура”. Поурочне (календарно-тематичне) планування. Підготовка (попередня і безпосередня) вчителя до уроку фізичної культури.

Контроль навчального процесу. Оцінка діяльності учнів на уроці.

Педагогічний контроль вчителем початкових класів. Аналіз (педагогічна оцінка) уроку фізичної культури.

Медико-біологічний контроль. Поділ учнів на основну, підготовчу і спеціальну медичні групи.

Дотримання правил техніки безпеки на уроках та позаурочних заняттях з фізичного виховання учнів.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ:

 

Оцінка ”відмінно” ставиться у випадках, коли майбутній вчитель початкових класів має глибокі, системні і міцні знання навчального матеріалу, викладає зміст матеріалу у логічній послідовності, вміє самостійно користуватися джерелами інформації, аналізувати, систематизувати, оцінювати вивчений матеріал та здатний усвідомлено використовувати його у майбутній педагогічній діяльності.

Оцінка ”добре” ставиться, якщо майбутній вчитель початкових класів виклав навчальний матеріал дисципліни у логічній послідовності, вміє користуватися джерелами інформації, аналізувати і систематизувати вивчений матеріал та здатний використовувати його у майбутній педагогічній діяльності.

Оцінка ”задовільно” ставиться у випадках, коли майбутній вчитель початкових класів виклав навчальний матеріал не в повному обсязі. Відповідь має неточності. Студент-випускник здатний використовувати навчальний матеріал у майбутній педагогічній діяльності.

Оцінка ”незадовільно” ставиться у випадках, якщо майбутній вчитель початкових класів не виклав навчальний матеріал. Студент-випускник не здатний використовувати навчальний матеріал у майбутній педагогічній діяльності.

Література

 

1. Вільчковський Е.С., Козленко М.П,, Цвек С.Ф. Система фізичного виховання молодших школярів: Навч.-метод. посіб. – К.: ІЗМН, 1998. – 232 с.

2. Волков Л В. Виховання фізичних здібностей учнів. – К.: Радянська школа, 1980. – 102 с.

3. Козленко М.П., Вільчковський Є.С., Цвек С.Ф. Теорія і методика фізичного виховання. – К.: Вища школа, 1984. – 232 с.

4. Круцевич Т.Ю. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Т.1. – К.: Олімпійська література, 2008. – 423 с.

5. Круцевич Т.Ю. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Т.2. – К.: Олімпійська література, 2008. – 368 с.

6. Махов В.Я. Теорія і методика навчання рухливих і спортивних ігор: Навч.-метод. посіб. – К.: ІЗМН, 1996. – 160 с.

7. Фізична культура. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1 - 4 класи. – Х.: Ранок, 2006. – 100 с.

8. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1. – Т.: Навчальна книга – Богдан, 2001. – 272 с.

9. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 2. – Т.: Навчальна книга – Богдан, 2002. – 248 с.

 

 

Критерії оцінювання

« відмінно» ставиться у випадках, коли студент глибоко володіє системою знань в межах, визначених програмою; на високому рівні володіє дедуктивними навичками осмислення навчального матеріалу; володіє варіативністю способів застосування знань; практичні завдання виконує чітко і правильно

«добре»ставиться у випадках, коли студент вміє застосовувати інформацію в нових умовах; володіє поняттями; відповідь будує у певній логічній послідовності, практичні завдання виконує з окремими неточностями, що не впливають на загальний вигляд готового виробу.

« задовільно» ставиться у випадках, коли студент розуміє основний навчальний матеріал, практичними вміннями володіє на рівні аналогії.

«незадовільно» ставиться у випадках, коли студент засвоїв не систему знань, а окремі питання; має елементарні уявлення у виконанні творчого завдання; відповідь фрагментарна.

 

 

Література

1. Веремійчик І.М. Методика трудового навчання в початковій школі. Тернопіль. - Мальва-ОСО, 2004. — 276 с.

2. Веремійчик Ї.М. Майстрик і Майстринка. — К.: Інститут педагогіки.
2001.-128с.

3. Дубинський І.В., Котелянець Н.В. Трудове навчання в початкових
класах. — Кіровоград: РВГ КДПУ ім. В. Винниченка, 2001. — 288 с.

4. Дубинський І.В., Котелянець Н.В. Віршованочки: Методичні
рекомендації. — Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2001. — 980 с.

5. Ковальчук Т.П., Резниченко Н.И. Видьі художественной работьі с бумагой. — Одесса: Астропринт, 1998. — 78 с.

6. Осовська Г.Л. Уроки трудового навчання. 2 клас. — Тернопіль:
Астон, 2002. — 80 с.

7. Перевертень Г.И. Самоделки из бумаги. — М.: Просвещение, 1983.— 94 с.

8. Станкевич М.Є. Українські витинанки. — К.: Наукова думка, 1986.— 122с

9. Хорунжий В.І. Практикум в навчальних майстернях з методикою трудового навчання. — Тернопіль: Астон, 2005. — 252 с.

 

Критерії оцінювання

Оцінка «відмінно» ставиться у випадках, коли студент має глибокі і системні знання навчального матеріалу, вміє викласти цей матеріал у логічній послідовності, дає відповіді на додаткові запитання, правильно вирішує проблемно-ситуаційні завдання;

Оцінка «добре» ставиться, якщо студент виклав навчальний матеріал дисципліни у логічній послідовності, дав відповіді на додаткові запитання, правильно вирішує проблемно- ситуаційні завдання;

Оцінка «задовільно»ставиться у випадках, коли студент виклав навчальний матеріал не в повному обсязі, поверхнево розкрив проблемно- ситуаційне завдання;

Оцінка «незадовільно»ставиться у випадках, якщо студент не виклав матеріал дав неправильні відповіді на додаткові запитання.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.3.228.47 (0.051 с.)