ТОП 10:

Значення педагогічної ради для успішної організації навчально-виховного процесу в школі. Підготовка та проведення педагогічної ради.Педагогічна рада школи - постійно діючий колегіальний орган управління загальноосвітнім навчальним закладом. Функції і зміст роботи. Підготовка до педагогічної ради. Організація педагогічної ради: склад, періодичність проведення, тривалість.

Функції та обов’язки класного керівника ( за «Положенням про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти»).

З історії інституту розвитку класного керівництва. Класний керівник - кординатор виховних впливів школи, сім’ї, громадськості.

Функції класного керівника ( організаторська, соціальна, виховна, діагностична). Вимоги до класного керівника. Права та обов’язки класного керівника (Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти). Напрями діяльності класного керівника. Форми і методи виховної роботи класного керівника. Робота класного керівника з організації та проведення позакласної виховної роботи.

Завдання та зміст методичної роботи в початковій школі. Характеристика основних форм методичної роботи.

Методична робота в школі – важливий фактор підвищення фахової майстерності вчителя. Завдання та зміст методичної роботи. Функції методичної роботи. Основні форми методичної роботи ( індивідуальна, колективна ) , їх характеристика. Організація методичних об’єднань вчителів початкових класів.

29. Характеристика профорієнтаційної роботи в загальноосвітньому навчально-виховному закладі. Роль початкової школи у здійсненні профорієнтації учнів.

Профорієнтація – підготовка особистості школяра до свідомого вибору професії.

Зміст, форми, методи профорієнтації з учнями різних вікових груп. Специфіка профорієнтаційної роботи з учнями молодшого шкільного віку.

Характеристика етапів профорієнтаційної роботи в загальноосвітньому навчально-виховному закладі: профінформація, профконсультація, профдіагностика, профвідбір, профадаптація.

Проблеми екології в Україні. Зміст та завдання екологічного виховання.Шляхи реалізації завдань екологічного виховання в початковій школі.

Екологічна ситуація в Україні. Проблеми екології в Україні. Основні завдання екологічного виховання. Методи і форми екологічного виховання. Роль сім’ї у здійсненні екологічного виховання.

Роль фізичного виховання у формуванні особистості сучасного школяра. Система фізичного виховання у початковій школі.

І.Боберський – засновник української теорії фізичного виховання. Роль фізичного виховання у працях класиків педагогічної думки.

Зміст та завдання фізичного виховання в сучасній школі. Проблеми фізичного виховання, шляхи їх подолання.

Система фізичного виховання в загальноосвітньому навчальному закладі: ранкова гімнастика до занять, фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня, фізкультхвилинки, спортивна година.

Засоби фізичного виховання: фізичні вправи, оздоровчі сили природи, гігієнічні чинники.

Система трудового виховання в загальноосвітньому навчальному закладі, характеристика її складання.

Значення праці в житті людини. Класики вітчизняної та зарубіжної педагогіки про трудове виховання (Ж.-Ж.Руссо, Й.Песталоцці, Г.Сковорода, К.Ушинський, А.Макаренко, В.Сухомлинський.

Зміст та завдання трудового виховання. Види дитячої праці. Вимоги до організації праці учнів.

Система трудового виховання ( навчальна праця, уроки трудового навчання, самообслуговуюча праця, суспільно-корисна праця). Виховання працьовитості в сім’ї.

Способи активізації пізнавальної діяльності учнів початкових класів.

Значення розвитку пізнавальної діяльності у формуванні особистості школяра. Способи активізації пізнавальної діяльності учнів під час вивчення предметів природничо-наукового, гуманітарного, фізично-трудового циклів. Педагогічні знахідки стимулювання пізнавальної діяльності школяра під час проведення педагогічної практики.

Виховання у східних слов’ян. Розвиток шкільництва в Київській Русі. Літературно-педагогічні пам’ятки ІХ- ХІ ст.

Зародження виховання у східних слов’ян: мета та значення. Характеристика основних етапів раннього виховання. Типові школи Київської Русі ХІ ст., їх особливість. Літературно- педагогічні пам’ятки Київської Русі: «Пчела»,»Златоуст»,»Ізборник Святослава», «Повчання дітям» В.Мономаха.

К.Д.Ушинський про мету та зміст національного виховання.

Визначення мети виховання К.Д.Ушинським як підготовки людини до життя і праці, формування в неї почуття обов’язку перед своїм народом. Обгрунтування важливості використання кращих надбань українського народу :прислів’їв, казок, байок,пісень, легенд, скоромовок, закличок, ігор, промовлянок у формуванні особистості.

Значення рідної мови, праці, релігії, науки для формування активної громадянської позиції особистості. Керівна роль школи і особистості наставника у вихованні дітей.

Іван Филипчак – педагог, просвітитель, громадський діяч.

Історико-педагогічні твори І.Филипчака. Педагогічні погляди І.Филипчака на проблеми освіти, виховання. Значення вивчення історії та літератури рідного краю, мови традицій, звичаїв, для формування світогляду школяра. Роль вчителя у суспільстві, вимоги яким повинен відповідати справжній наставник.

37.Педагогічні погляди Г.Ващенка, їх значення у розвитку національної системи виховання.

Наукові праці Г.Ващенка, їх значення для створення національної системи освіти. Національна система виховання : мета, завдання, принципи. Структура системи освіти у вільній Україні. Виховний ідеал, побудований на двох головних принципах: християнській моралі та українській духовності.

Науково-педагогічна діяльність Я.А.Коменського. Актуальність ідей Я.Коменського для розвитку сучасної української школи.

Я.А.Коменський-засновник педагогічної науки. Відображення педагогічних поглядів у працях «Велика дидактика», «Материнська школа»,» Світ чуттєвих речей в картинках», «Відкриті двері до мов».

Я.А.Коменський про зміст освіти. Дидактична система Я.А.Коменського, її характеристика. Я.А.Коменський про моральне виховання. Використання ідей Я.Коменського для розвитку сучасної української школи.

Провідні ідеї педагогічної системи В.О.Сухомлинського.

Педагогічна спадщина педагога-гуманіста В.Сухомлинського. Характеристика провідних педагогічних ідей:

- любові до Батьківщини;

- виховання гуманізму;

- радість розумової праці;

- радість успіху у навчанні.

- значення праці у всебічному розвитку особистості;

- формування особистості в колективі і через колектив;

- мудра влада педагога;

Використання педагогічних ідей В.Сухомлинського в сучасній національній школі.

Історія створення Києво-Могилянської академії. Зміст та організація навчальної діяльності.

Освіта і педагогічна думка в період українського Відродження (ХУІ -перша половина ХУІІ ст..) Діяльність провідних братських шкіл. Основні етапи створення Києво-Могилянської академії. Організація навчальної діяльності Києво-Могилянської академії.

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Розбудова і становлення демократичного суспільства потребує створення надійної системи підготовки висококваліфікованого фахівця початкової школи, який повинен забезпечити виховання і навчання всебічно розвиненої особистості, суверенної індивідуальності, справжнього патріота України.

Проведенням комплексного кваліфікаційного іспиту визначається рівень якості освітньо-професійної підготовки молодшого спеціаліста - випускника педагогічного коледжу до навчання учнів початкових класів. Це найважливіша форма підсумкового контролю, на основі якого оцінюються професійні якості майбутніх учителів і приймається рішення про їхню кваліфікацію.

Комплексний кваліфікаційний іспит є основною формою контролю за навчально-пізнавальною діяльністю студентів, оскільки дає майбутнім учителям чітке уявлення про результати їхньої праці, сприяє формуванню адекватної самооцінки, націлює на роботу над собою, на повсякденне самовдосконалення.

Комплексний кваліфікаційний іспит враховує характер і завдання освіти, специфіку навчальних предметів і завдань, які вони виконують у підготовці фахівця початкової школи. Одночасно він тісно пов'язаний з характером і організацією навчального процесу і спрямований на перевірку теоретичних знань та вмінь щодо їх застосування на практиці.

Програма комплексного кваліфікаційного іспиту з основної кваліфікації укладена на основі Програми комплексного кваліфікаційного іспиту, рекомендованої Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України як навчальну програму для вищих навчальних закладів спеціальності „Початкове навчання” освітньо-кваліфікаційного рівня „Молодший спеціаліст” (Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України №14/18-Г-1015 від 21.06.2007 р.).

Питання комплексного кваліфікаційного іспиту визначені Галузевим стандартом вищої освіти підготовки фахівців зі спеціальності 5.01010201 Початкова освіта, освітньо-кваліфікаційного рівня Молодший спеціаліст.

Зміст комплексного кваліфікаційного іспиту є систематизованим переліком екзаменаційних питань з педагогіки та методик навчання української мови, математики, природознавства, курсу “Людина і світ”, образотворчого мистецтва, трудового навчання з практикумом, фізичного, музичного виховання. Кожне питання представлене у комплексі з планом відповіді на нього. Такий план є тезовим варіантом викладу думок, який допоможе студенту грунтовно та послідовно висвітлити питання.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

 

Оцінка«відмінно».

Студент грунтовно розкрив зміст матеріалу у повному обсязі; виявив всебічні і систематичні знання; вільно володіє професійною термінологією; логічно, послідовно виклав матеріал з посиланням на нормативні документи; глибоко аналізував та оцінював педагогічні явища.

Оцінка«добре».

Студент послідовно, глибоко розкрив основний зміст навчального матеріалу; теоретичні положення підтверджував фактичним матеріалом; правильно застосовув термінологію.

У відповідях були неточності у використанні термінології, незначні помилки у викладі фактичного матеріалу, які не змінювали сутність питання.

Оцінка«задовільно».

Студент відтворював основний навчальний матеріал; зміст питань викладав частково, не завжди послідовно; не пов’язував відповідь із суміжними дисциплінами; відповідь не грунтовна, поверхнева, але сутність питання в цілому розкрита.

Оцінка«незадовільно».

Студент не розкрив основний зміст питань; припускав грубі і принципові помилки; слабо володів понятійним апаратом.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Державна національна Програма «Освіта» (Україна ХХІ ст.).- К.: Освіта.- 1994. - № 44-46.

2. Концепція виховання дітей і молоді в національній системі освіти // Інформаційний збірник Міністерства освіти. - 1996.- № 13.

3. Закон України «Про освіту» / Збірник нормативних документів та методичних рекомендацій.- К.: ІЗМН,1998.

4. Закон України «Про загальну середню освіту». // “Освіта”. – 1997. – 27 серпня.

5. Закон України “Про вищу освіту”/Освіта України, 2002.-15травня.

6. Державна Програма “Вчитель”.

7. Національна доктрина розвитку освіти//Освіта України.-2002.-23 квітня.

8.Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа);

9. Алексюк А.М. Загальні методи навчання.- К., 1981.

10. Баранов С. Педагогіка.- М., Просвещение, 1987.

11.Веретенко Т.Г. Загальна педагогіка. – К., 2004.

12.Волкова Н. Педагогіка, - К.: Академія, 2001.

13. Галузинський В.М., Евтух М.Б. Педагогіка : Теорія та історія. – К., 1995.

14.Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання.- К.: Вищ.шк.. 1997.

15.Кузьминський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка. – К., 2003.

16.Левківський М. Історія педагогіки. - К., 2003.

17.Любар О., Стельмахович М. Історія української школи і педагогіки. – К., 2003 .

18. Мазоха Д.С., Опанасенко Н.В. Педагогіка. – К., 2005.

19.Малафіїк І. Урок в сучасній школі: питання теорії і практики. – Рівне, 1997.

20.Мойсеюк Н. Педагогіка. – К.: 1999.

21. Онищук В. Дидактика сучасної школи.- К., Вища шк., 1987.

22. Педагогіка: Хрестоматія / Уклад. А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К., 2003.

23. Підласий І.П. Педагогіка. – М., 1995 .

24.Савченко О. Дидактика початкової школи. – К.: Генеза, 1999.

25. Система контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. – К., 2006.

26. Фіцула М.М. Педагогіка. – Т., 2008.

27. Харламов І. Педагогіка. – К.: Вища шк., 1988.

28. Ярмаченко М. Педагогіка. –К.: Вища шк., 1988.

29. Ягупов В.В. Педагогіка. – К., 2002.

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

1. Мета і структура курсу методики навчання української мови. Предмет і завдання курсу “Методика навчання української мови”. Зв’язок методики навчання української мови з іншими науками: педагогікою, психологією, мовознавством, літературознавством і шкільною практикою.

Основні розділи курсу “Методика навчання української мови”, їхня зумовленість змістом, завданнями рідної мови як навчальної дисципліни в системі занять у початкових класах, роллю рідної мови у формуванні особистості дитини, її загальному розумовому розвитку.

Роль знань з сучасної української літературної мови для засвоєння курсу методики мови.

Методи наукового дослідження в методиці української мови як науки. Участь учителів в експериментальних дослідженнях, спрямованих на підвищення якості викладання в світлі сучасних вимог до школи.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.106.142 (0.012 с.)