Розвиток педагогічної думки в європейських країнах в ХVIІ-ХVIII ст. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розвиток педагогічної думки в європейських країнах в ХVIІ-ХVIII ст.Педагогічна спадщина Джона Локка (1632-1704) і Ж.-Ж.Руссо (1712-1827)

Мета: Навчити студентів працювати з історико-педагогічною літературою та аналізувати педагогічні ідеї.

Завдання:

1. Скласти із “Мысли о воспитании” Д. Локка план переказу §64, §72, § 73, §110, §128; зробити цитатні виписки, чому навчати джентльмена §147, 160, 162, 163, 178, 179, 180, 187, 201, 202, 204, 206, 209, 210, 211.

2. Скласти план переказу книги Ж.Ж. Руссо “Эмиль или о воспитании”, зробити короткий конспект другого розділу.

Питання для обговорення:

1. Цілісна система виховання Джона Локка.

2. Дж.Локк про значення раннього початкового виховання дітей. Мета, зміст і методика фізичного, морального і розумового виховання дітей.

3. Погляди Дж.Локка на використання у вихованні дитячих іграшок.

4. Вчення про природне, природовідповідне та вільне виховання Жан-Жака Руссо.

5. Теорія самоцінності дошкільного дитинства.

6. Вікова періодизація життя дітей і особливості виховання і навчання в кожний з вікових періодів.

7. Порівняльна характеристика поглядів Гельвеція та Дідро (самостійно).

Література

1. История педагогики. /Под ред. А.И.Пискунова. – М., 1998. – Ч. ІІ.

2. Константинов Н.А., Медынский Е.Н., Шабаева М.Ф. История педагогики: Учебник для педвузов. – М.: Просвещение, 1982.

3. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики //Сост. А.И. Пискунов. – М.: Просвещение, 1981.

Теми рефератів і творчих завдань

1. Скласти діалог з теми: Ж.Ж. Руссо та Я. А. Коменський про покарання.

2. Традиції Д. Локка в системі виховання Англії.

3. Скласти рецензію на роботу Д. Локка “Мысли о воспитании” та Ж.Ж.Руссо “Эмиль или о воспитании”.

Методичні вказівки

Дж. Локк (1632-1704) – видатний англійський філософ і педагог. Він жив у ту історичну епоху, коли в Англії відбулася буржуазна революція (1648), яка була названа компромісом між принцом В.Оранським та буржуазним парламентом (Д.Локк – син класового компромісу).

Під час вивчення теми рекомендуємо прочитати за підручниками загальну характеристику діяльності і світогляду, особливо емпірікосенсуалістичні погляди Д.Локка [1, с. 33-39; 2, с. 39-44].

Головним педагогічним твором Д.Локка є “Мысли о воспитании”. Прочитавши текст, складіть розгорнутий план переказу §64, §72, §73, §110, §128, а також цитатні виписки, чому навчати джентльмена. У кожному розділі “Фізичне”, “Моральне”, “Розумове”, “Трудове виховання” треба відмітити провідні методи виховання. Наприклад, у розділі “Моральне виховання” – методи заохочення, покарання та свідомої дисципліни.

Треба також зазначити основний принцип виховання за Д.Локком – корисність. До видатних просвітників ХVІІІ століття відноситься Ж.Ж. Руссо (1712-1778 р.р.).

У програму вивчення входить його роман - трактат “Эмиль, или О воспитании”.

Спочатку за підручниками [2, с. 44-52; 1, с. 41-48] прочитайте матеріал про соціально-політичні, філософські погляди Ж.Ж. Руссо. Ознайомлення з педагогічними поглядами дає можливість проаналізувати “Естественное” та “Свободное” виховання, зробити відповідні виписки.

Законспектуйте основні вікові періоди за Руссо. Після цього можна звернутися до роману. Кожний з чотирьох розділів співвідноситься до певного вікового періоду. Особливо зверніть увагу та складіть короткий конспект другого розділу книги Ж.Ж.Руссо.


Семінарське заняття № 7

Стан освіти і педагогічної думки в Україні і Росії в ХVІІІ ст. Організація державних дитячих притулків

Мета: Ознайомитися з реформами ХVІІІ ст., їх особливостями та впливом на розвиток педагогічної думки в Росії і на Україні. Проаналізувати внесок видатних діячів суспільно-політичної думки цього часу.

Завдання:

1. Вивчити реформаторські спрямування в історії педагогіки ХVІІІ ст. Оформити вивчене в таблицю.

 

Назва статуту Рік Хто розробив Особливості Висновки
         

 

2. Зробити витяги моральних “поучений” з твору 1717 р. “Юности честное зерцало” [6, с. 49-50].

3. Прочитайте “Благодарный Еродий” Г.С. Сковороди [1, с.143-151]. У чому зв’язок твору з педагогікою?

4. Заповніть таблицю.

 

Діяч епохи просвітництва Роки плідної діяльності Особливості внеску у розвиток педагогічної культури
     

 

Питання для обговорення:

1. Шкільні й освітні реформи в Росії на початку ХVІІІ ст. Статути 1716, 1786 р.

2. Різноманіття шкіл і напрямів освіти в них.

3. Особливості діяльності Києво-Могилянської Академії.

4. Педагогічні ідеї Г.С.Сковороди.

5. Педагогічні ідеї великого мислителя і вченого М.В.Ломоносова.

6. Просвітницькі погляди та діяльність І.І.Бецького, Ф.І.Янковича. М.І.Новикова.

 

Література

1. Антология пед. мысли Украинской ССР /М.Я. Кондаков. – М.: Педагогика, 1988.

2. Бобровникова В.К. Педагогические идеи и деятельность М.В.Ломоносова. - М.: АПН РСФСР, 1961. – 183 с.

3. История педагогики. /Под ред. А.И.Пискунова. – М., 1998. – Ч. ІІ.

4. Мирослав Попович. Нарис історії культури України. – К.: Артек, 1999. – 728 с.

5. Розвиток народної освіти і пед. думки на Україні. Нариси /М.Д. Ярмаченко. – К.: Рад. шк., 1991.

6. Хрестоматия по истории школы и педагогики в России. /Сост. С. Егоров. – М., 1986.

 

Методичні вказівки

Важливим етапом вивчення вітчизняної педагогічної культури є ХVІІІ століття. Зверніть увагу на реформаторські спрямування цього періоду (1716, 1786 р.). Проаналізуйте їх особливості, динаміку та вплив на політичний та соціальний розвиток [6, с. 72-76; 102-105; 116-117].

Починати вивчення краще з петровських реформ, піднесення Києво-Могилянської академії, поглядів діячів цього періоду В.Ломоносова, Г.Сковороди, І.Бецького, Ф.Янковича, М.Новикова.

При вивченні шкільних та освітніх реформ на початку XVIII ст. в Росії необхідно звернути увагу на створення станових дворянських шкіл, нових типів навчальних закладів, відкриття гімназій, Московського університету (1755 р.). заслуговують уваги статути 1716 та 1786 р. про організацію державних дитячих притулків, підготовку в них дітей до життя.

Великого значення набули у цей період педагогічні ідеї великого мислителя і вченого В.Ломоносова (ідеї народності у вихованні, відстоювання рідної мови в навчанні дітей, вимога загальноосвітньої школи).

Заслуговує уваги педагогічна діяльність І.Бецького (щодо створення виховних будинків, навчальних закладів), Ф.Янковича, М.Новикова. Визначальним є видання журналу „Дитяче читання для серця і розуму”, його значення в розвитку сімейної педагогіки, а також Положення про всебічний розвиток дітей раннього віку.

 


Семінарське заняття № 8

Педагогічна теорія І.Г.Песталоцці

Мета: Навчити студентів працювати з історико-педагогічною літературою, виділяти та аналізувати педагогічні ідеї І.Г.Песталоцці.

Завдання:

1. Зробити цитатні виписки з теми “Як навчати дітей” (за Песталоцці) із книги “Как Гертруда учит своих детей” (листи 4, 6-10, 12, 13).

2. Перегляньте сторінки в статтях “Лебединая песня”, “Как Гертруда учит своих детей” і випишіть визначення мети виховання.

3. Обґрунтуйте теорію елементарної освіти, зробивши цитатні виписки з літератури, що пропонується. Підберіть конкретні матеріали із методики роботи в початковій школі та порівняйте її з основами первинного навчання і частковими методиками, розробленими І.Г. Песталоцці.

Питання до обговорення:

1. Педагогічна діяльність та соціальні погляди І.Г.Песталоцці.

2. Теорія елементарної освіти І.Г. Песталоцці.

3. Основи первинного навчання і методики початкової освіти.

4. Принципи виховання дітей дошкільного віку в сім'ї у педагогіці І.Г.Песталоцці.

5. Значення педагогічних ідей І.Г.Песталоцці для дальшого розвитку прогресивних начал у дошкільній педагогіці.

Теми доповідей:

1. Вчення І.Г. Песталоцці про розумову освіту.

2. Ідея трудового виховання і фізичного розвитку у спадщині І.Г.Песталоцці.

3. Песталоцці про зміст і методи морального виховання .

Література:

1. Песталоцци И.Г. Как Гертруда учит своих детей. // Избр. Пед. соч.: В 2т. –М., 1981. – Т.1// листи 4, 6-10, 12.13.

2. Песталоцци И.Г. Памятная записка парижским друзьям о сущности и цели метода// там же.

3. Песталоцци И.Г. Лебединая песня // Там же Т.2.

4. История педагогики. /Под ред. А.И.Пискунова. – М., 1998. – Ч. І.

5. Костантинов Н.А., Медынский Е.Н., Шабаева М.Ф., История педагогики, - М.: Педагогика, 1982.

6. Левківський М.В. Історія педагогіки: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 360 с.

7. Ротенберг В.Л., Кларин В.М. Педагогическое наследие И.Г. Песталоцци //Песталоцци И.Г. Избр. пед. соч.: В 2т. – М., 1981 .- Т.1.

8. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики //Сост. А. Пискунов. - М.: Просвещение, 1981.

Методичні вказівки

Іоган Генріх Песталоцці (1746-1827) – швейцарський педагог-демократ, один з засновників дидактики початкового навчання. Знайомство з темою починається з вивчення за підручником етапів його життя та діяльності: Нейгофський період (1774-1780), вісімнадцятирічний період літературної діяльності (1780-1798), організація притулку у Станці (1798-1799), робота у Бургдорфі (1800-1804), Івердонський період (1805-1825).

Рекомендуємо спочатку ознайомитися з педагогічними та соціально-політичними поглядами І.Г. Песталоцці за підручником [5, с. 64-75; 4, с. 99-107], звернути увагу на демократичний характер його поглядів. І.Г.Песталоцці мріяв про зміни життя народу. Головним засобом цього шляху повинно бути виховання.

Після цього треба переходити до аналізу творів І.Г. Песталоцці. Найбільш високим для розуміння є теорія елементарної освіти. За двома творами – “Памятная записка парижским друзьям о сущности и цели метода” та “Лебединая песня” складіть тематичний конспект “Теорія елементарної освіти І.Г. Песталоцці”. Основою вашого майбутнього конспекту будуть виписки з підручника [5, 4], визначення теорії елементарної освіти, її складових частин.

Перечитайте уривок з книги “Лингард і Гертруда”, в якій Песталоцці узагальнив свій досвід виховання [8, с. 276 - 280].

У цих творах автор намітив програму початкового навчання та обґрунтував його методику. Випишіть основні положення теорії початкового навчання.

 

 


Семінарське заняття № 9

Педагогічна теорія і практика дошкільного виховання Фрідріха Фребеля (1782-1852). „Дитячий садок” Ф.Фребеля

 

Мета: Навчити студентів працювати з історико-педагогічною літературою, виділяти та аналізувати педагогічні погляди Ф.Фребеля.

 

Завдання:

1. Випишіть з книги „Дитячий садок” „дарунки” Ф.Фребеля. Оформіть це у вигляді таблиці:

 

Назва дарунка Опис Значення для розвитку дитини
     

 

2. Опишіть види занять у дитячому садку Ф.Фребеля:

 

Вид заняття Зміст
   

 

Питання до обговорення:

1. Суспільне дошкільне виховання дітей у Західній Європі в кінці XVIII - на початку XIX ст. Виникнення закладів по вихованню дітей дошкільного і раннього шкільного віку.

2. Життя та педагогічні погляди Ф.Фребеля.

3. Теорія розвитку дитини Ф.Фребеля.

4. Педагогіка і методика виховання в дитячому садку. Система ігор і занять з дітьми дошкільного віку.

5. Книга „Дитячий садок” – перше теоретичне і практичне узагальнення досвіду суспільного дошкільного виховання.

6. Підготовка виховательок.

Теми доповідей:

1. Проект „Один день у дитячому садку Ф.Фребеля”

2. Філософські основи педагогічної системи Ф.Фребеля.

3. Праця дітей у природі.

4. Розумовий і мовний розвиток дитини.

Література:

1. Костантинов Н.А., Медынский Е.Н., Шабаева М.Ф. История педагогіки. – М.: Педагогіка, 1982.

2. Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки: Навч. посібник /За заг. ред. З.Н. Борисової. – К.: Вища школа, 2004. – 511 с.

3. Фребель Ф. Воспитание человека. //Избр. пед. соч. – М., 1956.

4. Фребель Ф. Детский сад. //Избр. пед. соч. – М., 1956.

.

 

Методичні вказівки

Фрідріх Фребель (1782-1852) – творець теорії дошкільного виховання і засновник першого дитячого садка в Німеччині. Знайомство з темою починається з вивчення за підручниками його життя та педагогічної діяльності.

Рекомендуємо детально ознайомитися з теорією розвитку дитини Ф.Фребеля. Заслуговує на увагу методика виховання в дитячому садку, розроблена педагогом система ігор і занять для дітей дошкільного віку. Більш детально необхідно вивчити „дарунки” Фребеля для дітей і види занять з ними. Рекомендуємо виписати їхню характеристику. Значну увагу німецький педагог приділяв підготовці виховательок.

Після цього треба переходити до аналізу твору Ф.Фребеля „Дитячий садок”. Це перше теоретичне і практичне узагальнення досвіду суспільного дошкільного виховання

У цьому творі автор обґрунтував ідею громадського дошкільного виховання, надаючи важливого значення грі у розвитку особистості дитини, описав дидактичний матеріал для ігор і занять дітей, розкрив методику виховання в дитячому садку. Випишіть основні положення його теорії.

 


Семінарське заняття № 10

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 483; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.85.80.239 (0.029 с.)