Теорія та практика виховання дітей дошкільного віку в педагогічній системі Марії Монтессорі (1870-1952) 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Теорія та практика виховання дітей дошкільного віку в педагогічній системі Марії Монтессорі (1870-1952) 

Мета:Ознайомитися з внеском Марії Монтессорі у теорію та практику дошкільного виховання і на основі аналізу її праць розкрити основні педагогічні ідеї.

Завдання:

1. Випишіть з книги М.Монтессорі „Мой метод научной педагогики, применяемый к детскому воспитанию в Домах ребенка” дидактичні матеріали, запропоновані педагогом. Оформіть це у вигляді таблиці:

 

Назва Опис Значення для розвитку дитини
     

 

2. Дайте характеристику формам виховання та навчання дітей:

 

Форма навчання Зміст
   

 

Питання до обговорення:

1. Педагогічна система М.Монтессорі. Теорія самонавчання і самовиховання.

2. Методика виховання дітей у „будинках дітей”: організація життя дітей, сенсорне виховання і підготовка до праці, виховання дисциплінованості й релігійності.

3. Основні положення книги М.Монтессорі „Мой метод научной педагогики, применяемый к детскому воспитанию в Домах ребенка”:

- вимоги М.Монтессорі до індивідуалізації у вихованні;

- врахування М.Монтессорі даних антропометричних вимірювань у побудові педагогічного процесу;

- форми виховання і навчання дітей: самостійні заняття – основна форма виховання і навчання дітей та індивідуальний урок;

- дидактичний матеріал М.Монтессорі, його значення в дальшому розвитку практики навчання в дошкільних закладах.

4. Використання педагогічних ідей М.Монтессорі в сучасних дошкільних закладах.

 

Першоджерела:

1. Монтессори М. Мой метод научной педагогики, применяемый к детскому воспитанию в Домах ребенка. //Избр. пед. соч. – М., 1993.

Література:

1. Дичківська І.М. Поніманська Т.І. М. Монтессорі: теорія і технологія. – К.: Видавничий дім «Слово», 2006. – 304 с.

2. Костантинов Н.А., Медынский Е.Н., Шабаева М.Ф., История педагогики, - М.: Педагогика, 1982.

3. Мчедлидзе Н.Б., Лебеденко А.А., Гребенщекова Е.А. История дошкольной зарубежной педагогики. Хрестоматия. – М., 1974.

4. Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки: Навч. посібник /За заг. ред. З.Н. Борисової. – К.: Вища школа, 2004. – 511 с.

Методичні вказівки

Педагогічна система італійського педагога Марії Монтессорі посідає визначне місце в світовій дошкільній педагогіці. Щоб розібратися в педагогічних думках видатного педагога рекомендуємо ознайомитись з життям та її педагогічною діяльністю. Уваги заслуговує теорія самонавчання і самовиховання.

Рекомендуємо ознайомитися з методикою виховання дітей у „будинках дітей”, а саме з організацією життя дітей, сенсорним вихованням і підготовкою до праці, вихованням дисциплінованості й релігійності.

У своїй книзі „Мой метод научной педагогики, применяемый к детскому воспитанию в Домах ребенка” М.Монтессорі розкрила вимоги до індивідуалізації у вихованні дітей, розкрила необхідність врахування даних антропометричних вимірювань у побудові педагогічного процесу; дала характеристику основним формам виховання і навчання дітей (самостійні заняття – основна форма виховання і навчання дітей та індивідуальний урок); описала дидактичний матеріал, його значення в дальшому розвитку практики навчання в дошкільних закладах.

Прочитавши роботу, законспектуйте ті розділи, які будуть для вас найбільш цікавими. Подумайте, які ідеї та вказівки М.Монтессорі ви використали б у своїй практиці.


Семінарське заняття № 13

Розвиток педагогічних теорій у Росії та Україні кінця XIX - початку XX ст.

Мета: Ознайомлення з розвитком педагогічних теорій у Росії к. XIX – поч. XX ст.

Завдання:

1. Заповніть таблицю.

 

Діяч Роки плідної діяльності Особливості внеску у розвиток педагогічної культури
     

 

2. Розкрийте систему роботи дитячого садка за методом Є.І. Тихеєвої (на основі праці „Сучасний дитячий садок, його значення й обладнання”).

3. Розкрийте погляди Л.К. Шлегер на роль гри і навколишнього середовища в організації педагогічного процесу в дитячому садку.

4. Зробіть цитатні виписки з твору М.Х. Свєтницької „Наш дитячий садок” щодо організації діяльності дитячих садків.

5. Діяльність Фребелівського товариства (Київ, 1907). Пропагандистська і організаторська діяльність Київського товариства народних дитячих садків (1907).

 

Питання для обговорення:

1. Основні педагогічні теорії к. XIX – поч. XX ст. (В.П.Вахтєров, Д.І.Тихомиров, П.В.Каптерев, К.М.Вентцель, Х.Д. Алчевська).

2. Створення народних дитячих садків у XX ст. Діяльність педагогічних товариств сприяння дошкільному вихованню.

3. П.Ф.Лесгафт про основи сімейного виховання.

4. Педагогічні погляди Н.Д. Лубенець.

5. Питання теорії та практики дошкільного виховання в дослідженнях діячів дошкільного виховання початку XX ст. (Л.К.Шлегер, М.Х.Свєнтицька, Є.І.Тихеєва).

Література:

1. История дошкольной педагогики /Под ред. Л.Н. Литвина. – М., 1989.

2. Костантинов Н.А., Медынский Е.Н., Шабаева М.Ф., История педагогики, - М.: Педагогика, 1982.

3. Мчедлидзе Н.Б., Лебеденко А.А., Гребенщекова Е.А. История дошкольной зарубежной педагогики. Хрестоматия. – М., 1974.

4. Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки: Навч. посібник /За заг. ред. З.Н. Борисової. – К.: Вища школа, 2004. – 511 с.

Методичні вказівки

Під час вивчення даної теми важливим є розкриття основних педагогічних теорій к. XIX – поч. XX ст., характеристика педагогічних поглядів В.П.Вахтєрова, Д.І.Тихомирова, П.В.Каптерева, К.М.Вентцеля, Х.Д. Алчевської та ін. Рекомендуємо оформити вивчене у таблицю.

У цей період створюються народних дитячих садків, починають свою діяльність Фребелівське товариство (Київ, 1907), Київське товариство народних дитячих садків (1907). Важливо ознайомитися з їхньою пропагандистською й організаторською діяльністю.

Заслуговують на увагу педагогічні погляди і практична діяльність по дошкільному вихованню Є.І.Тихеєвої. Вона у своїй творчості дотримувалася ідеї єдності і наступності виховання дітей в сім'ї, дитячому садку і школі. Рекомендуємо виписати основні положення системи роботи дитячого садка за методом Є.І.Тихесвої, розглянути дидактичний матеріал і погляди педагога на сенсорне виховання.

Ідея вільного виховання знайшла своє відображення в педагогічній системі Л.К.Шлегер. Розкрийте погляди педагога на роль гри і навколишнього середовища в організації педагогічного процесу в дитячому садку.

Рекомендації щодо організації діяльності дитячих садків у цей період також розробила М.Х. Свєтницька у своєму творі „Наш дитячий садок”. Випишіть основні положення.


Семінарське заняття № 14

Розвиток педагогічної науки та освіти на Україні після революції 1917 р. Педагогічна діяльність А.С. Макаренка

Мета: Ознайомити студентів з особливостями освітніх процесів у тяжкі роки післяреволюційного періоду, навчити студентів аналізувати ідеї А.С.Макаренка, виділити напрямки його діяльності.

Завдання:

1. Ознайомитись з принципами та напрямками реформацій після Жовтневої революції 1917 р. [10, с. 63-69, 71-81]; та кодексом законов о народном просвещении УССР [2, с. 310-314].

2. Доведіть, як сучасне трактування мети виховання збігається з думкою А.С.Макаренка. Опрацюйте твір “Мета виховання” в // Соч.: В. 7-т. – М., 1958., – т.5, с. 325-337.

3. Заповніть таблицю, використовуючи “Лекції про виховання дітей” [7, с. 341-347­].

Особливості сімейного виховання за А.С. Макаренком Сучасні підходи

 

Питання до обговорення:

1. Реформи в освіті України після революції.

2. Життя та педагогічна діяльність А.С. Макаренка.

3. А.С. Макаренко про основні питання організації колективу.

4. Сімейна педагогіка в працях А.С. Макаренка.

Теми творчих завдань:

1. Я захищаю А.С. Макаренка.

2. Усна рецензія книги Ю. Азарова “Не подняться тебе, старик”.

3. А.С.Макаренко у роботі та особистому житті (листи 8-го тому)

Література:

1. Азаров Ю. “Не подняться тебе, старик”.

2. Антология педагогической мысли Украинской ССР/ Сост. Н.П. Калиниченко и др. – М.: Педагогика, 1988.

3. История педагогики. /Под ред. А.И. Пискунова. – М., 1998. – Ч.ІІ.

4. Жураковский Г.Е. Педагогические идеи А.С. Макаренко. – М., 1963.

5. Нежинский Н.П. А.С. Макаренко и современная школа. – К., 1970.

6. Макаренко А.С. Методика организации воспитательного процесса // Соч.: В 7-т. – М. 1958. Т. 5. – С. 9-104.

7. Макаренко А.С. Лекции о воспитании детей // Там же. – Т. 4.-С. 341-417.

8. Павлова М.П. Педагогическая система Макаренко и современность,1998.

9. Макаренко А.С. Педагогические сочинения. В 7 т. – М., 1958 – т. 5.

10.Хрестоматія з історії радянської школи і педагогіки //Під. ред. Алексеєва, М., Просвещение. 1972.

Методичні вказівки

Передумовою педагогічної діяльності А.С. Макаренка було прийняття законодавчих актів, з яких треба розпочати вивчення принципів та реформ освіти України після революції [10, с. 63-69, 71-81; 2, с. 310-317]. У цей період розроблені перші декларації щодо дошкільного виховання, розробка нової теорії виховання, проводиться перший Всеросійський з'їзд з дошкільного виховання (1919 р.).

Важливим є вивчення розвитку педагогічних ідей відродження народної національної освіти в документах про школу, навчальних планах, програмах; створення системи народної освіти і школи в Україні; введення загальнообов'язкового початкового навчання в Україні (1924-1930 рр.).

У цей час розгортається громадське дошкільне виховання, з’являються нові типи дошкільних закладів, відбувається розвиток шкіл і дошкільного виховання в умовах відновлення народного господарства, індустріалізації країни.

Рекомендуємо детально ознайомитися з роботою Всеросійських з'їздів з дошкільного виховання (1921, 1924, 1926, 1928 рр.), Всесоюзної конференції з дошкільного виховання (1931 р.), а також з першими програмними та методичними документами (програми з дошкільного виховання 1932, 1934 рр.; перше „Керівництво для вихователя дитячого садка” (1938 р.)).

Значний внесок у розвиток дошкільного виховання зробили дослідження С.О.Аркіна і Л.І.Чулицької.

Діяльність видатного педагога А. Макаренка наповнила теорію та практику виховання безліч ідеями, методами та прийомами, значення яких має важливий вплив на педагогіку сьогодення. З діяльністю, а також з його розумінням мети виховання можна ознайомитися, аналізуючи твір “Мета виховання”, та підручника [3]. Доведіть, як сучасне трактування мети виховання збігається з думкою А.С. Макаренка.

Центральна ідея системи А.С. Макаренка – вчення про колектив. Ознайомитися з цим питанням допоможе робота “Методика организации воспитательного процесса” [6, с. 9-104 ].

Зверніть увагу на завдання пункту 3 та питань обговорення 4, де від студента вимагається проаналізувати аспекти сімейної педагогіки в працях А.Макаренка, використайте для вивчення та заповнення таблиці, статтю “Лекції про виховання дітей” [7, с. 341-347], особливо види батьківського авторитету в вихованні.

Майбутньому педагогу обов’язково треба прочитати книги “Педагогическая поэма”, “Флаги на башнях”.

Різні точки зору на ідеї А. Макаренка треба усвідомити з сучасних позицій [3, с. 288-289].


Семінарське заняття № 15

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 492; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.174.225.82 (0.029 с.)