Розкрити основні напрями сучасних досліджень педагогічної творчості.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розкрити основні напрями сучасних досліджень педагогічної творчості.Білет № 1 Аня

Розкрити основні напрями сучасних досліджень педагогічної творчості.

При вивченні проблем педагогічної творчості дослідниками приділяється увага:

дослідженню співвідношення поняття педагогічної творчості із супровідними ознаками, властивостями, якостями особистості розгляду індивідуального стилю діяльності особистості як найважливішої ознаки її творчого характеру з'ясуванню механізму взаємозв'язку творчого мислення і педагогічної майстерності розвитку науково,педагогічного стилю мислення

як першооснови становлення творчої особистості вчителя дослідженню суб'єктивних аспектів педагогічної творчості, видів і механізму педагогічної імпровізації вивченню педагогічних умов, шляхів і засобів формування творчої позиції особистості створенню методик виявлення і розвитку творчих якостей особистості, вивчення обдарованості.

Процес формування творчої особистості багатьма дослідниками пов'язується з вивченням її творчої діяльності В.О. Сухомлинський наголошував, що робота вчителя – це творчість, а не буденне заштовхування в дітей знань. Тільки творчий вчитель може розвинути творчі можливості, творч здібності у дітей.

Здійснити порівняльну характеристику змісту понять «педагогічна творчість» і «педагогічна майстерність».

Педагогічна майстерність — це досконале, творче виконання вчителем професійних функцій на рівні мистецтва, результатом чого є створення оптимальних соціально-психологічних умов для становлення особистості кожного учня, забезпечення високого рівня інтелектуального розвитку, виховання кращих моральних якостей, духовного збагачення школярів

Критерії майстерності педагога:

доцільність (за спрямованістю);

продуктивність (за результатами);

діалогічність (за характером стосунків з вихованцями);

оптимальність у виборі засобів;

творчість (за змістом діяльності).

Структура педагогічної майстерності.

1) Гуманістична спрямованість (ідеали, інтереси, ціннісні орієнтації) - спрямованість на іншу людину (дитина - центр уваги педагога), утвердження найвищих духовних цінностей, моральних норм поведінки та взаємовідносин

2) Професійна компетентність: знання , вміння , навички , критичні погляди і оцінки, постійне самовдосконалення, високий рівень загальної культури .

3) Педагогічні здібності: комунікативність, перцептивність (розуміння інших), динамізм особистості (активність, гнучкість впливу), емоційна стабільність (саморегуляція) , оптимістичне прогнозування ( віра в позитивне в кожній людині, у перспективу її розвитку), креактивність (творчість) тощо.

4) Педагогічна техніка ( форма організації поведінки вчителя) :

вміння використовувати свій психофізичний потенціал як інструмент виховного впливу вміння впливати на інших (вербальні, невербальні засоби спілкування).

 

Творчість є обов'язковою умовою майстерності. Педагогічна майстерність учителя формується й удосконалюється на основі його творчої активності, пошуково-перетворюючої діяльності в навчально-виховному процесі

Педагогічна творчість- це оригінальне та високоефективне вирішення вчителем навчально виховних завдань, збагачення теорії та практики виховання і навчання .

Педагогічна творчість це пошук учителем нових розв'язань у постановці нових завдань, застосуванні нестандартних прийомів діяльності; здатність передбачати, емоційно переживати й оптимально вирішувати завдяки творчій уяві завжди своєрідні проблемні ситуації шкільного життя проектувати розвиток особистості учня передбачати становлення та подальший розвиток.

Сутність педагогічної творчості- цецілісний процес професійної реалізації та самореалізації педагога в освітньому просторі.

Особливістю педагогічної творчості є те, що педагог реалізує свої особистісні і професійні творчі потенції засобом творення особистості дитини, а розвиток його творчого потенціалу зумовлений розвитком творчого потенціалу вихованця».

Тобто без творчості немає натхненної педагогічної діяльності та активної взаємодії між вихователем і вихованцем.

 

 

Білет № 2

Розкрити основні ідеї гуманістичної педагогіки Ш.О. Амонашвілі.

Педагогічна технологія Ш.О. Амонашвілі базується на розумінні того, що дитина – цілісна особистість.

Вчителі повинні вміти розуміти дітей, бо дитина маленька, але турбот у неї багато. Розуміти дітей означає стати на їхню позицію, шанувати їхні почуття, ставитися до їх турбот, як до серйозних і зважати на них. Ш.О. Амонашвілі вказує на те, що не треба підкоряти їх своїй владі, а, спираючись на їх сьогоднішнє життя, плекати паростки їхнього завтрашнього життя. «Розуміти дітей – означає оволодіти щонайвищою майстерністю виховання маленької людини».

Кожний педагог повинен бути оптимістом. Він зобов'язаний вірити в «свою педагогіку, в силу виховання, у свою здатність перетворювати». Мова йде про діяльний оптимізм, коли педагог глибоко проникає в індивідуальність, внутрішній світ дитини, і в залежності від цього шукає методичні шляхи його перетворення – виховання, навчання і розвитку.

Вчителі повинні уособлювати людину майбутнього, людину нового складу.

Кожний з учителів – творець долі кількох сотень дітей.

2.Підготувати план індивідуального саморозвитку майбутнього вчителя музичного мистецтва

1)Самоаналіз своєї праці та її результатів.

2)Збагачення своєї музичної літератури.

4)Використання нових методів проведення музичного заняття.

5)Звернення до видатних педагогів щодо покращення навчального процесу

та особистісних відносин на уроці.

6)Аналіз труднощів під час проведення музичного заняття

7)Вивчення новаторських методів та новітніх технологій.

Проаналізувати педагогічну ситуацію та підготувати аргументовану відповідь учневі.

Учень каже вчителю: «На два найближчих уроки, які проводите Ви, я не піду, тому що в цей час хочу сходити на концерт молодіжного ансамблю (погуляти з друзями, побувати на спортивних змаганнях як глядач, просто відпочити від школи)». Як потрібно йому відповісти?

 Тільки спробуй.

 Наступного разу тобі доведеться прийти до школи з батьками.

 Це – твоя справа, тобі ж складати іспит (залік). Все одно доведеться звітувати за пропущені заняття, я тебе потім обов’язково запитаю.

 Ти, мені здається, дуже несерйозно ставишся до занять.

 Може, тобі взагалі краще залишити школу?

 А що ти збираєшся робити далі?

 Ваша відповідь

Розумієш, навчання не можна прогулювати. Як в твоїх батьків є обов’язок ходити на роботу, чи малим діточкам в дитячий садок. Ти маєш сам зрозуміти, що уроки є важливими не тому що так треба, а тому що в школі ти збагачуєш свої знання , вивчаєш нове. Як що ти будеш пропускати заняття з різних причин, ти відстанеш від своїх однолітків і згодом просто нічого не будеш не знати, не розуміти. Тому треба ходити на заняття обов’язково, а на вихідних ти можеш займатися своїми справами.

 


Білет № 3

Розкрити вимоги до організації творчої навчальної діяльності учнів на уроці музичного мистецтва.

Вимоги до організації творчої навчальної діяльності:

· ефективне використання навчального часу для підвищення рівня музичних знань, умінь і навичок учня;

· формування емоційно-ціннісного ставлення до світу мистецтва оволодіння різними видами музичної діяльності.

· одержання учнем нових ідей і результатів, узагальнень;

· дотримання принципу тематизму, передбаченому програмами

· створення учнем власного досвіду діяльності, формування творчої особистості.

· забезпечення цілісності уроку та побудова його за принципами педагогіки мистецтв /цілісності, образності, асоціативності, варіативності, імпровізаційності, інтонаційності/;

Білет № 4 Марина

Білет № 6 Аня

Білет №7

Білет № 8

Білет № 9 Марина

Білет № 10

Білет № 11

1. 1.Розкрити напрями діяльності вчителя музичного мистецтва з метою творчого розвитку учнів у позаурочний час.

Позашкільна діяльність сьогодні розглядається як одна з головних ланок

ž безперервної освіти в системі виховання всебічно розвиненої особистості,

ž найповнішого розкриття її задатків і нахилів,

ž створення умов для розвитку й підтримання талантів та обдарувань у галузі науки, техніки, мистецтва тощо.

ž Забезпечення при цьому можливостей щодо вибору діяльності, до якої дитина проявляє зацікавленість, створює необхідні передумови для прояву її природних здібностей.

Позаурочна діяльність дає змогу дітям

ž виступати в нових соціальних амплуа,

ž займати ролі, які відрізняються від ролі учня,

ž Позаурочна діяльність це особлива сфера, де школярі можуть задовольняти особистісні потреби в самоперевірці, самооцінюванні власного “Я”. Це, так би мовити, зона активного спілкування, в якій задовольняються потреби в контактах. Вільний час – умова для розширення світогляду школярів, для самостійного творчого пошуку в будь-якій галузі, для поглиблення емоційного сприйняття сучасного життя. У позаурочній діяльності дитина не просто відтворює те, що засвоює. Завдяки своїй унікальності і неповторності, вона розвиває, доповнює знання та навички, вдосконалює їх. Найхарактернішими особливостями цієї сфери є невимушене, неформальне спілкування і самовираження, вільний вибір форм і засобів діяльності, використання їх на свій розсуд, керуючись внутрішніми мотивами.

ž Крім того, сама організація дітей, їхньої позаурочної діяльності досить різноманітна. Уся позаурочнана виховна робота спрямована на розвиток творчої особистості, її ініціативи з урахуванням потреб і здібностей. Внаслідок саме такої організації діяльності дітей у позашкільних закладах виникає можливість зацікавити їх творчістю, спонукати їхнє прагнення щодо набуття необхідних прийомів та засобів, які визначають нестандартність, оригінальність.

ž Музичне мистецтво є важливим засобом виховання, який сприяє розвитку особистості школяра, осягненню духовних цінностей людства.

Завдання художньо-естетичного виховання школярів у процесі навчальної діяльності засобами музичного мистецтва:

ž ознайомлення з музичною культурою України, народів світу; формування гуманістичних загальнолюдських цінностей, характерних для сучасного громадянина світу;

ž формування пізнавального інтересу учнів до музичного мистецтва, потреби у сприйманні творів ціннісного ставлення до них;

ž розвиток творчих здібностей учнів, художньо-образного асоціативного мислення, уяви, фантазії, імпровізації та інтерпретації, виховання здатності до художньо-творчої реалізації та самореалізації особистості;

ž оздоровлення організму, формування навичок краси і виразності співу, музично-ритмічних рухів;

ž формування моральних норм, позитивних рис характеру, виховання рис колективізму і вмінь спілкування з людьми.

Сприймання творів мистецтва

* Визначення настрою, характеру музики. Розрізнення динаміки та темпу музики. Сприймання творів української та зарубіжної музики, народної, класичної та сучасної; розпізнавання різних інструментальних і вокальних жанрів, відчуття форми творів, динаміки розвитку музичних образів. Розрізнення за тембром інструментів.

Практична (виконавська) діяльність.

* Спів. Точне інтонування звуків мелодій. Оволодіння вокально-хоровими навичками (звукоутворення, дикція, дихання), навичками співу в ансамблі. Виконання вокальниx вправ, народних та дитячих пісень з інструментальним супроводом та без нього.

Гра на музичних інструментах. Елементарний інструментальний супровід пісень на дитячих (трикутник, металофон тощо) та народних (сопілка, бубон та ін.) інструментах.

Музично-ритмічна діяльність. Відтворення ритму музичних фраз, характеру музики та її виразних особливостей в рухах.

* Оволодіння мовою мистецтва. Розуміння основних музичних понять: музичний звук і його властивості (висота, тривалість, динаміка); засоби музичної виразності (мелодія, ритм, темп, лад, гармонія); музичні форми (куплетна, 2-, 3-частинна, рондо, варіації), жанри вокальної (пісня, романс, кантата), інструментальної (симфонія, концерт, соната) та театральної музики (опера, балет, оперета, мюзикл) тощо.

Художня творчість. Ритмічна, вокальна, інструментальна імпровізація. Участь у колективних музичних іграх, інсценізаціях народних обрядів, виконанні фрагментів дитячих опер-казок.

* Важливим показником, який свідчить про те, що учень виявляє творче ставлення до виконання завдань, є наявність усвідомленого спонукання до творчості, потяг суб'єкта до оволодіння знаннями, вміннями а навичками, які сприяють ефективному здійсненню творчого пошуку. Під усвідомленістю ми розуміємо поняття особистістю значущості творчості у процесі життєдіяльності, наявність потреби займатися творчою діяльністю.

 

* Таким чином, при підготовці молодших школярів до творчої діяльності, значну увагу слід зосередити на розвитку усвідомленого спонукання їх помислів та дій до творчості, потягів та бажань оволодіти вміннями та знаннями, котрі визначають творчий пошук, нестандартне мислення, оригінальність.

 

 

2. Розробити фрагмент позаурочного виховного заходу, спрямованого на творчий розвиток учнів ( вікова категорія учнів за вибором студента).

Святково прибраний зал. На сцені композиції букетів квітів, натюрморти з овочів.

Ведуча:
Добрий день вам, люди добрі!
Щиро просим до господи!
Раді вас у нас вітати,
Щастя і добра бажати!

Сьогодні свято-ще одна сходинка до родинного єднання. Заходьте, будь ласка, на свято. Хай буде вам затишно, тепло, мов у хаті своїй і хай щира розмова і бесіда мудра в душі розквітає.

Пісня
Входять дівчата з хлібом

Дівчина:
З хлібом у нас зустрічають гостей.
Хліб на весіллях цвіте в короваї,
І кращих немає на світі вістей,
Ніж хліб уродився у рідному краї.

Хліб священний лежить на столі –
Запашний і рум’яний, високий.
Знають добре малі і старі,
Що то рук хліборобських неспокій.

Хліб священний лежить на столі.
В нього запах жнив’яного літа.
Хай завжди буде хліб на столі
І, як сонце, він сяє над світом.

Дівчина 2:
Візьму я в руки хліб духм’яний,
Він незвичайний, він святий,
Ввібрав і пісню й працю в себе,
Цей хліб рум’яний на столі.

Йому до ніг вклонитись треба,
Він скарб найбільший на землі.

Ведуча:
Вже скінчилось тепле літо.
Трохи і похолодало:
Осінь золота настала.
Ще недавно в небі синім
Пролітали журавлі.
А сьогодні в безгомінні
Ходить осінь по землі.

І від краю і до краю,
Від двора і до двора
Золотого урожаю
Знов до нас прийшла пора.

І дорослі й діти люблять тебе осінь.
Славна і дорідна пахнеш ти медами,
Славиш край наш рідний зерном і плодами!

Пісня
Заходить Осінь.

Ведуча:Прийшла до нас Осінь з щедрими дарами, високими урожаями. Діти і дорослі добре попрацювали. Недаром в народі кажуть, що осінь весь рік годує..

Осінь:
Добрий день, дорослі!
Добрий день, всі діти!
Я рада завітати на це веселе свято.

Я – красуня Осінь,
До вас прийшла на свято
І золотих листочків
Вам принесла багато.

Роздає дітям листки

Осінь: Всі одержали листочки? Тож виходьте до таночку.

Група дітей виконує танець

Ведуча:
Не віриться, що осінь вже настала.
Ще надворі яскраво сонечко сіяло,
Цвіли красольки весело, нагідки,
А тепло вдень було – мов влітку.

Осінь:
Прийшла пора збирання урожаю,
Тому й погоду гарну я тримаю.
Аби устигли хлібороби славні
Із щедрих нив у цей погожий час
Позвозити весь урожай в комори -
Нехай собі лежить там про запас.

Та й о городникам в таку погоду
Найкраще овочі збирать з огороду,
Картоплю, моркву, буряки копати,
Сухими класти овочі в кагати.

Садівникам ішла навстріч,
Бо і вони бажають, певна річ,
У пору фрукти обірвати з вітів.

Дівчина:
Всі ми гарно працювали,
Добрий урожай зібрали: (показує)

Моркву, ріпку, бурячок
І цибулю, й часничок.
Огірки і помідори,
І капусту, і картоплю.

Дівчина:
Все вродило в нас на славу.
Все вродило густо-густо.
Груші, яблука і сливи,
Соковиті і красиві,

Ми зібрали дружно, вправно.
Вийшов урожай в нас славний.

Ведуча: А яким урожаєм багата наша Осінь? Що вона принесла у соєму кошику? Відгадайте.

Як не віриш – перевір:
На мені 12 шкір,
А гризнеш – в сльозах покинеш,
Бо я звуся... (цибулина).

Мене смажать, мене варять,
Хоч отрутою і кроплять,
Всі мене їдять і хвалять,
Звати як мене? (картопля)

Не стелюся я спати долі.
Деруся вгору – я... (квасоля)

Ми зеленої всі масті,
Всі довгасті і смугасті,
Прив’язали нас в рядках
На зелених ланцюжках...
Гарбуза сини ми й дочки,
Люди звуть нас... (огірочки)

В теплій я живу коморі,
А коса моя надворі. (морква)

Ми цукрові, ми кормові,
А брати у нас столові,
В полі ми ростем рядками,
Люди звуть нас... (буряками)

Ведуча:
На столі у нас не пусто:
Морква, ріпа і капуста,
І горох, і буряки, і салат і огірки.
В сизому тумані, в сині димовій
Яблука рум’яні, груші медові.

Вміє наділяти сотнями дарів,
Осінь – щедра мати – всіх трудівників.

Ведуча:Спасибі, Осінь, за врожай. Я полюбляю овочі і фрукти. Найбільше мені подобається капуста.

Капуста:
Я голівку накриваю
І по двадцять хустин маю.

Капуста:Мене вирощують з давніх часів. Батьківщина капусти – Середземномор’я. Я рослина, яка любить світло й вологу. Середня маса мого качана 1 кг, я багата мінеральними солями, вітамінами. Назвіть, які види капусти ви знаєте?

Брюссельська, кольрабі, червонокачанна, білокачанна, цвітна

Морква:
В зеленій сиджу я коморі,
А коса моя надворі.

Морква: Проте в різних країнах я – “красна дівиця”. В Африці росту я темно-фіолетова, майже чорна. В Середній Азії – жовта, та європейська морква була жовтою. Чому ж я почервоніла? А тому, що в мені збільшилась кількість каротину. Це вітамін А, який допомагає, дітям рости. Вперше каротин знайшли в моркві, а ще він є у всіх жовтогарячих, червонуватих овочах і фруктах. А ну здогадайтесь?

хурма, ріпа, гарбуз, помідор

Осінь. (до ведучої):Я на сьогоднішнє свято принесла не тільки щедрий урожай. А ще багато атрибутів до цікавих рухливих осінніх ігор. (звертається до дітей). Хочете пограти?

Гра “Поклади картоплю в глек”.

У дитинстві гратись ми любили – картоплю ложками носили.
І врешті той перемагав, хто з нею швидше прибігав, хутчіш картоплю в глечик клав, а ложку друзям віддавав. Рахуймо всі: один, два, три – почали!

“Допоможіть розібратися”

Ось я висипала з кошика садовину та городину, а ви відберіть все необхідне для приготування борщу в одну миску, а для компоту – в іншу. Переможе той, хто виконає все правильно.

“Хто швидше”

Для проведення гри візьмемо шнурок довжиною... метрів. Під музику учасники намотують шнурок, до якого прив’язана машина з овочами. Хто з них швидше приведе машину до фінішу сидячи, не підводячись зі стільчика і не смикаючись за шнурок, той і виграє наше змагання.

Ведуча: Спасибі тобі, Осінь, що ти завітала до нас на свято.
Осінь: Нехай добро буде з вами і щастя віднині.

Нехай смуток ваш і горе спливають за водою.
І утопить хай їх море з слізьми і бідою.
Щоби кривда в домі вашім не ночувала,
Щоб лиш правда в серці вашім завжди панувала,

Прощавайте, милі люди, прощавайте, діти,
Мир хай завжди буде з вами і добро, і квіти.

Ведуча: Ось і наближається наше свято до кінця. Але не закінчується зустріч з піснею, Вона залишається з вами, як вірний друг.

 


Білет № 12

Білет № 13

Білет № 15

Білет № 17

Білет № 18

Білет № 19

Білет № 20

 

Білет № 1 Аня

Розкрити основні напрями сучасних досліджень педагогічної творчості.

При вивченні проблем педагогічної творчості дослідниками приділяється увага:

дослідженню співвідношення поняття педагогічної творчості із супровідними ознаками, властивостями, якостями особистості розгляду індивідуального стилю діяльності особистості як найважливішої ознаки її творчого характеру з'ясуванню механізму взаємозв'язку творчого мислення і педагогічної майстерності розвитку науково,педагогічного стилю мислення

як першооснови становлення творчої особистості вчителя дослідженню суб'єктивних аспектів педагогічної творчості, видів і механізму педагогічної імпровізації вивченню педагогічних умов, шляхів і засобів формування творчої позиції особистості створенню методик виявлення і розвитку творчих якостей особистості, вивчення обдарованості.

Процес формування творчої особистості багатьма дослідниками пов'язується з вивченням її творчої діяльності В.О. Сухомлинський наголошував, що робота вчителя – це творчість, а не буденне заштовхування в дітей знань. Тільки творчий вчитель може розвинути творчі можливості, творч здібності у дітей.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; просмотров: 396; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.019 с.)