ТОП 10:

МУЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ З МЕТОДИКОЮ НАВЧАННЯУрок музики – основна форма організації навчального процесу у початкових класах.

Мета та завдання уроку музики. Використання принципів на уроці музики. Характерні особливості та структура уроку. Взаємодія видів музичної діяльності на уроці музики.

2. Методика вироблення навичок слухання музики у молодших школярів.

Особливості музичного сприймання. Основні етапи ознайомлення учнів з музичним твором. Вступне слово вчителя. Методи розвитку музичного сприймання в процесі слухання і аналізу музики. Повторний аналіз. Метод стимулювання, аналізу і порівняння, музичних колекцій. Раціональний підбір музичного матеріалу, враховуючи вікові особливості дітей.

3. Хоровий спів як основний вид діяльності на уроці музики у початковій школі.

Мета та завдання хорового співу. Формування вокально-хорових навичок. Розширення співочого діапазону молодших школярів. Розвиток ритмічного та ладового чуття, чистоти інтонування під час виконання поспівок, мелодичних вправ, пісень. Охорона дитячого голосу.

4. Методика розучування пісенно-хорового матеріалу на урокаї музики молодшими школярами.

Шляхи вивчення пісенного матеріалу. Етапи розучування пісні. Вступне слово вчителя. Художній показ. Розучування літературоного тексту та мелодії на слух. Робота над художнім виконанням. Принципи добору пісенно-хорового репертуару. Народна пісня-основа навчального матеріалу.

5. Музична грамота в структурі уроку музики у початковій школі.

Призначення музичної грамоти в школі, основні принципи і методи її освоєння. Метод порівняння. Метод варіювання. Метод моделювання. Ігровий метод. Формування понять пов’язаних із звуковисотністю в музиці. Освоєння метро-ритмічних особливостей музики. Вивчення понять пов’язаних з дадовими музично-слуховими уявленнями.

6. Дитяча музична творчість молодших школярів.

Види творчих завдань.Імпровізація як один із основних видів творчих завдань. Гра на дитячих музичних інструментах. Музично-ритмічні рухи. Ускладнення творчих завдань.

Критерії оцінювання

Оцінка «відмінно» ставиться у випадках, коли студент має глибокі і системні знання навчального матеріалу, вміє викласти цей матеріал у логічній послідовності, дає відповіді на додаткові запитання, правильно вирішує проблемно-ситуаційні завдання;

Оцінка «добре» ставиться, якщо студент виклав навчальний матеріал дисципліни у логічній послідовності, дав відповіді на додаткові запитання, правильно вирішує проблемно- ситуаційні завдання;

Оцінка «задовільно»ставиться у випадках, коли студент виклав навчальний матеріал не в повному обсязі, поверхнево розкрив проблемно- ситуаційне завдання;

Оцінка «незадовільно»ставиться у випадках, якщо студент не виклав матеріал дав неправильні відповіді на додаткові запитання.

Основна навчально-методична література

1.Роговик. Психологія танцю. – Главник, 2007. – с.304

2. Т.Барышникова. Азбука хореографии.- М.: Рольф, 1999. – 272с.

3. А.Ваганова. Основи класичного танцю.- Санкт-Петербург.: 2001.- 190с.

4. А.Тараканова «Хореографія – програма для середньої загальноосвітньої

школи (1-4 класи)».// Початкова школа №10, 11, 12 2000

5. Л.Бондаренко. Методика хореографической работы в школе и внешкольных

заведениях.- К.: Муз. Україна, 1985

6. Л.Бондаренко. Ритміка і танець у 1-4 класах загальноосвітньої школи. – К.:

«Музична Україна», 1989

7. Г.Гусев. Методика преподавания народного танца (Этюды). – Москва, 2004

8. В.Верховинець. Теорія українського народного танцю. – К.: «Музична

Україна», 1990

9.Є.Зайцев, Ю.Колесниченко. Основи народно-сценічного танцю. – Вінниця,

10. Андрєєва О. Основи музичної грамоти, Київ, Музична Україна 1993 р.3- 98с

11.Л.Луганська К.М. Фольклорна веселка, Київ, Музична Україна 1990 р. 135- 137 с.

12.Дмитриева Л.П., Черноиваненко Н.М., Методика музичного виховання в школі., Москва. Просвіта 1989 р.

13.Ростовський О.Я. Методика викладання музики в початковій школі, Тернопіль,Навчальна книга – Богдан, 2001 р.

14.Абдуллин З.Б. Теорія і практика музичного виховання в загальноосвітній школі: Посібник для вчителя. – М.: Просвіта, 1983 р. 112 с.

15. Ветлугіна Н.О. Музичний розвиток дитини. – К.: Музична Україна 1989 р.- 136 с.

16.Ростовський О.Я. Взаємозв'язок різних видів мистецтва на уроках музики: Методичні рекомендації. – К.: Освіта, 1991 р. – 48 с.

17.Ростовський О.Я. Педагогіка музичного сприймання. – К.: ІЗМН, 1997 Р. – 248 с.

18.Верховинець В. Весняночка. К.: Музична Україна, 1989 р. – 342 с.

Додаткова література

1. Л.Бондаренко. Танцуйте с нами (Бальные и массовые танцы для детей

школьного возраста). – К.: «Музыкальная Украина», 1988

2. А.Шевчук. Дитяча хореографія. – К.: «Шкільний світ, 2008

3. Греков Л. Пісні для учнів 1 – 2 класів загальноосвітньої школи. Київ, Музична Україна 1986 р.

4. Гордійчук М.М. Співи та музика, Київ, Музична Україна 1988 р.

5. Раввінов О. Методика хорового співу в школі. Вид. 2-ге.- К.: Музична Україна, 1071 р. – 124 с.

6.Закувала зозуленька.Антологія Української народної творчості: Пісні, прислів'я, загадки, скоромовки / Упор. Шумада Н.С. – К.: Веселка, 1980 р.– 606с.

 

 

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО З МЕТОДИКОЮ НАВЧАННЯ

1.Принципи побудови і структура шкільної програми з образотворчого мистецтва. Принципи побудови шкільної програми з образотворчого мистецтва (від простого до складного; від елементарної вправи до складної композиції; від дійсності через мистецтво до життя; єдність навчальної та творчої діяльності; систематичний розвиток в учнів здібностей сприймання художнього образу в мистецтві та житті і посильного відтворення його в самостійних творчих роботах). Структура програми.

2. Типи і види уроків з образотворчого мистецтва. Структура комбінованого уроку з образотворчого мистецтва. Типи уроків (урок засвоєння нових знань; урок формування нових умінь і навичок; урок застосування знань, умінь і навичок…). Види уроків з образотворчого мистецтва (урок малювання з натури, урок тематичного малювання, декоративна робота, урок ліплення, урок-бесіда з образотворчого мистецтва). Структура комбінованого уроку з образотворчого мистецтва.

3. Тематичне малювання в початкових класах як один з основних видів роботи з образотворчого мистецтва.Роль тематичного малювання в розвитку творчої уяви, фантазії, спостережливості і розумової активності школярів. Види тематичного малюнку. Врахування вікових та індивідуальних рис в процесі навчання малювання на теми. Принципи аналізу тематичних малюнків школярів.

4. Декоративна робота в початкових класах, її значення в естетичному вихованні дітей і розвитку їх творчих здібностей. Ознайомлення учнів з народним декоративно-прикладним мистецтвом. Значення уроків декоративно-прикладної діяльності в розвитку школяра. Види декоративно-прикладної діяльності на уроках образотворчого мистецтва та художньої праці.

Поняття про орнамент, узор, стилізацію. Принципи створення орнаменту. Методика проведення уроків декоративно-прикладної діяльності в початкових класах. Обладнання уроків декоративно-прикладної діяльності. Критерії оцінювання декоративних малюнків.

5.Ознайомлення молодших школярів з мистецтвом скульптури та кераміки. Значення уроків ліплення. Загальне поняття про скульптуру, кераміку. Матеріали та інструменти для скульптури. Правила користування матеріалами для ліплення в школі. Види ліплення в школі. Прийоми роботи з пластиліном. Обладнання для уроків ліплення. Критерії оцінювання учнівських робіт з ліплення.

6. Педагогічний малюнок. Значення педагогічного малюнка на уроках і в позакласній роботі в початкових класах.. Вимоги до малюнка вчителя на класній дошці. Види педагогічного малюнка. Методика виконання педагогічного малюнка.

 

Критерії оцінювання

Оцінка ”відмінно” ставиться у випадках, коли майбутній вчитель початкових класів володіє глибокими, міцними знаннями; аргументує свою відповідь; досконало володіє термінологією; наводить приклади з власного досвіду, набутого на переддипломній практиці.

Оцінка ”добре” ставиться, якщо студент виявляє знання та розуміння переважної більшості навчального матеріалу; володіє термінологією; наводить приклади, почерпнуті з методичної літератури.

Оцінка ”задовільно” ставиться у випадках, коли студент знає та відтворює половину навчального матеріалу відповідно до тексту підручника або пояснення викладача, однак не може навести прикладів.

Оцінка ”незадовільно” ставиться у випадках, якщо студент фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, має поверхневі уявлення про об’єкт вивчення, виявляє здатність елементарно висловити думку.

 

Література

Основні підручники та навчальні посібники

1. Антонович Є. А., Проців В. І., Свид С. П. Художні техніки в школі. – К.:1997.

2. Архітектура, образотворче мистецтво: Енциклопедія. К., 2001.

3. Беличко Ю. В. Український живопис. – К.: Мистецтво, 1989.

4. Джола Д. М., Щербо А. Б. Теорія і методика естетичного виховання школярів. – К; 1998.

5. Кириченко М. А. Основи образотворчої грамоти. – К.: Вища школа, 1982.

6. Кириченко М. А., Кириченко І. М. Основи образотворчої грамоти. – К.: Вища школа, 2002.

7. Коновець С. В. Образотворче мистецтво в початковій школі. – К., 2000.

8. Легенький Ю. Г. Від ремесла до творчості. – К.: Час, 1990.

9. Легенький Ю. Г., Сковронський В. Н. та ін. Народні ремесла. – К.: Урожай, 2003.

10. Любарська Л. М., Резніченко М. І. Образотворче мистецтво. Підруч. для 1-го кл. – К.: Наш час, 2002.

11. Любарська Л. М. Образотворче мистецтво. Підруч. для 2-го кл. – К.: Наш час, 2003.

12. Любарська Л. М. Образотворче мистецтво. Підруч. для 3-го кл. – К.: Наш час, 2003.

13. Любарська Л. М. Образотворче мистецтво. Підруч. для 4-го кл. – К.: Наш час, 2004.

14. Малініна І. О., Чен Н. В., Голубєв В. В. Образотворче мистецтво. Підруч. для 1-го кл. – К.: Оберіг, 2008.

15. Нелюба А. М. словник образотворчого мистецтва. – Харків, 1989.

16. Погребний О. Велика ілюстрована енциклопедія історії мистецтв. – К.: Махаон, 2007.

17. Посічний А. М. Образотворче мистецтво: Слов.-довід. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003.

 

Додаткові підручники та навчальні посібники

6. Горошко Н. А. Образотворче мистецтво. Навч.-наоч. посіб. для 2 – 4 кл. – К.: Країна мрій, 2007.

7. Демчак С., Чернявська Т. Образотворче мистецтво. Альбом-посібник для 3 кл. – К.: Підручники і посібники, 2009.

8. Климова Л. В., Ланіна І. В. та ін. Образотворче мистецтво. Навч.-наоч. посіб. для 1 – 4 кл. – Х..: Ранок, 2006.

9. Копитіна Н. Ф., Березіна І. В. Чарівний пензлик. Навч.-наоч. посіб. для 1 кл. – К.: Абетка - С, 2010.

10. Новікова Г. А. Образотворче мистецтво. Навч.-наоч. посіб. для 1 кл. – ТОВ НВП "Росток А. В. Т.", 2008.

11. Рубля Т. Є. Образотворче мистецтво: 5 кл. – К.: Ірпінь, 2005.

12. Рубля Т. Є. Образотворче мистецтво: 6 кл. – К.: Ірпінь, 2005.

13. Рубля Т. Є. Образотворче мистецтво: 7 кл. – К.: Ірпінь, 2005.

14. Словник – довідник. Образотворче мистецтво. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003.

15. Шевченко Н., Демчак С. Образотворче мистецтво. Альбом-посібник для 1-го кл. – К.: Підручники іпосібники, 2009.

16. Шевченко Н., Демчак С. Образотворче мистецтво. Альбом-посібник для 2-го кл. – К.: Підручники іпосібники, 2009.

ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ,Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.202.194 (0.014 с.)