ТОП 10:

Принципи національного виховання, їх характеристика (За «Концепцією виховання дітей та учнівської молоді у національній системі освіти»).Пріоритетні завдання виховання на сучасному етапі розвитку суспільства (за матеріалами Державної національної програми “Освіта, Закону України "Про освіту", Концепції національного виховання дітей та учнівської молоді в національній системі освіти).

Принципи виховання як загальні вихідні положення, в яких визначені вимоги до змісту, форм та методів виховного процесу.

Характеристика традиційних принципів виховання. Принцип народності у вихованні дітей. Етнізація виховного процесу. Культуровідповідність виховання. Природовідповідність виховання. Гуманізація та демократизація виховного процесу. Безперервність виховання на фоні послідовності, систематичності і варіативності його форм і методів. Індивідуалізація виховного процесу. Інтегративний підхід до організації виховання.

Принципи національного виховання за «Концепцією виховання дітей та учнівської молоді в національній системі освіти», їх характеристика.

17.Поняття про методи, прийоми та форми виховання. Класифікація методів виховання.Методи виховання як способи впливу на свідомість, волю, почуття, поведінку вихованців. Прийом виховання як структурний елемент методу виховання, як окрема дія в структурі методу.

Засоби виховання як узагальнена сукупність прийомів виховного впливу: природа, мистецтво, книжка, слово, засоби масової інформації, гра, праця, уміння, спілкування.

Врахування умов, які визначають вибір методів виховання: мета і завдання виховання; зміст виховання; індивідуальні та вікові особливості вихованців; рівень сформованості колективу; рівень вихованості конкретного вихованця; умови виховання (матеріальні, психофізіологічні, санітарно-гігієнічні та ін.); наявність засобів виховання; рівень педагогічної кваліфікації вихователя; очікувані наслідки та ін.

Класифікація методів виховання на основі спрямованості цього процесу як відображення цільової, змістової та процесуа­льної сторін виховання: методи формування свідомості особис­тості (розповідь, лекція, бесіда, диспут, переконання, навіювання, приклад); методи організації діяльності та формування досвіду суспільної поведінки (привчання, вправи, громадська думка, виховуючі ситуації, педагогічна вимога); методи стимулювання дитячої поведінки та діяльності ( заохочення, покарання, гра, змагання); методи самовиховання (самоспостереження, самоаналіз, самокритика, самооцінка, самоконтроль, самозвіт). Особливості використання методів виховання у практиці вчителя початкової школи.

Форми організації виховання. Класифікація форм організації виховної роботи: за кількістю учасників, за змістом, за основним об’єктом діяльності та ін. Умови забезпечення активності дітей (репродуктивної, творчої) під час використання різних форм організації виховання.

18.Поняття про учнівський колектив: ознаки, види, органи управління.Шляхи формування учнівського колективу.Колектив як високоорганізована група. Учнівський колектив як стале об'єднання школярів, згуртоване суспільно значущою метою, спільною діяльністю по її досягненню.

Ознаки колективу (спільна соціально значуща ціль; спільна діяльність; відносини відповідальної залежності; спільний виборний колективний орган; згуртованість; наявність позитивних традицій, цікавих перспектив та ін.).

Функції колективу( організаторська,виховна,стимулююча).

Структура колективу (формальна, неформальна). Загальношкільний і первинний уч­нівський колективи. Проблема одновікових і різновікових дитя­чих колективів.

Органи управління учнівським колективом. Формування органів управління під час прямих, відкритих виборів найбільш авторитетних членів колективу.

А.С.Макаренко, В.О.Сухомлинський про колектив.

19.Зміст та завдання розумового виховання в сучасній школі, основні шляхи їх реалізації. Розумове виховання як цілеспрямована діяльність педагогів з розвитку розумових сил і мислення учнів та прищеплення їм культури розумової праці.

Пріоритетність розумового виховання у світлі Концепції Національного виховання. Зміст і завдання розумового виховання, його критерії.

Сутність пізнавального інтересу. Вікова динаміка інтересів школярів. Основні шляхи та форми позакласної роботи, спрямовані на розвиток пізнавальних інтересів.

Поняття про світогляд. Структурні елементи світогляду: знання, погляди, переконання, ідеали, дії людини. Народний світогляд як джерело формування наукового світогляду. Шляхи та засоби формування світогляду школярів.

20. Завдання,зміст та методи морального виховання учнів початкових класів.Поняття про мораль і моральність. Загальнолюдський та історичний характер моралі. Морально-етичні норми, що склалися в народі: повага і любов до вільної праці, утвердження ідеалів добра, краси, гуманних стосунків, знання свого роду.

Сучасне уявлення про суть і завдання морального виховання. Напрями морального виховання: формування громадянина України, патріота своєї Батьківщини, виховання любові до праці, повага до праці людей, виховання моральної свідомості, національної гідності та менталітету, поваги до культури, історії, звичаїв. Єдність загальнолюдських і національних цінностей у моральному вихованні.

Традиційні та нетрадиційні методи морального виховання, їх характеристика.

21. Завдання, зміст та засоби естетичного виховання учнів початкових класів в сучасній школі.Роль естетичного виховання у формуванні особистості. Поняття про естетичне виховання, його основні завдання. Особливості естетичного виховання молодших школярів.

Поняття про естетичний смак, естетичний ідеал.

Шляхи реалізації завдань естетичного виховання: естетичне виховання в ході вивчення навчальних дисциплін; естетичне виховання в позанавчальній діяльності, родинне виховання. Засоби естетичного виховання: природа, мистецтво, музика, театр, кіно, архітектура.

В.О. Сухомлинський про естетичне виховання дітей засобами природи і мистецтва. Форми роботи з естетичного виховання.

22.Характеристика основних форм співпраці школи з сім’єю. Підготовка та проведення батьківських зборів.Взаємодія школи та сім‘ї у вихованні молоді. Сім‘я як соціально-педагогічне середовище. Сучасні проблеми сімейного виховання. Значення сім‘ї у вирішенні завдань різнобічного розвитку дитини.

Зміст просвітницької роботи школи з батьками дітей різних вікових груп. Шляхи і засоби підвищення психолого-педагогічної культури батьків. Форми співпраці школи й сім’ї: батьківські збори, листування, відвідування батьків вдома, тематичні вечори запитань і відповідей, педагогічний лекторій, науково-практична конференція батьків з проблем виховання, День відчинених дверей. Батьківські збори: види, форми, організація проведення.

23.Система освіти в Україні: структура, принципи побудови. Характеристика основних компонентів системи освіти України.Поняття про систему освіти, її залежність від соціально-економічних та культурних факторів. Основні принципи і засади державної політики побудови освіти в Україні.

Структура і основні компоненти системи освіти. Аналіз основних компонентів системи освіти за матеріалами Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про вищу освіту”.

Традиційні і нові типи навчально-виховних закладів системи загальної середньої освіти: гімназії, ліцеї, колегіуми.

Освітньо-кваліфікаційні рівні.

24.Органи керівництва закладами освіти в Україні. Наукові основи управління освітою. Органи державного управління закладами освіти: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, міністерства і відомства , яким підпорядковані навчально-виховні заклади, Вища атестаційна комісія (ВАК) України, Міністерство освіти автономної республіки Крим; місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування і підпорядковані їм органи управління освітою. Органи громадського самоврядування: загальні збори (конференція) колективу закладу освіти, конференції педагогічних працівників, Всеукраїнський з’їзд працівників освіти. Структура і повноваження центральних і місцевих органів виконавчої влади управління освітою (за матеріалами Закону України “Про освіту”).

25.Внутрішньошкільне керівництво загальноосвітнім навчальним закладом. Функції та обов’язки директора школи та його заступників. Організація внутрішкільного керівництва (Закон України “Про загальну середню освіту”): зміст, види і методи організації. Функціональні обов’язки директора школи і його заступників (Положення про загальноосвітній навчальний заклад). В.О.Сухомлинський – приклад творчого, гуманного керівника школи.

Особливості внутрішкільного керівництва і контролю в початковій школі.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.3.228.47 (0.006 с.)