Теорія та методика виховання
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Теорія та методика вихованняТеорія та методика виховання

Низький рівень

1. Із запропонованих відповідей оберіть ту, що визначає сутність процесу виховання.

+спеціально організований педагогічний процес, у ході якого здійснюється цілеспрямований вплив на особистість із метою формування певних якостей

передача знань про норми та правила поведінки людей

передача підростаючому поколінню культурно-історичного досвіду народу

цілеспрямована взаємодія вчителя й учнів, у процесі якої засвоюються знання, формуються вміння та навички

2. Основною метою виховання є…

+наперед визначені результати розвитку і формування людської особистості

ідеальний образ особистості, що виховується

наперед визначені результати діяльності педагогічного колективу школи

вивчення проблем виховання та навчання людей

3. На визначення цілей виховання в суспільстві впливають

+рівень розвитку продуктивних сил і виробничих відносин, темпи науково-технічного і соціального прогресу, економічні можливості суспільства, рівень розвитку педагогічної теорії

бажання людей, можливості навчально-виховних закладів, вимоги батьків до дітей

фізіологічні та психологічні можливості учнів, можливості вчителів і вихователів, уявлення і намагання прогресивно мислячих людей

природні задатки, суспільні обставини і діяльність самої дитини

4. Яку мету виховання висуває сучасна загальноосвітня школа?

+формувати всебічно і гармонійно розвинуту особистість – громадянина своєї країни

сприяти різнобічному розвиткові особистості, розвивати задатки і здібності

виховувати учнів на засадах християнської ідеології

передати учням нові знання, вміння, навички

5. Складовими частинами виховання є…

+розумове, фізичне, трудове, моральне, естетичне виховання

демократичне, гуманістичне виховання

розвиток естетичних почуттів, формування гігієнічних навичок

правильної відповіді немає

6. Із запропонованих відповідей оберіть ту, що визначає сутність процесу самовиховання

+систематична діяльність особистості, звернена на формування та вдосконалення позитивних якостей та подолання негативних

вивчення індивідуальних особливостей

залучення вихованців до активної діяльності

цілеспрямована взаємодія вчителя й учнів, у процесі якої засвоюються знання, формуються вміння та навички

7. Основні положення, засади, які становлять фундамент змісту, форм, методів і прийомів виховного процесу називаються…

+принципами виховання

методами виховання

засобами виховання

організаційними формами виховання

8. До основних форм організації виховного процесу в початковій школі належать:

+бесіди, виховні заходи, змагання

лекція, семінар, розповідь

екскурсія, урок, подорож

усі відповіді правильні

9. Оберіть із наведених тверджень те, яке виражає особливість виховного процесу в початковій школі.

+цілеспрямованість

багатоваріантність

виховання почуттів

виховання в колективі

10. Оберіть із наведених нижче визначень форм виховання те, яке, на вашу думку, є правильним.

+форма виховання – це спосіб організації виховного процесу, який відображає зв’язок всіх компонентів навчального процесу і характеризує взаємини вихователів і вихованців

форма виховання – це засіб, захід, метод

форма виховання – це зовнішнє виявлення тієї чи іншої виховної дії

правильної відповіді немає

11. Початковий етап самовиховання особистості називається:

+самопізнання

самоактуалізація

самореалізація

самоосуд

12. Визначте прийом самовиховання, який полягає у систематичному фіксуванні свого стану і поведінки для того, щоб попередити небажані прояви.

+самоаналіз

самоаналіз

самопереконання

самопереключення

13. Прийом самовиховання, за якого подумки або в діях переходять до справ, які викликають позитивні емоції називається…

+самопереключення

самопереконання

самобідбадьорювання

самозобов’язання

14. Який із запропонованих прийомів самовиховання передбачає підтримку себе у ситуаціях розгубленості, зневіри у власних силах та можливостях?

+самопідбадьорювання

самонаказ

самопереконання

самозаохочення

15. Виховання, яке здійснюється в умовах навчально-виховних закладів спеціально підготовленими фахівцями, називають

+педагогічним процесом

навчальним процесом

внутрішкільним процесом

процесом соціалізації особистості

16. Про яку загальнопедагогічну категорію йдеться: «…це цілеспрямований процес взаємодії вчителя та учня (учнів), в процесі якого здійснюється виховання і розвиток особистості»?

+виховання

самовиховання

навчання

самоосвіта

17. Про яку загальнопедагогічну категорію йдеться: «…усвідомлена і цілеспрямована робота особистості над формуванням у себе бажаних рис, якостей і форм поведінки»?

+самовиховання

виховання

навчання

самоосвіта

18. Визначну роль у формуванні особистості вихованця відіграють:

+виховання, навчання та спілкування

вікові особливості учнів

процес самовиховання

навчальна діяльність школяра

19. Оберіть ті з ознак, які характеризують процес виховання у сучасній школі.

+цілеспрямований, безперервний, комплексний

варіативний, обмежений у часі, універсальний

багатофакторний, керований з боку вчителя, творчий

усі відповіді правильні

20. Об′єктом виховного процесу є…

+той, на кого діє вихователь з метою формування позитивних якостей

той, хто здійснює вплив з метою виховання

навколишнє середовище

усі відповіді правильні

21. Оберіть із наведених нижче дефініцій ту, яка визначає сутність поняття «виховна ситуація».

+частина виховного процесу, який має свою мету, шляхи розв′язань, певний результат

цілісна система взаємопов′язаних виховних ситуацій

діяльність педагога з метою позитивного впливу на учня

це передача життєвого досвіду від покоління до покоління

22. До основних компонентів вихованого процесу належать…

+мета і завдання, зміст виховання, методи виховання, форми виховання

мета і завдання, зміст виховання, норми і правила поведінки, методи виховання

мета і завдання, зміст процесу самовиховання особистості, форми виховання

зміст виховання, сукупність умінь і навичок у поведінці, нормами і правилами поведінки, методи виховання

23. Стійкими, повторюваними, об’єктивно існуючими істотними зв’язками у вихованні, реалізація яких сприяє забезпеченню ефективності розвитку особистості школяра називаються…

+закономірності виховання

форми виховання

принципи виховання

методи виховання

24. До принципів виховання у концепції національного виховання належать:

+культуровідповідність, природовідповідність, демократизація, гуманізація, народність, етнізація

народність, природовідповідність, індивідуальний підхід до учнів у вихованні, виховання в праці, культуровідповідність, гуманізація, етнізація

народність, природовідповідність, культуровідповідність, гуманізація, виховання в праці, виховання особистості в колективі

усі відповіді правильні

25. Органічний зв'язок з історією народу, його мовою, культурними традиціями, з народним мистецтвом, ремеслами і промислами, забезпечення духовної єдності поколінь характеризує принцип…

+культуровідповідності

етнізації

зв’язку виховання з життям

демократизації

26. Який із наведених нижче принципів передбачає безпосередню участь учасників у плануванні своїх громадських справ, усвідомлення їх необхідності й значення, контроль за їх виконанням, оцінювання досягнутих результатів?

+поєднання педагогічного керівництва з ініціативою та самодіяльністю учнів

принцип гуманізації

індивідуальний підхід до учнів у вихованні

принцип культуровідповідності

27. Який із наведених нижче принципів характеризує усунення авторитарного стилю виховання, сприйняття особистості вихованця як вищої соціальної цінності, визначення її права на свободу, на розвиток здібностей і вияв індивідуальності?

+ принцип демократизації

принцип гуманізації

принцип індивідуального підходу до учнів у вихованні

усі відповіді правильні

28. Які з наведених нижче методів виховання належать до групи методів формування свідомості?

+приклад, бесіда, лекція, диспут, пояснення, розповідь

бесіда, приклад, створення виховних ситуацій, вправи, привчання

змагання, привчання, приклад, лекція, спостереження

розповідь, заохочення, покарання, привчання, змагання

29. Серед наведених тверджень оберіть те, яке визначає сутність поняття «методи виховання».

+це шляхи досягнення поставленої мети

це сукупність прийомів впливу вихователя на вихованця

це способи впливу на свідомість, волю, почуття, поведінку учнів з метою вироблення у них запланованих якостей

це спосіб спільної діяльності вихователя і вихованців з метою досягнення розвитку особистості

30. Організаційна структура, педагогічна дія, захід, в якому реалізуються завдання, зміст і методи конкретного виховного процесу – це…

+форма організації виховання

виховний захід

позакласна виховна робота

усі відповіді правильні

31. Масові форми організації виховної роботи поділяються на…

+прості, комплексні

індивідуальні, колективні

мікрогрупові, групові, масові

правильної відповіді немає

32. До яких форм організації виховної роботи відносять гуртки, екскурсії, походи, класні години:

+групових форм організації виховної роботи

масових форм організації виховної роботи

індивідуальних форм організації виховної роботи

усі відповіді правильні

33. Позанавчальна виховна робота включає в себе:

+позакласну та позашкільну виховну роботу

позашкільну виховну роботу та виховні заходи

позакласну виховну роботу, гуртки, екскурсії

правильної відповіді немає

34. Які ви знаєте типи позашкільних навчально-виховних закладів?

+комплексні та профільні

прості та комплексні

масові, групові та індивідуальні

усі відповіді правильні

35. За кількістю учасників форми організації виховної роботи поділяються на…

+індивідуальні, мікрогрупові, групові, масові (колективні)

індивідуальні, парні, групові, масові

колективні, індивідуальні, масові, диференційовані

усі відповіді правильні

36. Як називаються форми виховної роботи, що передбачають здійснення виховного впливу при взаємодії вчителя з одним конкретним учнем?

+індивідуальні

мікрогрупові

колективні

парні

37. Оберіть поняття, яке розкриває наступне визначення: «корисні для суспільства, стійкі форми поведінки, які стають потребою та звичкою людини і здійснюються в будь-яких ситуаціях і умовах».

+моральні звички

моральні почуття

моральні переконання

правильної відповіді немає

38. Оберіть правильну відповідь. Основними завданнями морального виховання є…

+ усі відповіді правильні

формування моральних понять, поглядів, переконань

сприяти розвитку моральних почуттів, що виражають запити, оцінки, спрямованість духовного розвитку особистості

вироблення навичок і звичок моральної поведінки

39. Як називаються цінності, які мають універсальне значення та необмежену сферу застосування і носять загальнолюдський характер?

+абсолютно вічні

національні

громадянські

правильної відповіді немає

40. Цінності, які визначають риси характеру людини, поведінку, її господарський успіх, стиль приватного життя тощо називаються…

+цінностями особистого життя

сімейними цінностями

релігійними цінностями

абсолютно вічними цінностями

41. Праця (у виховному значенні) – це…

+цілеспрямована діяльність людей щодо задоволення своїх потреб, необхідна умова існування і розвитку суспільства, основа життєдіяльності людини

суттєвий елемент вироблення у вихованців життєвої активності, укріплення характеру і громадянських рис

життєве самовизначення і правильний вибір професії

правильної відповіді немає

42. Де визначено зміст фізичного виховання школярів?

+у навчальних програмах з предмета та програмах секцій і гуртків

у підручниках з визначеного предмета

у навчальних програмах з предмета

у базовому навчальному плані

43. Який із принципів виховання передбачає взаємну інформацію та єдність між учасниками виховного процесу про результати виховних впливів?

+принцип єдності педагогічних вимог школи, сім’ї та громадськості

принцип наступності

принцип індивідуального підходу

принцип виховання особистості в колективі

44. Вкажіть принцип виховання, що реалізується за умови усвідомлення учнями, що праця – єдине джерело задоволення потреб, чинник усебічного розвитку особистості, а сумлінне ставлення до неї – важлива позитивна риса:

+принцип виховання в праці

принцип зв’язку виховання з життя

принцип виховання особистості в колективі

принцип єдності свідомості і поведінки

45. Із яким терміном співвідносять поняття «принцип»?

+положення, ідея

закономірність

спосіб

порядок

46. Поруч із поняттям «метод виховання» у педагогіці часто використовують близьке за значенням поняття:

+«виховний прийом»

«виховний момент»

«принцип виховання»

«засіб виховання»

47. Метод керування виховною діяльністю учнів, у процесі якої кожен з них виконує певне завдання, називається…

+дорученням

вимогою

привчанням

створенням виховних ситуацій

48. Найбільш дієві форми організації виховного процесу в початковій школі:

+бесіда, виховний захід, змагання

лекція, семінар, бесіда

екскурсія, урок, подорож

усі відповіді правильні

49. Хто з сучасних науковців-дослідників є основоположником ідей особистісно-орієнтованого виховання?

+І.Д. Бех

Ш.О. Амонашвілі

О.Я. Савченко

П.В. Тименко

50. Одноманітність використання форм виховання та проведення лише традиційних виховних заходів…

+призводить до формалізму та зниження ефективності виховного процесу

дозволяє задовольнити різнопланові інтереси і запити учнів

руйнує систематичність та послідовність у роботі з учнями

допомагає ефективно організовувати дозвілля школярів

51. Провідною метою розумового виховання є:

+розвиток інтелектуальних можливостей учнів

тренування та загартування організму

оволодіння навичками, уміннями трудової діяльності

формування переконань, ідеалів, розвиток почуттів

52. До національних виховних цінностей відносять:

+усі відповіді правильні

мова

культура

звичаї, традиції

53. Хто з відомих українських педагогів глибоко розкривав ідеал національного виховання?

+Г. Ващенко

В. Сухомлинський

М. Стельмахович

О. Духнович

54. В основі ідеалу національного виховання лежать цінності:

+загальнолюдські та національні

суспільні та національні

національні та моральні

національні та етичні

55. Завдання якого напрямку виховання визначають як формування почуття любові до своєї батьківщини, відданості рідному народові, прагнення захистити його надбання:

+патріотичного виховання

правового виховання

естетичного виховання

морального виховання

56. Оволодіння людиною знаннями про згубні наслідки вживання тютюну, алкоголю, наркотиків, формування непримиренності до їх вживання – провідні завдання одного із здоров’язберігаючих напрямків виховання. Якого саме?

+антинаркогенного виховання

екологічного виховання

правового виховання

фізичного виховання

57. Вибір організаційних форм виховання залежить від:

+мети і завдань виховання

місця і дати проведення

обладнання, яке використовується при проведенні позакласних заходів

кількості дітей в класі

58. Вкажіть прізвище педагога, про якого йде мова. Італійський педагог, автор популярної у зарубіжних країнах методики виховання дітей у дошкільних закладах та початковій школі, що ґрунтується на повному прийнятті індивідуальності дитини.

+М. Монтессорі

Ф. Коппола

Дж. Верді

М. Мастроянні

59. Чим обумовлений вибір організаційної форми виховання?

+внутрішнім змістом виховного заходу

бажанням учнів

ідеями батьків вихованців

правильної відповіді немає

60. Процес організації педагогом різних видів діяльності школярів у поза навчальний час, які забезпечують необхідні умови для соціалізації особистості дитини називають:

+позакласною виховною роботою

позашкільною виховною діяльністю

позакласним виховним заходом

позакласною гуртковою діяльністю

61. Позакласна виховна робота в початкових класах – це:

+здійснення в позаурочний час різноманітної діяльності учнів під керівництвом учителів

позашкільна виховна робота учнів

заняття з різних видів мистецтв

усі відповіді правильні

62. До функціональних обов’язків класного керівника в початковій школі входить:

+ всі відповіді правильні

організація діяльності класного колективу

організація життя класу в позаурочний час

вивчення та виховання особистості

63. Ефективність методики виховної роботи залежить від:

+ всі відповіді правильні

єдності і взаємозв’язку всіх сторін виховання

динаміки виховних впливів у зв’язку з досягнутим рівнем виховання дитини

формування в єдності свідомості і поведінки молодших школярів

64. Проведення самоаналізу позакласного заходу вчителю сприяє:

+самовдосконаленні і організації виховного процесу

підвищенні майстерності

організації дітей в позашкільній діяльності

правильної відповіді немає

65. Основними вимогами до плану виховної роботи є:

+ всі відповіді правильні

конкретність, чіткість, насиченість, реальність

новизна, принциповість, варіативність, самостійність

оперативність, методологічне обґрунтування

66. Оберіть правильне, обґрунтоване твердження стосовно діагностування вихованості молодшого школяра:

+діагностування виховання – включає вивчення, накопичення інформації, аналіз, прогнозування, результат

діагностування виховання – це контроль за поведінкою

діагностування виховання –це оцінка якостей дитини

діагностування виховання – це аналіз діяльності дитини у навчально-виховному процесі

67. Основним методом визначення рівня вихованості учнів є:

+психолого-педагогічне спостереження

перевірка рівня згуртованості колективу

стимулювання і корекція поведінки учнів

анкетування та вправляння

68. Діяльність педагогів, що забезпечує планомірний і цілеспрямований виховний вплив на вихованців, – це…

+ управління процесом виховання

управління соціально-виховним процесом

керівництво навчальним закладом

навчально-виховний процес

69. Стійкі, повторювані, об’єктивно існуючі істотні зв’язки у вихованні, реалізація яких сприяє забезпеченню ефективності розвитку особистості школяра:

+закономірності виховання

принципи виховання

методи виховання

форми виховання

70. Різноманітність використання форм виховної роботи…

+усі відповіді правильні

допомагає задовольнити різнопланові інтереси і запити учнів

підвищує ефективність виховного процесу

розвиває самодіяльність і творчі здібності школярів

71. Ідеал національного виховання, за Г. Ващенком, ґрунтується на двох головних цілях:

+ служіння Богові та своїй нації

служіння народові та державі

служіння Богові та державі Україна

немає правильної відповіді

72. Завданнями якого з напрямів виховання є ознайомлення молоді із законами ринкової економіки, формування здатності до економічного мислення, виховання почуття і рис ефективного господаря:

+ економічного виховання

превентивного виховання

трудового виховання

правового виховання

73. Позаурочна виховна робота в початкових класах – це:

+ виховна діяльність учнів, яка проходить у позаурочний час і є продовженням навчального процесу

виховна діяльність учнів і батьків

система позакласної виховної роботи

освітньо-пізнавальна діяльність учнів, вчителя і батьків

постійно контролювати

74. Процес перетворення людської істоти на суспільний індивід, утвердження її як особистості, залучення до суспільного життя як активної, дієвої сили – це:

+соціалізація

етнізація

глобалізація

правильної відповіді немає

75. На визначення цілей виховання в суспільстві впливають:

+рівень розвитку продуктивних сил і виробничих відносин, темпи науково-технічного і соціального прогресу, економічні можливості суспільства, рівень розвитку педагогічної теорії

фізіологічні та психологічні можливості учнів, можливості вчителів і вихователів, уявлення і намагання прогресивно мислячих людей

бажання людей, можливості навчально-виховних закладів, вимоги батьків до дітей

певний соціальний статус

94.Функція, суть якої полягає в тому, що колектив стає носієм моральних переконань, - це…

+ виховна

стимулююча

контролююча

немає правильної відповіді

77. Як називаються "прискорювачі" процесу отримання учнями інформації, з'ясування нових понять та ідей, які учні згодом освоюють у школі?

+ засоби масової інформації

телебачення

радіо

преса

78. Виховний процес, спрямований на подолання негативних рис особистості, що сформувалися під впливом несприятливих умов виховання:

+ виховання у вузькому значенні слова

перевиховання

процес виховання

самовиховання

СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ

1.Уявлення про взірець людської поведінки, оснований на реалізації завдань всебічного розвитку особистості:

+ ідеал виховання

мета виховання

зміст ідеалу

національне виховання

2. Система виховної роботи в сучасній школі базується на ідеях:

+ гуманізму, оновлення, демократизму

демократизму, гуманізму, лібералізму

гуманізму, лібералізму; оновлення

демократизму, інтеграції, соціалізму

3. Методика виховної роботи реалізує основні завдання морального виховання:

+ усі відповіді правильні

формування в учнів моральних понять, поглядів і переконань

виховання моральних почуттів

вироблення навичок і звичок моральної поведінки

4. Провідні завдання фізичного виховання, що забезпечує методика виховної діяльності:

+ усі відповіді правильні

виховання здорової зміни

підготовка до захисту батьківщини

підготовка до фізичної праці

5. Реалізація ключових завдань розумового виховання сприяє:

+ усі відповіді правильні

озброєнню учнів знаннями основ наук, формування наукового світогляду

оволодінню основними мислительними операціями

виробленню вмінь і навичок культури розумової праці

6. Завдання трудового виховання, реалізація яких забезпечується методикою виховної роботи:

+ усі відповіді правильні

психологічна підготовка особистості до праці

практична підготовка до праці

підготовка школярів до свідомого вибору професії

7. В основі напрямку естетичного виховання – провідні завдання:

+ усі відповіді правильні

формування естетичних понять поглядів і переконань

виховання естетичних почуттів

виховання потреби і здатності створювати прекрасне в житті та мистецтві

8. Основні умови ефективності сімейного виховання:

+ усі відповіді правильні

інтелектуальний рівень батьків, дотримання сімейних традицій;

розумні вимоги до дитини

сумісна трудова діяльність батьків і дітей

9. Спеціальний вид виховної педагогічної діяльності, спрямований на подолання недоліків дитячої особистості, розвиток наявних у них позитивних якостей і формування на цій основі суспільно-корисних рис і властивостей називається…

+перевихованням

виправленням

вправлянням

самовихованням

10. Свідома діяльність людини, направлена на розвиток у собі позитивних рис характеру особистості:

+ самовиховання

закономірності виховання

процес виховання

принципи виховання

11. Яке значення ви вкладаєте в поняття "профорієнтація"?

+під професійною орієнтацією необхідно розуміти науково–прак­тичну систему спільної діяльності школи та сім'ї, що спрямована на оволодіння вихованцем певною професією.

профорієнтація спрямована на озброєння учнів професійними знаннями з метою готовності обслуговувати конкретне виробництво.

профорієнтація передбачає ознайомлення вихованців з еконо­мічними основами багатьох професій.

правильної відповіді немає.

12. До якої форми організації виховного процесу на засадах народної педагогіки слід віднести включення дитини у спілкування з однолітками, участь у іграх:

+ групова

масова

індивідуальна

немає правильної відповіді

13. Діагностика у виховному процесі особистості учня – це…

+ усі відповіді правильні

виявлення індивідуальних особливостей учнів

виявлення рівнів вихованості учнів

виявлення умов та рівнів загального розвитку школярів

14. Діагностика учнівського колективу – це …

+ виявлення умов для індивідуального розвитку особистості та збагачення виховних функцій колективу

виявлення індивідуальних особливостей дитини, рівнів її вихованості та загального розвитку

виявлення умов для індивідуального розвитку дитячої особистості

виявлення умов для колективного розвитку дитячої особистості

15. Колектив – це …

+ організована форма об’єднання людей на основі цілеспрямованої діяльності

форма створення взаємовідносин у колективі

група учнів, згуртованих спільною метою

група людей на чолі з органом самоврядування

16. Оберіть одну з основних ознак колективу:

+ запровадження єдиних вимог до членів колективу

група людей

наявність плану роботи

шефство старших над молодшими

17. Функція колективу, яка передбачає сприяння формуванню морально-цінних стимулів суспільно-корисних справ, регулює поведінку своїх членів, їх взаємовідносин:

+ стимулююча

контролююча

організаторська

морально-виховна

18. Суть якої функції полягає в тому, що колектив завжди виступає в якості основної форми організації різноманітної дитячої діяльності:

+ організаторська

виховна

стимулююча

контролююча

19. Процес формування у дитини позитивної Я-концепції характеризується наступними основними факторами:

+ усі відповіді правильні

почуттям задоволення всіх власних потреб дитини

впевненістю у доброзичливому ставленні до неї інших дітей

позитивним ставленням дитини до самої себе і об’єктивністю її самооцінки

20. До ознак колективу видатний педагог А. Макаренко відносив:

+ усі відповіді правильні

наявність спільної соціально цінної мети

наявність спільної діяльності

відносини відповідальної залежності та наявність органів самоврядування

заохочення

21. Основними ідеями особистісно-орієнтованого виховання є:

+ особистісна взаємодія суб’єктів виховного процесу, ціннісне ставлення вихователя до вихованців, спрямованість дитини на добродійну поведінку

система організованих нормованих впливів педагога на дитину

ігнорування волевиявленням дитини, психологічний тиск

схвалення лідерських якостей дитини та задоволення особистісних потреб

Що таке вихована справа?

+вид організації і здійснення конкретної діяльності учнів

інструмент педагогічного впливу

захід пов'язаний із роботою на пришкільній ділянці

посильне, корисне і необхідне заняття для учнів у позаурочний час

Що таке розумове виховання?

+процес розвитку розуму, пізнавальних здібностей та інтересів дітей, озброєння їх знаннями, вміннями та навичками, формування наукового світогляду

формування творчої мислячої освіченої особистості

керівництво розвитком творчого мислення пізнавальних можливостей,

перетворення знань на переконання, знаряддя мислення

система знань умінь, поглядів і переконань

76. 39. Перевиховання – це:

+спеціальний вид педагогічної діяльності педагогів і учнів, спрямований на подолання недоліків їх особистості, розвиток наявних у неї позитивних якостей і формування на цій основі нових, суспільно значимих корисних рис і властивостей

повторне виховання

спеціальний вид виховної діяльності психіатрів та учнів, спрямований на подолання недоліків особистості, розвиток наявних у неї позитивних якостей і формування на цій основі нових, суспільно значимих корисних рис і властивостей

всі відповіді правильні

40. Ефективність методики виховної роботи залежить від:

+ усі відповіді правильні

єдності і взаємозв’язку всіх сторін виховання

динаміки виховних впливів у зв’язку з досягнутим рівнем виховання дитини

формування в єдності свідомості і поведінки молодших школярів

 


ВИСОКИЙ РІВЕНЬ

Принцип диференціації

Принцип диференціації

10. Методику непрямого впливу на особистість через колектив, до якого вона входить, А. Макаренко назвав:

+ законом «паралельної дії»

системою «перспективних ліній»

законом «руху колективу»

«школою радості»

Завдання якого виду виховання визначають як формування наукового світогляду, розвиток інтелектуальних потенційних можливостей, здатності до інтелектуального зусилля та тривалої інтелектуальної діяльності, вироблення здібностей до самостійної пізнавальної діяльності.

+завдання розумового виховання

завдання морального виховання

завдання естетичного виховання

завдання трудового виховання

Вимоги

Переконання

Привчання

22. Учитель спеціально організував умови, які забезпечили досягнення учнем успіху в діяльності. Він використав метод…

+ створення виховних ситуацій

Прогнозування

23. Метод заохочення буде ефективним, коли:

+ усі відповіді правильні

Отримати винагороду

Уникнути покарань

Отримати особисту вигоду

27. На думку А. Макаренка, «колектив, у якому окремі його члени перебувають у постійному, діловому, товариському, побутовому та ідеологічному об’єднанні – це…»

+ трудовий колектив

первинний колектив

дружний колектив

виховуючий колектив

28. Яка стадія розвитку колективу (за А. Макаренком) визначається у наступному твердженні: «колектив повністю склався, більшість функцій керівника переходить до органів самоврядування»?»:

+ третя

перша

друга

четверта

29. Визначте, про яку стадію розвитку колективу (за А. Макаренком) іде мова: «колективу ще немає, керівник змушений виступати у ролі «диктатора»?»:

+ першу

другу

третю

четверту

30. Яка стадія розвитку колективу (за А. Макаренком) визначається у наступному твердженні: «кожний перебуває на рівні самовиховання, ставлячи колективну вимогу сам до себе»?»:

+ четверта

перша

друга

третя

31. Вкажіть, про яку стадію розвитку колективу (за А. Макаренком) іде мова: «виділяються активісти, які підтримують керівника і беруть на себе частину його повноважень»?»:

+ другу

першу

третю

четверту

32. Вставте пропущене слово в цитату А. Макаренка: «Ніщо так не скріплює колектив, як … Виховати …, зберегти їх – надзвичайно важливе завдання виховної роботи. Школа, в якій немає …, не може бути хорошою школою, а кращі школи – це ті, які нагромадили …»:

+ традиції

вимоги

перспективи

33.Про яке джерело сучасної педагогіки говорить М. Г. Стельмахович: «Це багатотомний усний підручник навчання і виховання, який зберігається в пам’яті народу, постійно ним використовується, систематично збагачується й удосконалюється...»:

+народну педагогіку

праці видатних педагогів минулого

передовий педагогічний досвід

народну філософію

34.За авторитарного стилю педагогічної діяльності учень розглядається як:

+об’єкт педагогічного впливу, виконавець наказів та повчань

рівноправний партнер, якого залучають до прийняття рішень

об’єкт самодіяльності, який може робити все, що заманеться

усі відповіді правильні

35. Який підхід у вихованні, на Вашу думку, найбільше сприяє розвитку самостійності у дитини:

+допомогти дитині діяти самій, але бути в зоні досяжності, надаючи підтримку за потреби

дитина всьому має навчитися сама, без допомоги дорослих

показати дитині, як треба робити, а потім залишити її одну, більше не звертаючи на неї уваги

показати дитині, як треба робити, а потім вимагати дотримання інструкції

Вкажіть ступінь вихованості, до якої належать вихованці, які сприйняли ідеали суспільства, будують свою поведінку відповідно до норм, визначених суспільством, намагаються самостійно і творчо реалізувати ці ідеали і норми у відповідній діяльності, поведінці.

+ активна позиція

пасивна позитивна позиція

нестійка позиція

негативна позиція

Вкажіть ступінь вихованості, до якої належать учні у яких соціальні ідеї не набули статусу особистісних спонукальних сил поведінки і діяльності, їх поведінка ситуативна, залежить від випадкових обставин

+ нестійка позиція

активна позиція

пасивна позитивна позиція

негативна позиція

38. Вкажіть ступінь вихованості, до якої належать учні, які постійно дотримуються норм суспільної поведінки, добросовісно виконують завдання педагогів, включаються у суспільно цінну діяльність, але спонукають їх до цього мотиви одного плану діяльності (частіше результативного)

+ пасивна позитивна позиція

активна позиція

нестійка позиція

негативна позиція

Вкажіть ступінь вихованості, яка характеризується негативною спрямованістю змісту позиції особистості; при цьому активність, самоорганізованість і саморегуляція лише ускладнюють негативну оцінку ступеня вихованості, порушення суспільних норм поведінки для учнів цієї групи є нормою

+негативна позиція

активна позиція

пасивна позитивна позиція

нестійка позиція

40.Вкажіть прізвище педагога, про якого йде мова. Український п

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.42.98 (0.128 с.)