Природні сили як засіб фізичного вихованняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Природні сили як засіб фізичного вихованняСеред засобів фізичного виховання важливе місце займають природні сили – сонячні промені, повітря і вода, які при правильному використанні зміцнюють здоров’я та гартують організм.

Метеорологічні умови, що постійно змінюються, можуть викликати істотні біохімічні зміни, які призводять до певних фізіологічних і психологічних реакцій: до зміни стану здоров’я та працездатності людини.

Застосування природних сил у процесі фізичного виховання здійснюється за 2-ма напрямками:

1) Ці засоби використовуються як допоміжні чинники. При заняттях фізичними вправами вони доповнюють і підсилюють ефективність впливу рухів на організм людини.

2) Природні сили використовуються як відносно самостійні засоби оздоровлення й загартовування у вигляді спеціальних процедур (засоби загартування).

Головними вимогами при використанні природних сил є системне і комплексне їхнє застосування у сполученні з фізичними вправами.

 

Гігієнічні чинники як засіб фізичного виховання

Це велика кількість засобів, яка умовно ділиться на 2-і групи:

1) Засоби, що забезпечують життєдіяльність людини поза процесом фізичного виховання (норми особистої і суспільної гігієни, навчання, праці, побуту, відпочинку, харчування).

2) Засоби, що включаються в процес фізичного виховання (оптимізація навантажень і відпочинку відповідно до гігієнічних норм; створення зовнішніх умов для занять фізичними вправами – чистота повітря, освітленість, зручність одягу; відновлення після них – лазня, масаж, ультрафіолетове опромінення й т.д.).

Максимальний ефект можна одержати тільки при систематичному й комплексному застосуванні цих засобів.

 

Контрольні питання

1. Дайте загальну характеристику засобів фізичного виховання.

2. Дайте визначення понять «рух», «рухова дія», «рухова діяльність».

3. Дайте визначення поняття «фізична вправа».

4. Чим відрізняються фізичні вправи від побутових та виробничих рухових дій?

5. Охарактеризуйте чинники, від яких залежить ефективність застосування фізичних вправ.

6. Що ви розумієте під «змістом» та «формою» фізичних вправ?

7. Охарактеризуйте поняття «техніка», «критерії техніки» фізичних вправ.

8. Які компоненти техніки та фази виконання фізичних вправ ви знаєте?

9. Що відносять до просторових, часових, просторово-часових та динамічних характеристик?

10. Назвіть класифікацію фізичних вправ.

11. Назвіть і дайте характеристику допоміжних засобів фізичного виховання.

 


 

 

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНІ СХЕМИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ 3

Засоби фізичного виховання

План

1. Загальна характеристика засобів фізичного виховання.

2. Фізичні вправи – основний та специфічний засіб фізичного виховання.

3. Співвідношення понять “рухова діяльність”, “рухова дія”, “рух”, “фізична вправа”.

4. Загальні поняття техніки фізичних вправ, її компонентів.

5. Характеристики техніки фізичних вправ (просторові, часові, просторово-часові, динамічні).

6. Педагогічна класифікація фізичних вправ.

7. Природні сили та гігієнічні чинники як допоміжні засоби фізичного виховання.

 


 


Тема 4
Основи навчання у фізичному вихованні

План

1. Особливості навчання у фізичному вихованні.

2. Поняття про рухове вміння, його ознаки.

3. Поняття про рухову навичку, його ознаки, правила її формування.

4. Фази формування рухової навички.

5. Нерівномірність формування рухових навичок. Перенос рухової навички у навчанні.

6. Рухові вміння вищого порядку – ознаки, різновиди.

 

Література:

Основна:

1. Теорияиметодикафизическоговоспитания : учеб. пособие для студентов фак. физ. воспитания пед. ин-тов / [Б. А. Ашмарин, М. Я. Виленский, К. Х. Грантынь и др.] ; под ред. Б. А. Ашмарина. – М. : Просвещение, 1979. – С. 59-76.

2. Теория и методика физического воспитания : учеб. для студентов фак. физ. культуры пед. ин-тов / под ред. Б. А. Ашмарина. – М. : Просвещение, 1990. – С. 96-99.

3. Теория и методика физического воспитания : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов и пед. училищ по спец. № 2115 "Нач. воен. подгот. и физ. воспитание" и № 1910 "Физ. культура" / Б. М. Шиян, Б. А. Ашмарин, Б. Н. Минаев и др. ; под ред. Б. М. Шияна. – М. : Просвещение, 1988. – С. 80-84.

4. Основы теории и методики физической культуры : [учеб. для техникумов физ. культуры / В. М. Выдрин, А. А. Гужаловский, В. Н. Кряж и др.] ; под общ. ред. А. А. Гужаловского. – М. : Физкультура и спорт, 1986. – С. 56-62.

5. Теория и методика физического воспитания : учеб. для ин-тов физ. культуры : в 2 т. : Т. 1: Общие основы теории и методики физ. воспитания / под ред. Матвеева Л. П., Новикова А. Д. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Физкультура и спорт, 1976. – С. 141-168.

6. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры : учеб. для ин-тов физ. культуры / Л. П. Матвеев. – М. : Физкультура и спорт, 1991. – С. 114-123.

7. Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів : підруч. для студ. вузів фіз. виховання і спорту. Ч. 1 / Богдан Михайлович Шиян ; голов. ред. Б. Є. Будний. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2001. – С. 245- 263.

8. Холодов Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта : учеб. пособие для студентов вузов физ. культуры / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Academia, 2001. – С. 64-74.

9. Шамардіна Г. М. Основи теорії та методики фізичного виховання : вибр. лекції / Г. М. Шамардіна. – Дніпропетровськ : Пороги, 2007. – С. 160-171.

Додаткова:

1. Боген М. М. Обучение двигательным действиям / Михаил МихайловичБоген. – М. : Физкультура и спорт, 1985.– С. 65-69.

2. Шадрин В. М. Психологические основы формирования двигательного навыка / Шадрин Виктор Матвеевич. – Казань : Изд. Казанск. ун-та, 1978. – 176 с.

3. Новосельский А. Д. Методика урока физичекой культуры в старших классах : учеб.-методическое пособие / А. Д. Новосельский. – К. : Радянська школа, 1989. – С. 37-38.

4. Спортивнаяфизиология : [учеб. для ин-тов физ. культуры / Я. М. Коц, Н. В. Зимкин, О. П. Панфилов, В. М. Волков] ; под общ. ред. Я. М. Коца. – М. : Физкультура и спорт, 1986. – 239, [1] с.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.023 с.)