Теорія і методика фізичного виховання як науковаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Теорія і методика фізичного виховання як науковаТа навчальна дисципліна

 

1. Вид виховання, специфічним змістом якого є навчання рухам, виховання фізичних якостей, оволодіння специфічними знаннями і формування усвідомленої потреби у фізкультурних заняттях, називається:

А) фізичною культурою;

Б) фізичною підготовкою;

В) фізичним вихованням;

Г) фізичною освітою.

 

2. Результатом фізичної підготовки є:

А) фізичний розвиток індивідуума;

Б) фізичне виховання;

В) фізична підготовленість;

Г) фізична досконалість.

 

3. Спеціалізований процес, який сприяє успіху в конкретній діяльності (вид професії, спорту тощо), що висуває спеціалізовані вимоги до рухових здібностей людини, називається:

А) спортивним тренуванням;

Б) спеціальною фізичною підготовкою;

В) фізичною досконалістю;

Г) професійно-прикладною фізичною підготовкою.

 

4. Укажіть, яке поняття (термін) підкреслює прикладну спрямованість фізичного виховання до трудової або іншої діяльності:

А) фізична підготовка;

Б) фізична досконалість;

В) фізична культура;

Г) фізичний стан.

 

5. До показників, що характеризують фізичний розвиток людини, відносяться:

А) показники статури, здоров’я і розвитку фізичних якостей;

Б) показники рівня фізичної підготовленості і спортивних результатів;

В) рівень і якість сформованих життєво-важливих рухових умінь і навичок;

Г) рівень і якість сформованих спортивних рухових умінь і навичок.

 

6. Укажіть, що є основою (джерелом) виникнення теорії фізичного виховання в суспільстві:

А) результати наукових досліджень;

Б) прогресивні ідеї щодо змісту і шляхів виховання гармонійно розвиненої людини;

В) усвідомлене розуміння людьми явища вправності (за повторенням дій), важливості, так званої, попередньої підготовки людини до життя і встановлення зв’язку між ними;

Г) бажання займатися фізичними вправами.

 

7. На сучасному етапі розвитку суспільства основними критеріями фізичної досконалості є:

А) показники статури;

Б) показники здоров’я;

В) рівень і якість сформованих рухових умінь і навичок;

Г) нормативи і вимоги державних програм із фізичного виховання в поєднанні з нормативами єдиної спортивної класифікації.

 

8. В якій групі вказані основні методи науково-педагогічного дослідження?

А) соціометричне вимірювання, аналіз, синтез, індукція, дедукція, експеримент;

Б) спостереження, експеримент, бесіда, лабораторні роботи, екскурсії, вправи;

В) викладання нового матеріалу, бесіди, лабораторні роботи, екскурсії, вправи;

Г) узагальнення досвіду, тести, анкети, моделювання;

Д) правильної відповіді немає.

 

9. Засновник теорії фізичного виховання в Росії (рубіж ХІХ-ХХ ст.):

А) І.П. Павлов;

Б) К.Д. Ушинський;

В) П.Ф. Лесгафт;

Г) Н.І. Пирогов.

 

10. Педагогічний процес, спрямований на системне освоєння раціональних способів управління своїми рухами, набуття необхідних рухових навичок, умінь, а також пов’язаних із цим процесом знань, називається:

А) фізичною освітою;

Б) фізичним вихованням;

В) фізичним розвитком;

Г) фізичною культурою.

 

11. Вид виховання, специфічним змістом якого є навчання рухам, виховання фізичних якостей, оволодіння специфічними знаннями і формування усвідомленої потреби у фізкультурних заняттях, називається:

А) фізичною культурою;

Б) фізичною підготовкою;

В) фізичним вихованням;

Г) фізичною освітою.

 

12. Результатом фізичної підготовки є:

А) фізичний розвиток індивідуума;

Б) фізичне виховання;

В) фізична підготовленість;

Г) фізична досконалість.

 

13. До основних методів облікуфізичної підготовленості відноситься :

А) тестування, оцінка техніки, антропометричні показники, вимір результатів рухових дій;

Б) тестування, запит, вимір і спостереження;

В) тести, морфофункціональні показники, спортивні результати;

Г) антропометричні дані, оцінка техніки, вимір результатів рухових дій.

 

14. Фізичний розвиток – це процес...

А) вивчення закономірності виховання фізичних якостей людини;

Б) оволодіння руховими навичками і вміннями;

В) формування спеціальних фізкультурних знань;

Г) зміни морфо-функціональних властивостей організму людини протягом життя.

 

Тема 2

Система фізичного виховання

1. Впишіть у таблицю загальні соціально-педагогічні принципи системи фізичного виховання й розкрийте їх.

 

Загальні принципи системи фізичного виховання Характеристика принципу
1) ...   1) ...  
2) ...   2) ...  
3) ... 3) ...

 

2.До оздоровчих завдань фізичного виховання відноситься:

А) формування спортивних рухових навичок;

Б) зміцнення здоров’я та загартування організму;

В) розвиток фізіологічних функцій організму;

Г) збереження високого рівня загальної працездатності;

Д) набуття базових знань науково-практичного характеру з фізичної культури.

3. Чим передусім виражений прикладний характер мети фізичного виховання?

А) підготовка людей до трудової діяльності;

Б) забезпечення всебічного гармонійного розвитку особистості;

В) підготовка людей до оборонної діяльності;

Г) забезпечення підготовки людей до трудової та оборонної діяльності.

4. Система фізичного виховання в Україні включає:

А) соціальні систему фізичного виховання;

Б) педагогічну систему фізичного виховання;

В) систему фізичного виховання в Збройних силах;

Г) систему фізичного виховання в навчальних закладах;

Д) систему фізичного виховання на підприємствах.

5. Назвіть умови функціонування системи фізичного виховання:

А) бажання громадян реалізувати свої права на фізичний і духовний розвиток;

Б) належна матеріально-технічна база;

В) забезпечення галузі висококваліфікованими фахівцями;

Г) біологічна потреба людини рухатися;

Д) згуртування людей у групи для спільних дій.

6. Основи української системи фізичного виховання:

А) ідеологічні;

Б) організаційні;

В) правові, програмні, нормативні;

Г) наукові дослідження;

Д) практика фізичного виховання.

7. Основні завдання системи фізичного виховання:

А) забезпечити оптимальний розвиток фізичних якостей, фізичного розвитку, зміцнення здоров’я;

Б) виховні завдання;

В) забезпечити оптимальний високий рівень знань;

Г) забезпечити оптимальний рівень рухових умінь;

Д) забезпечити оптимальний рівень рухових навичок.

 

Тема 3

Засоби фізичного виховання

1. Основні засоби фізичного виховання:

А) технічні пристрої;

Б) фізичні вправи;

В) спортивні споруди;

Г) оздоровчі сили природи та гігієнічні чинники.

 

2. Що розуміють під змістом фізичних вправ?

А) структуру рухового акту;

Б) руховий склад;

В) фізичне навантаження;

Г) сукупність основних процесів, які розгортаються при виконанні фізичних вправ, а також його руховий процес.

 

3. До загальної якісної характеристики рухів відносять:

А) ритм руху;

Б) динамічну характеристику руху;

В) просторові, тимчасові, силові, просторово-часові характеристики;

Г) точність, економічність, енергійність, еластичність.

 

4. Що розуміємо під поняттям «техніка»:

А) спосіб організації змагальної діяльності;

Б) ідеальний образ змагальної діяльності;

В) раціональний спосіб виконання рухової дії.

 

5. Підвідні вправи, що використовуються при тренуванні, переважно спрямовані на:

А) виховання вольових якостей;

Б) виховання якості особистості;

В) освоєння техніки руху;

Г) виховання фізичних якостей.

 

6. Укажіть послідовність фаз зміни працездатності під час виконання вправ:

А) фаза відпочинку:

Б) редукційна фаза;

В) робоча фаза;

Г) суперкомпенсаторна фаза;

Д) фаза відносної нормалізації.

7. Що відносять до часових характеристик рухової дії ?

А) амплітуду руху;

Б) темп і тривалість руху;

В) положення і шлях тіла;

Г) напрямок.

 

8. Основним специфічним засобом фізичного виховання є:

А) фізичні вправи;

Б) оздоровчі сили природи;

В) гігієнічні чинники;

Г) тренажери і тренажерні пристрої, гирі, гантелі, штанга, гумові амортизатори, еспандери.

 

9. Фізичні вправи – це:

А) такі рухові дії, які спрямовані на формування рухових умінь і навичок;

Б) види рухових дій, спрямовані на морфологічні і функціональні перебудови організму;

В) такі рухові дії (включаючи їх сукупності), які спрямовані на реалізацію завдань фізичного виховання, сформовані й організовані згідно з його закономірностями;

Г) види рухових дій, спрямовані на зміну форми статури і розвиток фізичних якостей.

 

10. Під технікою фізичних вправ розуміють:

А) способи виконання рухових дій, за допомогою яких рухове завдання розв’язується доцільно з відносно великою ефективністю;

Б) способи виконання рухової дії, що залишають естетично сприятливе враження;

В) певну впорядкованість та узгодженість як процесів, так і елементів змісту даної вправи;

Г) видиму форму, яка характеризується співвідношенням просторових, тимчасових і динамічних (силових) параметрів руху.

 

11. Ритм як комплексна характеристика техніки фізичних вправ відображає:

А) закономірний порядок розподілу зусиль у часі і просторі, послідовність і міру їх зміни (наростання і зменшення) в динаміці дії;

Б) частоту рухів за одиницю часу;

В) взаємодію внутрішніх і зовнішніх сил у процесі руху;

Г) точність рухової дії і його кінцевий результат.

 

12. Ефект фізичних вправ визначається перш за все:

А) їх формою;

Б) їх змістом;

В) темпом руху;

Г) тривалістю їх виконання.

 

13. Заповніть пропуски, впишіть визначення таких понять:

Зміст фізичних вправ – це ...

Форма фізичної вправи – це ...

 

14. Фізичний розвиток – це процес...

А) вивчення закономірності виховання фізичних якостей людини;

Б) оволодіння руховими навичками і вміннями;

В) формування спеціальних фізкультурних знань;

Г) зміни морфо-функціональних властивостей організму людини протягом життя.

 

15. Фізичні вправи, які використовуються в процесі фізичного виховання, переважно спрямовані на:

А) виховання фізичних якостей;

Б) засвоєння рухів;

В) виховання вольових якостей;

Г) виховання моральних якостей.

 

16. Система рухів, з'єднана смисловими руховими завданнями, називається:

А) руховими діями;

Б) спортивною технікою;

В) рухомою грою;

Г) фізичними вправами.

 

17. За формою фізичні вправи бувають:

А) основні;

Б) прямолінійні;

В) криволінійні.

 

18. Рухові дії (включаючи їх сукупності), які спрямовані на реалізацію завдань фізичного виховання, сформовані і організовані за його закономірностями, називаються:

А) фізичними вправами;

Б) рухливими іграми;

В) руховими уміннями;

Г) фізичним удосконаленням.

Тема 4Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.177.24 (0.011 с.)