ТОП 10:

ПРОГРАМА КУРСУ “ОСНОВИ ПРИРОДОЗНАВСТВА З МЕТОДИКОЮПРОГРАМА КУРСУ “ОСНОВИ ПРИРОДОЗНАВСТВА З МЕТОДИКОЮ

Довкілля людини. Системи неживої природи. Земля і Всесвіт.

Сучасні уявлення про склад, будову та походження Всесвіту. Сонячна система. Походження. Склад. Вивчення Сонячної системи. Сучасні досягнення науки.

Форма та розміри Землі. Вплив форми Землі на компоненти географічної оболонки. Рух Землі навколо осі. Докази та параметри. Наслідки. Місцевий та поясний час. Рух Землі навколо Сонця. Докази та параметри та наслідки. Календар. Народний прогностик. Рух Місяця навколо Землі. Наслідки.

Будова Землі. Літосфера. Склад. Вік Землі. Геологічне обчислювання часу. Мінерали, загальні уявлення. Гірські породи. Класифікація. Геосинкліналі та платформи. Рельєф. Головні фактори утворення рельєфу. Ендогенні та екзогенні процеси. Головні етапи гороутворення. Вивітрювання. Денудація. Головні планетарні форми рельєфу. Головні форми рельєфу океанічного дна. Головні форми рельєфу материків. Значення рельєфу у природі та діяльності людини.

Природні умови України. Головні форми рельєфу. Гори. Класифікація по висоті. Рівнини. Характеристика основних височин і низовин України.

Вода. Головні властивості. Світовий океан. Склад води. Течії. Ґрунтові води. Річки. Режим та живлення. Акумуляція та ерозія. Річкові системи та басейни. Озера, походження та класифікація. Болота. Використання знань про водойми у навчально-виховній роботі з дітьми дошкільного віку.

Атмосфера. Поняття про атмосферу. Склад та будова атмосфери. Сонячна радіація – пряма, розсіяна, сумарна. Зміна сонячної радіації в атмосфері. Температура повітря. Розподіл температур на поверхні Землі. Теплові пояси. Вода в атмосфері. Утворення опадів. Розподіл опадів на поверхні Землі

Атмосферний тиск. Центри дії атмосфери. Загальна циркуляція атмосфери. Погода і клімат. Кліматоутворюючі фактори. Типи кліматів. Прогнозування погоди і використання місцевих ознак погоди в роботі з дошкільниками. Народний прогностик.

Уявлення про біосферу. Ноосфера. Роль живих організмів в розвитку атмосфери, гідросфери і літосфери. Ґрунт. Ґрунтоутворюючий процес. Головні закономірності просторової диференціації географічної оболонки. Природні зони України. Загальна характеристика.

Вплив людини на навколишнє середовище. Наслідки. Зміна навколишнього середовища в Україні. Екологічна криза. Херсонська область. Географічне положення. Геологічна будова. Рельєф. Корисні копалини. Клімат і погода. Річки та озера. Грунти. Рослинність. Тваринний світ. Населення. Головні галузі промисловості та сільського господарства. Проблеми природокористування та екологічної безпеки. Особливості екологічного виховання дітей дошкільного віку.

Рослини – частина живої природи.

Різноманітність клітин рослин. Протопласт. Компоненти цитоплазми (плазмолема, мезоплазма тонопласт, пластиди), їх структура та функції. Вакуолі. Клітинна оболонка. Осмос. Тургор. Плазмоліз. Деплазмоліз. Визначення тканини. Класифікація тканин.

Різноманітність рослинних організмів Загальна характеристика грибів. Представники, їх характеристика. Нижчі рослини. Водорості. Лишайники. Особливості будови, поширення, розмноження. Основні відділи водоростей: зелені, синьозелені, діатомові, бурі, червоні. Їх характеристика і представники. Значення водоростей. Відділ Мохоподібні. Папоротеподібні. Хвощеподібні. Плауноподібні. Загальна характеристика. Життєвий цикл. Поширення та значення в природі, житті людини. Відділ папоротеподібні. Морфологічні особливості. Життєвий цикл. Значення папоротей, хвощів та плаунів у природі та житті людини.

Відділ Голонасінні. Особливості будови вегетативних органів голонасінних. Значення насіння в процесі еволюції рослин. Сучасні класи голонасінних, їх характеристика. Життєвий цикл сосни звичайної. Утворення насіння, особливості його будови. Відділ Покритонасінні. Покритонасінні – вища ступінь еволюції царства рослин. Життєвий цикл. Ознаки подібності та відмінності між покритонасінними і голонасінними. Класи дводольні та однодольні. Їх ознаки. Характеристика родин: розові, бобові, пасльонові, губоцвітні, капустяні, гарбузові, айстрові, лободові, лілійні, злакові. Культурні рослини, знайомство з ними дошкільників. Парки та сквери – штучні угрупування рослин. Поняття про садово-паркові стилі. Ознайомлення дітей з рослинами на ділянках у дитячому садочку

Різноманітність тваринного світу.

Тваринний світ країни, його різноманітність. Значення тварин у природі та житті людини. Ознайомлення дошкільників зі значенням тварин у природі і житті людини. Характеристика основних систематичних груп тварин. Основні відмінності тварин від рослин, риси подібності. Клас Саркодові. Клас Джгутикові. Клас Інфузорії. Патогенні найпростіші. Черепашкові амеби. Тип Кишковопорожнинні. Загальна характеристика. Клас Гідроїдні. Загальна характеристика. Розмноження Кишковопорожнинних. Різноманітність і значення Кишковопорожнинних. Ознайомлення дошкільників з медузами.

Плоскі черви. Загальна характеристика. Особливості будови і життєдіяльності планарії білої. Стьожкові черви. Цикл розвитку ехінококу, бичачого ціп’яка. Тип Круглі черви. Загальна характеристики. Аскарида людська. Цикл розвитку.

Будова та життєдіяльність дощового черв'яка. Нервова система, органи чуття та розмноження червів. Тип Молюски. Загальна характеристика. Клас Двостулкові молюски. Клас Черевоногі молюски. Клас Головоногі молюски. Роль та значення молюсків. Ознайомлення дошкільників з деякими представниками. Тип Членистоногі. Загальна характеристика. Клас Ракоподібні. Будова і життєві функції на прикладі рака річного. Павукоподібні. Загальна характеристика. Отруйні павуки. Розмноження. Розмноження і типи розвитку комах. Комахи із неповними перетворенням (ряди: Прямокрилі, Тарганові, Бабки, Клопи). Комахи із повним перетворенням (ряди: Блохи, Двокрилі, Перетинчастокрилі, Лускокрилі, Твердокрилі). Роль та значення комах. Формування у дошкільнят уявлень про комах

Хордові тварини –результат еволюції. Тип Хордові. Загальна характеристика. Походження Хордових. Клас Хрящові риби. Будова і життєві функції. Клас Кісткові риби. Особливості внутрішньої будови на прикладі окуня річкового. Підклас Кистепері. Розмноження, нерест, розвиток риб. Організація та ознайомлення з правилами догляду за рибами у акваріумі.

Клас Земноводні. Загальна характеристика. Походження і класифікація земноводних. Значення. Екологічні групи земноводних. Розмноження і розвиток земноводних. Клас Плазуни. Походження і систематичний огляд (ряд Лускаті, Черепахи, Крокодили). Формування у дітей молодшого шкільного віку уявлень про плазунів та земноводних. Прогресивні зміни у скелеті, кровоносній системі і розмноженні плазунів (в порівнянні з земноводними) Різноманітність, роль і значення Плазунів. Охорона.

Клас Птахи. Походження. Загальна характеристика. Надряд Безкільові птахи. Надряд Кільові (ряди: Голінасті, Денні хижаки, Довгокрилі, Трубконосі, Гусеподібні, Нічні хижаки) Роль, значення та охорона птахів. Формування у дітей дошкільного віку уявлень про перелітних та зимуючих птахів.

Клас Ссавці. Прогресивні риси. Систематичний огляд ссавців. Походження. Порівняльна характеристика систем ссавців і плазунів (нервової, кровоносної, дихальної та інші). Характеристика основних рядів: Комахоїдні, Рукокрилі, Гризуни, Хижі, Китоподібні, Ластоногі, Парнокопитні, Непарнокопитні, Примати. Роль та значення ссавців, охорона. Знайомство дітей з дикими та домашніми тваринами

Розподіл навчального часу

Тема або розділ Кількість годин для денної форми навчання Форма семестрового контролю
Всього Лекції Семінари Лабораторні   Самостійна робота
Земля як планета    
Оболонки Землі   Залік
Рослини – частина живої природи    
Різноманітність тваринного світу.   Диф. залік
Методи ознайомлення дітей з природою    
Методи та форми ознайомлення дітей з природою   Екзамен
Всього    

 

 

Плани лекцій

Змістовий модуль 1. Земля як планета.

Лекція. Земля – планета Всесвіту.

План.

1. Дослідження Землі з Космосу, та Космосу с Землі.

2. Вплив Космосу на Землю.

3. Земля та її місце в Сонячній системі.

4. Планети Сонячної системи.

Література:

1. Багров М. В. та ін. Землезнавство: Підручник /М. В. Багров, В. О. Боков, І.Г.Черваньов; За ред. П.Г. Шищенка. – К.: Либідь, 2000. – 464 с.

2. Ратобыльский Н.С. Практические занятия по землеведению и краеведению. М.: Высшая школа. – 1978.

3. Кудло К. К. Лабораторные и практические занятия по землеведению и краеведению. – М.: Высшая школа. – 1985.

4. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж. Довкілля 6 (Основні системи природи) /За ред. С.С. Морозюк. – К.: 304 с.: іл. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні).

 

Лекція. Форма та розміри Землі.

План

1. Форма і розміри Землі.

- еліпсоїд обертання (двовісний та тривісний);

- геоїд;

- кардиоїд.

2. Докази шароподібності форми Землі.

3. Географічне значення форми та розмірів Землі.

 

Література:

1. Багров М. В. та ін. Землезнавство: Підручник /М. В. Багров, В. О. Боков, І.Г.Черваньов; За ред. П.Г. Шищенка. – К.: Либідь, 2000. – 464 с.

2. Ратобыльский Н.С. Практические занятия по землеведению и краеведению. М.: Высшая школа. – 1978.

3. Кудло К. К. Лабораторные и практические занятия по землеведению и краеведению. – М.: Высшая школа. – 1985.

4. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж. Довкілля 6 (Основні системи природи) /За ред. С.С. Морозюк. – К.: 304 с.: іл. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні).

Лекція. Рухи Землі.

План

1.Рухи Землі у просторі.

2.Добовий рух Землі. Докази та параметри.

3.Річний рух Землі. Докази та параметри.

4.Періодичність процесів у природі.

5.Особливості ознайомлення дітей із змінами дня та ночі.

Література:

1. Багров М. В. та ін. Землезнавство: Підручник /М. В. Багров, В. О. Боков, І.Г.Черваньов; За ред. П.Г. Шищенка. – К.: Либідь, 2000. – 464 с.

2. Ратобыльский Н.С. Практические занятия по землеведению и краеведению. М.: Высшая школа. – 1978.

3. Кудло К. К. Лабораторные и практические занятия по землеведению и краеведению. – М.: Высшая школа. – 1985.

4. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж. Довкілля 6 (Основні системи природи) /За ред. С.С. Морозюк. – К.: 304 с.: іл. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні).

 

Лекция. Будова Землі.

 

План.

1. Вивчення внутрішньої будови Землі.

2. Внутрішня будова.

- ядро;

- мантія;

- земна кора.

3. Будова і типи земної кори:

- матеріковий

- океанічний

- перехідний.

 

Література:

1.Багров М. В. та ін. Землезнавство: Підручник /М. В. Багров, В. О. Боков, І.Г.Черваньов; За ред. П.Г. Шищенка. – К.: Либідь, 2000. – 464 с.

2.Ратобыльский Н.С. Практические занятия по землеведению и краеведению. М.: Высшая школа. – 1978.

3.Кудло К. К. Лабораторные и практические занятия по землеведению и краеведению. – М.: Высшая школа. – 1985.

4.Ільченко В.Р., Гуз К.Ж. Довкілля 6 (Основні системи природи) /За ред. С.С. Морозюк. – К.: 304 с.: іл. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні).

 

Лекція. Закономірності формування і розвитку компонентів природи.

 

План

1. Географічна оболонка.

2. Літосфера. Будова. Склад.

3. Вік Землі. Геологічне обчислювання часу.

4. Рельєф суходолу та дна Світового океану.

 

Література:

1. Багров М. В. та ін. Землезнавство: Підручник /М. В. Багров, В. О. Боков, І.Г.Черваньов; За ред. П.Г. Шищенка. – К.: Либідь, 2000. – 464 с.

2. Ратобыльский Н.С. Практические занятия по землеведению и краеведению. М.: Высшая школа. – 1978.

3. Кудло К. К. Лабораторные и практические занятия по землеведению и краеведению. – М.: Высшая школа. – 1985.

4. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж. Довкілля 6 (Основні системи природи) /За ред. С.С. Морозюк. – К.: 304 с.: іл. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні).

 

План

1. Поняття про атмосферу, її склад та будову.

2. Сонячна радіація та її зміни в атмосфері.

3. Циркуляція атмосфери

4. Погода, основні типи погоди.

5. Клімат, кліматоутворюючі фактори.

6. Прогнозування погоди і використання місцевих ознак погоди в роботі з дошкільниками. Народний прогностик.

Література:

1. Багров М. В. та ін. Землезнавство: Підручник /М. В. Багров, В. О. Боков, І.Г.Черваньов; За ред. П.Г. Шищенка. – К.: Либідь, 2000. – 464 с.

2. Ратобыльский Н.С. Практические занятия по землеведению и краеведению. М.: Высшая школа. – 1978.

3. Кудло К. К. Лабораторные и практические занятия по землеведению и краеведению. – М.: Высшая школа. – 1985.

4. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж. Довкілля 6 (Основні системи природи) /За ред. С.С. Морозюк. – К.: 304 с.: іл. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні).

 

Лекція. Гідросфера.

План.

1. Поняття про гідросферу.

2. Вода та її головні властивості. Походження.

3. Світовий кругообіг води.

4. Світовий океан. Частини Світового океану.

5. Рух води в Світовому океані.

 

Література:

1. Багров М. В. та ін. Землезнавство: Підручник /М. В. Багров, В. О. Боков, І.Г.Черваньов; За ред. П.Г. Шищенка. – К.: Либідь, 2000. – 464 с.

2. Ратобыльский Н.С. Практические занятия по землеведению и краеведению. М.: Высшая школа. – 1978.

3. Кудло К. К. Лабораторные и практические занятия по землеведению и краеведению. – М.: Высшая школа. – 1985.

4. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж. Довкілля 6 (Основні системи природи) /За ред. С.С. Морозюк. – К.: 304 с.: іл. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні).

 

 

Лекція. Води суходолу.

План.

1. Походження природних вод.

2. Річки та режим їхньої роботи.

3. Озера. Походження та класифікація.

4. Болота. Походження та класифікація.

5. Штучні водойми.

Література:

1. Багров М. В. та ін. Землезнавство: Підручник /М. В. Багров, В. О. Боков, І.Г.Черваньов; За ред. П.Г. Шищенка. – К.: Либідь, 2000. – 464 с.

2. Ратобыльский Н.С. Практические занятия по землеведению и краеведению. М.: Высшая школа. – 1978.

3. Кудло К. К. Лабораторные и практические занятия по землеведению и краеведению. – М.: Высшая школа. – 1985.

4. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж. Довкілля 6 (Основні системи природи) /За ред. С.С. Морозюк. – К.: 304 с.: іл. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні).

 

План.

1. Географічне положення України.

2. Характеристика природних зон України:

- Українське Полісся;

- Лісостеп;

- Степ;

- Карпати;

- Крим.

Література:

1. Багров М. В. та ін. Землезнавство: Підручник /М. В. Багров, В. О. Боков, І.Г.Черваньов; За ред. П.Г. Шищенка. – К.: Либідь, 2000. – 464 с.

2. Ратобыльский Н.С. Практические занятия по землеведению и краеведению. М.: Высшая школа. – 1978.

3. Кудло К. К. Лабораторные и практические занятия по землеведению и краеведению. – М.: Высшая школа. – 1985.

4. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж. Довкілля 6 (Основні системи природи) /За ред. С.С. Морозюк. – К.: 304 с.: іл. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні).

 

Змістовий модуль 3. Рослини – частина живої природи.

 

План.

1. Морфологія та метаморфози кореня.

2. Пагін, його функції.

3. Будова бруньки. Класифікація бруньок.

4. Видозміни пагонів та їх частин.

5. Листок, його будова, функції, різноманітність.

6. Тривалість життя листків, листопад.

7. Вплив екологічних факторів на будову листків різних рослин

 

Література.

1. Мороз І.В., Гришко-Богменко Б.К. Ботаніка з основами екології. – К.: Вища шк., 1994.

2. Кудряшов Л.В. и др. Ботаника с основами экологии. – М.: Просвещение, 1979.

 

Лекція. Квітка. Суцвіття.

План

1. Поняття про репродуктивні органи.

2. Призначення і загальний план будови квітки.

3. Суцвіття, іх типи.

4. Запилення, його види та значення.

5. Насіння, плід.

 

Література.

1. Мороз І.В., Гришко-Богменко Б.К. Ботаніка з основами екології. – К.: Вища шк., 1994.

2. Кудряшов Л.В. и др. Ботаника с основами экологии. – М.: Просвещение, 1979.

 

План.

1. Царство Гриби. Загальна характеристика, представники та їх характеристика.

2. Водорості. Основні відділи водоростей, їхня характеристика, представники та значення.

3. Лишайники. Особливості будови, поширення, розмноження.

4. Відділ Мохоподібні. Загальна характеристика відділу та їхнє значення плаунів у природі та житті людини.

5. Відділ Папоротеподібні. Загальна характеристика відділу та їхнє значення плаунів у природі та житті людини.

6. Відділ Хвощеподібні. Загальна характеристика відділу та їхнє значення плаунів у природі та житті людини.

7. Відділ Плауноподібні. Загальна характеристика відділу та їхнє значення плаунів у природі та житті людини.

 

Література.

1. Мороз І.В., Гришко-Богменко Б.К. Ботаніка з основами екології. – К.: Вища шк., 1994.

2. Кудряшов Л.В. и др. Ботаника с основами экологии. – М.: Просвещение, 1979.

План.

1. Особливості будови вегетативних органів голонасінних.

2. Сучасні класи голонасінних.

3. Відділ Покритонасінні – вища ступінь еволюції царства рослин. Життєвий цикл.

4. Ознаки подібності та відмінності між покритонасінними і голонасінними.

5. Класи дводольні та однодольні. Їх ознаки. Характеристика родин: розанові, бобові, пасльонові, губоцвіті, капустяні, гарбузові, айстрові, лободові, лілійні, злакові.

6. Культурні рослини, знайомство з ними дошкільників.

 

Література.

1. Мороз І.В., Гришко-Богменко Б.К. Ботаніка з основами екології. – К.: Вища шк., 1994.

2. Кудряшов Л.В. и др. Ботаника с основами экологии. – М.: Просвещение, 1979.

 

План.

1. Поняття профітоценоз як природне рослинне угруповання.

2. Ознаки та характеристика основних фітоценозів України – лісів, лук, водойм.

3. Парки та сквери – штучні угрупування рослин.

4. Поняття про садово-паркові стилі.

5. Ознайомлення дітей з рослинами на ділянках у дитячому садочку.

Література.

1. Мороз І.В., Гришко-Богменко Б.К. Ботаніка з основами екології. – К.: Вища шк., 1994.

2. Кудряшов Л.В. и др. Ботаника с основами экологии. – М.: Просвещение, 1979.

 

План.

1. Підцарство найпростіші, їх роль у природі та житті людини.

2. Тип кишковопорожнинні.

3. Ознайомлення дітей з представниками типу кишковопорожнинні на прикладі медузи.

4. Типи плоскі та круглі черви. Біологічне обґрунтування засобів профілактики зараження плоскими та круглими червами.

5. Тип кільчасті черви. Ознайомлення дітей з представниками типу кільчасті черви.

6. Тип молюски. Особливості їх будови. Ознайомлення дітей з окремими представниками класів двостулкових та черевоногих молюсків.

7. Тип Членистоногі. Класифікація типу Членистоногі. Особливості пристосувань до різноманітного способу життя.

 

Література:

1. Блинников В.И. Зоология с основами экологии. – М.: Просвещение, 1990.

2. Ковальчук Г.В. Зоологія з основами екології. – К.: Виша школа, 1988.

 

Лекція. Надклас Риби.

План.

1. Особливості будови риб.

2. Пристосування риб до життя у водному середовищі.

3. Класифікація надкласу Риби.

4. Проблеми охорони та примноження рибних багатств України.

5. Ознайомлення дошкільників з рибами.

 

Література:

1. Блинников В.И. Зоология с основами экологии. – М.: Просвещение, 1990.

2. Ковальчук Г.В. Зоологія з основами екології. – К.: Виша школа, 1988.

 

План.

1. Клас Земноводні.Особливості будови земноводних.

2. Хвостаті та безхвості земноводні.

3. Ознайомлення дошкільників з окремими представника, їх значенняям в природі.

4. Клас Плазуни. Особливості будови, значення.

5. Різноманітність, екологія та значення представників кл. Плазуни.

 

Література:

1. Блинников В.И. Зоология с основами экологии. – М.: Просвещение, 1990.

2. Ковальчук Г.В. Зоологія з основами екології. – К.: Виша школа, 1988.

Лекція. Клас Птахи.

План.

1. Особливості будови, пристосування до повітряного способу життя

2. Значення птахів у природі та житті людини.

3. Систематичні групи птахів, їхня характеристика.

4. Сезонні явища в житті птахів.

5. Особливості поведінки птахів (перельоти, гніздування, піклування про пташенят тощо).

6. Формування у дітей дошкільного віку уявлень про перелітних та зимуючих птахів.

 

Література:

1. Блинников В.И. Зоология с основами экологии. – М.: Просвещение, 1990.

2. Ковальчук Г.В. Зоологія з основами екології. – К.: Виша школа, 1988.

 

Лекція. Клас Ссавці.

План.

1. Особливості будови, значення ссавців

2. Характеристика рядів.

3. Ознайомлення дітей з найбільш поширеними представниками класу ссавців.

4. Охорона тварин у світі та в Україні.

5. Ознайомлення дітей з дикими та свійськими тваринами

Література:

1. Блинников В.И. Зоология с основами экологии. – М.: Просвещение, 1990.

2. Ковальчук Г.В. Зоологія з основами екології. – К.: Виша школа, 1988.

Змістовий модуль 5. Методи ознайомлення дітей з природою

План.

1. Зміст ознайомлення дітей дошкільного віку про природу.

2. Принципи відбору навчального матеріалу:

- принцип виховуючого та розвиваючого характеру знань;

- принцип науковості;

- принципом енциклапедичності знань;

- принцип доступності;

- краєзнавчий принцип.

3. Загальна характеристика змісту знань дітей про природу, умінь і навичок щодо вирощування рослин, догляду за тваринами, природоохоронної діяльності в природі.

4. Структура діючих програм. Характеристика розділу ознайомлення дітей з природою.

Література

1. Артемова Л.В. Колір. Форма. Величина. Число. (Ігри для сенсорного розвитку). – К., 1997.

2. Будна Н.О., Головко З.Л. Цікавий навколишній світ. Підготовка дитини до школи.

3. «Малятко». Програма виховання дітей дошкільного віку. – К., 2001.

4. Методичні рекомендації до програми виховання дітей дошкільного віку „Малятко” /Керівник авт.колективу З.П.Плохій. – К.,2000.

5. Плохій З.П. Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей дошкільного віку. – К., 2001.

6. Якименко С.І. Навчальний комплект для шестиліток. Палітра природолюба

7. Якименко С.І., Голян Л.П. Планування в молодшій групі. – Тернопіль: Навчальна книга - Богдан. 2003. – 96с.

 

План.

1. Загальна класифікаація методів ознаойомлення дітей з природою.

2. Вимоги до вибору методів і прийомів навчання.

3. Спостереження – основний метод ознайомлення дітей з природою.

4. Види спостережень, їх зміст, місце і значення у кожній віковій групі дітей у ДНЗ та сім’ї.

5. Особливості організації і методика керівництва спостереженнями різного виду.

Література

1. Артемова Л.В. Колір. Форма. Величина. Число. (Ігри для сенсорного розвитку). – К., 1997.

2. Будна Н.О., Головко З.Л. Цікавий навколишній світ. Підготовка дитини до школи.

3. «Малятко». Програма виховання дітей дошкільного віку. – К., 2001.

4. Методичні рекомендації до програми виховання дітей дошкільного віку „Малятко” /Керівник авт.колективу З.П.Плохій. – К.,2000.

5. Плохій З.П. Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей дошкільного віку. – К., 2001.

6. Якименко С.І. Навчальний комплект для шестиліток. Палітра природолюба

7. Якименко С.І., Голян Л.П. Планування в молодшій групі. – Тернопіль: Навчальна книга - Богдан. 2003. – 96с.

 

План.

1. Класифікація наочних методів ознайомлення дітей з природою.

2. Вікористання ілюстративного матеріалу в ознайомленні дітей з природою.

3. Технічні засоби в ознайомленні дітей з природою, їх значення.

4. Метод моделювання в ознайомленні дітей старшого дошкільного віку з природою.

5. Особливості використання різних методів в роботі з дітьми різного дошкільного віку.

Література

1. Артемова Л.В. Колір. Форма. Величина. Число. (Ігри для сенсорного розвитку). – К., 1997.

2. Будна Н.О., Головко З.Л. Цікавий навколишній світ. Підготовка дитини до школи.

3. «Малятко». Програма виховання дітей дошкільного віку. – К., 2001.

4. Методичні рекомендації до програми виховання дітей дошкільного віку „Малятко” /Керівник авт.колективу З.П.Плохій. – К.,2000.

5. Плохій З.П. Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей дошкільного віку. – К., 2001.

6. Якименко С.І. Навчальний комплект для шестиліток. Палітра природолюба

7. Якименко С.І., Голян Л.П. Планування в молодшій групі. – Тернопіль: Навчальна книга - Богдан. 2003. – 96с.

 

План.

1. Практичні методи ознайомлення дітей з природою.

2. Праця дітей як один з основних методів ознайомлення з природою, її своєрідність та значення.

3. Види праці дітей в природі та її зміст в різних вікових групах.

4. Форми організації праці дітей та методика ними.

5. Нескладні досліди як метод ознайомлення дітей з природою.

6. Гра як метод ознайомлення дітей з природою:

- творчі рольові ігри;

- дидактичні ігри

- рухливі ігри.

- ігри та вправи імітаційного характеру.

Література

1. Артемова Л.В. Колір. Форма. Величина. Число. (Ігри для сенсорного розвитку). – К., 1997.

2. Будна Н.О., Головко З.Л. Цікавий навколишній світ. Підготовка дитини до школи.

3. «Малятко». Програма виховання дітей дошкільного віку. – К., 2001.

4. Методичні рекомендації до програми виховання дітей дошкільного віку „Малятко” /Керівник авт.колективу З.П.Плохій. – К.,2000.

5. Плохій З.П. Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей дошкільного віку. – К., 2001.

6. Якименко С.І. Навчальний комплект для шестиліток. Палітра природолюба

7. Якименко С.І., Голян Л.П. Планування в молодшій групі. – Тернопіль: Навчальна книга - Богдан. 2003. – 96с.

 

План.

1. Класифікація словесних методів ознайомлення дітей з природою.

2. Розповіді вихователя, їх значення та місце в системі формування знань дітей про природу

3. Дитяча художня література як метод ознайомлення з природою, вимоги до дитячої природознавчої книги.

4. Бесіда як метод ознайомлення дітей з природою.

5. Місце кожного методу в ознайомленні дітей з природою.

Література

Артемова Л.В. Колір. Форма. Величина. Число. (Ігри для сенсорного розвитку). – К., 1997.

Будна Н.О., Головко З.Л. Цікавий навколишній світ. Підготовка дитини до школи.

«Малятко». Програма виховання дітей дошкільного віку. – К., 2001.

Методичні рекомендації до програми виховання дітей дошкільного віку „Малятко” /Керівник авт.колективу З.П.Плохій. – К.,2000.

Плохій З.П. Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей дошкільного віку. – К., 2001.

Якименко С.І. Навчальний комплект для шестиліток. Палітра природолюба

Якименко С.І., Голян Л.П. Планування в молодшій групі. – Тернопіль: Навчальна книга - Богдан. 2003. – 96с.

План.

1. Загальна характеристика основних форм ознайомлення дітей з природою.

2. Заняття як важлива форма ознайомлення дітей з природою. Типи занять та їх місцем у системі роботи.

3. Особливості провдення занятьь з дітьми різного дошкільного віку.

4. Екскурсія як особливий вид занять.

5. Цільова прогулянка як форма організації роботи з ознайомлення дітей з природою.

6. Повсякденні прогулянки, їх значення та місце в системі роботи з ознайомлення дітей з природою.

Література

1. Артемова Л.В. Колір. Форма. Величина. Число. (Ігри для сенсорного розвитку). – К., 1997.

2. Будна Н.О., Головко З.Л. Цікавий навколишній світ. Підготовка дитини до школи.

3. «Малятко». Програма виховання дітей дошкільного віку. – К., 2001.

4. Методичні рекомендації до програми виховання дітей дошкільного віку „Малятко” /Керівник авт.колективу З.П.Плохій. – К., 2000.

5. Плохій З.П. Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей дошкільного віку. – К., 2001.

6. Якименко С.І. Навчальний комплект для шестиліток. Палітра природолюба

7. Якименко С.І., Голян Л.П. Планування в молодшій групі. – Тернопіль: Навчальна книга - Богдан. 2003. – 96с.

Тема. Куточок природи та ділянка дитячого садка як основна база ознайомлення дітей з природою.

План.

1. Куточок природи в дошкільному навчальному закладі. Вимоги до його обладнання.

2. Кімнатні рослини куточка природи і зимового саду, особливості догляду, використання.

3. Утримання різних тварин у куточку природи.

4. Сезонні зміни в об’єктах куточка природи.

5. Ділянка дитячого садка, її навчально-виховне значення, види і влаштування.

Література

1. Артемова Л.В. Колір. Форма. Величина. Число. (Ігри для сенсорного розвитку). – К., 1997.

2. Будна Н.О., Головко З.Л. Цікавий навколишній світ. Підготовка дитини до школи.

3. «Малятко». Програма виховання дітей дошкільного віку. – К., 2001.

4. Методичні рекомендації до програми виховання дітей дошкільного віку „Малятко” /Керівник авт.колективу З.П.Плохій. – К.,2000.

5. Плохій З.П. Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей дошкільного віку. – К., 2001.

6. Якименко С.І. Навчальний комплект для шестиліток. Палітра природолюба

7. Якименко С.І., Голян Л.П. Планування в молодшій групі. – Тернопіль: Навчальна книга - Богдан. 2003. – 96с.

Тема. Фіксація знань дітей про природу. Планування та облік роботи з ознайомлення дітей з природою.

План

1. Календар природи і календар погоди, методика їх ведення.

2. Відображення вражень дітей у малюнках чи інших видах зображувальної діяльності.

3. Складання нескладних колекцій зі старшими дошкільниками.

4. Організація свят в природі.

5. Планування і облік роботи з ознайомлення дітей з природою, їх значення та основні принципи.

6. Види планів, їх структура.

Література

Артемова Л.В. Колір. Форма. Величина. Число. (Ігри для сенсорного розвитку). – К., 1997.

Будна Н.О., Головко З.Л. Цікавий навколишній світ. Підготовка дитини до школи.

«Малятко». Програма виховання дітей дошкільного віку. – К., 2001.

Методичні рекомендації до програми виховання дітей дошкільного віку „Малятко” /Керівник авт.колективу З.П.Плохій. – К.,2000.

Плохій З.П. Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей дошкільного віку. – К., 2001.

Якименко С.І. Навчальний комплект для шестиліток. Палітра природолюба

Якименко С.І., Голян Л.П. Планування в молодшій групі. – Тернопіль: Навчальна книга - Богдан. 2003. – 96с.

 

Плани практичних занять

 

Змістовий модуль 1. Земля як планета.

 

ТЕМА. Земля – планета Всесвіту.

Методичний орієнтир: Сучасні уявлення про склад, будову та походження Всесвіту. Сонячна система. Походження. Склад. Вивчення Сонячної системи. Сучасні досягнення науки у вивчені Сонячної системи. Які є припущення про утворення Сонячної системи і Всесвіту?

Форма та розміри Землі. Вплив форми Землі на компоненти географічної оболонки. Якими вимірами було доведено стискання Землі на полюсах? Яке географічне значення мають форма та розміри Землі? Які наслідки шароподібної форми Землі дозволили людям ще до космічних польотів встановити форму нашої планети? Від чого залежить дальність видимого горизонту?

 

Запитання і завдання для домашньої частини практичної роботи.

1. Накресліть схему і поясніть зміну фаз Місяця. Поясніть, чому Місяць весь час повернутий до Землі одним і тим же боком?

2. Намалюйте схему утворення припливів. Поясніть, чому в результаті взаємодії Землі і Місяця утворюється припливна хвиля?

 

Запитання і завдання для практичної роботи.

1. Накресліть схеми затемнення Місяця і Сонця. Поясніть, чому і як вони відбуваються.

2. Зробіть малюнок, який доводить, чому при сході (чи заході) Сонце освітлює раніше всього (довше всього) найбільш високо розташовані об’єкти. Заштрихуйте неосвітлені частини об’єктів.

Література:

1. Багров М. В. та ін. Землезнавство: Підручник /М. В. Багров, В. О. Боков, І.Г.Черваньов; За ред. П.Г. Шищенка. – К.: Либідь, 2000. – 464 с.

2. Ратобыльский Н.С. Практические занятия по землеведению и краеведению. М.: Высшая школа. – 1978.

3. Кудло К. К. Лабораторные и практические занятия по землеведению и краеведению. – М.: Высшая школа. – 1985.

4. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж. Довкілля 6 (Основні системи природи) /За ред. С.С. Морозюк. – К.: 304 с.: іл. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні).

ТЕМА. Добовий та річний рухи Землі.

Методичний орієнтир:Назвіть, в яких видах рухів бере участь Земля. Що таке добове обертання Землі? Наведіть докази цього виду руху Землі. Які наслідки має добове обертання Землі? Що називається кутовою та лінійною швидкістю обертання? Поясніть, що називається місцевим, поясним, декретним часом. Поясніть, що називається річним рухом Землі. Дайте його характеристику. Які географічні наслідки має рух Землі навколо Сонця? Які пояси освітлення ви знаєте та з чим пов’язано їх існування? Якби земна вісь була перпендикулярною до площини земної орбіти, то як би це вплинуло на: довжину дня в різних широтах Землі; на пори року?

 

Запитання і завдання для домашньої частини практичної роботи.

1. Підготуйте інформацію про біологічні ритми, їх вплив на природу та життя людини.

2. Підготуйте інформацію про рослинний годинник К. Ліннея.

 

Запитання і завдання для практичної роботи:

1. Накресліть і поясніть схеми:

а) рух Землі по орбіті навколо Сонця і зміна пір року;

б) положення Землі відносно Сонця в день літнього сонцестояння;

в) положення Землі відносно Сонця в день зимового сонцестояння;

г) положення Землі відносно Сонця в день рівнодення.

На малюнках вкажіть положення світлороздільної смуги, напрямок добового обертання Землі вздовж будь-якої паралелі, заштрихуйте нічну половину Землі.

2. Особливості ознайомлення дітей із змінами дня та ночі. Формування основ раціонального режиму дня.

3. Уявлення про біологічні ритми.

4. Взаємозв’язок живої та неживої природи.

Література:

1. Багров М. В. та ін. Землезнавство: Підручник /М. В. Багров, В. О. Боков, І.Г.Черваньов; За ред. П.Г. Шищенка. – К.: Либідь, 2000. – 464 с.

2. Ратобыльский Н.С. Практические занятия по землеведению и краеведению. –М.: Высшая школа. – 1978.

3. Кудло К.К. Лабораторные и практические занятия по землеведению и краеведению. – М.: Высшая школа. – 1985.

4. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж. Довкілля 6 (Основні системи природи) /За ред. С.С. Морозюк. – К.: 304 с.: іл. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні).

5. Нісканен Л.Г., Большакова М.Д. Основи природознавства і методика ознайомлення дітей з природою. – М.: 1986.

 

ТЕМА. Внутрішня будова Землі. Будова і типи земної кори.

 

Методичний орієнтир:Актуальність знань прПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.113.29 (0.077 с.)