ТОП 10:

Індивідуальне науково-дослідне завдання.Опрацюйте дібрану самостійно літературу, на її основі підготуйте реферат на одну з тем:

Використання досвіду «Школи під голубим небом» В.Сухомлинського у організації екскурсій та прогулянок з дітьми дошкільного віку.

Роль батьків в організації прогулянки з дитиною дошкільного віку.

Література:

1. Будна Н.О., Головко З.Л. Цікавий навколишній світ. Підготовка дитини до школи.

2. Васильєва А. Учите детей наблюдать природу. - Минск, 1972.

3. Григор’єва О.О. Фесюква Л.Б. Пори року комплексні заняття.-Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2007. – 208с.

4. Куликова Т.А. Экскурсии в природу с детьми дошкольного возраста. – М., 1985.

5. Лисенко Н.В. Практична екологія для дітей. – Івано-Франківськ, 1999.

6. Крутій К.Л., Каплуновська О.М. Природа космосу. Програма та методичні рекомендації. – Запоріжжя, ЛІПС Лтд, 1999. – 38с.

7. Методичні рекомендації до програми виховання дітей дошкільного віку „Малятко” /Керівник авт.колективуЗ.П.Плохій. – К., 2000.

8. Плохій 3. Виховання екологічної культури дошкільників. – К., 2002.

9. Якименко С.І., Голян Л.П. Планування в молодшій групі. – Тернопіль: Навчальна книга, Богдан, 2003. – 96с.

10. Якименко С.І. Навчальний комплект для шестиліток. Палітра природолюба.

Тема. Складання плану роботи вихователя з ознайомлення дітей з природою.

Запитання і завданняяяя для практичної роботи

1. Ознайомитись з основами перспективного та календарного пранування занять з природознавства.

2. Розробитиь поточний план роботи та схему проведення занять зі старшою групою за наведеною схемою.

Формування передумов навчальної діяльності дошкільників.

  Дні тижня Природа Об’єкт Сенсори Ейдетика Методичне забезпечення
Колір Форма Величина Слух Зір нюх Смак Дотик Мовленеве спілкування Рухливі ігри Ігри з розвитку інтелекту Геометричні, математичні уяявлення.
Понеділок                            
Вівторок                            
Середа                            
Четвер                            
П’ятниця                            

 

Ознайомитись із змістовим наповненням сфери “Природа” у програмах “Дитина”, “Малятко”. Скласти список методичного забезпечення до розділу “Природа планети Земля”.

 

Література:

1. Будна Н.О., Головко З.Л. Цікавий навколишній світ. Підготовка дитини до школи.

2. Васильєва А. Учите детей наблюдать природу. - Минск, 1972.

3. Григор’єва О.О. Фесюква Л.Б. Пори року комплексні заняття.-Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2007. – 208с.

4. Куликова Т.А. Экскурсии в природу с детьми дошкольного возраста. – М., 1985.

5. Лисенко Н.В. Практична екологія для дітей. – Івано-Франківськ, 1999.

6. Крутій К.Л., Каплуновська О.М. Природа космосу. Програма та методичні рекомендації. – Запоріжжя, ЛІПС Лтд, 1999. – 38с.

7. Методичні рекомендації до програми виховання дітей дошкільного віку „Малятко” /Керівник авт.колективуЗ.П.Плохій. – К., 2000.

8. Плохій 3. Виховання екологічної культури дошкільників. – К., 2002.

9. Якименко С.І., Голян Л.П. Планування в молодшій групі. – Тернопіль: Навчальна книга, Богдан, 2003. – 96с.

10. Якименко С.І. Навчальний комплект для шестиліток. Палітра природолюба.

 

Модуль самостійної роботи 1

ТЕМА: Мінерали та гірські породи.

Методичний орієнтир: Дайте визначення мінералу. В чому сутність відмін однго мінералу від іншого? Від яких особливостей складу і будови залежить колір та прозорість мінералів? Які елементи-хромофори ви знаєте? Наведіть приклади мінералів, колір яких залежить від присутності елементів-хромофор в якості головних мінерал утворюючих елементів (що входять до формули мінералу) і в якості елементів-домішок (що не входять в формулу мінералу). Спайність мінералу? Від чого залежить спайність мінералів? Як вона визначається? Твердість мінералів та її визначення. Які ще фізичні властивості мінералів ви знаєте? Гірські породи, їх визначення. Відмінність мінералів від гірських порід. Структура та текстура гірських порід. Ознаки, на основі яких можна відрізнити інтрузивні породи від ефузивних. Ознаки за якими класифікують осадові гірські породи (Завдання виконати письмово). Походження метаморфічних гірських порід. Класифікація магматичних гірських порід, та показники на яких вона базується (Завдання виконати письмово).

Дайте класифікацію механічних гірських порід з наведенням назв і розмірів уламків (Завдання виконати письмово).

Наведіть хімічну класифікацію мінералів і дайте загальну характеристику кожному класу (Завдання виконати письмово).

Особливості формування у дітей дошкільного віку уявлень про кристалічні об’єкти неживої природи. Симетрія і асиметрія в природі. Розробити заняття „У світі кристалів”, для складання конспекту використовуйте літературу, що вказана у додатковому списку.

Творче завдання: опрацюйте самостійно питання та розробіть маршрут екскурсії по Херсону, почніть накопичувати теку з краєзнавчим матеріалом для екскурсії містом.

Література

1. Багров М. В. та ін. Землезнавство: Підручник /М. В. Багров, В. О. Боков, І.Г.Черваньов; За ред. П.Г. Шищенка. – К.: Либідь, 2000. – 464 с.

2. Галант Т.Г., Гурвич Е.М. Практические занятия по землеведению и краеведению. М.: Просвещение. – 1988.

3. Кудло К. К. Лабораторные и практические занятия по землеведению и краеведению. – М.: Высшая школа. – 1985.

4. Медина В.С. Основи загального землезнавства. – Київ.: Вища школа. – 1974.

5. Ратобыльский Н.С. Практические занятия по землеведению и краеведению. М.: Высшая школа. – 1978.

ТЕМА: Ендогенні та екзогенні процеси рельєфоутворення.

Методичний орієнтир:Дайте характеристику тектонічним рухам земної кори. Основні структурні елементи земної кори: геосинкліналі, платформи зі щитами, океанічні западини. Роль землетрусів у формування рельєфу Землі. Вулканічна діяльність як один з процесів утворення рельєфу. Вивітрювання та його види. Робота текучих вод. Вплив вітру на формування рельєфу. Роль льоду в формуванні рельєфу. Дія текучих вод на Земну поверхню. Як і які форми рельєфу утворюються під дією підземних вод. Основні епохи гороутворення.

Завдання

1. Накреслити та пояснити схеми розвитку геосинкліналей. Навести приклади.

2. Користуючись картами атласу описати Кримські гори (I варіант), Карпатські гори (II варіант) за планом: а) назва; б) географічне положення; в) напрямок хребтів; г) протяжність; д) переважні висоти; є) найбільша висота; ж) вік; з) тип гір.

Література

1. Багров М. В. та ін. Землезнавство: Підручник /М. В. Багров, В. О. Боков, І.Г.Черваньов; За ред. П.Г. Шищенка. – К.: Либідь, 2000. – 464 с.

2. Кудло К. К. Лабораторные и практические занятия по землеведению и краеведению. – М.: Высшая школа. – 1985.

3. Ратобыльский Н.С. Практические занятия по землеведению и краеведению. М.: Высшая школа. – 1978.

Модуль самостійної роботи 2

 

Тема. Вода в атмосфері.

Методичний орієнтир: Що називається випаровуванням та випаровуваністю? Як відбувається насичення повітря водяною парою? Що називається абсолютною вологістю? Що називається відносною вологістю? Що називається максимальним вологовмістом? Що називається точкою роси? Що являє собою процеси конденсації та сублімації? Які умови є обов’язковими для їх здійснення? Де і як формуються хмари? Як відбувається утворення опадів? Перерахуйте види атмосферних опадів? Які закономірності географічного розподілу опадів існують?

Завдання

1. Побудувати графік залежності максимальної пружності парів, що насичують простір, від температури повітря. За графіком визначити пружність парів при температурі - 15°, - 7°, +12°, + 38°.

Температура повітря -40 -30 -20 -10
Максимальна пружність парів, мм. 0,1 0,4 0,9 2,1 4,6 9,2 17,5 31,8 55,3

 

2.Яка відносна вологість, якщо відомо, що абсолютна 16 мм, а максимальна насиченість 20 мм?

3.Чому дорівнює дефіцит вологості, якщо пружність парів, що насичують простір, дорівнює 9,2 мм, а вологість – 6,9 мм?

4. Повітря з температурою +5°С та абсолютною вологістю 6-8 г/см опускається з висоти 2100 м до висоти 100 м. Визначте температуру повітря, його абсолютну вологість, максимальний вологовміст, відносну вологість.

Література

1. Багров М. В. та ін. Землезнавство: Підручник /М. В. Багров, В. О. Боков, І.Г.Черваньов; За ред. П.Г. Шищенка. – К.: Либідь, 2000. – 464 с.

2. Галант Т.Г., Гурвич Е.М. Практические занятия по землеведению и краеведению. М.: Просвещение. – 1988.

3. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж. Довкілля 6 (Основні системи природи) /За ред. С.С. Морозюк. – К.: 304 с.: іл. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні).

4. Кудло К. К. Лабораторные и практические занятия по землеведению и краеведению. – М.: Высшая школа. – 1985.

5. Медина В.С. Основи загального землезнавства. – Київ.: Вища школа. – 1974.

6. Ратобыльский Н.С. Практические занятия по землеведению и краеведению. М.: Высшая школа. – 1978.

 

ТЕМА: Географічна оболонка Землі.

Методичний орієнтир:Сучасні уявлення про біосферу на основі концепції В.І.Вернадського. Роль живих організмів в розвитку атмосфери, гідросфери і літосфери. Ґрунти. Ґрунтоутворюючий процес. Роль живих організмів, мінеральної речовини, клімату, рельєфу у формуванні ґрунтів. Класифікація ґрунтів за механічним складом. Диференціація географічної оболонки на найбільші ландшафтні комплекси: географічні пояси та географічні (природні) зони. Фактори, що зумовлюють і порушують зональність. Вертикальна поясність.

Завдання.

Підготувати відповіді на наступні питання:

1. Географічна оболонка Землі. Закономірності її розвитку:

а) цілісність;

б) кругообіг речовин та енергії;

в) ритмічність процесів та явищ;

г) зональність та азональність.

2. Сучасні уявлення про біосферу на основі концепції В.І.Вернадського.

3. Роль живих організмів в розвитку атмосфери, гідросфери, літосфери, географічної оболонки.

4. Географічні пояси, природні зони та їх характеристика.

5. Кліматичні пояси та їхня характеристика.

 

Література

1. Багров М. В. та ін. Землезнавство: Підручник /М. В. Багров, В. О. Боков, І.Г.Черваньов; За ред. П.Г. Шищенка. – К.: Либідь, 2000. – 464 с.

2. Галант Т.Г., Гурвич Е.М. Практические занятия по землеведению и краеведению. М.: Просвещение. – 1988.

3. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж. Довкілля 6 (Основні системи природи) /За ред. С.С. Морозюк. – К.: 304 с.: іл. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні).

4. Кудло К. К. Лабораторные и практические занятия по землеведению и краеведению. – М.: Высшая школа. – 1985.

5. Медина В.С. Основи загального землезнавства. – Київ.: Вища школа. – 1974.

6. Ратобыльский Н.С. Практические занятия по землеведению и краеведению. М.: Высшая школа. – 1978.

 

ТЕМА: Природа України та Херсонської області.

Методичний орієнтир: Українське Полісся, Лісостеп, Степ, Кримські гори, Карпати.

Завдання:

2. Скласти характеристику кожної природної зони за планом:

а) географічне положення; б) рельєф; в) клімат; г) природні та штучні водойми; д) ґрунти; е) рослинний та тваринний світ; є) господарська діяльність людини.

3. Нанесіть на контурну карту границі географічних природних зон України.

4. Скласти характеристику природи Херсонської області за планом:

а) географічне положення; б) рельєф; в) клімат; г) природні та штучні водойми; д) ґрунти; е) рослинний та тваринний світ; є) господарська діяльність людини.

 

Література

1. Багров М. В. та ін. Землезнавство: Підручник /М. В. Багров, В. О. Боков, І.Г.Черваньов; За ред. П.Г. Шищенка. – К.: Либідь, 2000. – 464 с.

2. Галант Т.Г., Гурвич Е.М. Практические занятия по землеведению и краеведению. М.: Просвещение. – 1988.

3. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж. Довкілля 6 (Основні системи природи) /За ред. С.С. Морозюк. – К.: 304 с.: іл. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні).

4. Кудло К. К. Лабораторные и практические занятия по землеведению и краеведению. – М.: Высшая школа. – 1985.

5. Медина В.С. Основи загального землезнавства. – Київ.: Вища школа. – 1974.

6. Ратобыльский Н.С. Практические занятия по землеведению и краеведению. М.: Высшая школа. – 1978.

Модуль самостійної роботи 3

ТЕМА. “Рослинна клітина, її будова і функції”

Тему опрацювати самостійно та зробити конспект за планом:

1.Різноманітність клітин рослин.

2. Протопласт. Компоненти цитоплазми (плазмолема, мезоплазма, тонопласт, пластиди), їх структура та функції.

3. Клітинна оболонка. Які хімічні зміни відбуваються з клітинною оболонкою?

4. Органоїди цитоплазми та їх функції.

5. Типи пластид та їх фізіологічна роль в рослинній клітині.

6. Біологічні мембрани в рослинній клітині та їх функції.

7. Вакуолі. Будова, функції та значення вакуолі в рослинній клітині.

8. Дати означення явищам: осмос, тургор, плазмоліз, деплазмоліз. Їх значення в житті рослини.

ТЕМА: “Тканини, їх будова і функції”

Тему опрацювати самостійно та заповнити таблицю:

Назва тканини Особливості будови. Зовнішній вигляд тканин клітини Функції Знаходження в рослині
Твірна (меристематична)        
Покривні тканини:
епідерма        
корок        
кірка        
Провідні тканини
ксилема        
флоема        
Механічна тканина.        
Основна        

 

 

Література

1. Мороз І.В., Гришко-Богменко Б.К. Ботаніка з основами екології. К.: Вища шк., 1994. – С. 67 – 74.

2. Кудряшов Л.В. и др. Ботаника с основами экологии. – М.: Просвещение, 1979. – С. 84 – 93.

 

 

Модуль самостійної роботи 4

 

ТЕМА 1. Підцарство Одноклітинні та тип Кишковопорожнинні.

Методичний орієнтир:Характеристика умов існування представників п/царства найпростіших. Загальна характеристика п/царства найпростіших. Основні процеси життєдіяльності амеби звичайної - представника класу Саркодові. Особливості внутрішньої організації і процесів життєдіяльності представників кл. Джгутикові. Представники кл. Інфузорії найбільш організована група одноклітинних. Суть та біологічна значення процесів кон’югації та автогамії. Різноманітність та екологія представників кл. Інфузорії.

 

Запитання і завдання для практичної роботи.

1.Вивчити будову амеби. Замалювати. Зробити позначки.

2. Вивчити будову евглени зеленої. Замалювати. Зробити позначки.

3. Вивчити будову інфузорії туфельки. Замалювати. Зробити позначки.

4. Зробити порівняльну характеристику за будовою і основними процесами життєдіяльності між класами п/царства Одноклітинні. Заповнити таблицю.

 

Порівнювані ознаки Кл. Саркодові Кл. Джгутикові Кл. Інфузорії
БУДОВА
Форма тіла      
Органи руху та спосіб руху      
Постійні органоїди      
Тимчасові органоїди      
ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Живлення      
Травлення      
Виділення      
Дихання      
Подразливість      
Інсцистування      
Розмноження      

Література:

1. Блинников В.И. Зоология с основами экологии. - М.:Просвещение, 1990.

2. Ковальчук Г.В. Зоологія з основами екології. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 615 с.

 

ТЕМА. Тип Молюски.

Методичний орієнтир: загальна характеристика типу Молюски. Класифікація типу Молюски. Основні ознаки, що лежать в її основі. Взаємозв'язок між зовнішньою будовою та способом життя представників кл. Двостулкові молюски. Анатомічна будова та основні життєві функції представників кл. Двостулкові

Взаємозв'язок між зовнішньою будовою та способом життя представни­ків кл. Черевоногі молюски. Анатомічна будова та основні життєві функції представників кл. Черевоногі молюски. Особливості розмноження та розвитку представників кл. Черевоногі молюски.

Завдання для виконання

Порівняти зовнішню та внутрішню будову представників кл. Двостулкові та кл. Черевоногі молюски. Результати оформити у вигляді таблиці.

 

Порівнювані ознаки Клас Двостулкові Клас Черевоногі
Середовище існування та спосіб життя    
Будова черепашок    
Відділи тіла    
Травна система    
Кровоносна система    
Дихальна система    
Нервова система    
Органи чуття    
Органи виділення    
Статева система та розмноження    

Література:

1. Блинников В.И. Зоология с основами экологии. - М.:Просвещение, 1990.

2. Ковальчук Г.В. Зоологія з основами екології. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 615 с.

ТЕМА. Порівняльна характеристика типу Хордових.

Методичний орієнтир: Загальна характеристика п/типу Хребетні. Класифікація п/типу Хребетні. Взаємозв'язок між зовнішньою будовою, спосіб життя представників надкласу Риби. Пристосування на рівні внутрішніх органів та систем органів до життя риб у водному середовищі.

Особливості будови тіла земноводних. Скелет земноводних. Органи та системи органів земноводних. Різноманітність, екологія та значення представників кл. Земноводні.

Особливості зовнішньої будови плазунів, пов’язані із наземним способом життя. Будова скелету плазунів. Пристосування на рівні внутрішніх органів та системи органів до життя плазунів на суші.

Зовнішня будова птахів в зв’язку з особливостями способу життя. Скелет птахів та особливості його будови пов’язані із польотом. Особливості внутрішньої будови в зв’язку з польотом. Розмноження та розвиток птахів, будова яйця.

Особливості зовнішньої і внутрішньої будови ссавців? Характерні ознаки класу ссавців. Пристосування ссавців до різних умов життя.

Завдання для виконання

1. Під час вивчення останніх п’яти тем заповніть таблицю “Порівняльна характеристика представників підтипу Хребетні.

Порівняльні ознаки Клас Риби Клас Земноводні Клас Плазуни Клас Птахи Клас Ссавці
Покрови          
Нервова система          
Органи чуття          
Дихальна система          
Кровоносна система          
Травна система          
Видільна система          
Статева система          
Розмноження          
Походження          

2. Ознайомитись з рідкими та зникаючими ссавцями Херсонської області та України.

Література:

1. Блинников В.И. Зоология с основами экологии. - М.:Просвещение, 1990.

2. Ковальчук Г.В. Зоологія з основами екології. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 615 с.

 

Модуль самостійної роботи 5.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.113.29 (0.019 с.)