ТОП 10:

Змістовий модуль 4. Різноманітність тваринного світу.ТЕМА. Тип Кишковопорожнинні.

Методичний орієнтир:Загальна характеристика типу Кишковопорожнинні. Класифікація типу Кишковопорожнинні та ознаки, що покладені в її основу. Будова та диференціація клітинних елементів тіла Кишковопорожнинних. Особливості процесів життєдіяльності представників типу Кишковопорожнинні. Різноманітність та екологія типу Кишковопорожнинні.

Запитання і завдання для практичної роботи.

1. Встановити риси подібності та відмінності в будові, розмноженні та розвитку морських гідроїдних поліпів та прісноводної гідри. Результати порівняння оформити в вигляді схеми.

2. З'ясувати суть циклу розвитку морського гідроїдного поліпу та сціфоідної медузи. В чому схожість та відмінність. Результати порівняння занотувати.

2. Встановити, яка з груп кишковопорожнинних є найбільш організованою. Занотуйте, на основі яких ознак ви зробили такий висновок.

3. Ознайомлення дошкільників з медузами.

Література:

1. Блинников В.И. Зоология с основами экологии. – М.: Просвещение, 1990.

2. Ковальчук Г.В. Зоологія з основами екології. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 615 с.

 

ТЕМА. Тип Плоскі черви. Тип Первиннопорожнинні або Круглі черви. Тип Кільчасті черви.

Методичний орієнтир:Загальна характеристика типу Плоскі черви Класифікація типу Плоскі черви. Морфолого-анатомічна будова представників кл. Сисуни (на прикладі печінкового сисуна). Особливості морфолого-анатомічної будови представників кл. Стьожкові черви (на прикладі бичачого або свинячого ціп’яків), пов'язаних з паразитичним способом життя. Морфолого-анатомічні особливості будови представників типу Круглі черви. Особливості циклу розвитку людської аскариди. Біологічне обґрунтування засобів запобігання зараження представниками типу Первиннопорожнинні. Гельмінтози, причини їх виникнення, прояви. Профілактична робота у дитячих закладах, що направлена на зменшення гельмінтозів. Загальна характеристика типу Кільчасті черви. Класифікація типу Кільчасті черви та ознаки, що покладені в її основу. Різноманітність, екологія та значення представників типу Кільчасті черви.

 

Запитання і завдання для домашньої частини практичної роботи.

1. Порівняти життєві цикли представників кл. Сисуни та кл. Стьожкові черви. З'ясуйте, як пов'язані особливості основних життєвих функцій (дихання, живлення, розмноження, виділення) з анатомо-морфологічною будовою у представників кл. Війчасті черви, кл. Сисуни. Встановить особливості будови шкірно-м’язового мішка.

2. Замалювати схему поперечного розрізу аскариди.

Запитання і завдання для практичної роботи.

1. Визначить прогресивні риси організації круглих червів в порівнянні з плоскими. Письмово обґрунтувати причини їх появи.

2. Дати визначення статевого диморфізму. Замалювати зовнішню будову людської аскариди (самця і самку) у відповідності до зробленого визначення.

3. Порівняйте особливості організації представників типів Плоскі, Круглі та Кільчасті черви. Яка з цих груп тварин має більш високий рівень організації? Відповідь обґрунтуйте, запишіть у вигляді таблиці

 

№ п / п Порівнювані ознаки Тип Плоскі черви Тип Круглі черви Тип Кільчасті черви
Кл.Війчасті Кл.Сисуни Кл.Стьожкові
             

4. Розглянути рух дощового черв'яка. Встановити механізм руху.

 

Література:

1. Блинников В.И. Зоология с основами экологии. – М.: Просвещение, 1990.

2. Ковальчук Г.В. Зоологія з основами екології. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 615 с.

 

ТЕМА. Тип Членистоногі. Класи: Ракоподібні, Павукоподібні.

Методичний орієнтир: Загальна характеристика типу Членистоногі. Класифікація типу Членистоногі. Особливості будови та пристосувань до способу життя представників кл. Ракоподібні. Класифікація кл. Ракоподібні. Різноманітність, екологія та значення представників кл. Ракоподібні. Особливості будови та пристосувань до способу життя. Класифікація кл. Павукоподібні. Різноманітність, екологія та значення представників кл. Павукоподібні.

 

Запитання і завдання для домашньої частини практичної роботи.

1. Підготувати повідомлення про різноманітність та значення представників кл. Ракоподібні, Павукоподібні.

2. Вивчити і замалювати будову основних систем органів річкового раку та павука.

 

Запитання і завдання для практичної роботи.

1. Провести зовнішній огляд з спинного та черевного боків, сегментації кінцівок. Замалювати кінцівки рака, зробити позначки і оформити у вигляді таблиці:

 

Зовнішній вигляд кінцівки Назва кінцівки Місце прикріплення на тілі Виконувана функція
       

 

2. Порівняйте зовнішню будову представників типу Кільчасті черви та кл. Ракоподібні. Визначте гомологічні елементи. Про що це свідчить?

3. Зробіть порівняльну характеристику кл. Ракоподібні та кл. Павукоподібні.

Показники, що розглядаються кл. Ракоподібні кл. Павукоподібні
Покриви    
Відділи тіла    
Кінцівки    
Органи зору    
Кровоносна система    
Травна система    
Дихальна система    
Видільна система    
Статева система.    
Особливості розмноження    

 

Література:

1. Блинников В.И. Зоология с основами экологии. – М.: Просвещение, 1990.

2. Ковальчук Г.В. Зоологія з основами екології. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 615 с.

 

ТЕМА Комахи. Формування у дошкільнят уявлень про комах

Методичний орієнтир: загальні особливості морфології представників кл. Комахи в порівнянні з іншими класами типу Членистоногі. Будова та основні типи ротових апаратів. Причини виникнення ротових апаратів різних видів. Будова кінцівок комах, їх види. Причини виникнення кінцівок різних типів. Особливості анатомічної будови комах. Особливості розмноження комах. Основні типи метаморфозу. Основні типи личинок комах. Їх ознаки, представники. Різноманітність, екологія та значення представників кл. Комахи.

 

Запитання і завдання для домашньої частини практичної роботи.

1. Замалювати будову ротових апаратів різного типу. Вказати представників, які мають такі типи ротових апаратів.

Запитання і завдання для практичної роботи.

1. Намалюйте основні типи личинок комах з неповним перетворенням (тарган, сарана).

2. Вивчіть розвиток комахи з неповним та повним перетворенням. ряд Твердокрилі, ряд Метелики (Лускокрилі), ряд Перетинчастокрилі, ряд Двокрилі. Результати оформити у вигляді таблиці.

Представники Яйце Гусінь Лялечка Імаго
         

 

3. Визначте, які особливості внутрішньої будови комах свідчать про високий рівень організації. Як це пов’язано з переходом до наземного способу життя? Відповідь дайте письмово.

4. Формування у дошкільнят уявлень про комах. Підготувати методичні матеріали щодо ознайомлення та організації спостережень за комахами (тематика спостережень, дослідів та методика їх проведення, перелік комах та умови за їх доглядом, завдання для дітей різних вікових груп, конспект бесіди).

 

Література:

1. Блинников В.И. Зоология с основами экологии. – М.: Просвещение, 1990.

2. Ковальчук Г.В. Зоологія з основами екології. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 615 с.

ТЕМА. Тип Хордові. Підтип Хребетні чи Черепні. Надклас Риби. Організація спостережень та догляду за рибами в куточку живої природи.

Методичний орієнтир: загальна характеристика п/типу Хребетні. Класифікація п/типу Хребетні. Взаємозв'язок між зовнішньою будовою, способом життя представників надкласу Риби. Пристосування на рівні внутрішніх органів та систем органів до життя риб у водному середовищі. Класифікація надкласу Риби. Різноманітність, екологія та значення представників надкласу Риби. Акваріум, умови догляду за ним.

Запитання і завдання для домашньої частини практичної роботи.

1. Визначити в чому полягають подібність та різниця між представниками кл. Хрящові та кл. Кісткові риби. Відповідь дайте письмово.

2. Замалювати топографію внутрішніх органів одного з представників кл. Кісткові риби. Позначити на малюнку органи та системи органів.

 

Запитання і завдання для практичної роботи.

1. Розглянути та замалювати зовнішню будову представників класу Хрящові риби, ряд Акули, ряд Скати.

2. Розглянути і замалювати зовнішню будову представників кл. Кісткові риби. Позначити на малюнку частини тіла, плавці.

 

Творче завдання. Підготувати методичні матеріали щодо організації та ознайомлення з правилами догляду за рабами у акваріумі (тематика спостережень, дослідів та методика їх проведення, перелік риб та умови за їх доглядом, завдання для дітей різних вікових груп, конспект бесіди).

 

Література:

1. Ковальчук Г.В. Зоологія з основами екології. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 615 с.

 

ТЕМА. Тип Хордові. Класи Земноводні, Плазуни.

Методичний орієнтир: характерні ознаки, що об’єднують усіх хордових. Класифікація кл. Земноводні, їх пристосування до умов існування. Особливості будови тіла земноводних. Скелет земноводних. Органи та системи органів земноводних. Різноманітність, екологія та значення представників кл. Земноводні.

Класифікація кл. Земноводні. Особливості зовнішньої будови плазунів, пов’язані із наземним способом життя. Будова скелету плазунів. Пристосування на рівні внутрішніх органів та системи органів до життя плазунів на суші. Різноманітність, екологія та значення представників кл. Плазуни

Запитання і завдання для домашньої частини практичної роботи.

1. Визначте, в чому полягають прогресивні риси організації представників кл. Земноводні. Відповідь дайте письмово.

2. Розглянути особливості будови скелету плазунів. Виписати у зошит, на які відділи поділяється скелет плазунів.

 

Запитання і завдання для практичної роботи.

1. Вивчити та замалювати зовнішню будову жаби, як одного з представників кл. Земноводні. Позначити частини тіла.

2. Замалювати топографію внутрішніх органів представника кл. рептилії ящірки прудкої. Зробити позначки. Звернути увагу на розташування органів виділення.

3. Розглянути особливості розвитку плазунів (на прикладі вужа). Замалювати будову яйця, зробити позначки. Записати у зошит, які оболонки з’являються у яйцях плазунів.

4. Формування у дошкільнят уявлень про земноводних та плазунів. Підготувати методичні матеріали щодо організації ознайомлення дітей з представниками класів земноводні та плазуни (тематика спостережень, дослідів та методика їх проведення, перелік з представниками класів земноводні, плазуни та умови догляду за ними, завдання для дітей різних вікових груп, конспект бесіди).

 

Література:

1. Блинников В.И. Зоология с основами экологии. – М.: Просвещение, 1990. – С. 122–128.

2. Ковальчук Г.В. Зоологія з основами екології. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 615 с.

 

ТЕМА 8. Тип Хордові. Клас Птахи. Систематичні групи птахів.

Методичний орієнтир: зовнішня будова птахів в зв’язку з особливостями способу життя. Скелет птахів та особливості його будови пов’язані із польотом. Особливості внутрішньої будови в зв’язку з польотом. Розмноження та розвиток птахів, будова яйця. Прогресивні риси організації птахів. Походження птахів. Основні екологічні групи птахів. Розповсюдження птахів. Вплив екологічних факторів на життєдіяльність птахів. Сезонні явища в житті птахів. Перельоти. Гніздування птахів. Охорона і приваблювання птахів. Рідкісні та зникаючи птахи.

 

Запитання і завдання для домашньої частини практичної роботи.

1. Ознайомитися із зовнішньою та внутрішньою будовою птахів, розглянути і замалювати. Зробити позначки.

2. Підготувати інформацію про:

а) рідкісні та зникаючі види птахів України, Херсонської області;

б) екологічні групи птахів, що мешкають на території Херсонської області.

3. Формування у дітей дошкільного віку уявлень про перелітних та зимуючих птахів. Скласти конспект заняття

 

Запитання і завдання для практичної роботи.

1. Встановити пристосування птахів до польоту. Виконати це завдання письмово.

2. Дати характеристику рідкісних та зникаючих видів птахів України, Херсонської області.

3. Дати характеристику екологічним групам птахів, що мешкають на території Херсонської області.

4. Формування у дітей дошкільного віку уявлень про перелітних та зимуючих птахів.

Література:

1. Блинников В.И. Зоология с основами экологии. – М.: Просвещение, 1990. – С. 139-–159.

2. Ковальчук Г.В. Зоологія з основами екології. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 615 с.

 

ТЕМА 9. Клас Ссавці. Особливості будови.

Методичний орієнтир: особливості зовнішньої і внутрішньої будови ссавців? Основні екологічні групи ссавців? Відмінності в будові органів травлення в птахів і ссавців? Характерні ознаки класу ссавців. Пристосування ссавців до різних умов життя.

Яких хижих ссавців ви знаєте? Чому їх називають хижими тваринами? Особливості будови вторинноводних тварин. Навести приклад. Чому примати відносяться до тварин з високою організацією? Яке значення мають ссавці у природі і в житті людини? Походження великої рогатої худоби. Різноманітність порід тварин, виведених у зв’язку з потребами людини. Знайомство дітей з дикими та домашніми тваринами

Запитання і завдання для домашньої частини практичної роботи.

1. Вивчити та замалювати особливості зовнішньої і внутрішньої будови ссавців, зробити відповідні позначки

Запитання і завдання для практичної роботи.

 

1. Вивчіть пристосування ссавців до різних умов життя. Результати оформити у вигляді таблиці.

Представник Середовище існування Пристосувальні ознаки
На рівні внутрішніх органів На рівні зовнішньої будови Способу життя
         

 

Література:

1. Блинников В.И. Зоология с основами экологии. – М.: Просвещение, 1990. – С. 139-–159.

2. Ковальчук Г.В. Зоологія з основами екології. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 615 с.

ТЕМА. Клас Ссавці. Особливості поведінки. Видове різноманіття.

Методичний орієнтир: Основні екологічні групи ссавців. Пристосування ссавців (ряди: комахоїдні, зайцеподібні, гризуни, китоподібні, хижі, парнокопиитні) до різних умов життя. Яких хижих ссавців ви знаєте? Чому їх називають хижими тваринами? Особливості будови вторинноводних тварин. Навести приклад. Чому примати відносяться до тварин з високою організацією? Яке значення мають ссавці у природі і в житті людини? Походження великої рогатої худоби. Різноманітність порід тварин, виведених у зв’язку з потребами людини. Знайомство дітей з дикими та свійськими тваринами.

Запитання і завдання для домашньої частини практичної роботи.

1. Підготувати бесіду, заняття з дітьми дошкільного віку, щодо ознайомлення з представниками класу ссавці.

Запитання і завдання для практичної роботи.

2. Вивчіть різноманітність плацентарних ссавців та заповніть таблицю.

 

Назва ряду Представники Де мешкають Рідксні та зникаючі види
Комахоїдні      
Гризуни      
Зайцеподібні      
Парнокопитні      
Непарнокопиті      
Ластоногі      
Китоподібні      
Хижі      
Примати      

 

3. Характеристика представників рядів вищих ссавців (комахоїдні, примати, гризуни, хижаки, ластоногі, китоподібні, парно- і непарнокопитні).

4. Ознайомлення дітей з найбільш поширеними представниками класу ссавці.

Література:

1. Блинников В.И. Зоология с основами экологии. – М.: Просвещение, 1990. – С. 139-–159.

2. Ковальчук Г.В. Зоологія з основами екології. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 615 с.

Змістовий модуль 5. Методи ознайомлення дітей з природоюПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.113.29 (0.013 с.)