Тема. Використання книги в ознайомленні дітей з природою.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема. Використання книги в ознайомленні дітей з природою.Методичний орієнтир: Дитяча художня література як засіб ознайомлення дошкільників з природою. Використання у ознайомленні з природою різноманітних літературних жанрів (казок та реалістичних оповідань, віршів, загадок, тощо). Методика використання природознавчої книжки у різних вікових групах дитячого садка.

Запитання і завдання для виконання роботи.

1. Написати анотацію на книги, що використовуються для роботи з дітьми дошкільного віку.

2. Виписати приклади загадок, віршів, закличок, легенд про природу, які можна використати у роботі з дітьми дошкільного віку. Довести доцільність використання малих фольклорних форм усної народної творчості у роботі з дітьми дошкільного віку.

3. Використовуючи хрестоматії дитячої літератури, збірки творів для читання в дошкільному закладі, добрати літературні твори про природу для дошкільників (не менше двох творів різних жанрів), підготуватися до виразного читання їх в аудиторії.

4. Проаналізувати розділ «Маленька екологічна хрестоматія», виписати приклад екологічної казки. Скласти власну екологічну казку.

5. На конкретних прикладах проілюструйте пізнавально-виховні можливості легенди у роботі зі старшими дошкільниками.

6. Яке значення мають прислів’я і приказки у різних видах діяльності дітей?

Індивідуальне науково-дослідне завдання

Опрацюйте підібрану самостійно літературу, на її основі підготуйте реферат на одну із тем:

· Виховна та розвиваюча роль дитячої літератури.

· Особливості сприймання літературного твору дітьми дошкільного віку.

· Як виховати у дитини інтерес до книги?

Складіть календар народних тлумачень кожного місяця року.

Література:

1. Будна Н.О., Головко З.Л. Цікавий навколишній світ. Підготовка дитини до школи.

2. Крутій К.Л., Каплуновська О.М. Природа космосу. Програма та методичні рекомендації. – Запоріжжя, ЛІПС Лтд, 1999. – 38с.

3. Методичні рекомендації до програми виховання дітей дошкільного віку „Малятко” /Керівник авт.колективуЗ.П.Плохій. – К., 2000.

4. Григор’єва О.О., Фесюква Л.Б. Пори року комплексні заняття. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2007. – 208с.

5. Якименко С.І., Голян Л.П. Планування в молодшій групі. – Тернопіль: Навчальна книга, Богдан, 2003. – 96с.

 

Тема. Розробити проект обладнання і роботи у куточку живої природи; на ділянці дошкільного закладу.

Завдання для виконання роботи.

Розробіть конспект заняття на одну із запропонованих нижче тем:

· За новою рибкою у акваріумі (II молодша група);

· Спостереження за канаркою (середня група);

· Спостереження за черепахою в терарії (старша група);

· Ознайомлення з новою кімнатною рослиною: бальзаміном (молодша група).

Література.

1. Будна Н.О., Головко З.Л. Цікавий навколишній світ. Підготовка дитини до школи.

2. Верзілін М.М. Подорож з домашніми рослинами. - М., 1959.

3. ЗаритюваА. Ознакомление дошкольников с обитатєлями уголка живой природи //Дошкольное воспитание. – 1991, № 2. – С. 17 - 18.

4. Мечник Л.А., Волошин О.М., Мечник І.І. Дітям про тварин. – Тернопіль, 1996.

5. Методичні рекомендації до програми виховання дітей дошкільного віку „Малятко” /Керівник авт.колективуЗ.П.Плохій. – К., 2000.

6. Григор’єва О.О., Фесюква Л.Б. Пори року комплексні заняття. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2007. – 208с.

Питання до 1 модулю

Сучасні уявлення про склад, будову та походження Всесвіту. Сонячна система. Походження. Склад. Вивчення Сонячної системи. Форма та розміри Землі. Вплив форми Землі на компоненти географічної оболонки. Рух Землі навколо осі. Докази та параметри. Місцевий та поясний час. Рух Землі навколо Сонця. Докази та параметри. Рух Землі навколо Сонця. Наслідки. Рух Місяця навколо Землі. Наслідки.

Літосфера. Будова. Склад. Вік Землі. Геологічне обчислювання часу.

Мінерали. Загальні уявлення. Гірські породи. Класифікація. Рельєф. Ендогенні процеси. Геосинкліналі та платформи. Головні рельєфоутворюючі фактори. Вивітрювання. Денудація. Головні планетарні форми рельєфу. Головні форми рельєфу океанічного дна. Головні форми рельєфу материків. Гори. Класифікація по висоті. Рівнини. Класифікація по генезису та по висоті.

 

Питання до 2 модулю

Вода. Головні властивості. Походження. Гідросфера як одна із сфер Землі. Світовий океан. Моря. Затоки. Світовий океан. Склад води. Течії. Грунтові води. Річки. Режим роботи та живлення. Річки. Акумуляція та ерозія. Річкові системи та басейни. Озера. Походження та класифікація. Болота.

Поняття про атмосферу. Склад атмосфери. Будова атмосфери. Сонячна радіація – пряма, розсіяна, сумарна. Зміна сонячної радіації в атмосфері. Температура повітря. Вода в атмосфері. Утворення опадів. Розподіл опадів на поверхні Землі. Атмосферний тиск. Загальна циркуляція атмосфери –західний перенос, пасати, мусони. Циклони та антициклони. Атмосферні фронти.

Погода і клімат. Кліматоутворюючі фактори. Типи кліматів. Уявлення про біосферу

Ноосфера. Роль живих організмів в розвитку атмосфери, гідросфери і літосфери.

 

Питання до 3 модулю.

Що ви знаєте про будову рослинної клітини? Які основні ознаки живого? Визначення і функції кореня. Форми і види кореня. Зони кореня, їх будова і функції. Метаморфози кореня: Типи кореневих систем.

Пагін, його функції. Будова бруньки. Класифікація бруньок. Видозміни наземних, підземних пагонів та їх частин. Листок, його будова і функції. Різноманітність листків. Розташування на стеблі, жилкування. Листова мозаїка. Вплив екологічних факторів на будову листків різних рослин. Тривалість життя листків, листопад.

Що являє собою квітка? З яких частин вона складається? Яка різниця між одностатевими та двостатевими квітками? Яку будову має маточка? тичинка? Що таке суцвіття? Значення суцвіть в житті рослин. Способи запилення. Будова насінини однодольних та дводольних рослин? Як охарактеризувати сухі плоди? Дайте їх класифікацію. Як характеризуються соковиті плоди? Їх класифікація. Як розповсюджуються плоди і насіння?

В чому різниця між нижчими та вищими рослинами? Подайте загальну характеристику водоростей. Що ви знаєте про вищі спорові рослини? Дайте загальну характеристику відділу мохоподібні. Відділи папоротеподібні, хвощі та плауни. Морфологічні особливості. Життєвий цикл. Характеристика представників. Їх значення у природі та житті людини.

Загальна характеристика відділу голонасінних. Чим відрізняється відділ покритонасінних від всіх вищих рослин?

Які способи розмноження ви знаєте? Що ви знаєте про генеративні органи покритонасінних?

Дайте загальну характеристику класів дводольних та однодольних Поняття про рослинні угруповання. Види та характеристика природних та штучних рослинних угруповувань.

 

Підсумкові питання до 4 модулю

Характеристика умов існування представників п/царства найпростіших. Загальна характеристика п/царства найпростіших. Класифікаація, основні процеси життєдіяльності, різноманітність та екологія представників п/царства найпростіших.

Загальна характеристика та класифікація типу Кишковопорожнинні. Особливості будови та процесів життєдіяльності представників типу Кишковопорожнинні. Різноманітність та екологія типу Кишковопорожнинні.

Загальна характеристика та класифікація типу Членистоногі. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови представників кл. Ракоподібні. Різноманітність, екологія та значення представників кл. Ракоподібні.

Загальні особливості морфології та анатомії представників кл. Комахи. Будова кінцівок комах. їх види, причини виникнення кінцівок різних типів. Особливості розмноження комах. Основні типи метаморфозу. Різноманітність, екологія та значення представників кл. Комахи.

Тип Молюски. Класифікація типу Молюски. Основні ознаки, що лежать в її основі. Взаємозв'язок між зовнішньою будовою та способом життя представників кл. Двостулкові та Черевоногі молюски молюски.

Загальна характеристика та класифікація п/типу Хребетні. Взаємозв'язок між зовнішньою будовою, спосіб життя представників надкласу Риби. Пристосування на рівні внутрішніх органів та систем органів до життя риб у водному середовищі. Класифікація надкласу Риби. Різноманітність, екологія та значення представників надкласу Риби. Акваріум.

Класифікація кл. Земноводні, їх пристосування до умов існування. Особливості будови. Різноманітність, екологія та значення представників кл. Земноводні. Особливості будови плазунів, пов’язані із наземним способом життя. Різноманітність, екологія та значення представників кл. Плазуни. Зовнішня будова птахів в зв’язку з особливостями способу життя. Скелет птахів та особливості його будови пов’язані із польотом. Особливості внутрішньої будови в зв’язку з польотом. Розмноження та розвиток птахів, будова яйця. Основні екологічні групи птахів. Розповсюдження птахів. Вплив екологічних факторів на життєдіяльність птахів. Сезонні явища в житті птахів. Перельоти. Гніздування птахів. Охорона і приваблювання птахів. Рідкісні та зникаючи птахи.

Особливості зовнішньої і внутрішньої будови ссавців? Основні екологічні групи ссавців? Відмінності в будові органів травлення в птахів і ссавців? Характерні ознаки класу ссавців. Пристосування ссавців до різних умов життя.

Питання до 5 модулю.

Зміст ознайомлення дітей дошкільного віку про природу.

Принципи відбору навчального матеріалу: принцип виховуючого та розвиваючого характеру знань; принцип науковості; принципом енциклапедичності знань; принцип доступності; краєзнавчий принцип.

Загальна характеристика змісту знань дітей про природу, умінь і навичок щодо вирощування рослин, догляду за тваринами, природоохоронної діяльності в природі.

Структура діючих програм. Характеристика розділу ознайомлення дітей з природою.

Характеристика спостереження як пізнавальної діяльності.

Значення використання ілюстративного матеріалу в ознайомленні дітей з природою.

Види ілюстративного матеріалу та їх характеристика.

Використання технічних засобів для демонстрації наочного матеріалу на заняттях та в повсякденному житті.

Використання художніх картин в ознайомленні з природою.

Психологічні основи використання гри у навчанні дошкільнят.

Видиігор за змістом, за дидактичною метою, за способом керівництва.

Методика проведення ігор з дітьми різних вікових груп.

 

Питання до 6 модулю.

Значення словесних методів у ознайомленні з природою дітей дошкільного віку.

Розповіді вихователя як метод ознайомлення дітей з природою.

Види розповідей та загальні вимоги до них.

Мовні Бесіда як метод ознайомлення дітей з природою. Взаємозв'язок бесід з іншими методами ознайомлення дітей з природою.

Види бесід та вимоги до їх проведення.

Екскурсії в природу як форма організації роботи з дошкільниками. Тематика та види екскурсій природничого змісту.

Структура екскурсії. Методика підготовки до екскурсії та її проведення. Цільова прогулянка як форма роботи щодо ознайомлення з природою, відмінність її від екскурсії.

Методика проведення цільової прогулянки.

Щоденні прогулянки на майданчику дошкільного закладу, їх значення у ознайомленні з природою.

Структура та методика проведення щоденної прогулянки.

Зміст фенологічних спостережень на щоденних прогулянках.

Методи та прийоми роботи вихователя під час прогулянки.

Засоби фіксації знань дітей про природу.

Організації та ознайомлення з правилами догляду за рибами у акваріумі.

Тематика спостережень, дослідів у куточку живої природи, та методика їх проведення.

Завдання для дітей різних вікових груп при роботі в куточку живої природи.

 

Рекомендована література

1. Артемова Л.В. Вчися граючись. - К., 1995.

2. Артемова Л.В. Колір. Форма. Величина. Число. (Ігри для сенсорного розвитку). – К., 1997.

3. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. - К., 1999.

4. Білет О. Екологічне виховання дітей дошкільного віку. -Львів, 1996

5. Блинников В.И. Зоология с основами экологии. – М.:Просвещение, 1990, – 254 с.

6. Будна Н.О., Головко З.Л. Цікавий навколишній світ. Підготовка дитини до школи.

7. Васильєва А. Учите детей наблюдать природу. - Минск, 1972.

8. Веретєппікова С.О. Ознайомлення дітей дошкільного віку з природою. - К., 1979.

9. Верзілін М.М. Подорож з домашніми рослинами. М., 1959.

10. Виноградова Н.Ф.Умственное воспитанние дошкольников в процессе ознакомления с природой. - М., 1982.

11. Воропай О. Звичаї нашою народу. - К., 1991.

12. Горопаха Н.М. Виховання екологічної культури дітей. - Рівне, 2001.

13. Горопаха Н.М. Урізноманітнення форм екологічної освіти дошкільнят //Оновлення змісту, форм і методів навчання і виховання в закладах освіти. - Випуск 13. – Рівне, 2000. – С. 64 - 74.

14. Григор’єва О.О. Фесюква Л.Б. Пори року комплексні заняття.-Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2007. – 208с.

15. Дитина: програма виховання і навчання дітей дошкільного віку. – К., 2003.

16. Єлін Ю.Я. Рослини наших лісів. – К., 1983.

17. Закон України «Про дошкільну освіту». – К., 2001.

18. ЗаритюваА. Ознакомление дошкольников с обитатєлями уголка живой природи //Дошкольное воспитание. – 1991, № 2. – С. 17 - 18.

19. Ільченко.В.Р., Гуз К.Ж. Довкілля 6 (Основні системи природи) /За ред. С.С.Морозюк. – К.: 304 с.: іл.. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні).

20. Ковальчук Г.В. Зоологія з основами екології. – К.: Вища школа, 1988. – 249с.

21. Крутій К.Л., Каплуновська О.М. Природа космосу. Програма та методичні рекомендації. – Запоріжжя-ЛІПС.Лтд,1999. – 38с.

22. Кудло К.К. Лабораторные и практические занятия по землеведению и краеведению. – М.: Высшая школа. – 1985.

23. Кудряшов Л.В. и др. Ботаника с основами экологии. – М.: Просвещение, 1979. – 243с.

24. Куликова Т.А. Экскурсии в природу с детьми дошкольного возраста. – М., 1985.

25. Лисенко Н.В. Практична екологія для дітей. – Івано-Франківськ, 1999.

26. ЛупійкоЛ. Екологічна культура та народні природознавчі традиції: орієнтовний зміст програми «Екологічна скринька» //Палітра педагога. – 2004, № 1. – С. 9 - 13.

27. Малятко. Програма виховання і навчання в дошкільному закладі. – К., 1999.

28. Маршицька В. Екологічні проекти //Дошкільне виховання. – 2001, № 5. – С. 24 - 25.

29. Методичні рекомендації до програми виховання дітей дошкільного віку „Малятко”/Керівник авт.колективуЗ.П.Плохій. – К., 2000.

30. Мечник Л.А., Волошин О.М., Мечник І.І. Дітям про тварин. – Тернопіль, 1996.

31. Мороз І.В., Гришко-Богменко Б.К. Ботаніка з основами екології. – К.: Вища шк., 1994. – С. 67 – 74.

32. Николаева С. Обзор зарубежньїх и отечественньїх программ зкологического образования дошкольников //Дошкольное воспитание. – 2002, № 7. – С. 52 - 64.

33. Николаева С. Роль педагогической технологии в формировании екологической культури детей и взрослнх //Дошкольное воспитание. – 2000, № 6. – С. 19 - 29.

34. Пантелєєв Г. Ділянки дитячого садка: естетика оформлення //Дошкільне виховання. – 2003, № .4. – С.10.

35. Плохій 3. Виховання екологічної культури дошкільників. – К., 2002.

36. Плохій 3. Вітальна цінність природи //Дошкільне виховання. – 2000, № 11. – С. 7-8.

37. Плохій 3. Природа як пізнавальна цінність //Дошкільне виховання, 2001, № 6. – С. 7 8.

38. Прищена Н.Ф. Наочність і слово у пізнанні природи /Дошкільне виховання. –1991, № 4. – С.6.

39. Про природу для великих і маленьких /За ред. Ю.Д. Дмитрієва. - К., 1987.

40. Програма виховання дітей дошкільного віку. – К., «Малятко», 2001.

41. Ратобыльский Н.С., Лярский П.А. Общее землеведение и краеведение. – М.: Высшая школа, 1985. –414 с.

42. Стпрауииш. А. Моделирование маленькими человечками //Дошкольное воспитание, 1998, № 3. -– С. 33 - 44.

43. Якименко С.І. Навчальний комплект для шестиліток. Палітра природолюба

44. Якименко С.І., Голян Л.П. Планування в молодшій групі. – Тернопіль: Навчальна книга, Богдан., 2003. – 96с.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.016 с.)