ТОП 10:

Технології дошкільної освіти . Методика ознайомлення дітей з довкіллям.Зміст ознайомлення дітей дошкільного віку про природу. Принцип виховуючого та розвиваючого характеру знань (відбір знанть з урахуванням мети виховання, психічних можливостей дітей та завдань ознайомлення дітей з природою).

Принцип науковості, відбір змісту системи знань для дітей дошкільного віку, виходячи з основних природознавчих ідей і понять (поняття єдності організму та середовища, взаємозв’язку всіх елементів природи, самоорганізації і розвитку природних систем тощо). Формування реалістичних, різнобічних знань дітей про природу (“нежива природа”, рослини, тварини). Ознайомлення дітей із зв’язками та залежностями в природі. Формування знань про зміни в природі, про роль людини у перетворенні природи. Зв’язок принципу науковості з принципом енциклапедичності знань.

Принцип доступності. Доступність матеріалу для сприймання й розумінняі його дошкільниками, формування у дітей системи уявлень і найпростіших понять про природу. Відбір типового матеріалу, що забезпечує формування системності знань. Краєзнавчий принцип у відборі матеріалу. Конкретизація матеріалу відповідно до місцевих умов проживання дитини. Загальна характеристика змісту знань дітей про природу, умінь і навичок щодо вирощування рослин, догляду за тваринами, природоохоронної діяльності в природі.

Структура діючих програм навчання і виховання дітей дошкільного віку в дошкільному закладі. Характеристика розділу ознайомлення дітей з природою. Поступове ускладнення програмового матеріалу в залежності від віковох груп дітей. Концентричний принцип розташування матеріалу, що забезпечує повторність знань, поглиблення їх на кожному ступені вивчення матеріалу. Розтпшування матеріалу за принципом сезонності. Розташування матеріалу за сферами розвитку дитини, видами діяльності.

Методи ознайомлення дітей з природою.

Загальна класифікаація методів ознаойомлення дітей з природою. Залежність вибору методів і прийомів навчання від змісту знань, конкретних завдань розвитку особистості й особливостей пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку.

Спостереження – основний метод ознайомлення дітей з природою. Види спостережень за характером пізнавальних завдань (первинні, повторні, порівняльні, заключні); за тривалістю (короткотривалі, довготривалі, систематичні спостереження за змінами і розвитком природи); за способом організації (планові, за ініціативою дітей, колективні, індивідуальні). Зміст, місце і значення різного виду спостережень у кожній віковій групі дітей у ДНЗ та сім’ї.

Особливості організації і методика керівництва спостереженнями різного виду. Відбір матеріалу для спостережень. Створення умов для проведення спостережень. Схема розгляду рослин і тварин. Прийоми керівництва спостереженнями дітей в різних вікових групах.

Наочні методи ознайомлення дітей з природою. Вікористання ілюстративного матеріалу в ознайомленні дітей з природою. Види використання в різних вікових групах. Своєрідність використання репродукцій, пейзажу, натюрморту в роботі з дітьми дошкільного віку.

Технічні засоби в ознайомленні дітей з природою, їх значення. Характеристика аудіовізуальних, візуальних та адитивних технічних засобів та методика їх використання в ознайомленні дітей з природою. Можливості використання комп’ютерної техніки в ДНЗ та сім’ї.

Метод моделювання в ознайомленні дітей старшого дошкільного віку з природою. Роль методу у формуванні уявлень дітей про об’єкти і явища природи, засвоєння дітьми знань про причиново-наслідкові зв’язки і залежності в природі. Зв’язок моделювання зі спостереженнями та іншими методами.

Практичні методи ознайомлення дітей з природою. Праця дітей як один з основних методів ознайомлення з природою, її своєрідність, навчально-виховне значення. Педагогічні та гігієнічні вимоги до праці дітей в природі.

Види праці дітей в природі – вирощування рослин, догляд за тваринами, охорона природи. Змість праці дітей в різних вікових групах. Форми організації праці дітей: доручення, чергування, колективна праці. Методика керівництва різними формами організації праці дітей.

Нескладні досліди як метод ознайомлення дітей з природою. Дослід як своєрідний вид спостереження, що організовується у спеціально створених умовах і передбачає пошукові діх дітей. Значення дослідів у практиці засвоєння дітьми нескладних причиново-наслідкових зв’язків і залежностей у природі, розвитку пізнавальної активності дітей. Структура досліду. Методика організації та проведення дослідів. Зміст дослідів, що проводяться з об’єктами “неживої” природи, рослинами та тваринами. Виховання турботливого ставлення до об’єктів природи у дітей під час проведенняі дослідів.

Гра як метод ознайомлення дітей з природою. Роль і місце різноманітних ігор у збагаченні, закріпленні, систематизації й узагальнення знань дітей про природу.

Творчі рольові ігри, що відображають уявлення дітей про природу (“Зоопарк”, “Мауглі у джунглях”, “Подорож у Космосі” тощо). Керівництва сюжетно-рольовими іграми дітей.

Використання будівельно-констукривних матеріалів для вивчення властивостей природних матеріалів: води, піску, снігу, льоду, листям, насінням та плодами дерев та куців. Створення умов для ігор з природними матеріалами. Методика керівництва іграми дітей з природними матеріалами.

Дидактичні ігри та їх роль в ознайомленні дітей з природою, своєрідність дидактичних ігор природничого змісту. Види дидактичних ігор, структура, змість та методика проведення в різних вікових групах.

Рухливі ігри. Закріплення уявлень дітей про характерні особливості зовнішнього вигляду, способу пересування, спілкування між собою тварин. Використання вправ та ігор імітаційного характеру на заняттях з ознайомлення дошкільників з природою. Словесні методи ознайомлення дітей з природою.

Розповіді вихователя про предмети та явища природи, їх значення та місце в системі формування знань дітей про природу. Вимоги до розповідей вихователя про природу. Види розповідей, методика їх використання у навчально-виховному процесв.

Дитяча художня література як метод ознайомлення з природою, вимоги до дитячої природознавчої книги. Реалістичні та фантастичні твори письменників класиків і сучасних письменників про природу для дітей дошкільного віку. Методика використання природознавчої літератури в різних вікових групах. Загальна характеристика сучасних дитячих природознавчих журналів.

Бесіда як метод ознайомлення дітей з природою. Види бесід з дітьми про природу (вступна, супровідна, тематична, заключна) і їх зміст. Вимоги до проведення бесід, методика їх проведення. Роль бесід у систематизації знань дітей про природу.

Місце кожного методу в ознайомленні дітей з природою. Використання методів в системі для взаємодоповнення інформації та вражень при ознайомленні дітей з природою.

Форми організації та планування роботи з ознайомлення дітей з природою.

Загальна характеристика основних форм ознайомлення дітей з природою. Необхідність використання різноманітних форм навчання у навчально-виховному процесі ДНЗ та сім’ї.

Заняття як важлива форма ознайомлення дітей з природою, значення і місце заняіть у системі роботи з ознайомлення дітей різних вікових груп з природою. Змість знань, умінь і навичок, що формуються на заняттях з природознавства, виходячи з вимог програми. Відбір матеріалу для занять. Єдність виховних та освітніх завдань, що здійснюються на занятях з ознайомлення дітей з природою.

Використання різноманітних методів і прийомів на заняіттях, відповідно до завдвнь програми, місця заняття у системі роботи, віку дітей, їх пізнавальних потреб та інтересів. Типи занять за їх місцем у системі роботи з ознайомлення дітей з природою: формування початкових уявлень, збагачення та розширення знань, узагальнення та систематизація знань дітей на заняттях. Методика проведення занять різного типу.

Своєрідність вимог до організації і проведення природознавчих занять. Особливості провдення занятьь з дітьми молодшого, середнього та старшого дошкільного віку. Система і послідовність занять, пов’язаних з природою, у різні пори року. Використання на заняттях знань дітей, що отримані ними у повсякденному житті, зв’язок занять з іншими формами роботи.

Екскурсія як особливий вид занять. Місце екскурсій в системі роботи щодо ознайомлення дітей з природою в умовах дитячого садка та сім’ї. Зміст екскурсій, їх тематика. Структура екскурсії. Методика проведення екскурсій. Підготовка вихователя до екскурсії. Методика проведення екскурсій. Підготовка вихователя до екскурії. Визначення програмових завдань, місця, маршруту екскурсії, підбір обладнання для збору і розміщення природного матеріалу. Підготовка дітей до екскурсії. Поєднання різноманітних методів і прийомів роботи з дітьми в ході екскурсії. Організація діяльності дітей на екскурсії: пізнавальної, ігрової, трудової.

Цільова прогулянка як форма організації роботи з ознайомлення дітей з природою. Відмінність цільової прогулянки від екскурсії. Зміст спостередень на цільвих прогулянках. Методика проведення цільвої прогулянки в природі.

Повсякденні прогулянки на ділянці дитячого садка, їх значення та місце в системі роботи з ознайомлення дітей з природою, організація спостережень за об’єктами і явищами природи на прогулянці. Форми організації спостережень. Керівництво самостійними спостереженнями дітей. Організація та керівництво іграми дітей з природними матеріалами на прогулянках у різні пори року. Праця дітей на ділянці під час прогулянок.

Засоби фіксації знань дітей про природу. Календар природи і календар погоди, методика їх ведення. Відображення вражень дітей у малюнках чи інших видах зображувальної діяльності. Складання нескладних колекцій зі старшими дошкільниками. Організація свят в природі.

Куточок природи та ділянка дитячого садка як основна база ознайомлення дітей з природою. Куточок природи в дошкільному навчальному закладі. Необхідність організації куточка природи, його навчально-виховне значення. Розміщення і обладнання куточка природи. Створення науково-природничого центру в куточку природи. Вимоги до його обладнання. Правила підбору об’єктів для куточка природи: врахування можливостей утримання об’єкта в умовах жилого приміщення, безпечність для дітей, відповідність вимогам програм, доступність для догляду тощо. Постійні та тимчасові мешканці куточка живої природи.

Кімнатні рослини куточка природи і зимового саду (декоративно-листяні, красиво-квітучі, цибулинні, виткі, ампельні, сукуленти): походження рослин, біологічна характеристика, особливості догляду, використання.

Утримання риб у куточку природи. Риби місцевих водойм і екзотичні риби, їх біологія, умови утримання. Влаштування акваріуму і догляд за ним.

Птахи в куточку природи. Утримання в куточку природи папуг, канарок, щиглів, їх біологія та умови утримання.

Ссавці – постійні мешканці кутка природи: морська свинка, хом’ячок. Біологія тварин та умови утримання.

Тимчасові мешканці куточка природи: безхребетні тварини (молюски, ракоподібні, комахи та хребетні (земноводні, плазуни, ссавці, птахи). Біологія тварин та умови утримання. Сезонні зміни в об’єктах куточка природи.

Ділянка дитячого садка. Навчально-виховне значення ділянки дитячого садка, їх види і влаштування. Підбір декоративних квітникових рослин: багаторічних, дворічних, однорічних з урахуванням термінів цвітіння та естетичного вигляду. Біологія і агротехніка вирощування. Створення куточків дикоростучих рослин на території дитячого садка. Особливості планування місця, висадки та догляду за рослинами лісу, луків, водойми.

Вимоги до плодового саду на ділянці дитячого садка. Планування саду, підбір плодових дерев та ягідних кущів. Посадка саду та догляд за ним у різні пори року. Город на ділянці дитячого садка, його планування. Підбір овочевих культур, їх біологія та агротехніка.

Приваблюванняя птахів на ділянці в різні пори року. Влаштування годівниць, поїлок, штучних гніздівель.

Планування і облік роботи з ознайомлення дітей з природою.

Значення та основні принципа планування роботи з ознайомлення дітей з природою. Планування системи занять на сезон. Поступове ускладнення матеріалу. Відбір методів проведення занять, що забезпечують засвоєння дітьми системи знань, формування пізнавальної активності, практичних умінь та навичок спілкування з природою, встановлення зв’язків занять з основ природознавства із заняттями з інших розділів програми. Розробка системи комплексних занять. Встановлення зв’язку при плануванні системи занять з роботою у повсякденному житті. Види планів. Структура плану методиста дошкільного навчального закладу, вихователя. Облік виконаної роботи та досягнень дітей.

Розподіл навчального часу

Тема або розділ Кількість годин для денної форми навчання Форма семестрового контролю
Всього Лекції Семінари Лабораторні   Самостійна робота
Земля як планета    
Оболонки Землі   Залік
Рослини – частина живої природи    
Різноманітність тваринного світу.   Диф. залік
Методи ознайомлення дітей з природою    
Методи та форми ознайомлення дітей з природою   Екзамен
Всього    

 

 

Плани лекцій

Змістовий модуль 1. Земля як планета.

Лекція. Земля – планета Всесвіту.

План.

1. Дослідження Землі з Космосу, та Космосу с Землі.

2. Вплив Космосу на Землю.

3. Земля та її місце в Сонячній системі.

4. Планети Сонячної системи.

Література:

1. Багров М. В. та ін. Землезнавство: Підручник /М. В. Багров, В. О. Боков, І.Г.Черваньов; За ред. П.Г. Шищенка. – К.: Либідь, 2000. – 464 с.

2. Ратобыльский Н.С. Практические занятия по землеведению и краеведению. М.: Высшая школа. – 1978.

3. Кудло К. К. Лабораторные и практические занятия по землеведению и краеведению. – М.: Высшая школа. – 1985.

4. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж. Довкілля 6 (Основні системи природи) /За ред. С.С. Морозюк. – К.: 304 с.: іл. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні).

 

Лекція. Форма та розміри Землі.

План

1. Форма і розміри Землі.

- еліпсоїд обертання (двовісний та тривісний);

- геоїд;

- кардиоїд.

2. Докази шароподібності форми Землі.

3. Географічне значення форми та розмірів Землі.

 

Література:

1. Багров М. В. та ін. Землезнавство: Підручник /М. В. Багров, В. О. Боков, І.Г.Черваньов; За ред. П.Г. Шищенка. – К.: Либідь, 2000. – 464 с.

2. Ратобыльский Н.С. Практические занятия по землеведению и краеведению. М.: Высшая школа. – 1978.

3. Кудло К. К. Лабораторные и практические занятия по землеведению и краеведению. – М.: Высшая школа. – 1985.

4. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж. Довкілля 6 (Основні системи природи) /За ред. С.С. Морозюк. – К.: 304 с.: іл. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні).

Лекція. Рухи Землі.

План

1.Рухи Землі у просторі.

2.Добовий рух Землі. Докази та параметри.

3.Річний рух Землі. Докази та параметри.

4.Періодичність процесів у природі.

5.Особливості ознайомлення дітей із змінами дня та ночі.

Література:

1. Багров М. В. та ін. Землезнавство: Підручник /М. В. Багров, В. О. Боков, І.Г.Черваньов; За ред. П.Г. Шищенка. – К.: Либідь, 2000. – 464 с.

2. Ратобыльский Н.С. Практические занятия по землеведению и краеведению. М.: Высшая школа. – 1978.

3. Кудло К. К. Лабораторные и практические занятия по землеведению и краеведению. – М.: Высшая школа. – 1985.

4. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж. Довкілля 6 (Основні системи природи) /За ред. С.С. Морозюк. – К.: 304 с.: іл. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні).

 

Лекция. Будова Землі.

 

План.

1. Вивчення внутрішньої будови Землі.

2. Внутрішня будова.

- ядро;

- мантія;

- земна кора.

3. Будова і типи земної кори:

- матеріковий

- океанічний

- перехідний.

 

Література:

1.Багров М. В. та ін. Землезнавство: Підручник /М. В. Багров, В. О. Боков, І.Г.Черваньов; За ред. П.Г. Шищенка. – К.: Либідь, 2000. – 464 с.

2.Ратобыльский Н.С. Практические занятия по землеведению и краеведению. М.: Высшая школа. – 1978.

3.Кудло К. К. Лабораторные и практические занятия по землеведению и краеведению. – М.: Высшая школа. – 1985.

4.Ільченко В.Р., Гуз К.Ж. Довкілля 6 (Основні системи природи) /За ред. С.С. Морозюк. – К.: 304 с.: іл. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні).

 

Лекція. Закономірності формування і розвитку компонентів природи.

 

План

1. Географічна оболонка.

2. Літосфера. Будова. Склад.

3. Вік Землі. Геологічне обчислювання часу.

4. Рельєф суходолу та дна Світового океану.

 

Література:

1. Багров М. В. та ін. Землезнавство: Підручник /М. В. Багров, В. О. Боков, І.Г.Черваньов; За ред. П.Г. Шищенка. – К.: Либідь, 2000. – 464 с.

2. Ратобыльский Н.С. Практические занятия по землеведению и краеведению. М.: Высшая школа. – 1978.

3. Кудло К. К. Лабораторные и практические занятия по землеведению и краеведению. – М.: Высшая школа. – 1985.

4. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж. Довкілля 6 (Основні системи природи) /За ред. С.С. Морозюк. – К.: 304 с.: іл. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні).

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.208.66 (0.016 с.)