Методика словникової роботи, заняття по розвитку словника, їх види і структура 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методика словникової роботи, заняття по розвитку словника, їх види і структураВиконання практичних завдань:

1. Проаналізувати дидактичний та наочний матеріалу із словникової роботи у дошкільному навчальному закладі.

2. Дати аналіз комплексних і тематичних занять в ході спостереження у дошкільній установі, визначення їх структури та методичних прийомів з дітьми.

 

Модуль самостійної роботи:

Індивідуальні завдання:

1. Прочитати відповідний розділ у підручнику «Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі» (за ред. А. М. Богуш. - К., 1992) та скласти тези за планом:

ü активний та пасивний словник, особливості словника дітей дошкільного віку;

ü завдання і прийоми словникової роботи;

ü принципи словникової роботи.

2. Скласти наскрізний тематичний словник для дітей 4-6 років до тем: «Одяг та взуття», «Сім'я», «Пори року», «Транспорт», «Моя Батьківщина». Розмістити словник у таблицю: іменники, прикметники, прислівники, інші члени мови, приказки, прислів'я, фразеологізми.

3. Здійснити класифікацію дидактичних вправ із словникової роботи (за Є.І.Тихєєвою).

4. Розробити п’ять вправ на закріплення словника відповідно до схеми: назва вправи, мета, словник, зміст вправи.

5. Скласти розгорнутий конспект тематичного заняття за однією із програмних тем на знайомому дидактичному матеріалі:

а) на введення слів, що позначають якості, властивості предметів та дії з ними для молодшої дошкільної групи;

б) на вживання антонімів, позначення величини і кольору, активізацію узагальнюючих слів та слів, що означають видові й родові поняття для дітей середньої групи;

в) на ознайомлення із словами, які звучать однаково, але мають різне значення (омоніми), протилежне за значенням слова (антоніми), синоніми, словами із переносним значенням. Добір різних частин мови, їх правильне використання у мовному потоці для дітей старших груп.

6. Зробити перелік дидактичних ігор відповідно до завдань словникової роботи:

а) для збагачення словника;

б) для закріплення і активізації словника;

в) на вживання узагальнюючих слів;

г) на класифікацію предметів;

д) на співвідношення частин і цілого.

7. Підготувати реферат на одну із тем:

«Малі жанри фольклору в словниковій роботі з дітьми»,

«Словникова робота з дітьми при використанні художніх творів»,

«Екскурсії в дошкільному закладі»,

«„Куток для батьків” в групі дитячого садочка»,

«Художня література пізнавального змісту в ознайомленні дітей з довкіллям»

(або узгодити тему реферату з викладачем).

8.Скласти тематичний словник необхідної для занять з лексики (із зазначенням теми і віку дітей).

9. Оформити накопичувальну папку:

- Дидактичні ігри для ознайомлення дітей з довкіллям

- Усна народна творчість для ознайомлення дітей з довкіллям

- Художні твори для ознайомлення дітей з навколишнім

- Куточок живої природи в групі дошкільного навчального закладу

10. До однієї з тем третього модулю складіть кросворд чи тестування за програмовим змістом. Представте у зручній для сприймання формі.


Підсумкова тека:

Питання для підготовки до модульної контрольної роботи

- Що є змістом ознайомлення дітей з довкіллям?

- Розкрийте суть і особливості ознайомлення дітей з довкіллям.

- Назвіть основні види занять з ознайомлення дітей з довкіллям.

- Надайте характеристику різним формам ознайомлення дітей з довкіллям.

- Покажіть роль наочного матеріалу на заняттях з ознайомлення дітей з довкіллям.

- Визначте завдання дошкільного навчального закладу щодо ознайомлення дітей з довкіллям.

- Назвіть і охарактеризуйте основні види роботи з ознайомлення дітей з довкіллям в дошкільному закладі.

- За допомогою схеми зобразіть систему методів ознайомлення дітей з довкіллям.

- Які методи подобаються вам найбільш?

- Назвіть відомі вам форми методичної роботи з ознайомлення дітей з довкіллям.

- Назвіть основні проблеми, які вирішуються методикою ознайомлення дітей з довкіллям.

 


Література:

1. Богуш А.М. Методика розвитку рідної мови та ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі. – К.: 1995

2. Богуш А.М. Ільченко В.Р. Довкілля для дітей дошкільного віку. – Полтава, 2001

3. Богуш А.М. Шляхи ознайомлення з предметами довкілля, Запоріжжя, 2000

4. “Дитина в дошкільні роки” програма навчання і виховання дітей дошкільного віку, К.: 2002

5. “Дитина” програма навчання і виховання дітей дошкільного віку, К.:1993

6. “Малятко” програма навчання і виховання дітей дошкільного віку К.:1991

7. Гумилевская М., Почему так бывает? – Мн.: Народная асвета, 1987. – С. 3-30.

8. Дедулевич М.Н. Не пропустить миг игры. – Мозырь: ООО ИД «Белый ветер», 2002. – 60 с.

9. Живая душа природы/ Авт. Сост. Н.А.Петрова. – Мозырь: ИД «Белый ветер», 2000. – 28 с.

10. Играя – обучаем, развиваем и воспитываем. Ч 2. Игра в эмоционально-нравственном и экологическом воспитании (Под общ. ред. И.А.Комаровой и О.А.Анищенко. – Мозырь: ООО ИД «Белый ветер», 2004 - 58 с.

11. Молодова Л.П. Нравственно-экологическое воспитание старших дошкольников. – Мн.: Асар, 1999. – 112 с.

12. Николаева С.Н. Общение с природой начинается с детства. – Пермь, 1992. – С. 6-20, 125-157.

13. Нифадьева Л.А. Познаем человека. – Могилев, 2000. – 39 с.

14. Нравственно-трудовое воспитание детей с детском саду. /Под ред. Р.С.Буре. – М.:Просвещение, 1987. – С. 21-29, 52-54.

15. Сенсорное воспитание дошкольников. /Сост. З.В.Черная, И.Ю.Караника, Г.В.Бирич. – Мозырь: РИФ «Белый ветер», 1999 – 40 с.

16. Шишкина В.А., Дедулевич М.Н. Прогулки в природу. М.: Просвещение, 2002. – 112 с.

17. Умственное воспитание детей дошкольного возраста. /Под ред. Н.И.Поддьякова, Ф.А.Сохина. – М.: Просвещение, 1988. – С. 14-23, 42-44, 56-58.

18. «Детство». Программа развития и воспитания детей в детском саду/ В.И.Логинова, Т.И.Бабаева, Н.А.Ноткина и др.; Под ред. Т.И.Бабаевой, З.А.Михайловой, Л.М.Гурович; Изд. 3-е, переработанное. – 224 с. – СПб, Детство-Пресс, 2002.- С. 47-53,114-118, 196-205.

19. «Мы». Программа экологического образования детей / Н.Н.Кондратьева и др. – СПб: «Детство-пресс», 2001. – С.15-62.

20. «Пралеска». Базисная программа и методические рекомендации. – Мн., НМЦентр, 2000.- С. 65-67, 154-160, 286-295.

21. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения./ Под ред. А.А.Красновского.- М.,1955. – С. 248-280.

22. Коменский Я.А., Локк Дж., Руссо Ж.Ж., Песталоцци И.Г. Педагогическое наследие // Сост. В.М.Кларин, А.Н.Джуринский. – М.:Педагогика, 1989. – С. 71-77, 90-91, 176-177.

23. Николаева С. Обзор зарубежных и отечественных программ экологического образования и воспитания детей // Дошкольное воспитание. – 2002. - № 7 – С. 52-64.

24. Хикари Ямомото. Детский сад в Японии //Дошкольное воспитание. –1989. - № 10. – С. 106-110.

25. История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобытном обществе до конца ХХ в. / Под ред. А.И.Пискунова. – М.: ТЦ Сфера, 2001. – С. 206-211, 214-220.

26. Протасова Е. Германия. Экологическое воспитание в детских садах // Дошкольное воспитание. – 1997. - № 7. – С. 85-88.

27. Игрушки и пособия для детского сада. /Под ред. В.М.Изгаршевой. – М.: Просвещение, 1987. – С. 149-153..

28. Марковская И.И. Уголок природы в детском саду. – М: Просвещение.,1984. –С.4 – 6, 20 – 59,109 – 124.

29. Мир природы и ребенок./Под ред. Л.М.Маневцовой, П.Г.Саморуковой. – СПб.: Акцидент, 1998. – С. 165-171.

30. Пралеска. – Базисная программа и методические рекомендации. – Мн.: НМЦентр, 2000. – С. 137, 260, 400-401.

31. Кокорева Н.Н., Бондаренко А.К. Любить труд на родной земле. – М.: Просвещение, 1987. –С.60 – 63, 103 – 106, 133 – 136.

32. Николаева С.Н. Как приобщить ребенка к природе. – М: Новая школа, 1997. – С. 7-17, 26-36.

33. Иванова А.И. Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – С. 10-14.

34. Мир природы и ребенок (Под ред. Л.М.Маневцовой, П.Г.Саморуковой. – СПб,: Акцидент, 1998. – С. 115-138.

35. Николаева С.Н. Общение с природой начинается с детства. – Пермь, 1992. – С. 190-208.

36. Николаева С.Н. Эколог в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2002. – С. 65-73.

37. Авсейкова В.В.,Чеховская Н.В. Мир природы через наблюдения. – Мозырь: ИД «Белый ветер», 2001. – 48 с.

38. Громыко Н.М., Лапицкая И.В. Проектно-тематический подход к обучению дошкольников. – Мн.: Университетское, 2000. – С. 63-69.

39. Иванова А.И. Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2003.,С.20-27, 30-45.

40. Николаева С.Н. Создание условий для экологического воспитания. – М.: Новая школа, 1993.- С.3 – 27.

41. Антонова С. Цветочный серпантин //Обруч. – 2003, № 4. - С. 18-21.

42. Рыжова Н.А. Волшебница вода // Дошкольное образование. – 2004. - № 11. – С. 5-20, 2004 - № 12. – С. 9-18.

43. Живая душа природы. / Авт.-сост.: Н.А.Петрова. – Мозырь: ИД «Белый ветер».,2000.- С. 20 -26.)

44. Мир природы и ребенок. / Под ред. Л.М.Маневцовой, П.Г.Саморуковой. – СПб: Акцидент, 1988. – С. 180-188.

45. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду. – М.: Просвещение, 2002. – 208 с.

46. Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста. – М: Владос, 2001. – С. 23-58, 140-145.

47. Шишкина В.А., Дедулевич М.Н. Прогулки в природу. – М.: Просвещение, 2002. – 112 с.

48. Молодова Л.П. Экологические праздники для детей. – Мн.: Асар, 1997- 128 с.

49. Авсейкова В.В.,Чеховская Н.В. Мир природы через наблюдение. - Мозырь: ИД «Белый ветер», 2001, - 48 с.

50. Иванова А.И. Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – С. 20-27, 30-45.

51. Играя – обучаем, развиваем и воспитываем: Пособие для педагогов дошкольных учреждений в 3-х частях. Ч.2. Игра в эмоционально-нравственном и экологическом воспитании. /Под ред. И.А.Комаровой и О.А.Анищенко. – Мозырь: ОО ИД «Белый ветер», 2004, - С. 31-55..

52. Николаева С.Н. Общение с природой начинается с детства. – Пермь, 1992. – С. 193-208.

53. Николаева С.Н., Комарова И.А. Сюжетные игры в экологическом воспитании дошкольников. – М.: Издательство Гном и Д, 2003. – С. 3-15.

54. Каруле А.Я. Обучение шестилетних детей в школе. – М.: Педагогика, 1984. – С. 48-52.

55. Шишкина В.А., Дедулевич М.Н. Прогулки в природу. – М.: Просвещение, 2002. – С. 16-18, 36-38, 60-62, 75-78.

56. Диагностика экологической воспитанности детей дошкольного возраста/ Авт.-сост. В.С.Варивода. – Мозырь: ООО ИД «Белый ветер», 2004. – С. 7-40.

57. Кашлев С.С. Диагностика экологической культуры. – Мн.: Беларусь, 2003. – С. 5-18.

58. «Мы» Программа экологического образования детей / Н.Н.Кондратьева и др. – СПб: «Детство-пресс», 2001. – С. 70-77.

59. Николаева С.Н. Эколог в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2002. – С. 100-104, 107-110.

60. Смирнова В.В., Балуева Н.И., Парфенова Г.М. Тропинка в природу. - СПб: Издательство РГПУ им. А.И.Герцена. Издательство «Союз», 2001. – С. 25-40.

61. Примерное блочно-тематическое планирование учебно-воспитательного процесса в группе детского сада (на 1 месяц). /Авт.-сост. Р.Е.Маслюкова, С.А.Арашкович, В.П.Попова и др. – Мозырь: ИД «Белый ветер», 2000. – 52 с.

62. Практические материалы к «Примерному блочно-тематическому планированию учебно-воспитательного процесса в группе детского сада (на один месяц). /Авт.-сост. Р.Е.Маслюкова, С.А.Арашкович, В.П.Попова и др. – Мозырь, ИД «Белый ветер», 2001.- С 3-29..

63. Сизенко-Казинец З. Примерное содержание работы по ознакомлению дошкольников с природой // Дошкольное воспитание, 1991, № 3.- С. 10-15.

64. Воспитание детей в дошкольных учреждениях села (в условиях разновозрастной группы) /Под ред. Р.А.Курбатовой. – М.: Просвещение, 1989. – С. 130-149.

65. Минкина М.В. Методика работы в разновозрастной группе. – М.: Высшая школа, 1977, - С. 87-88, 91-97, 104-111.

66. Обучение детей в дошкольных учреждениях села (в условиях разновозрастной группы) /Под ред. А.С.Алексеевой. – М.: Просвещение, 1990. – С. 77-93.

67. Игрушки и пособия для детского сада. /Под ред. В.М.Изгаршевой. – М.: Просвещение, 1987. – С. 142-143.

68. Мир природы и ребенок. /Под ред. Л.М. Маневцовой, П.Г. Саморуковой. – СПб.: Акцидент, 1998. – С. 162-171.

69. Николаева С.Н. Как приобщить ребенка к природе. – М.: Новая школа, 1993. – С. 13-17, 43-49.

70. Пралеска. Базисная программа и методические рекомендации. – Мн.: НМ Центр, 2000. – С. 137, 260-262, 400-401.

71. Кокорева Н.Н.,Бондаренко А.К..Любить труд на родной земле. – М.: Просвещение, 1987. С.20 -22, 106 -109. 120 -123.

72. Корепанова Н.В., Липчанская И.А. Контроль функционирования и развития ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – С. 3-6, 8-12, 17, 54-56.

73. Николаева С.Н. Эколог в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2002. – С. 36 - 44, 94-97,105-106.

74. Скоролупова О.А. Контроль как один из этапов методической работы в дошкольном образовательном учреждении М.: «Издательство «Скрипторий, 2000», 2003, - С. 10-14, 74-84.

 

 


ПОРТФОЛІО

оцінювання успішності студента

П.І.Б. ______________________________________________Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; просмотров: 474; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.222.189.51 (0.026 с.)