ТОП 10:

Екологічне виховання молодших школярів в курсі вивчення природознавстваНеобхідність екологічної освіти і виховання, зумовлене потребою суспільства.

Екологічне виховання – складова частина національного виховання.

Основна мета екологічного виховання.

Можливості уроків природознавства у вихованні у молодших школярів нового ставлення до природи.

Індивідуальні природоохоронні заходи.

Масові природоохоронні заходи та суспільно-корисна праця.

 

Критерії оцінювання

Під час відповіді на питання з методики навчання природознавства студент повинен виявити знання програми з природознавства для початкової школи, глибоке володіння методикою використання різних методів, прийомів і засобів навчання для формування реальних уявлень про предмет і явища природи, розкриття змісту природничих понять, встановлення причинно-наслідкових зв’язків між предметами і явищами природи, формування екологічної свідомості, патріотичних і естетичних почуттів учнів початкових класів.

Студент повинен виявити здатність на практиці реалізувати сучасні вимоги до навчання, виховання і розвитку учнів в процесі навчання природознавства, виявити рівень знань і умінь, які є основою творчого і свідомого розв’язання навчально-виховних завдань.

На основі зазначених критерій встановлено такі норми оцінювання:

Оцінка«відмінно» -студент виявляє здатність реалізувати на практиці сучасні вимоги до навчання і виховання школярів, володіє запасом знань і умінь для творчого підходу до розв’язування основних освітніх і виховни природничих завдань. Відповідь глибока, наукова, ґрунтовна, логічно послідовна, аргументована своїми прикладами.

Оцінка «добре» -студент володіє поняттями, відтворює їх зміст, має достатню теоретичну підготовку.

Оцінка «задовільно» –студент володіє знаннями у формі понять, відтворює їх зміст, уміння, володіє на рівні виконання за зразком.

Оцінка«незадовільна» –студент володіє знаннями у формі окремих прикладів, елементарних уявлень і понять які з труднощами застосовує на практиці.

 

Література

1. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах. – К.: Веселка, 1998

2. Байбара Т.М. Я і Україна: Підручник для 3кл. – К.: Форум, 2005

3. Байбара Т.М. Я і Україна: Підручник для 4 кл. – К.: Форум, 2005

4. Бібік Н.М., Коваль Н.С., я і Україна: Підручник для 2 кл. – К.: Форум,2002

5. Нарочна Л.К., Ковальчук Г.В. Методика викладання природознавства. – К.: Вища школа, 1990

6. Програма для середньої загальноосвітньої школи 1-4 кл. – К.: Початкова школа, 2006

 

 

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Фізичне виховання молодших школярів – складова частина національного виховання.

Витоки фізичного виховання в Україні.

Дисципліна “Теорія та методика фізичного виховання” та її міждисциплінарні зв’язки.

Основні поняття теорії фізичного виховання: фізична культура, фізичне виховання, фізкультурна освіта. фізичний розвиток, фізична підготовленість, спорт (професійний, олімпійський, масовий), фізична рекреація, фізична реабілітація.

Психологічні і анатомо-фізіологічні особливості учнів молодшого шкільного віку.

Руховий режим учнів молодшого шкільного віку.

Фізичне виховання учнів початкових класів. Мета, оздоровчі, освітні і виховні завдання на сучасному етапі розвитку Української держави.

Засоби фізичного виховання молодших школярів. Фізичні вправи – основний засіб фізичного виховання. Вплив виконання фізичних вправ на збереження і зміцнення здоров’я школярів. Роль природних сил (сонця, повітря, води) у фізичному вихованні школярів. Гігієнічні чинники: особиста і громадська гігієна, режим праці і відпочинку, харчування і сну, засобів відновлення організму.

2. Принципи та методи навчання у фізичному вихованні. Загальні основи навчання фізичних вправ молодших школярів.

Принципи навчання в процесі фізичного виховання молодших школярів: свідомості і активності, наочності, систематичності, доступності і індивідуалізації, міцності і прогресування, міжпредметних зв’язків.

Класифікація методів навчання. Методи використання слова: розповідь, пояснення, бесіда, розпорядження, вказівка, команда, підрахунок, розбір, інструктування, оцінка. Наочні методи: показ, демонстрація плакатів, малюнків, використання ТЗН і комп’ютерних технологій. Практичні методи: вивчення вправи в цілому, вивчення вправи по частинах, ігровий, змагальний.

Загальні основи навчання фізичних вправ. Формування рухових вмінь і навичок – основний зміст освітніх завдань фізичного виховання. Структура процесу навчання: перший етап - розучування рухової дії; другий етап - засвоєння рухової дії; третій етап - закріплення і удосконалення рухової дії. Індивідуальний і диференційований підхід до учнів.

Загальні основи розвитку фізичних якостей молодших школярів.

Загальна характеристика фізичних якостей.

Методика розвитку швидкості, сили, гнучкості, витривалості і спритності.

Фізичні вправи для розвитку фізичних якостей.

Комплексний характер розвитку фізичних якостей.

4. Урок фізичної культури – основна форма організації фізичного виховання у початкових класах.

Місце уроку фізичної культури серед інших форм фізичного виховання молодших школярів. Особливості проведення уроків фізичної культури.

Характеристика оздоровчих, освітніх і виховних завдань уроку.

Структура уроку. Завдання і зміст підготовчої, основної і заключної частин уроку. Побудова уроку. Визначення конкретних завдань на урок фізичної культури.

Методи і способи організації учнів на уроці.

Фізичне навантаження та його дозування на уроці. Щільність уроку. Побудова пульсової кривої уроку.

Типи шкільних уроків фізичної культури.

Міжпредметні зв’язки на уроках фізичної культури у початкових класів. Міжпредметна щільність уроку.

Інвентар і обладнання. Матеріально-технічна база з фізичного виховання в школі.

Проведення уроків фізичної культури у малокомплектних школах.

Особливості проведення нестандартних уроків у початкових класах.

Домашні завдання з фізичної культури.

Позаурочні форми занять фізичними вправами учнів молодшого шкільного віку.

Форми занять фізичними вправами учнів молодшого шкільного віку.

Завдання позаурочних форм фізичного виховання.

Характеристика і методика проведення фізкультурно-оздоровчих заходів протягом навчального дня.

Зміст форми та методика проведення позакласної роботи у початкових класах.

Фізичне виховання поза школою.

Роль сім’ї у фізичному вихованні дітей.

Індивідуальні самостійні заняття.

Планування і контроль навчального процесу з фізичного виховання у початковій школі.

Документи планування. Навчальний план. Навчальна програма. План-графік навчально-виховного процесу з предмета “Фізична культура”. Поурочне (календарно-тематичне) планування. Підготовка (попередня і безпосередня) вчителя до уроку фізичної культури.

Контроль навчального процесу. Оцінка діяльності учнів на уроці.

Педагогічний контроль вчителем початкових класів. Аналіз (педагогічна оцінка) уроку фізичної культури.

Медико-біологічний контроль. Поділ учнів на основну, підготовчу і спеціальну медичні групи.

Дотримання правил техніки безпеки на уроках та позаурочних заняттях з фізичного виховання учнів.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ:

 

Оцінка ”відмінно” ставиться у випадках, коли майбутній вчитель початкових класів має глибокі, системні і міцні знання навчального матеріалу, викладає зміст матеріалу у логічній послідовності, вміє самостійно користуватися джерелами інформації, аналізувати, систематизувати, оцінювати вивчений матеріал та здатний усвідомлено використовувати його у майбутній педагогічній діяльності.

Оцінка ”добре” ставиться, якщо майбутній вчитель початкових класів виклав навчальний матеріал дисципліни у логічній послідовності, вміє користуватися джерелами інформації, аналізувати і систематизувати вивчений матеріал та здатний використовувати його у майбутній педагогічній діяльності.

Оцінка ”задовільно” ставиться у випадках, коли майбутній вчитель початкових класів виклав навчальний матеріал не в повному обсязі. Відповідь має неточності. Студент-випускник здатний використовувати навчальний матеріал у майбутній педагогічній діяльності.

Оцінка ”незадовільно” ставиться у випадках, якщо майбутній вчитель початкових класів не виклав навчальний матеріал. Студент-випускник не здатний використовувати навчальний матеріал у майбутній педагогічній діяльності.

Література

 

1. Вільчковський Е.С., Козленко М.П,, Цвек С.Ф. Система фізичного виховання молодших школярів: Навч.-метод. посіб. – К.: ІЗМН, 1998. – 232 с.

2. Волков Л В. Виховання фізичних здібностей учнів. – К.: Радянська школа, 1980. – 102 с.

3. Козленко М.П., Вільчковський Є.С., Цвек С.Ф. Теорія і методика фізичного виховання. – К.: Вища школа, 1984. – 232 с.

4. Круцевич Т.Ю. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Т.1. – К.: Олімпійська література, 2008. – 423 с.

5. Круцевич Т.Ю. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Т.2. – К.: Олімпійська література, 2008. – 368 с.

6. Махов В.Я. Теорія і методика навчання рухливих і спортивних ігор: Навч.-метод. посіб. – К.: ІЗМН, 1996. – 160 с.

7. Фізична культура. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1 - 4 класи. – Х.: Ранок, 2006. – 100 с.

8. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1. – Т.: Навчальна книга – Богдан, 2001. – 272 с.

9. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 2. – Т.: Навчальна книга – Богдан, 2002. – 248 с.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.55.168 (0.009 с.)