ТОП 10:

Життя людини . Життєвий цикл та його етапи . Методика проведення уроків змістової лінії «Людина» 3-4 класу.Життя людини - ланка в існуванні світу. Складність і багатогранність людського життя. Чому кожна людина повинна замислюватися про сенс свого життя? Значення роздумів про життя для самовизначення людини і свідомої життєтворчості. Життя людини як об'єкт пізнання.

Вікові етапи людського життя (дитинство, підлітковий період, юність, зрілість, похилий вік і старість), їх фізіологічні, психологічні, розумові та

інші особливості, «плюси» та «мінуси».

Методика проведення уроків змістової лінії «Людина» 3-4 класу

5. Діяльність людини . Творча і нетворча діяльність . Формування поняття про трудову діяльність людини у початкових класах та навчання як особливий вид трудової діяльності.

Діяльність як спосіб існування, розвитку та самореалізації людини. Чим відрізняється діяльність людини від поведінки тварин та дій машин? Цілеспрямованість та пристосувально-перетворюючий характер людської діяльності. Мотивація діяльності.

Потреби як основа людської діяльності. Класифікація потреб. Закон зростання людських потреб. Свідоме формування потреб.

Творча і нетворча (стереотипна, репродуктивна) діяльність.

Види творчості (наукова, художня, соціальна, технічна та інші).

Особливості творчої особистості. Як розвивати свої творчі задатки та здібності.

Формування поняття про трудову діяльність людини у початкових класах та навчання як особливий вид трудової діяльності .

Духовний світ людини . Формування уявлень про духовність людини у курсі початкової школи «Я і Україна».

Духовність як визначальна характеристика людини. Прояви людської духовності. Духовний світ людини, його складність і неповторність. Багатство духовного світу як показник рівня розвитку людини. Бездуховність та її прояви.

Душевне життя та духовність людини .Співвідношення духовного і тілесного Психічне життя людини. Почуття та емоції як форми психічного відображення, їх відмінність у людей і тварин. Потяги, бажання, прагнення, пристрасті. Багатство і різноманітність людських почуттів. Вищі (духовні) почуття. Зовнішні прояви емоцій та почуттів. Афекти, стреси, настрої. Культура почуттів та її виховання.

Психічні властивості людини. Темперамент і характер. Типи темпераменту та їх головні характеристики. Характер людини та його головні риси.

Формування уявлень про духовність людини у курсі початкової школи

«Я і Україна».

Критерії оцінювання

.

Оцінка “відмінно”.Студент викладає питання, висвітлюючи проблемні протиріччя; переконливо аргументує власну точку на проблеми; самостійно знаходить і використовує першоджерела, додаткову літературу для виконання творчих робіт,вирішення проблемних завдань;вміє узагальнювати,систематизувати набуті знання;

приймає активну участь в дискусіях ;

цілком самостійно може засвоїти інформацію різних джерел і творчо її викласти в усній або письмовій формі, ґрунтовно висловлюватись та дискутувати на задану тему, пропонувати проблемні, суперечливі питання для розгляду іншими;може бути експертом і консультантом в навчанні інших студентів; застосовує набуті знання в життєвих-ситуаціях.

Оцінка “добре”Студент може самостійно логічно висвітлити матеріал теми, висловлювати власну думку щодо окремих проблем, дати відгук на відповідь іншого студента;

з допомогою викладача аналізує, узагальнює, систематизує матеріал; складає схеми, таблиці;готує реферати і доводить їх зміст до студентів;оперує вивченим матеріалом на рівні теми, може самостійно його відтворити, аналізувати, узагальнювати, систематизувати; переконливо аргументує власну точку зору.

Оцінка “задовільно”.Студент може відповісти на запитання з допомогою викладача, або самостійно висвітлити окреме питання теми, репродуктивно відтворити частину навчального матеріалу теми ;

дати визначення понять та навести приклади; вміє використовувати під час відповідідіаграми, схеми, таблиці ;за допомогою викладача користується словниками, посібниками, першоджерелами.

Оцінка “незадовільно”. Студент може усно відтворити декілька понять, термінів; вибирає правильну відповідь з тестових завдань початкового рівня; може двома-трьома простими реченнями передати зміст окремої частини теми, знаходить відповідь на запитання викладача в тексті підручника, посібника.

-

 

Л І Т Е Р А Т У Р А

ОСНОВНА

1. Арцишевський Р.Л. Світ і людина. Проб, підруч. для 8— 9кл. — К.: Освіта, 1992.

2. Вілков В.Ю., Салтовський О.І. Людина і світ. — К., 2004.

3. Людина і світ: видання друге, доповнене та перероблене. Навч. посібник / В.Ю. Вілков, В.М.Ніколаєвський, В.В.Омельченко, 0.І.Салтовський. — X., 2003.

4. Діденко В.Ф., Кондрашова-Діденко В.І. Людина і світ. — К.,1995.

5. Людина і світ: Підручник / Л.В.Губерський, В.Г.Кремень, А.О.Приятельчук та ін.; Голов. Ред. Л.В.Губерський. — К., 2001.

6.Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова школа. Шкільний світ. -2006. -№(338). -31 с.

7. Програма „Я і Україна. Навколишній світ”. / Укладачі Бібік Н., Коваль Н. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-2 класи. К.: Початкова школа, 2001. -296с.

8.Програма „Я і Україна. Природознавство. Громадянська освіта” /Укладачі Байбара Т., Бібік Н. - Програми для середньої загальноосвітньої школи. 3-4 класи. К.: Початкова школа, 2003. - С. 173- 184

 

 

ДОДАТКОВА

1.Бойко Т.О. Громадянська освіта: Плани-конспекти уроків 3 клас. Х.: Веста: видавництво „Ранок”, 2006. – 160 с. Тетровкіна В.А.,

2.Погорелова С.М. Я і Україна. Навколишній світ: Матеріали до уроків у 2 класі. – Харків: Веста: Видавництво “Ранок”, 2002. – 328 с.

3. Варді А.Ф. Загадковий світ людини. — К., 1988.

4. . Байбара Т.М., Бібік Н.М. Я і Україна: Підручник для 3 кл. К.: Форум, 2003 - 176 с.

5. Байбара Т.М., Бібік Н.М. Я і Україна: Підручник для 4 кл. К.: Форум, 2004. - 176 с.

6. Бібік Н.М, Коваль Н.С. Я і Україна: Підручник для 2 кл. - К.: Форум, 2002. - 144 с.

7. Бібік Н.М., Коваль Н.С. Я і Україна: Віконечко: Підручник для 1 кл. загальноосвіт. навч. зак. / Н.М.Бібік, Н.С.Коваль. - К.: Генеза, 2007. -112с.

 

 

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА

 

Словесні методи навчання природознавства.

Слово як джерело знань у навчання природознавства.

Розповідь як систематичне викладення фактичного матеріалу. Значення розповіді на уроках природи. Види розповіді. Вимоги до розповіді вчителя. Підготовка вчителя до розповіді.

Бесіда як діалогічна форма викладу і вивчення навчального матеріалу. Значення бесіди. Вимоги до запитань учителя. Види бесіди.

Спостереження – провідний метод вивчення природи в початкових класах

Значення спостереження для учнів початкових класів у пізнанні навколишнього середовища. Роль вчителя в організації спостережень за природою з учнями І-ІV класів.

Завдання спостережень: навчальні, розвиваючі, виховні.

Види спостережень, їх особливості.

Ускладнення в організації спостережень за природою з 1-го по 4-й клас. Використання нескладних приладів під час спостережень.

Методика проведення дослідів та практичних робіт на уроках природознавства

Виховне та навчальне значення дослідів на уроках природознавства.

Види дослідів: демонстраційні та фронтальні.

Методика проведення демонстраційних та фронтальних дослідів.

Підготовка вчителя до уроку з використанням лабораторних дослідів.

Досліди, що передбачені програмою з природознавства.

Значення практичних робіт для засвоєння учнями програмового матеріалу.

Практичні роботи в класі, на шкільному подвір’ї, географічному майданчику, навчально-дослідній ділянці.

4. Методика роботи з планом та картою на уроках природознавства

Карта – важливе джерело географічних знань.

Поступове і послідовне ознайомлення учнів з планом, картою на уроках природознавства.

Усвідомлення різниці між планом і картою.

Методика роботи з планом і картою на уроках природознавства в 4 класі.

Вимоги до показу географічних об’єктів на карті.

Робота з контурною картою як спосіб закріплення знань фізичної карти.

Урок-екскурсія в природу. Методика його проведення

Природнича екскурсія – одна з форм організації навчального процесу, що потребує застосування активних методів навчання.

Освітнє і виховне значення уроку-екскурсії.

Ввідні і заключні екскурсії.

Структура уроку-екскурсії в природу.

Підготовка вчителя та учнів до екскурсії.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.202.194 (0.015 с.)