ТОП 10:

Формування у молодших школярів поняття про частини мови. Система роботи над іменником , прикметником, дієсловом у початкових класах.Методика вивчення частин мови. Формування в молодших школярів уявлень про частини мови на основі встановлення їх семантики, граматичних ознак і синтаксичної ролі. Методика вивчення частин мови на основі зв’язного тексту.

Система роботи над іменником у початкових класах. Система роботи над прикметником. Система роботи над дієсловом. Етапи формування поняття “іменник”, “прикметник”, “дієслово”. Методика ознайомлення учнів із займенниками, прислівниками, прийменниками, числівниками, сполучниками.

Методика часткового і повного морфологічного розбору (за частинами мови).

12. Система роботи над вивченням орфографічних правил і уміння застосовувати їх на письмі. Види диктантів. Методика їх проведення та оцінювання.Соціальне значення оволодіння орфографією рідної мови. Навчання орфографії – одне з найважливіших завдань початкових класів. З історії розвитку методики навчання орфографії. Сучасні погляди на процес оволодіння орфографічними навичками. Опора методики навчання орфографії на принципи українського правопису. Методика опрацювання орфографічних правил. Дидактичні умови успішного засвоєння орфографії.

Види орфографічних вправ, їх значення у формуванні правописних навичок школярів. Навчальні диктанти як важливий засіб формування в учнів орфографічно грамотного письма. Види диктантів за способами сприймання, прийомами запобігання помилкам, характером відтворення учнями диктованого тексту, участю учнів у творенні тексту диктанту. Методика проведення різних видів диктантів.

Вимоги до текстів для диктантів. Значення і мета контрольного диктанту.

Методика підготовки учнів до контрольного диктанту, проведення його на уроці. Характер додаткових фонетичних, граматичних, орфографічних завдань до контрольного диктанту, методика їх постановки перед учнями, перевірки та оцінки.

Способи виправлення помилок у контрольних диктантах. Норми оцінювання результатів диктанту. Класифікація виявлених помилок, встановлення типових. Методика опрацювання виявлених у контрольних диктантах помилок – типових та індивідуальних.

13. Типи уроків вивчення граматичного матеріалу. Змістові та структурні вимоги до сучасного уроку української мови в початковій школі. Урок - основна форма навчання. Змістові вимоги до сучасного уроку граматики; лінгвістичний, комунікативний, методологічний (діяльнісний), етнокультурознавчий (культурологічний) компонент змісту навчання.

Структурні вимоги до уроку; правильність визначення і чіткість формулювання теми уроку; чіткість цільової установки уроку, відповідність методів та прийомів роботи поставленій меті; визначене місце кожного окремого уроку в системі уроків із даного розділу; відповідність структури і мети уроку, вибір оптимального методу чи поєднання методів навчання.

Вимоги до організації домашнього завдання.

Види домашніх завдань: за способами виконання завдання (усні, письмові, навчально-практичні); за характером навчальної дії (репродуктивні, конструктивні, творчі); за функціями і етапами засвоєння.

Наочність - один із важливих принципів навчання, засіб створення нових і відтворення вже існуючих чуттєвих образів у свідомості учня. Види наочності: предметна, ілюстративна, умовно-символічна, таблиці, технічні засоби навчання.

14. Методи і прийоми формування граматичних понять в учнів початкових класів. Мовний розбір, його види і методика проведення в 4 класі.Метод - спосіб досягнення результатів у пізнанні предмета науки і практиці його освоєння. Евристичний, проблемний, частково-проблемний, пояснювально-ілюстративний, репродуктивний методи навчання граматики.

Прийоми, конкретні шляхи застосування методу. Загальнодидактичні прийоми: демонстрація, аналіз, порівняння, узагальнення; часткові методичні прийоми: спостереження за мовним матеріалом, граматичний розбір, списування. Етапи засвоєння граматичного поняття.

Вправи як метод, що забезпечує глибше осмислення мовних знань, формування, розвитку умінь, навичок. Види вправ за змістом навчального матеріалу, за характером розумових операцій (аналітичні, синтетичні, аналітико-синтетичні), за формою навчальної діяльності (індивідуальні, колективні, групові, диференційовані). Вправи, що забезпечують розвиток мовлення учнів у процесі вивчення фонетики, граматики, орфографії.

Поєднання раціонального й емоційного в процесі навчання мови, використання текстів пізнавального, художнього значення, високого морального, громадського звучання, використання локального матеріалу, матеріалів “цікавої граматики”, ребусів, різних фразеологічних одиниць – ефективні шляхи розвитку навчально-пізнавальної активності учнів на уроках мови.

15. Методика опрацювання розділу “Речення”. Система вправ із синтаксису.Система роботи над елементами синтаксису і пунктуації. Методика розкриття синтаксичних понять: словосполучення, речення, розповідне речення, питальне речення, спонукальне речення, окличне речення, член речення, основа речення, підмет, присудок, головні члени речення, другорядні члени речення, однорідні члени речення, розділові знаки в реченні. Методика навчання учнів встановлювати смисловий і граматичний зв’язок між словами в реченні. Система аналітико-синтаксичних вправ із синтаксису (по класах), спрямованих на формування і розвиток синтаксичних умінь. Зв’язок роботи над реченням і словосполученням із розвитком контекстного мовлення.

Система роботи щодо засвоєння елементів пунктуації, ознайомлення з основами української пунктуації, вироблення в учнів елементарних пунктуаційних навичок у поєднанні з виразністю мовлення (читання). Види вправ із синтаксису: за зразком, конструктивні, творчі.

16. Методика опрацювання розділу “Мова та мовлення”. Наукові основи методики розвитку мовлення дітей у період навчання грамоти. Основні методи і прийоми формування в учнів початкових класів елементарних уявлень про мову як знакову систему; про виникнення мови, існування інших мов світу; про основні функції мови; про мовлення як мову в дії, в спілкуванні між людьми; про види мовлення (діалогічне і монологічне), форми мовлення (внутрішнє і зовнішнє – усне і писемне), етику мовлення.

Передумови успішного розвитку мовлення: удосконалення звуковимови і культури мовлення; засвоєння норм орфоепії та орфографії; розширення, уточнення та активізація словникового запасу; поступове засвоєння граматичного ладу рідної мови.

Значення і завдання розвитку усного мовлення. Види, місце і методика вправ з розвитку усного мовлення учнів 1-4 класів. Методика розвитку діалогічного мовлення. Вправи на побудову діалогів.

Методика формування в учнів уявлень про монологічне мовлення.

Завдання і методика розвитку усного монологічного мовлення. Види шкільних монологів (переказ прочитаного або прослуханого, побаченого; розповідь на основі власного життєвого досвіду, за матеріалами екскурсій, за картиною; виступ на певну тему тощо) та методика підготовки до усних висловлювань.

17. Методика опрацювання розділу “Текст” в початкових класах. Методика формування в учнів уявлення про текст, його тему, основну думку, будову тексту, засоби зв’язку речень у тексті. Залежність вибору мовних засобів від ситуації, мети висловлення, основної думки тексту. Основні види вправ з розвитку зв’язного мовлення: інформаційно-змістові; структурно-композиційні; лексико- та граматико-стилістичні; редагування.

Прийоми ознайомлення учнів з типами текстів: розповідь, опис, міркування.

Методика формування в молодших школярів елементарних уявлень про стилі українського мовлення на основі зіставлення і порівняння художніх і наукових описів, аналізу зразків ділового письма.

18. Основні напрямки роботи з розвитку зв’язного мовлення молодших школярів у початкових класах. Види вправ на уроках розвитку зв’язного мовлення. Класифікація творів, методика їх проведення. Загальне поняття про зв’язне мовлення.

Види вправ на вироблення уміння оперувати зв’язним мовленням: розгорнута відповідь за алгоритмом запитань; ведення систематичних записів, спостережень у щоденниках природи і погоди; розповідь на задану тему; усна передача змісту художнього тексту і виклад матеріалу в письмовій формі; запис відгуків на прочитані книжки, спектаклі, кінофільми; написання ділових паперів, оголошень.

Переказ - одна із складових частин усієї системи розвитку зв’язного мовлення молодших школярів. Класифікація переказів за дидактичною метою, типом мовлення, докладністю передачі змісту, місцем виконання.

Методика поетапної підготовки до усного і письмового переказу.

Твір – складова системи розвитку мовлення, важливий фактор у загальній системі формування світогляду учнів.

Класифікація творів за джерелом матеріалу; типом висловлювання; стилем мовлення; місцем виконання; ступенем участі учнів у складанні тексту; обсягом, уявою; за метою виконання - навчальні.

Методика роботи над побудовою твору (зачин, основна частина, кінцівка), розкриття теми і мети твору, складання плану.

Методика підготовки учнів до написання твору: збирання матеріалу; добір матеріалу відповідно до теми, систематизація його, словесне, мовне оформлення твору.

Методика аналізу учнівських творів. Мовні помилки і шляхи їхнього подолання. Типи допущених помилок. Критерії і норми оцінювання учнівських переказів і творів.

19. Види переказыв ы методика роботи над ними.

Перекази в початкових классах, їх значення та дидактичні можливості. Види переказів, методика проведення різних видів переказу. Критерії і норми оцінювання.

20. Методика ознайомлення з числівником. Особливості методики вивчення займенника в початкових класах. Методика вивчення прислівника.

Методика ознайомлення з числівником, як частина мови. Особливості методики вивчення займенника в початкових класах. Змінювання займенників за особами та числами. Методика вивчення прислівника. Написання прислівників.

 

 

Критерії оцінювання:

Рівень теоретичної та практичної компетенції студента визначається оцінками «відмінно». «добре», «задовільно», «незадовільно».

Оцінка „відмінно” ставиться за правильну, ґрунтовну та повну відповідь, творче висвітлення проблем, якісне виконання практичних завдань.

Оцінка „добре” ставиться за правильну і ґрунтовну відповідь, виконання практичного завдання. Допускається одна-дві помилки.

Оцінка „задовільно” ставиться в цілому за правильну відповідь.У ній порушена логіка викладу, неаргументованим висвітленням проблем, недостатньо якісним виконанням практичного завдання.

Оцінка „незадовільно” ставиться за неправильну , неповну відповідь на питання білета, відсутність міцних знань з теоретичного курсу методики, неякісне виконання практичного завдання та 5-6 допущені помилки.

Література

Нормативні документи про школу

1. Закон України „Про загальну середню освіту" // Поч. школа. -1999.-№ 8.-С. 1-12.

2. Закон України " Про мови"- К., 1999.// Поч. Освгта-1999.

3. Державний стандарт початкової загальної освіти // Поч. школа.-2006.- N9 2. - С. 23-53.

4. Концепція загальної середньої освіти (12-річне навчання) // Поч. школа.-2002.-№ 2.-С.1-10

5. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. Методичні рекомендації// Початкова освгта.-2002. №39-40.-127 с.

Підручники з навчання грамоти

1. Вашуленко М.С Буквар -К.: Освіта, 2005.

2. Луцик Д., Проць М., Савшак А. Буквар-Львів: Світ, 2006.

3. Прищепа К.С. Буквар-К.,2004.

4. Зошити з письма та розвитку мовлення / М.С. Вашуленко, О.Ю. Прищепа.- К.: Освіта, 2005.

5. Зошити з письма для учнів 1 класу / Д.Луцик, М. Проць, А. Савшак,- Львів: Світ, 2006.

6. Альтернативні Букварі різних авторів (останні видання).

Підручники з читання для початкової школи

1. Савченко О.Я. Читанка. 2 клас. Ч. 1,2 . - К.:Освіта, 2002.

2. Савченко О.Я. Читанка. З клас. Ч. 1,2,- К.:Освіта, 2003.

3. Савченко О.Я. Читанка. 4 клас. Ч. 1,2.- К.Освіта, 2004.

4. Альтернативні підручники з читання (останні видання).

Підручники з рідної мови для початкової школи

1. Біленька М.І., Вашуленко М.С. Рідна мова. 2 клас. 4,1.; 2. -К.: Освіта, 2002.- 126 с.

2. Вашуленко М.С,Мельничайко О.С. Рідна мова. З клас. 4.1; 2. -К.: Освіта, 2003.

3. Вашуленко М.С,Мельничайко О.С. Рідна мова. 4 клас. ЧЛ; 2. -К.: Освіта, 2004.

4. Варзацька Л.О.та інші. Рідна мова й мовлення. (1, 2, 3, 4 клас) ,-К., 1997; 1998; 1999; 2000.

5. Альтернативні підручники з рідної мови {останні видання).

Навчально-методичні посібники

1. Вашуленко М.С. Удосконалення змісту і методів навчання української мови в 1-4 класах.-К.: Рад. школа, 1991.

2. Варзацька Л.О., Шевченко Л.М. Методика розвитку зв'язного мовлення молодших школярів // Методичні рекомендації.- К.: РНМК, 1992-.68с.

3. Ґудзик І.П. Аудіювання українською мовою. Посібник.-К.:Педагогічна думка, 2003,- 144

с.

4 Дівзкова І. Аудіювання. Посібник для вчителя. 2-4 класи.-Тернопіль, 2002. - 48с.

5. Навчання і виховання учнів 1 класу / за ред. О.Я. Савченко ,-К.: Освіта-2002

6. Зимульдінова.А.С. та інш. Дидактичний матеріал з розвитку мовлення шестирічних першокласників .- К.: Рад школа, 1991.

7. Каніщенко А. Уроки розвитку зв'язного мовлення в початкових класах,- К.Д995.

8 Курс лекцій з методики викладання української мови . (Навчання грамоти).- Ч. 1. / М.М. Проць, А.С. Зимульдінова.-Дрогобич: Вимір, 2005.

9 Курс лекцій з методики класного і позакласного читання в початкових класах .- Ч. 2. / М.М. Проць, АС. Зимульдінова.-Дрогобич: Вимір, 200&-208с.

10. Луцик Д.В., Зимульдінова А.С, Філь О.Г., Химин О.Ф.Рідне слово в рідній школі. (Інтегроване вивчення читання та української мови в 2 класі). -Навчальний посібник у двох частинах. -Дрогобич: Посвіт, 2004.

11. Маркотенко Т.П. Українська мова в правилах і винятках. 1-4 клас: К. Шлях, 2004-т 40 с.

12. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з курсу "Методика викладання української мови" / Укладачі М.Проць, А.Зимульдінова. -Дрогобич.: Коло. -2001. - Ч 1 .-72 с.

13. Методика викладання української мови. /За ред. СІ. Дорошенка.- К.: Рад. школа, 1992.- 320 с.

14. Навчання і виховання учнів 1 класу / за ред. О.Я. Савченко.- К.: «Початкова школа». -

2002. -464с.

15. Навчання і виховання учнів 2 класу / за ред. О.Я. Савченко.-К.: «Початкова школа», -2003.

16. Навчання і виховання учнів 3 класу /заред. О.Я. Савченко.-К.: «Початкова школа». -2004.

17. Навчання і виховання учнів 4 класу / За ред. О.Я. Савченко .-К.: «Початкова школа», 2006.

18. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-2 класи.-К.: Освіта, 2001-296 с.

19. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 3-4 класи.-К.: Освіта, 2003-296 с.

20. Савченко О.Я Сучасний урок в початковій школі. -К:"Магістр-8", 1997.-256с.

21. Савченко О. Я . Барвистий клубок. - К.: Освіта, 2000.-156 с.

22. Савченко О. Я . Розвивай свої здібності. - К.: Освіта, 1998.

23. Савченко О. Я . Умій учитися - К.: Освіта, 2001.

24. Система контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. Методичні рекомендації/Укл,: Байбара Т.М. та інші.-К, 2004.-126с.

25. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям // Вибрані твори в 5 томах. - Т. 3. - К., 1977.

26. Сухомлинський В.О. Вчити вчитися // Вибр. твори. -У 5-ти т.-К.:Рад.шк., 1976.-Т.5.-С. 426- 436.

27. Ушинський К.Д. Дитячий світ // Вибрані твори.-К.,1983.

28. Ушинський К.Д. Рідне слово // Вибрані твори.-К., 1983.

 

Статті з фахових журналів

1. Аналітичний звіт про моніторингове дослідження якості навчальних досягнень у початковій школі ( 4 клас) // Початкова школа,- 2006. - № 2. - С. 1-4.

2. Вашуленко М.С. Формування мовної особистості молодшого школяра в умовах переходу до 4-рІчного початкового навчання // Поч..шк.-200ї.-№ 1.-С-11-15.

3. Вашуленко М.С. Методичні рекомендації до роботи за підручником „Рідна мова1'. 2 клас- // Поч.. шк.- 2002,- № 9.

4. Вашуленко М.С. Методичні рекомендації до роботи за підручником „Рідна мова". З клас-//Поч.. шк.-2003.-№8. ;

5. Вашуленко М.С. Методичні рекомендації до роботи за підручником „Рідна мова". 4 клас- // Поч.. шк,- 2004.- № 12.

6. Воронько Г. Мовленнєвий розвиток у процесі навчання рідної мови // Початкова освіта.-2002,- №7,- С.2.

7. Гунява Г. Розвиток усного мовлення на уроках читання // Поч.. шк. - 2002.- №4.- С. 16-17

8. Ґудзик І.П. Формування умінь розуміти текст І і Рідні джерела.- 1999,- № З- С. З- 7.

9. Дидактична гра як засіб пізнання І І Бібліотека вчителя початкової школи. — 2000. — №-3-4.

10. Дубовик С. Аудіювання на уроках української мови // Поч. шк.-2002.-№ 3.-С.48-51

11. Зимульдінова А.С. Зв'язне мовлення шестирічних// Поч. шк. -1984,- № 5.

12. Зимульдінова А.С. Про методи та прийоми роботи над зв'язним мовленням шестиліток // Поч. шк. -1989.- № 12.

13. Зіньковська Т.Я. інтерактивні методи роботи у розвитку мовлення першокласників // Початкове навчання та виховання. -2005.-№9.-С. 9-13.

14. Зміст, структура, технології проведення практичних занять з методики викладання української мови. Методичні рекомендації. / Укладачі М. Проць, А, Зимульдінова. -Дрогобич.: Вимір,2003. -63 с

15. Іванішева С. Форми та методи інтерактивного навчання // Рідна школа.- 2006.- № 3.

16. Ігнатенко Н.В. Пізнавальні завдання на уроках читання у 2 класі.// Початкова школа.- 1992,- № 9-10.

17. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: Метод. посїбник.-К., 2002.

18. Коба Я. Різнорівневі домашні завдання з української мови для 4 класу // Поч.. школа. - 2005,- № 7.

19. Лобчук О. Вимоги до уроку з рідної мови//Поч.шк.-2005.-№ 6.-С-16-19.

20. Майборода В., Друзів 3. Виховання пізнавальних інтересів молодших школярів // Поч. шк. -1995. №7. - С.8-10.

21. Пономарьова К. Вимоги до сучасного уроку української мови. // Поч.. шк. -2004.- № 10. - С. 15-18.

22. Проць М.М.Особливості використання наочності і ТЗН у період навчання грамоти // Початкова школа.-1987,- №9.

23. Савченко О., Охріменко Н. Інтеграція уроків за спільною метою. // Поч. шк.-1993.-№3,- С.35-37.

24 Савченко О.Я. Методичні настанови щодо роботи за підручником Читанка. 2 клас // Поч.. шк. - 2002.-№ 9; Читанка 3 клас. - 2003.-№ 1; Читанка 4. клас. - 2004,- № 8; № 12. -

25.Савченко О.Я. Підсумки першого етапу функціонування початкової школи у складі 12- річної//Початкова школа. - 2006. - № 1.-С.4-8.

26.Савченко О. Творчість учителя в підготовці і проведенні уроку. // Поч..шк.-1995. - № 4. - С. 32-39.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.106.142 (0.018 с.)