Цілі та завдання написання курсової роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Цілі та завдання написання курсової роботиОсновна мета написання курсової роботи – закріпити, поглибити та узагальнити знання, що були засвоєні під час навчання, та отримати навички їх застосування для комплексного вирішення конкретного фахового завдання, а саме: створення дидактичної розробки з обраної тематики.

Серед головних завдань курсової роботи:

1. Розвиток та закріплення вмінь та навичок самостійної роботи.

2. Оволодіння дослідницькими компетентностями.

3. Формування професійних вмінь та навичок управління навчальною діяльністю різних освітньо-вікових груп із застосуванням адекватних операціоналізованим навчальним цілям форм, методів та технологій навчання.

Підготовлена курсова робота у вигляді дидактичної розробки обраної теми має відобразити формування організаційно-змістовних педагогічних умінь студентів, майбутніх викладачів економіки, серед яких:

· уміння планувати навчальний матеріал — формулювати навчальні цілі, проектувати та відбирати зміст навчання відповідно до нових концепцій і технологій навчання, відбирати або складати плани навчання, планувати конкретне заняття, обирати методи навчання, структурувати навчальну інформацію, застосовувати диференційований підхід до учнів через планування і організацію їхньої самостійної навчальної діяльності, проектувати власну діяльність і поведінку в процесі взаємодії з учнями тощо;

· уміння організовувати навчальний процес — застосовувати відповідну сукупність форм, методів, прийомів і засобів навчання та організовувати навчання із використанням різних засобів навчання; враховувати внутрішні та зовнішні умови навчання, індивідуальні та групові особливості учнів в процесі організації навчання, керувати соціально-психологічними процесами в навчанні;

· уміння мотивувати тих, хто навчається — використовувати різноманітні прийоми та засоби активізації пізнавальної діяльності представників різних вікових категорій, керувати мотиваційними процесами, формувати мотивацію навчання учнів, проектувати різні види їхньої діяльності у навчанні; cтимулювати навчання, використовувати різні методи та прийоми мотивації навчання;

· уміння контролювати навчальний процес – використовувати адекватні цілям навчання види, форми та методи дидактичного контролю, враховувати затрати часу і розумової енергії студентів і викладача, аналізувати педагогічні ситуації, застосовувати відповідні критерії та норми оцінювання навчальної діяльності, враховувати психологічні фактори при оцінюванні, запобігати «педагогічного суб’єктивізму» та «суб’єктивних педагогічних помилок» при оцінюванні, здійснювати ефективний зворотний зв’язок, враховуючи переваги модульно-рейтингової системи контролю й оцінювання навчальної діяльності;

· уміння керуватинавчанням учнів різних освітньо-вікових періодів – враховувати в навчальному процесі особливості розвитку особистості та пізнавальної сфери дошкільнят, молодших школярів, середнього та старшого шкільного віку, студентів та дорослих.

2. Форми курсових робіт та їхні обов’язкові складові

Згідно з вказаними вище цілями та завданнями курсова робота може бути виконана у трьох формах: (1) як дидактична розробка обраної теми з варіативною складовою; (2) як наукова стаття; (3) як науково-методичний курсовий проект.

2.1. Дидактична розробка економічної теми з варіативною складовою.

З метою реалізації індивідуального підходу в навчанні, а також підвищення рівня самостійності та творчої активності студентів, що сприятиме обмеженню кількості запозичень в процесі підготовки курсової роботи, варіативна складова курсової роботи визначається кожним керівником курсової роботи та пропонується студентам в якості її обов’язкової складової. Наявність в курсовій роботі виконавця якісно виконаної варіативної складової дає можливість викладачу оцінити таку роботу на максимально високому рівні (поставити «відмінно» = 90-100 балів). В якості варіативної складової може бути запропоновано, наприклад, такі розділи: «Дидактико-методична розробка семінарського заняття з економічної теми для студентів ВНЗ» (Додаток 5); «Засоби активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів при викладанні теми «…» (Додаток 6) або інший варіант, запропонований керівником курсової роботи.

Дидактична розробка економічної теми з варіативною складовою виконується автором самостійно та може подаватися науковому керівнику у одному із запропонованих варіантів (залежно від бажання автора та настанов наукового керівника):

- як письмовий звіт – курсова робота надається науковому керівнику у роздрукованому на папері вигляді;

- у формі мультимедійної презентації – курсова робота подається на компакт-диску та характеризується застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій;

- як комбінований звіт – поєднання попередніх двох форм подання курсових робіт.

Курсова робота повинна мати чітку та логічну побудову. Незалежно від форми подання та змісту варіативної складової, структура курсової роботи містить такі обов`язкові складові компоненти:

· вступ;

· основна частина (принаймні 2 розділи, що містять декілька взаємопов’язаних параграфів);

· висновки;

· список літератури;

· додатки.

У вступній частині студент повинен довести актуальність, практичне та теоретичне значення дидактичної розробки обраної теми, визначити мету та завдання написання курсової роботи.

Вступ містить погляди студента на систему економічної освіти в Україні, її недоліки, перспективи розвитку в контексті Болонського процесу та інших тенденцій глобалізації освітнього простору, а також на шляхи підвищення якості викладання економічних дисциплін з метою формування професійної компетентності тих, хто навчається.

Основний зміст курсової роботи знаходить своє відображення у двох розділах основної частини. Перший містить короткий опис особливостей змісту, методів і форм навчання однієї або порівняльну характеристику декількох вікових категорій (дошкільнята, молодші школярі, підлітки та старшокласники). В цьому розділі бажано більш детально зупинитися на врахуванні в навчальному процесі особливостей тієї вікової групи, для якої розробляється заняття.

Другий розділ основної частини курсової роботи містить дидактико-методичну розробку теми для однієї або декількох різних освітньо-вікових категорій учнів для викладання в навчальному закладі. Вона передбачає різноманітні дидактичні матеріали (наприклад: наочні засоби, різні види питань та вправ з теми, завдання для самостійної роботи, структурно-логічна схема теми, опорна схема-конспект тощо), які дозволяють викладачу досягти поставленої навчальної мети.

Запропоновані дидактичні матеріали теми мають бути обов’язково обґрунтовані. З цією метою рекомендується:

· показати врахування вікових соціально-психологічних особливостей групи навчання, їх вплив на організацію та методи навчання;

· проаналізувати структуру навчального плану;

· визначити шляхи підвищення ефективності навчання з дисципліни;

· внести пропозиції щодо вдосконалення змісту, методів та бюджету часу з дисципліни.

Конкретна структура основної частини курсової роботи подається її керівником. Приведемо два приклади орієнтовного плану даного розділу (див. Додаток 4).

Після кожного розділу (або частини) курсової роботи бажано сформулювати основні результати, що були отримані в процесі її написання.

Висновки відображають результати проведеної роботи, нові положення (ідеї, оцінки), які були отримані в ході дидактичної розробки, практичну значущість проведеної роботи та рекомендації щодо використання даних розробок у навчальному процесі.

Список літератури закінчує опис курсової роботи та починається з окремої сторінки. У ньому повинно бути не менше 10 джерел, які розташовуються у алфавітному порядку та оформлюються відповідно до існуючих вимог.

Додатки містять матеріал, який доповнює, уточнює, підтверджує, ілюструє окремі положення проведеного дослідження, і не включені до тексту основної частини. Як правило, вони формуються, якщо їх буває не менше двох. В цілому додатки не повинні перевищувати 1/3 всього тексту роботи.

Обов’язковими умовами якісного виконання курсової роботи та її високої оцінки є:

1) уміння розробляти завдання щодо вивчення даної теми на різних рівнях її засвоєння (від репродуктивного до творчого) відповідно до попередньої моделі засвоєння бази знань з теми;

2) розроблення та використання в роботі методів навчання, які активізують пізнавальну діяльність слухачів (проблемні питання, case-метод, дидактичні ігри, запитання для дискусії тощо);

3) наявність варіативної складової. яка пропонується керівником курсової роботи.

У ході виконання курсової роботи потрібно використовувати знання з вікової та загальної психології, загальної педагогіки та дидактики, теорії виховання, методики викладання економіки, комунікативних процесів у навчанні, системи економічних дисциплін. Актуальним є також аналіз власного досвіду навчання студента у вузі або у середній школі.

Конкретна структура курсової роботи надається студентам керівником курсової роботи у вигляді пам’ятки (Додаток 7).

2.2. Курсова робота як наукова стаття

У статті мають бути висвітлені науково-методичні проблеми теорії та практики економічної освіти.

 

Структура статті

1. Назва статті (містить не більше 12 слів).

2. Актуальність вибраної теми.

3. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями.

4. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор.

5. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.

6. Формулювання цілей статті (постановка завдання).

7. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

8. Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

9. Список літератури – за абеткою (спочатку кирилиця, потім – латиниця); у тексті в квадратних дужках позначається позиція та сторінка – [5, 100]. Архівні джерела подаються окремим блоком з римською нумерацією (за абеткою назв архівів) перед списком літератури.

Використані математичні доведення та перетворення, формули, таблиці, графіки подаються за текстом, нумеруються відповідно до загальної нумерації статті.

Стаття на початку супроводжується короткою анотацією, яка має містити постановку задачі, сутність її розкриття у стислій формі та точно сформульованій формі й основні результати. Далі вказується перелік (до 10) ключових слів (або словосполучень) статті.

Текст має бути обсягом від 0,5 (12 сторінок) авторського аркуша до повного авторського аркуша (24 сторінки). Редактор Miсrosoft Word 2003 і наступні версії, шрифт Times New Roman 14, інтервал 1,5.

2.3. Курсова робота як науково-методичний курсовий проект

Науково-методичний курсовий проект є формою організації самостійної навчально-дослідної діяльності студентів, що виступає альтернативним варіантом написання курсової роботи з дисциплін психолого-педагогічного циклу студентами денної форми навчання відповідно до навчальних планів підготовки бакалаврів економіки.

Колективний науково-методичний курсовий проект містить комплексну програму реалізації розроблених теоретичних положень щодо методики викладання економічних дисциплін для певних вікових груп.

При виконанні колективних проектів студенти об`єднуються у творчі групи (не більше 5-7 студентів), які самостійно обирають напрямок наукового дослідження, розробляють його цілі, структуру та етапи. Потім кожен учасник обирає конкретний аспект загальної теми проекту та ґрунтовно його розкриває. Після теоретичного обґрунтування необхідності та особливостей застосування обраних методик в економічному навчанні, студенти мають можливість апробувати власні розробки та підтвердити отримані висновки емпіричним шляхом при проходженні педагогічної практики.

До основних цілей виконання колективного науково-методичного курсового проекту можна віднести наступні:

1. формування компетентності, тобто підготовка студентів до самостійної професійної діяльності викладача економіки;

2. розвиток економічного мислення, тобто надання можливостей студентам розвивати власне економічне мислення шляхом вивчення та подальшої адаптації певної техніки мислення;

3. розвиток творчості, тобто надання можливостей студентам ефективно використовувати свої здібності у напрямку наукової та викладацької діяльності і, зокрема, при розробці методики викладання економічної теми.

Основні завдання виконання колективного курсового проекту:

1. розробити методику підготовки і проведення навчальних занять з економічних дисциплін на основі отриманих знань, вмінь і навичок з курсів психолого-педагогічного циклу;

2. створити методичні матеріали з урахуванням вікових особливостей аудиторії;

3. застосувати сучасні технології,методи активного навчання при підготовці занять.

4. запровадити методичні розробки у навчальний процес під час проходження педагогічної практики.

Структура колективного науково-методичного курсового проекту складається з наступних елементів:

· вступ;

· основна частина;

· висновки;

· список літератури;

· додатки.

Вступ містить модель всього дослідження, весь науковий апарат, який використовується дослідником при здійсненні самостійної пошукової роботи.

У вступі обов`язково необхідно обґрунтувати та сформулювати:

- актуальність теми;

- мету і завдання проектної роботи;

- об`єкт дослідження – умови, в яких буде здійснюватися робота щодо досягнення поставленої мети (наприклад, процес навчання);

- предмет дослідження – та частина педагогічної системи або процесу, яка потребує вдосконалення або трансформації, це те, на що сконцентрована основна увага дослідження;

- методи дослідження.

Основна частина колективного курсового проекту складається з трьох розділів. Перший розділ виконується колективно. Він містить погляд студентського творчого колективу на систему економічної освіти в Україні, її недоліки, перспективи розвитку, а також шляхи підвищення якості викладання економічних дисциплін в контексті конкретної проблеми.

Другий розділ присвячений розробці та обґрунтуванню між-предметного тренінг-курсу, який запропонований студентами з урахуванням вікових особливостей аудиторії та відповідно до обраної методики, що спрямована на розвиток пізнавальних здібностей тих, хто навчається. Обов`язковими елементами даного розділу є такі:

· загальна інформація про тренінг-курс (назва, його актуальність та необхідність, умови викладання, теоретико-методологічні особливості застосування обраної розвиваючої методики в економічному навчанні);

· цілі і завдання тренінг-курсу;

· вікові особливості аудиторії та врахування їх впливу на методику викладання тренінг-курсу;

· структура тренінг-курсу із зазначенням тем занять, видів діяльності та бюджету часу.

Третій розділ виконується індивідуально кожним членом творчого колективу.

Він містить конкретні тренінги, які дозволяють сформувати, розвити або вдосконалити певні вміння і навички тих, хто навчається. Кожен тренінг має складатися з таких елементів:

· план тренінгу;

· теоретична частина;

· конспект-схема або інтелект-карта теоретичної частини;

· “конструктор” тренінгу;

· банк завдань для закріплення;

· контрольно-оціночні завдання.

Крім того, у третьому розділі може міститись аналіз розроблених тренінгів за методикою «Плюс-Мінус-Цікаво», а також шляхи вдосконалення та підвищення ефективності розроблених тренінгів.

Висновки відображають результати проведеної роботи, нові положення (ідеї, оцінки), які були отримані в ході дослідження, практичну значущість проведеної роботи та рекомендації щодо використання даних розробок у навчальному процесі.

Список літератури закінчує опис проекту та повинен нараховувати не менше 10 джерел, які розташовуються у алфавітному порядку та оформлюються відповідно до існуючих вимог.

Додатки містять матеріал, який доповнює, уточнює, підтверджує, ілюструє окремі положення проведеного дослідження, і не включені до тексту основної частини.

Більш детально про цілі, принципи та структуру колективного науково-методичного курсового проекту ви можете дізнатися, прочитавши «Методичні рекомендації до виконання колективних науково-методичних курсових проектів з «Методики викладання економіки» для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання» (Авт. – уклад.: О.В. Аксьонова, О.А. Булавіна. – К.: КНЕУ, 2006. – С.6-8, 16-19).Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.10.166 (0.014 с.)