Для керівників курсових робіт прикладМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Для керівників курсових робіт прикладРозподіл балів між об’єктами поточного оцінювання

Об’єкти оцінювання Бали
І. Завдання за структурою курсової роботи: 40:
3. Вступ
4. Соціально-психологічні властивості обраної вікової групи і особливості її навчання і виховання:  
· характеристика обраної освітньо-вікової категорії
· визначення особливостей навчання і виховання
· висновки і рекомендації стосовно викладання економіки в даній віковій групі
5. Теоретико-методичні основи викладання обраної економічної теми  
· аналіз викладення обраної економічної теми у навчальних, наукових і методичних джерелах
· висновки і рекомендації до побудови власної методичної розробки з викладання обраної економічної теми
6. Навчально-методична розробка викладання обраної економічної теми для певної освітньо-вікової категорії учнів  
· ієрархія навчальних цілей теми
· модель засвоєння бази знань
· обґрунтування обраних форм та методів навчання
· плани навчальних занять
· мотивація, симулювання та активізація навчання
· сценарій реалізації викладання теми
· контроль і оцінювання теми
· наочні матеріали
7. Висновки
ІІ. Робота на консультативних заняттях: 15:
· своєчасне затвердження теми
· періодичне відвідування консультацій
· своєчасне подання курсової роботи на перевірку
ІІІ. Дотримання вимог щодо оформлення роботи: 10:
· брошурування
· акуратність подання тексту, відсутність помарок, помилок
· наявність і оформлення обкладинки
· наявність змісту та нумерація сторінок, таблиць, малюнків, відповідність нумерації
· відповідність структурним вимогам керівника
· наявність списку літератури і дотримання правил його подання і оформлення

 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

(з психолого-педагогічної тематики)

1. Белкин А. С. Основы возрастной педагогики: Учеб. пособие для пед. учеб. завед. — М.: Академия, 2000. – 219 с.

2. Бордовская Н. В., Реан А. А. Педагогика: Учеб. для вузов. — СПб: Питер, 2000. – 314 с.

3. Вергасов В. М. Активизация мыслительной деятельности студента в высшей школе. — К.: Выща шк., 1979. – 214 с.

4. Грановская Р. М. Элементы практической психологии. — Л.: ЛРУ, 1984. – 392 с.

5. Грановская Р. М. Элементы практической психологии. — 2-е изд. — Л.: ЛГУ, 1988. – 315 с.

6. Дослідження індивідуальних особливостей навчально-пізна­вальної діяльності: Метод. реком. до виконання самостійної роботи з дисципліни «Основи психології та педагогіки» для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання / Укл.: В. А. Козаков, В. С. Лоз­ниця, М. В. Артюшина та ін. — К.: КНЕУ, 1998. – 48 с.

7. Дослідження особистості студента як суб’єкта майбутньої професійної діяльності: Метод. реком. до виконання самостійної роботи з дисципліни «Психологія діяльності і навчальний менеджмент» для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання / Укл.: В. А. Коза­ков, В. С. Лозниця, М. В. Артюшина та ін. — К.: КНЕУ, 1998. – 64 с.

8. Елементи практичної психології: тексти дидактичні / Укл.: Г. О. Ковальчук, Г. М. Романова, М. В. Семиченко. — К.: КДЕУ, 1996. – 148 с.

9. Завдання до практичних занять з дисципліни «Основи психології та педагогіки» для студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання / Укл.: Л. В. Музичко, К. В. Чебанівсь­ка. — К.: КНЕУ, 1999. – 144 с.

10. Завдання до практичних занять та методичні вказівки щодо їх виконання з дисципліни «Психологія діяльності і навчальний менеджмент» для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання / Укл.: Л. В. Музичко, О. С. Бойчук, Л. А. Колісні­ченко, А. В. Тімакова. — К.: КНЕУ, 1998. – 112 с.

11. Зимняя И. А. Педагогическая психология: Учеб. пособие. — Ростов н/Д.: Феникс, 1997. – 219 с.

12. Козаков В. А. Психологія діяльності та навчальний менеджмент: Підручник. У 2 ч. — Ч. 1. Психологія суб’єкта діяльності. — К.: КНЕУ, 1999. – 244 с.

13. Козаков В. А. Самостоятельная работа студентов и ее информационно-методическое обеспечение: Учеб. пособие. — К.: Выща шк., 1990. – 213 с.

14. Контроль та оцінювання навчальних досягнень студентів економічного університету. Науково-практичне видання - К.: КНЕУ, 2010. – 360 с.

15. Лозниця В. С. Психологія менеджменту: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1998. – 512 с.

16. Лозова В. І., Москаленко П. Г., Троцко Г. В. Педагогіка. Розділ «Дидактика»: Навч.-метод. посібник для викладачів, аспірантів, студентів педагогічних інститутів, учителів шкіл. — К.: ІСДОУ, 1993. – 140 с.

17. Немов Р. С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. завед. — Кн. 1—3. — М.: Просвещение: Владос, 1994—1998. – 412 с.

18. Подласый И. П. Педагогика. Новый курс: Учеб. для студ. пед. вузов: В 2 кн. — М.: ВЛАДОС, 1999. — Кн. 1: Общие основы. Процесс обучения. — 576 с.; Кн. 2: Процесс воспитания. — 256 с.

19. Психологія діяльності та навчальний менеджмент. Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни . Київ .: КНЕУ, 2003. – 829 с.

20. Психологія діяльності та навчальний менеджмент. Навчальний посібник / За заг. ред. М.В. Артюшиної. – К.: КНЕУ, 2008. – 336 с.

21. Психолого-педагогічні аспекти реалізації сучасних методів навчання у вищій школі. Навчальний посібник / За ред.. М.В. Артюшиної, О.М. Котиковї, Г.М. Романової.- К.: КНЕУ, 2007. – 528 с.

22. Реан А. А., Коломинский Я. Л. Социальная педагогическая психология. — СПб.: Питер, 1999. – 219 с.

23. Савенкова Л. О. Педагогічне спілкування. — К.: КНЕУ, 1997. – 140 с.

24. Семиченко В. А. Психология общения. — К.: Майстр-S, І997. – 150 с.

25. Тренінгові технології навчання з економічних дисциплін. Навчальний посібник / За ред.. Г.О. Ковальчук. – К.: КНЕУ, 2006. – 320 с.

26. Фридман Л. М. Педагогический опыт глазами психолога: Книга для учителя. — М.: Просвещение, 1987. – 185 с.

27. Харламов И. Ф. Педагогика: Учеб. пособие. 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Гардарики, 1999. – 219 с.

28. Якунин В. А. Педагогическая психология: Учеб. пособие / Европ. ин-т экспертов. — СПб.: Изд-во Михайлова В. А.: Полиус, 1998. – 295 с.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

( з МВЕ)

Основна література.

 1. Азимов Л.Б. Уроки экономики в школе. Активные формы преподавания. – М.: Аспект-пресс, 1995. – 265 с.
 2. Аксенова Е.В., Оболенская Т.Е., Шарапов А.Д. Активизация обучения в єкономическом вузе. – К.:ЦНКВО, 1991. – 168 с.
 3. Аксьонова О.В. Методика викладання економіки. – К.: КНЕУ, 1998. - 360 с.
 4. Аксьонова О.В. Методика викладання економічних дисциплін: Навч.посіб. – К.: КНЕУ, 2006 - 708 с.
 5. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи: курс лекцій: модульне навчання. – К. – 1993. – 254 с.
 6. Балягіна І.А., Богорад М.А., Ковальчук Г.О. Методика викладання економіки: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2003. – 341 с.
 7. Балабанов В.С., Кирилов В.Н., Юлдашев Р.Т. Методика преподавания экономических дисциплин. – М.: Анкил, 2000. – 96 с.
 8. Бизнес-тренинг: идеи и методы / Под ред. А.Ж. Моносовой. – СПб.: Речь, 2004. – 192 с.
 9. Грущенко Л.М. та ін. Методика викладання економіки. – К.:КНЕУ, 2003. – 391 с.

10. Ковальчук Г.О. Активізація навчання в економічній освіті.- К.: КНЕУ, 1999.- 168 с.

11. Ковальчук Г.О. Контрольні завдання з економіки. Навч. посіб.- К.: «Кадри», 2002.- 272 с.

 1. Ковальчук Г.О. Організація навчання з економіки. – К.: УНПУ ім. М.П. Драгоманова, 2002. – 336 с.
 2. Ковальчук Г.О. Бізнес-тренінги для економістів. – К.:КНЕУ, 2007. – 460 с.
 3. Лефрансуа Ги Прикладная педагогическая психология.- СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2003.- 416 с. (Проект «Главный учебник»)

15. Лагутін В.Д. Людина і економіка: Соціоекономіка: Навчальний посібник для вузів.- К.: Просвіта, 1996. – 605 с.

 1. Матюнин Б.Г. Нетрадиционная педагогика. – М.: Школа-пресс, 1994. – 96 с.
 2. Ментс М. ван Эффективное использование ролевых игр в тренинге. – СПб.: Питер, 2002. – 208 с.
 3. Методика викладання економіки. Збірник кейсів, ситуативних вправ та розвиваючих завдань: навч.посіб./ [О.А. Булавіна, І.А. Балягіна, М.А. Богорад та ін.]: за заг.ред. О.А. Булавіної. – К.: КНЕУ, 2010. – 300, [4] с.

19. Методика преподавания экономических дисциплин: Учебное пособие для студентов экономических специальностей /В.И. Крамаренко и др. - Сімферополь: КНЕУ, КЄИ, 1999.- 222 с.

20. Освітні технології. Навч.-метод. посібник / За заг. ред. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2001. – 348 с.

21. Панфилова А.П., Громова Л.А., Богачек И.А., Абчук В.А. Основы менеджмента. Полное руководство по кейс-технологиям / Под ред. В.П. Соломина. – СПб.: Питер, 2004. – 240 с.

22. Подласый И.П. Продуктивная педагогика: Книга для учмтеля. – М.: Народное образование, 2003. – 496 с.

23. Пометун О., Пороженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: навч.-метод.посіб./ За ред. О.І. Помету. – К.: А.С.К., 2004. – 192 с.:іл..

24. Преподавание экономики в школе / Л.Б.Азимов и др.- М.: Аспект Прес, 1994. – 248 с.блемні ситуації в керуванні освітою / Пер. з англ. Т. Дж. Ковальського. – Львів: Літопис, 2003. – 246 с.

25. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи економіки (10 кл.). Основи підприємницької діяльності (10-11 кл.).- К.: Пед. думка, 2001. – 240 с.

26. Рай Л. Упражнения: схемы и стратегии. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – 256 с.

27. Райзберг Б.А. Экономика для детей в играх, задачах и примерах. Методическое пособие. – М.: Ось-89, 1986. – 278 с.

 1. Р. Сандерс, Г.Л. Бах, Джейм Д. Калдервуд, У Ли Хансен, Герберт Сипейн Основные экономические понятия. Структура преподавания. – М.: Аспекты пресс, 1995. – 119 с.

29. Сасова І.А., Падалка О.С., Шпак О.Т. неперервна економічна освіта: Навчальні програми. – К.: Четверта хвиля, 1997. – 176 с.

30. Ситуаційна методика навчання: український досвід: Зб. статей / Упоряд. О.І. Сидоренко. – К.: Центр інновацій та розвитку, 2001. – 192 с.

31. Тренінгові технології навчання з економічних дисциплін: Навч.посіб./ Г.О. Ковальчук, Н.Ю. Бутенко, М.В. Артюшина та ін.; За ред. Г.О. Ковальчук. – К.: КНЕУ, 2006. – 320 с.

32. Хейне П. Экономический образ мышления.- М.: Знание, 1991.- 720 с.

33. Шеремета П., Каніщенко Г. Кейс-метод: з досвіду викладання в українській бізнес-школі. – К.: Укр.бізнес-школа, 1999. – 80 с.

34. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К: “Академвидав”, 2006. – 352 с.

Додаткова література.

1. Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За редакцією В.Г Кременя. Авторський колектив: М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, 1.1. Бабин. - Тернопіль: Навчальна книга -Богдан, 2004.-384с.

2. Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе. Анализ зарубежного опіта. – М.: Изд-во “Знание”, 1989. – 180 с.

3. Кравец В.А., Любчик М.А. Методические рекомендации по модульному контролю и рейтинговым оценкам успеваемости. – Харьков: ХАИ, 1992. – 112 с.

4. Кузьмина Н.В. Опыт экспериментального моделирования деятельности преподавателя высшей школы. – М.: Современная высшая школа, 1997. – 192 с.

5. Куписевич М. Основы общей дидактики. – М.: Высш.шк., 1986. – 368 с.

6. Липсиц И. Экономика без тайн. – М.: Депо-Вита-пресс, 1994. – 240 с.

7. Педагогіка /за ред. М.Д.Ярмаченко/ - К.: Вища шк., 1986. – 542 с.

8. Пруссова Л.Г. Экономика в схемах и таблицах. – К.: Випол, 1995. - 230 с.

9. Пруссова Л.Г. Экономика. Тренинг-курс. Учебно-методическое пособие. – К.: ТОВ «УВПК» «ЕксОб, 1999. – 632 с.

10. Дж. Чейни Готовность к школе. Как родители могут подготовить детей к успешному обучению в школе. – М.: Педагогика-пресс, 1992. – 180 с.

11. Шостром Е. Анти-Карнеги, или Человек – Манипулятор, пер. с англ. – М., 1994. – 128 с.

12. Яценко Т.С. Активная социально-психологическая подготовка учителя к общению с учащимися. – К.: Освіта, 1993. – 98 с.

13. Методично-дидактичні матеріали кафедри педагогіки та психології.

 

Шкільні підручники

1. Економіка (посібник, 10-11 кл. /З.Г.Ватаманюк та ін., 1999, 2000.

2. Економіка (посібник, 10-11 кл.) /За ред. С.В.Степаненка. К.: КНЕУ, 2000.

3. Моя економіка (посібник, 8-9 кл.) /Л.П.Крупська, 2000.

4. Загальна економіка (підручник для середніх загальноосвітніх закладів, 10-11 кл.) /І.Ф.Радіонова та ін., 2000.

5. Загальна економіка (підручник для ліцеїв та гімназій, 10-11 кл) /І.Ф.Радіонова та ін., 1995.

6. Основи економіки (підручник для 11 кл.) /І.Ф.Радіонова та ін.- Зодіак-ЕКО, 1995.

7. Основи економічних знань (посібник) / А.С.Гальчинський та ін.- К.: Вищ. шк., 1999.

Бажано вказати кількість сторінок

Періодичні видання:

1. Географія та основи економіки в школі (журнал, м. Київ, вид. «Педагогічна преса»)

2. Шлях освіти (журнал, м. Київ, вид. «Педагогічна преса»)

3. Экономика в школе (журнал, г. Москва)

4. Нові технології навчання. Наук.-метод. зб. (м. Київ)

 

Джерела INTERNET:

1. http://www.bankreferatov.ru – банк рефератів;

2. http://courier.com.ru - электронный журнал "Курьер образования";

3. http://nev.h1.ru - збірник"Нові цінності освіти";

4. http://www.inter-pedagogika.ru/ - inter-педагогіка;

5. http://vestnik.edu.ru/ - журнал "Вісник освіти";

6. http://www.pedlib.ru/ - педагогічна бібліотека;

7. http://www.cl.ru/education/index.htm - архів статей з проблем освіти;

8. http://edumag.mrsu.ru/index.html - науково-методичний журнал «Інтеграція освіти»;

9. http://www.biografia.ru/index.html - інформаційно - освітній ресурс;

10. http://scholar.urc.ac.ru/courses/Technology/index.html - нові педагогічні технології.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.80.6.131 (0.013 с.)