А. Теми відповідно до програми курсу «Основи економічних знань» та Державного стандарту базової та повної середньої освітиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

А. Теми відповідно до програми курсу «Основи економічних знань» та Державного стандарту базової та повної середньої освіти1. Предмет і цілі економічної науки, її місце серед інших наук.

2. Людина як суб’єкт економічних відносин. Необхідність і сутність економічної діяльності людини.

3. Предмет і об’єкт економічних досліджень. Загальна характеристика еволюції наукових поглядів на об’єкт дослідження в галузі економіки.

4. Економічна теорія – модель (схема) сутності економіки та її функціонування.

5. Складові економічної теорії: макроекономіка, мікроекономіка.

6. Засоби і методи економічного дослідження. Економічне моделювання.

7. Категорії, закони економічної науки, їх загальна характеристика.

8. Суб’єкти та об’єкти економічних відносин, їх класифікація.

9. Зв’язок економічної науки з іншими науками про суспільство (історія, право, соціологія, політологія), природу і людину (географія, біологія, психологія). Математика як засіб аналізу економічних процесів.

10. Значення економічних знань у житті окремої людини та суспільства в цілому.

11. Основні проблеми економіки: що і в якій кількості виробляти; як виробляти; для кого виробляти.

12. Поняття економічної системи. Типи економічних систем: традиційна, ринкова, командна (адміністративно-командна), змішана.

13. Економічний кругообіг. Загальні критерії належності до економічної системи: спосіб привласнення ресурсів і продуктів, їх розподіл та спосіб координації (узгодження) дій суб’єктів господарювання.

14. Принципи функціонування економічних систем та особливості розв’язання основних проблем економіки.

15. До якої системи прямує Україна? Сутність і цілі реформування її економіки.

16. Потреби споживача й закономірності його економічної поведінки.

17. Економічні потреби: різноманітність, зміст та їх класифікація.

18. Закон зростання потреб. Потреби та інтереси. Сутність, класифікація та взаємодія економічних інтересів.

19. Потреби як чинник доцільної поведінки людини в процесі споживання.

20. Споживче благо як засіб задоволення потреб. Носії споживчих благ: товари особистого споживання та виробничого призначення; особисті та комерційні послуги.

21. Закон спадної корисності граничного блага: залежність суб’єктивної споживацької оцінки від кількості благ (речей).

22. Значення праці як джерела задоволення різноманітних потреб людини.

23. Форми участі членів сім’ї в суспільно корисній праці. Праця в домашньому господарстві, її виховна, економічна та соціальна роль.

24. Місце та роль домашнього господарства в задоволенні потреб людини.

25. Поняття «домашнє (сімейне) господарство»: суть, основні риси. Місце та еволюція домогосподарства в економічному житті.

26. Особливості домогосподарства в традиційному (натуральному) виробництві.

27. Нова роль домогосподарства у ринкових умовах. Якісні зміни в основних економічних функціях домогосподарства: виробничій, споживчій, відтворювальній.

28. Шляхи раціоналізації ведення домашнього господарства.

29. Домашнє господарство як суб’єкт ринкових відносин. Форми включення домогосподарства в кругообіг ресурсів, товарів, послуг і доходів у ринковій економіці.

30. Домогосподарство як постачальник робочої сили, товарів та послуг для потреб суспільства.

31. Домогосподарство як сфера споживання. Сімейний бюджет як засіб урівноваження доходів і видатків. Джерела формування сімейного бюджету.

32. Структура видатків сім’ї: на житло, харчування, одяг, навчання, лікування, культурні та інші потреби. Залежність рівня добробуту від кількості членів сім’ї та її доходів.

33. Фактори, що впливають на добробут сім’ї: праця, освіта, рівень кваліфікаційної підготовки, духовні якості та моральні цінності членів родини.

34. Основні форми економічних відносин домогосподарства з державою: податки (на доходи, капітал, нерухомість), заробітна плата державним службовцям, соціальні виплати на підтримку життєвого рівня сім’ї, інші доходи і видатки.

35. Організаційні засади ефективного домашнього господарювання: планування бюджету сім’ї, прогноз сімейних доходів і витрат, їх облік.

36. Зміст виробництва та його основні елементи. Організаційні форми виробництва. Продуктивність та інтенсивність праці.

37. Виробництво як процес споживання ресурсів. Обмеженість виробничих ресурсів. Крива виробничих можливостей.

38. Фактори виробництва: земля, праця, капітал. Їх характеристика. Капітал і гроші.

39. Поняття та еволюція грошей. Функції грошей. Види (форми) грошей. Сучасні зміни в грошовому обігу.

40. Витрати виробництва: сутність, види, структура. Постійні та змінні, зовнішні та внутрішні витрати.

41. Собівартість – мірило витрат підприємства. Зв’язок собівартості і доходів підприємства.

42. Категорії «граничні витрати» і «граничний продукт» та їх роль в економічному аналізі.

43. Закон спадної продуктивності факторів виробництва.

44. Сутність підприємства як форми діяльності. Підприємство як особливий фактор виробництва.

45. Підприємницька діяльність – різноманітне поле прикладання зусиль людини. Основні види підприємницької діяльності: виробнича, комерційна, посередницька, фінансова, страхова.

46. Свобода вибору підприємницької діяльності. Державне регулювання підприємницької діяльності, його форми і методи.

47. Типи підприємців: підприємець-власник, підприємець-орендар, підприємець-менеджер. Функції підприємця.

48. Підприємництво в перехідній економіці України: основні напрями та проблеми розвитку.

49. Підприємство, його сутність та цілі. Функції підприємства.

50. Організаційні типи підприємств: малі, середні, великі. Чинники, що визначають розміри підприємств.

51. Підприємство і власність. Види підприємств за формою власності: приватні, колективні, державні, змішаної форми власності.

52. Одноосібне володіння: економічний зміст, переваги і недоліки.

53. Партнерство (товариство) як форма організації бізнесу. Види товариств. Кооператив. Акціонерне товариство (корпорація).

54. Як кооперація може збільшити капітал? Акції та облігації.

55. Державне підприємство: сутність, характер функціонування.

56. Фермерське господарство та його особливості. Становлення фермерства в Україні.

57. Торговельні підприємства та їх специфічні функції.

58. Некомерційні підприємства: види, цілі, функції.

59. Визначення ринку. Суб’єкти і об’єкти ринкових відносин. Види та типи ринків.

60. Основні елементи ринку (попит, пропозиція, ціни, конкуренція) та їх вплив на господарську поведінку та економічні результати підприємств (фірм, товариств).

61. Попит і його фактори. Закон попиту.

62. Пропозиція та її детермінанти. Закон пропозиції.

63. Взаємодія попиту і пропозиції та ринкова рівновага.

64. Ринкова ціна: механізм формування і функції. Обмежувальний ефект (основне правило) цін. Оптові і роздрібні ціни.

65. Конкуренція – рушійна сила економіки. Що від неї виграють і програють підприємства та окремі особи? Досконала (чиста) і недосконала (монополістична) конкуренції та їх вплив на ціни.

66. Монополія та олігополія. Роль конкуренції у формуванні спеціалізації підприємств, якості продукції. динаміці науково-технічного прогресу.

67. Прибуток підприємства. Балансовий і чистий прибуток. Поняття рентабельності.

68. Ринкові установи як елементи ринкової інфраструктури та їх необхідність у раціональному функціонуванні підприємств (фірм). Взаємозв’язок елементів ринкової інфраструктури з видами ринків.

69. Аукціони, торгові доми, ярмарки, торгово-промислові палати.

70. Фондові біржі, їх функції та операції.

71. Банки, їх види, чому і як вони отримують свої доходи.

72. Основні фінансово-кредитні посередники: інвестиційні фонди, брокерські, страхові, аудиторські фірми, трастові (довірчі) товариства, пенсійні фонди та ін.

73. Державна служба зайнятості в Україні: основні напрями діяльності та функції. Закон України «Про зайнятість населення» щодо працевлаштування молоді.

74. Роль ринкової інфраструктури в раціональному функціонуванні підприємств (фірм) та забезпеченні життєдіяльності людини.

75. Основні форми доходів власників виробничих ресурсів у ринковій економіці.

76. Заробітна плата як винагорода власника робочої сили за працю. Форми і системи заробітної плати.

77. Рента як дохід від землі. Види (форми) ренти, причини та умови їх виникнення. Орендна плата. Ціна землі.

78. Економічний зміст прибутку підприємця, складові елементи прибутку та фактори, що зумовлюють його величину. Використання прибутку в ринковій економіці.

79. Позичковий відсоток – дохід на грошовий капітал. Кредит, його сутність, форми і види.

80. Кредит, його сутність, форми і види.

81. Доходи на акції та інші цінні папери. Курс акцій.

82. Суспільні фонди споживання в ринковій системі. Характеристика їх за економічним призначенням, джерела формування та форми надання.

83. Поняття і цілі менеджменту (управління). Складові управлінської діяльності: планування, організація, мотивація, контроль.

84. Сфери (рівні) менеджменту. Роль менеджера в управлінні та його характерні риси. Організаційно-підприємницька культура і соціальна відповідальність менеджера.

85. Суть маркетингу як діяльності в умовах ринку. Спонукальні фактори маркетингу: товар (послуга), ціна, способи стимулювання реалізації товарів, послуг.

86. Мета і основні напрями маркетингової діяльності. Маркетингове середовище фірми (внутрішнє і зовнішнє).

87. Головні елементи маркетингу, його вплив на поведінку споживача. Відповідальність підприємця перед покупцем.

88. Концепції маркетингу: розширення виробництва, удосконалення товару, інтенсифікація комерційних зусиль, пошук незадоволених потреб, соціально-етичний маркетинг.

89. Бізнес-план та основні вимоги до його складання.

90. Управлінське рішення та процедура його прийняття. Вимоги до сучасного менеджера.

91. Економічний потенціал суспільства, типи його відтворення. Функціонування економіки як цілого.

92. Структура національної економіки: первинне, вторинне, третинне виробництво. Галузева та регіональна (територіальна) структури виробництва.

93. Основні макроекономічні пропорції: сукупні витрати і доходи; сукупні попит і пропозиція, нагромадження і споживання тощо.

94. Циклічність як форма руху економічного розвитку, її причини та види.

95. Економічний цикл і його фази. Особливості економічного циклу в сучасній ринковій системі.

96. Вплив економічних циклів на життєдіяльність членів суспільства. Антициклічні заходи держави.

97. Поняття макроекономічної рівноваги та загальні умови її формування. Динамізм економічної рівноваги.

98. Система національних рахунків як сукупність прийомів (способів) розрахунку макроекономічних показників. Основні економічні показники оцінювання результатів суспільного виробництва.

99. Валовий національний продукт (ВНП) – узагальнюючий економічний показник. Розрахунок ВНП за сумою витрат і за сумою доходів.

100. Національний дохід і джерела (фактори) його зростання. Розподіл, перерозподіл та споживання національного доходу.

101. Національне багатство: сутність і структура. Національне багатство як важливий показник економічної могутності країни та джерело її соціально-економічного процесу.

102. Фінанси, їх сутність і функції.

103. Фінансова система країни: фінанси держави, підприємств (організацій), населення. Фінансовий ринок і фінансово-кредитні установи (банки, фондові біржі, інвестиційні фонди та ін.).

104. Бюджетна система – основна ланка державних фінансів. Державний бюджет і бюджет територіально-адміністративних одиниць. Доходи і видатки бюджету, їх структура.

105. Податки та формування бюджету. Прямі і непрямі податки.

106. Бюджетний дефіцит, причини і наслідки, способи його фінансування

107. Державний борг країни.

108. Грошова маса як засіб макроекономічного регулювання.

109. Державне регулювання грошового обігу. Центральний банк країни як чинник грошової політики.

110. Чинники попиту на гроші та пропозиції грошей.

111. Грошова (монетарна) політика в Україні.

112. Інфляція як макроекономічне явище, її сутність і причини.

113. Види, форми інфляції та їх класифікація.

114. Соціальні та економічні наслідки інфляції. Засоби можливого регулювання інфляції.

115. Інфляція та способи її обмеження в Україні.

116. Ринок праці як складова ринкової економіки та його структура. Зайнятість населення в ринковій системі.

117. Безробіття – невіддільний атрибут ринкової економіки, його суть і причини. Форми безробіття: фрикційне, структурне, циклічне.

118. Рівень безробіття. Засоби боротьби з безробіттям. Державне регулювання зайнятості населення.

119. Населення в Україні. Роль державної служби зайнятості в перекваліфікації та працевлаштуванні безробітних.

120. Соціальні гарантії та соціальний захист населення. Роль держави, підприємств, самих найманих працівників та їх профспілкових організацій у здійсненні соціального захисту людини. Соціальне партнерство на ринку праці.

121. Основні елементи соціального захисту населення: соціальне страхування (медичне, пенсійне), страхування від безробіття та від нещасних випадків на виробництві.

122. Держава і сучасний ринок – еволюція поглядів на роль держави як економічного центру у вирішенні завдань народногосподарського характеру. Економічні функції держави.

123. Кейнсіанська і монетаристська теорії (економічні школи) про роль і місце держави в забезпеченні макроекономічної стабільності в ринковій економіці. Сутність неокейнсіанства.

124. Основні регулятивні функції держави: законодавча, стабілізуюча, розподільча. Адміністративні (прямі) та економічні (непрямі) методи регулювання економіки.

125. Напрями державного регулювання економіки, регулювання кредиту, інвестицій, податків, цін, умов праці, зовнішньоекономічних зв’язків, індикативне планування.

126. Держава як безпосередній ринковий агент, вплив її діяльності на долю кожного громадянина.

127. Суперечності і соціально-економічні наслідки функціонування адміністративно-командної економіки.

128. Загальні проблеми країн постсоціалістичного розвитку.

129. Об’єктивна необхідність і реальні можливості переходу України до ринкової економіки.

130. Формування економічних передумов переходу до соціально орієнтованого ринкового господарства в Україні.

131. Місце і роль держави в період ринкової трансформації суспільства. Економічна політика держави в Україні на шляху до ринку.

132. Міжнародні економічні відносини – основа взаємодії національних економік. Головні форми міжнародних економічних відносин та чинники, що визначають їх як єдину систему (світове господарство).

133. Поняття світового господарства і закономірності його розвитку.

134. Міжнародний поділ праці та чинники, що визначають його можливості й напрями поглиблення.

135. Міжнародна торгівля та її форми.

136. Світовий ринок, його структура, тенденції розвитку. Торговельний баланс країн.

137. Трансформація міжнародних економічних відносин на сучасному етапі: проблеми та перспективи.

138. Сутність і форми міжнародної економічної інтеграції. Передумови її виникнення та поглиблення.

139. Форми міжнародного підприємництва та науково-технічного співробітництва.

140. Провідні міжнародні регіональні економічні об’єднання: Європейське співтовариство, Європейська асоціація вільної торгівлі; Асоціація держав Південно-Східної Азії. Економічне співтовариство країн Північної Америки (США, Канада, Мексика). Розвиток економічних інтеграційних процесів у інших регіонах Азії, Африки, Південної Америки.

141. Міждержавні галузеві організації, їх роль у структурі світового господарства. Європейське об’єднання вугілля і сталі; Європейське товариство з атомної енергії; Організація країн – експортерів нафти; Генеральна угода з тарифів торгівлі; Світова організація торгівлі.

142. Об’єктивна необхідність здійснення міжнародних розрахунків між країнами. Виникнення міжнародних грошей (валюти).

143. Сутність міжнародної валютної системи, її елементи.

144. Валютний ринок і його суб’єкти. Валютний курс та його функції. Конвертованість валют.

145. Еволюція міжнародної валютної системи за останнє століття: система золотого стандарту; система золото-доларового стандарту; система плаваючих курсів (повна демонетизація золота).

146. Провідні міжнародні валютно-фінансові організації. Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, їх цілі та роль у системі міжнародних розрахунків.

147. Платіжний баланс країни.

148. Об’єктивна необхідність та можливість входження України у світове господарство. Складові механізму зовнішньоекономічних зв’язків.

149. Природні та техніко-економічні й організаційно-економічні основи участі України в міжнародному поділі праці.

150. Експортний потенціал України. Зовнішньоекономічна політика України та її складові.

151. Засоби захисту національної економіки (національного виробництва) від іноземних конкурентів і засоби заохочення виходу вітчизняного підприємництва на світовий ринок.

152. Глобалізація світової економіки: за та проти.

153. Спільні підприємства, зміст та правові основи діяльності.

154. Вільні економічні зони, види та особливості формування.

155. Інтеграція України у світову та європейську економіку.

 

Б. Теми відповідно до програми курсу «Основи підприємницької діяльності», що вивчається факультативно у загальноосвітніх школах

 

156. Об’єктивні основи виникнення і розвитку підприємництва.

157. Зміст підприємництва.

158. Економічна свобода і підприємництво.

159. Конкуренція як засіб реалізації підприємництва.

160. Мотивація підприємницької діяльності.

161. Ризики у підприємницькій діяльності.

162. Види та сфери підприємницької діяльності.

163. Форми організації підприємництва.

164. Підприємство як організаційна структура підприємництва.

165. Мале підприємство.

166. Селянські (фермерські) господарства.

167. Діяльність фінансових посередників.

168. Розвиток інноваційного підприємництва.

169. Особливості міжнародного підприємництва.

170. Підприємницька ідея: механізм генерування.

171. Організація бізнесу.

172. Технологія створення власної справи.

173. Менеджмент у підприємництві.

174. Планування успіху підприємницької діяльності.

175. Бізнес-планування.

176. Аналіз підприємницької діяльності.

177. Антикризове управління підприємством.

178. Правовий статус підприємця.

179. Етика підприємництва та соціальна відповідальність у бізнесі.

180. Система державної підтримки та сприяння розвитку підприємництва.

181. Правове забезпечення розвитку підприємництва.

182. Фінансові важелі розвитку підприємницької діяльності.

 

В. Теми пошукові та науково-дослідні з проблем педагогічної спеціалізації

 

Педагогіка, психологія, педагогічна майстерність, методика викладання, технологія навчання тощо.

 

Орієнтовний перелік тем:

1. Тенденції розвитку вищої економічної освіти України на сучасному етапі.

2. Творчий характер діяльності педагога.

3. Вимоги до особистості вчителя на сучасному етапі.

4. Педагогічне покликання та педагогічні здібності.

5. Професійна етика і педагогічний такт вчителя.

6. Морально-психологічний клімат у педагогічному колективі.

7. Професійно-педагогічна культура викладача.

8. Педагогічна майстерність і шляхи оволодіння нею.

9. Роль суспільно-гуманітарних дисциплін у професійній підготовці майбутнього викладача економіки.

10. Педагогічне спілкування і його місце у професійній діяльності викладача економіки.

11. Теоретичні аспекти вищої професійної освіти.

12. Самостійна робота студентів у вищих навчальних закладах.

13. Діяльність менеджера освітньої сфери.

14. Організація навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі.

15. Сучасні підходи до підготовки викладачів економіки (зарубіжний досвід).

16. Тренінгові технології в підготовці економістів.

17. Інноватика в економічній освіті.

18. Самоуправління студента навчально-пізнавальною діяльністю.

19. Формування здатності до саморозвитку у процесі навчання.

20. Мотивація навчання студентів вузу.

21. Формування самостійності у процесі навчання.

22. Самоорганізація навчання студентів вузу.

23. Проблемне навчання: теоретичні та методологічні основи.

24. Комплекс професійних здібностей та якостей викладача вищого учбового закладу.

25. Самостійна робота студентів: шляхи її активізації.

26. Університетська освіта в оцінках студентів.

27. Мотивація навчальної діяльності студентів.

28. Методи навчання: класифікація, доцільність та особливості використання.

29. Мотивація та стимулювання навчальної діяльності студентів.

30. Активізація навчальної та пізнавальної діяльності студентів.

31. Активні методи навчання: сутність, особливості використання.

32. Контроль навчальної діяльності: форми, критерії, цілі.

33. Психологічні основи стимулювання навчальної діяльності студентів.

34. Внутрішня та зовнішня мотивація учбової діяльності.

35. Сучасні технології навчання.

36. Стимулювання самостійної діяльності.

37. Формування економічної культури студентів: методи, засоби.

38. Теоретико-методичні проблеми економічної освіти.

39. Формування економічного мислення: сутність, проблеми, доцільність.

40. Економічна освіта – головний засіб генерації економічної культури.

41. Викладання економічних дисциплін на основі принципів гуманізму.

42. Методи психолого-педагогічної підготовки студентів.

43. Форми організації навчального процесу, особливості їх застосування.

44. Рейтингова система контролю рівня засвоєння знань.

45. Інформаційні технології навчання у вищих навчальних закладах.

46. Дистанційне навчання: сутність, проблеми, перспективи.

47. Формування творчого мислення у студентів.

48. Формування мотивації навчання студентів як шлях до досягнення успіху в навчально-пізнавальній діяльності.

49. Гуманізація освіти як шлях професійної підготовки фахівців.

50. Використання Інтернет – технологій: реалії та перспективи.

51. Гуманізація вищої освіти – шлях до гуманізації суспільства.

52. Психолого-педагогічна підготовка студентів – фактор адаптації молоді на ринку праці.

53. Проблеми економічного і соціального захисту молоді.

54. Теорія і методика підготовки викладача економічних дисциплін.

55. Психолого-педагогічна освіта як атрибут університетської освіти.

56. Ситуативний підхід як основа методики викладання економіки.

57. Психолого-дидактичні аспекти неуспіху в навчальній діяльності студентів.

58. Університетська освіта сьогодні: проблеми, напрями, вдосконалення.

59. Вища освіта й можливості запобіганню безробіттю в сучасних умовах.

60. Формування культури мислення студентів.

61. Сучасні технології навчання: навчальний проект, модуль, рейтинг.

62. Телекомунікації в бізнесі: дистанційне навчання.

63. Моральні аспекти формування особистості фахівця в процесі навчання в економічному університеті.

64. Проблеми та перспективи застосування індивідуально-типологічного підходу у психолого-педагогічній підготовці в економічному вищому навчальному закладі.

65. Система підготовки майбутніх спеціалістів до професійного спілкування.

66. Формування іміджу майбутнього фахівця.

67. Місце, роль, функції експрес-контролю в оцінюванні успішності навчання за рейтинговою системою.

68. Самостійна робота як фактор підвищення ефективності навчального процесу.

69. Рейтинг-система як прогресивна технологія контролю навчального процесу.

70. Особливості науково-методичного забезпечення та організації самостійної роботи при підготовці фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів

71. Організація та створення інформаційної системи і технології самостійної підготовки, тестування та самоконтролю знань

72. Особистісно-орієнтовані педагогічні технології. Упровадження дистанційного навчання в традиційних навчальних закладах

73. Науково-дослідна робота в системі самостійної роботи студентів.

74. Творчість як мотивуючий фактор в організації та здійсненні самостійної роботи студентів

75. Міні-групи як засіб піднесення ефективності семінарських занять і активізації самостійної роботи студентів.

76. Навчальне проектування в системі завдань для самостійної роботи студентів

77. Ступінь самостійності в професійному навчанні – критерій рівня професіоналізації студента

78. Ігрові підходи до викладання економіки

79. Соціально-психологічні аспекти самостійної роботи студентів.

80. Кейс-метод: його місце та роль в методиці викладання економічних дисциплін.

81. Особливості організації самостійної роботи з урахуванням індивідуально-типологічних властивостей студентів

82. Дистанційне навчання як форма самостійної роботи студентів

83. Формування мотивації самостійної роботи студентів у процесі вивчення психолого-педагогічного курсу дисциплін.

84. Організація та контроль самостійної роботи студентів .

85. Кейс-метод як один із основних методів активних форм навчання

86. Самостійна робота студентів – важливий чинник формування мобільності та комунікативних якостей у майбутніх фахівців

87. Рейтингова система оцінювання як засіб стимулювання навчальної активності студентів

88. Впровадження новітніх технологій у вищій школі

89. Методи формування комунікативної компетенції майбутніх фахівців

90. Соціально-психологічний тренінг як засіб формування комунікативної компетенції

91. Необхідність формування економічної культури студентів в умовах інноваційного розвитку країни.

92. Доцільність використання тренінгових технологій при підготовці економістів у вищій школі.

93. Формування професійно-комунікативних компетенцій майбутніх економістів за допомогою ігрових технологій навчання

94. Використання інноваційних технологій в процесі формування комунікативних компетенцій майбутніх економістів

 

Ініціативні теми цього розділу формулюються студентом разом з науковим керівником роботи та затверджуються кафедрою разом з планом досліджень.

 

Додаток 3

 

 

Науковий керівник курсової роботи

______________________________

(прізвище, звання, ступінь)

______________________________

(підпис, дата)

 

ЗАЯВА

 

 

Студента ________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

__________________________________________________________________

(факультету, групи, спеціальності)

 

 

Прошу затвердити: а) тему курсової роботи:

 

Група ______________ , тема: _______________________________________

__________________________________________________________________

(повна назва теми)

 

б) завдання та графік її виконання (для теми груп А та Б):

 

  Дата виконання
1. Вибір теми курсової роботи  
2. Добір та вивчення літератури  
3. Написання та оформлення роботи  
4. Захист курсової роботи  

 

Студент      
  (підпис)   (дата)

 

Додаток 4

Розділ 2. Дидактична розробка економічної теми для учнів 10-х класів.

2.1. Актуальність і необхідність вивчення теми, місце даної теми в курсі «Основи економічних знань» та її зв`язок з іншими темами курсу.

2.2. Планування розкриття теми.

2.2.1. Цілі теми (загальна, орієнтовні та конкретні)

2.2.2. База знань з теми та модель її засвоєння (за обраною класифікацією).

2.2.3. План викладання теми (перелік основних етапів, їх змісту та часового розподілу).

а) Вступна частина (визначення і опис методів та прийомів мотивації, які будуть використовуватися на цьому етапі).

б) Основна частина (розкриття змісту теми з використанням основних предметів навчальної діяльності: текст, репродуктивні та проблемні запитання, навчальні задачі, практичні ситуації тощо; з використанням різних методів, наприклад вербальних: міні-лекції, розповіді, бесіди тощо, наочних: схеми, графіки, малюнки тощо, практичних: кейси, вправи тощо; визначення і опис методів та прийомів мотивації, які будуть використовуватися на цьому етапі).

в) Заключна частина (формулювання висновків з теми, визначення контрольних завдань для закріплення даної теми (дидактичні або дискусійні запитання, творчі завдання; практичні ситуації); розкриття прийому мотивації, який буде використовуватися на цьому етапі).

або

ІІ. Розділ 2. Дидактико-методична розробка економічної теми для учнів 10-х класів (комбінований урок).

2.1. Актуальність і необхідність вивчення теми, місце даної теми в курсі «Основи економічних знань» та її зв`язок з іншими темами курсу.

2.2. Планування та проектування комбінованого уроку з економічної теми

2.2.1. Цілі та завдання комбінованого уроку з теми (за обраною таксономією)

2.2.2. База знань з економічної теми та модель її засвоєння (за обраною класифікацією).

2.2.3. Структура комбінованого уроку з економічної теми (методична карта уроку) та бюджет часу.

2.3. Методи та прийоми мотивації учнів до активного навчання на уроці.

2.4. Організація навчальної діяльності учнів на уроці

2.4.1. Методика організації теоретичного блоку комбінованого уроку з економічної теми:

- міні-лекція;

- база знань з теми та модель її засвоєння (за обраною класифікацією);

- перелік літератури;

- засоби наочності (схеми, в тому числі структурно-логічні, конспект-схеми, інтелект-карти; графіки, малюнки, відео-фрагменти, аудіо-, відео-ролики, мультимедійні засоби).

2.4.2. Методи закріплення навчального матеріалу з економічної теми:

- дидактичні запитання;

- завдання;

- ситуації;

- вправи тощо.

2.4.3. Блок завдань для самостійної роботи учнів з економічної теми:

- задачі;

- ситуації;

- творчі завдання;

- теми рефератів;

- теми есе тощо.

2.4.4. Методи активного навчання, які використовуються в процесі засвоєння викладання економічної теми:

- питання для дискусії;

- визначення проблеми для «мозкового штурму»;

- підбір конкретного кейсу чи практичної ситуації для вирішення;

- опис дидактичної (імітаційної, ділової тощо) гри;

- розробка тренінгу.

2.5. Контрольно-оціночний блок

2.5.1. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з економічної теми;

2.5.2. Шкала оцінювання успішності навчання учнів;

2.5.3. Контрольні завдання:

- завдання для усного опитування за матеріалами розглянутої теми з оцінкою відповідей студентів (10-15 хв.);

- завдання для письмового фронтального опитування студентів на початку чи в кінці комбінованого заняття (письмовий експрес-контроль);

- завдання для фронтального стандартизованого контролю (тестовий контроль) знань студентів тощо.


Додаток 5

Розділ 3. Дидактико-методична розробка семінарського заняття з економічної теми для студентів ВНЗ.

3.1. Місце теми в навчальній дисципліні та її значення для формування компетентності студента-економіста.

3.2. Планування та проектування навчальної діяльності на семінарському занятті.

3.2.1. Ієрархія навчальних цілей (за обраною таксономією).

3.2.2. База знань з економічної теми та модель її засвоєння (за обраною класифікацією).

3.2.3. Структура семінарського заняття з економічної теми (методична карта або конструктор заняття).

3.3. Методики мотивації студентів до ефективного навчання.

3.4. Організація навчальної діяльності студентів на семінарі з економічної теми

3.4.1. Методи актуалізації знань та вмінь студентів, в тому числі:

- міні-лекція;

- глосарій;

- перелік основної та додаткової літератури;

3.4.2. Методи закріплення навчального матеріалу з економічної теми:

- дидактичні запитання;

- завдання;

- ситуації;

- вправи тощо.

3.4.3. Самостійна робота студентів під час вивчення економічної теми:

- задачі;

- ситуації;

- творчі завдання;

- реферат;

- есе тощо.

3.4.4. Інноваційні методи в процесі навчання студентів з економічної теми:

- дискусія;

- «мозковий штурм»;

- кейс;

- навчальний проект тощо.

3.5. Контроль та оцінювання навчальних досягнень студентів з економічної теми:

- задачі;

- дидактичні запитання;

- ситуації;

- тести тощо.

3.6. Засоби наочності:

- схеми, в тому числі структурно-логічні, конспект-схеми, інтелект-карти;

- графіки, малюнки;

- відео-фрагменти;

- аудіо-, відео-ролики;

- мультимедійні засоби.

 

Додаток 6

Розділ 3. Засоби активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів при викладанні теми « ... »

(Рекомендується запропонувати комунікативні прийоми та засоби, які сприяють підвищенню ефективності викладання обраної теми, тобто активізують увагу, сприймання, пам'ять, мислення, створюють на занятті доброзичливу атмосферу, формують позитивні емоції. Див. список літератури на с. 41: №№ 3.4,5 та ін.)


Додаток 7

Приклад пам’ятки для студентівПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.236.13 (0.048 с.)