III. СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

III. СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИI. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО РОБОТИ

1. Актуальність теми. Актуальність означає важливість, практичну значущість досліджуваного питання. Робота може мати певний ступінь актуальності, якщо тема відповідає сучасним потребам розвитку економіки, розуміння суті економічних явищ і процесів та їх наслідків.

2. Теоретичний рівень. Студент повинен достатньо повно розкрити основні поняття і терміни, що стосуються теми курсової роботи. Обов`язково враховувати сучасний рівень розвитку економічних наук, використовувати в роботі методи, підходи, наукові знання, закони і закономірності, які відповідають позиції сьогодення для наукових досліджень в економіці. Слід обґрунтувати дослідження та використовувати реальну, об`єктивну інформацію.

3. Практична направленість. Дослідження з теорії повинні бути пов`язані з практикою господарювання, прикладами діяльності організацій.

4. Дослідницький характер. Дослідження вимагає від студента:

- вивчення достатньої кількості опублікованих джерел (підручників, монографій, журнальних статей) вітчизняних і зарубіжних авторів;

- застосування методів наукових досліджень;

- систематизація та аналіз різних думок і підходів, формування власної точки зору на розглядувану проблему;

- порівняння теоретичних поглядів вчених і практичної дійсності; розробка висновків, рекомендацій.

5. Грамотність оформлення. Текст роботи пишеться державною мовою України. В роботі не повинно бути граматичних та стилістичних помилок. Необхідно дотримуватись правил цитування, оформлення зносок, списку використаних джерел. Грамотне оформлення роботи показує високий рівень вихованості і культури студента.

II. ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ РОБОТИ

1. Вибір теми курсової роботи. Тематика курсових робіт визначається змістом навчальної дисципліни ( дод.1). Вибір теми здійснюється студентом відповідно до наукових інтересів та потреб в застосуванні отриманих знань і вмінь в практичній діяльності. Тема закріплюється за студентом на основі його письмової заяви. Студент може запропонувати свою тему, яку слід погодити з керівником і затвердити рішенням циклової комісії.

2. Робота з літературними джерелами починається з використання системи бібліотечних каталогів. Основними з них є систематичний, алфавітний та предметний. У систематичному каталозі бібліографічні картки знаходяться за галузями, розділами та підрозділами. Бібліографічні картки в алфавітному каталозі розташовані за алфавітом, з урахуванням перших кількох букв прізвища, а далі – за іменами авторів, назвами творів, що дозволяє з`ясувати , які праці певного автора є в бібліотеці , а також вихідні дані про саму працю. Предметний каталог дозволяє швидко знайти літературні джерела за ключовими словами, які розміщені в каталозі в алфавітному порядку. Необхідно розглянути каталог періодичних видань для висвітлення практичних аспектів досліджуваної теми.

У процесі вивчення літературних джерел важливе місце посідають методи фіксації їх змісту: анотування, тезування, конспектування. Аналіз вивченої літератури здійснюється за допомогою індуктивно-дедуктивного методу наукового пошуку. Послідовність вивчення літературних джерел з обраної теми має бути такою: спочатку більш загальні джерела на основі яких можна отримати уявлення про комплекс основних питань теми, а потім-вузькоспеціалізовані, що поглиблено розкривають окремі аспекти теми. В першу чергу слід вивчати видання останніх років, щоб уникнути застарілих даних. Доцільно керуватись при цьому традиційною логікою вивчення літературних джерел, а саме:

- загальне ознайомлення з публікацією та її змістом;

- побіжний перегляд всього змісту;

- читання тексту послідовно або вибірково-якоїсь частини;

- виписування ( копіювання) матеріалів, що мають пряме відношення до теми;

- критична оцінка вибраного, його переосмислення;

- формування відповідного фрагменту тексту роботи.

При вивченні літератури слід відразу систематизувати вибраний матеріал згідно з метою його використання. Вивчаючи літературні джерела студент інтуїтивно формує на основі зовнішніх ознак обраної проблеми головні напрямки наукового пошуку.

3. Визначення мети та основних завдань курсової роботи.

Від даного етапу залежить розробка плану, ступінь висвітлення теорії, рівень наукового дослідження і практична цінність. Мета роботи підпорядкована темі і визначає основний напрямок дослідження, коло теоретичних питань, методів наукових досліджень, практичне направлення.

На основі сформульованої мети студент має визначити основні завдання, які необхідно розв`язати в процесі виконання курсової роботи. Завдання повинні конкретизувати основну мету роботи і відповідати змісту основних розділів.

4. Складання плану роботи. Цей етап передбачає визначення кола питань та послідовність їх висвітлення. План відображає структуру роботи: порядок компонування і взаємозв`язок окремих її частин. План повинен бути логічно витриманий, послідовний, вміщувати в собі коло окреслених питань, які будуть розглядатись при розкритті теми. Основна частина включає три-чотири питання, де кожне з них може включати 2-3 підпитання. Тому в змісті основної частини виділяють розділи та підрозділи. В процесі вивчення матеріалу план роботи вдосконалюється і набуває остаточного вигляду . План потрібно узгодити з науковим керівником до початку викладу основної частини роботи.

5. Виклад матеріалу курсової роботи. Робота виконується державною мовою. Виклад матеріалу повинен бути повним, послідовним, логічним; окремі розділи роботи повинні бути взаємопов`язаними.

Після викладу основної частини за розділами на основі аналізу теоретичного матеріалу, статистичних і практичних даних, особистих вражень та узагальнень необхідно зробити висновки, висвітлити успіхи і недоліки та шляхи їх усунення.

III. СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ

1. Титульна сторінка. Варіант оформлення розміщено в додатку 2.

2. Зміст курсової роботи, де виділено окремими рядками вступ, розділи, підрозділи, висновки, список використаних джерел, додатки (дод.3)

3. Вступ, де розкриваються актуальність та практичне значення обраної теми, мета і основні завдання роботи, предмет дослідження та інформаційна база.

4. Основна частина, яка складається з трьох-чотирьох розділів та відповідно підрозділів. За змістом вони повинні відповідати змісту теми, підпорядковуватись меті і завданням роботи, логічно пов`язаними , без суперечностей і повторень та мати приблизно однаковий обсяг .

5. Висновки, які стосуються кожного розділу роботи, підкреслюючи основні питання, приводячи результати наукових досліджень, їх значення і ефективність, перспективи розвитку досліджуваних процесів, рекомендації щодо удосконалення об`єкта дослідження. Висновки, узагальнення і пропозиції повинні бути аргументовані з урахуванням економічних змін та реформ.

6. Список використаних джерел, який розміщують в кінці роботи в алфавітному порядку і в такій послідовності:

- закони, нормативні акти та положення державного значення;

- літературні та наукові джерела;

- матеріали періодичних видань.

7. Додатки , до яких слід включати допоміжні матеріали: таблиці цифрових даних, ілюстрації, схеми, графіки, діаграми. Кожен додаток починають з нової сторінки, у правому верхньому куту пишуть слово „Додаток”. Додаток повинен мати тематичний заголовок. Якщо в курсовій роботі міститься кілька додатків, їх послідовно нумерують арабськими цифрами. Сторінки в додатках нумерують в межах одного додатка. Посилання на додатки в тексті роботи є обв`язковими.

IV.ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ

Текст друкується чітко, розбірливо, без помилок та виправлень з однієї сторони білого паперу формату А4( 210 x 297) через 1,5 інтервал 14 шрифтом. Кожна сторінка обмежується полями: лівим 20 мм, правим , нижнім і верхнім 10 мм. Загальний обсяг курсової роботи, включаючи список використаних літературних джерел та додатки, не повинен перевищувати 35 сторінок (основна частина 25-30 сторінок). Текстова частина має бути одного (чорного)кольору. Формули, умовні знаки можуть вписуватись від руки чорнилами. Нумерація сторінок починається від титульної сторінки і проставляється починаючи з сторінки зі змістом (цифра 2) в правому верхньому куту сторінки.

Текст роботи може доповнюватися графіками, схемами, таблицями, якщо вони займають не більше половини сторінки. Громіздкі таблиці і схеми слід винести у додатки. Всі ілюстрації послідовно нумеруються від початку роботи. Номер і назву пишуть під графічним зображенням. Робота пишеться від імені автора, тому не допускається тотальне переписування з джерел. На запозичену інформацію, цитати мають бути посилання в тексті відразу після закінчення цитати . Їх наводять в квадратних дужках , де вказують порядковий номер джерела зі списку використаної літератури та відповідні сторінки.

Формули вписують чітко та розбірливо чорним чорнилом і нумерують арабськими цифрами в круглих дужках з правого боку. При посиланні в тексті на формулу необхідно вказати її порядковий номер в дужках ( наприклад: „у формулі (2)”). Написані формули слід розшифровувати: після формули ставлять кому і з нового рядка пишуть слово „ де” і розшифровують позначення словами в такій послідовності, як вони подані в формулі.

Слова „ Вступ”, „ Висновок”, назви розділів пишуть з нової сторінки і виділяють жирним шрифтом. Назви розділів нумерують першими цифрами ( арабськими), назви підрозділів- другими. В кінці заголовка крапку не ставлять. Заголовки розділів і підрозділів формулюють коротко. Вони повинні відображати зміст викладеного матеріалу.

У списку використаної літератури треба подати джерела у такій послідовності: закони України, постанови Уряду, наукові посібники в алфавітному порядку за прізвищем автора, вказавши повну назву книги, місце видання, видавництво, рік видання. Статті журналів - з зазначенням автора , назви статті, назви журналу, року видання, номеру чи дати виходу газети.

Після списку використаних джерел ставиться підпис студента і дата подання на рецензію.

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «____________________________»

на тему ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________________

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ

(ШИФР КУРСОВОЇ РОБОТИ: шифр спеціальності, шифр групи,

номер наказу, номер за порядком в наказі)

 

Роботу виконав студент групи

____________________________

 

 

(ПІБ)

____________________________

(підпис)

 

Роботу перевірив

____________________________

(ПІБ)

____________________________

(підпис)

 

Київ 20___

Додаток 3

ЗМІСТ

 

ВСТУП……………………………………………………………………….с.

РОЗДІЛ 1.……………………………………………………………………с.

1.1 ……………………………………………………………………………..с.

1.2 ……………………………………………………………………………..с.

1.3 ……………………………………………………………………………..с.

РОЗДІЛ 2.…………………………………………………………………...с.

2.1. …………………………………………………………………………….с.

2.2 ……………………………………………………………………………..с.

2.3 ……………………………………………………………………………..с.

РОЗДІЛ 3.………………………………………………………………….с.

3.1 ……………………………………………………………………………..с.

3.2 ……………………………………………………………………………..с.

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………с.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………...с.

ДОДАТКИ


Додаток 4

 

Додаток 5

ЗАВДАННЯ

на курсову роботу студента

освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста

із спеціальності__________________________________________________

 

_______________________________________________________________

(ПІБ студента)

1. Тема курсової роботи___________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. Термін здачі курсової роботи____________________________________

3. Перелік питань, що необхідно розглянути:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п Назва етапів виконання курсової роботи Термін виконання Примітка
       
       
       
       
       

 

Студент________________________________________________________

 

Керівник курсової роботи_________________________________________


 

I. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО РОБОТИ

1. Актуальність теми. Актуальність означає важливість, практичну значущість досліджуваного питання. Робота може мати певний ступінь актуальності, якщо тема відповідає сучасним потребам розвитку економіки, розуміння суті економічних явищ і процесів та їх наслідків.

2. Теоретичний рівень. Студент повинен достатньо повно розкрити основні поняття і терміни, що стосуються теми курсової роботи. Обов`язково враховувати сучасний рівень розвитку економічних наук, використовувати в роботі методи, підходи, наукові знання, закони і закономірності, які відповідають позиції сьогодення для наукових досліджень в економіці. Слід обґрунтувати дослідження та використовувати реальну, об`єктивну інформацію.

3. Практична направленість. Дослідження з теорії повинні бути пов`язані з практикою господарювання, прикладами діяльності організацій.

4. Дослідницький характер. Дослідження вимагає від студента:

- вивчення достатньої кількості опублікованих джерел (підручників, монографій, журнальних статей) вітчизняних і зарубіжних авторів;

- застосування методів наукових досліджень;

- систематизація та аналіз різних думок і підходів, формування власної точки зору на розглядувану проблему;

- порівняння теоретичних поглядів вчених і практичної дійсності; розробка висновків, рекомендацій.

5. Грамотність оформлення. Текст роботи пишеться державною мовою України. В роботі не повинно бути граматичних та стилістичних помилок. Необхідно дотримуватись правил цитування, оформлення зносок, списку використаних джерел. Грамотне оформлення роботи показує високий рівень вихованості і культури студента.

II. ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ РОБОТИ

1. Вибір теми курсової роботи. Тематика курсових робіт визначається змістом навчальної дисципліни ( дод.1). Вибір теми здійснюється студентом відповідно до наукових інтересів та потреб в застосуванні отриманих знань і вмінь в практичній діяльності. Тема закріплюється за студентом на основі його письмової заяви. Студент може запропонувати свою тему, яку слід погодити з керівником і затвердити рішенням циклової комісії.

2. Робота з літературними джерелами починається з використання системи бібліотечних каталогів. Основними з них є систематичний, алфавітний та предметний. У систематичному каталозі бібліографічні картки знаходяться за галузями, розділами та підрозділами. Бібліографічні картки в алфавітному каталозі розташовані за алфавітом, з урахуванням перших кількох букв прізвища, а далі – за іменами авторів, назвами творів, що дозволяє з`ясувати , які праці певного автора є в бібліотеці , а також вихідні дані про саму працю. Предметний каталог дозволяє швидко знайти літературні джерела за ключовими словами, які розміщені в каталозі в алфавітному порядку. Необхідно розглянути каталог періодичних видань для висвітлення практичних аспектів досліджуваної теми.

У процесі вивчення літературних джерел важливе місце посідають методи фіксації їх змісту: анотування, тезування, конспектування. Аналіз вивченої літератури здійснюється за допомогою індуктивно-дедуктивного методу наукового пошуку. Послідовність вивчення літературних джерел з обраної теми має бути такою: спочатку більш загальні джерела на основі яких можна отримати уявлення про комплекс основних питань теми, а потім-вузькоспеціалізовані, що поглиблено розкривають окремі аспекти теми. В першу чергу слід вивчати видання останніх років, щоб уникнути застарілих даних. Доцільно керуватись при цьому традиційною логікою вивчення літературних джерел, а саме:

- загальне ознайомлення з публікацією та її змістом;

- побіжний перегляд всього змісту;

- читання тексту послідовно або вибірково-якоїсь частини;

- виписування ( копіювання) матеріалів, що мають пряме відношення до теми;

- критична оцінка вибраного, його переосмислення;

- формування відповідного фрагменту тексту роботи.

При вивченні літератури слід відразу систематизувати вибраний матеріал згідно з метою його використання. Вивчаючи літературні джерела студент інтуїтивно формує на основі зовнішніх ознак обраної проблеми головні напрямки наукового пошуку.

3. Визначення мети та основних завдань курсової роботи.

Від даного етапу залежить розробка плану, ступінь висвітлення теорії, рівень наукового дослідження і практична цінність. Мета роботи підпорядкована темі і визначає основний напрямок дослідження, коло теоретичних питань, методів наукових досліджень, практичне направлення.

На основі сформульованої мети студент має визначити основні завдання, які необхідно розв`язати в процесі виконання курсової роботи. Завдання повинні конкретизувати основну мету роботи і відповідати змісту основних розділів.

4. Складання плану роботи. Цей етап передбачає визначення кола питань та послідовність їх висвітлення. План відображає структуру роботи: порядок компонування і взаємозв`язок окремих її частин. План повинен бути логічно витриманий, послідовний, вміщувати в собі коло окреслених питань, які будуть розглядатись при розкритті теми. Основна частина включає три-чотири питання, де кожне з них може включати 2-3 підпитання. Тому в змісті основної частини виділяють розділи та підрозділи. В процесі вивчення матеріалу план роботи вдосконалюється і набуває остаточного вигляду . План потрібно узгодити з науковим керівником до початку викладу основної частини роботи.

5. Виклад матеріалу курсової роботи. Робота виконується державною мовою. Виклад матеріалу повинен бути повним, послідовним, логічним; окремі розділи роботи повинні бути взаємопов`язаними.

Після викладу основної частини за розділами на основі аналізу теоретичного матеріалу, статистичних і практичних даних, особистих вражень та узагальнень необхідно зробити висновки, висвітлити успіхи і недоліки та шляхи їх усунення.

III. СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ

1. Титульна сторінка. Варіант оформлення розміщено в додатку 2.

2. Зміст курсової роботи, де виділено окремими рядками вступ, розділи, підрозділи, висновки, список використаних джерел, додатки (дод.3)

3. Вступ, де розкриваються актуальність та практичне значення обраної теми, мета і основні завдання роботи, предмет дослідження та інформаційна база.

4. Основна частина, яка складається з трьох-чотирьох розділів та відповідно підрозділів. За змістом вони повинні відповідати змісту теми, підпорядковуватись меті і завданням роботи, логічно пов`язаними , без суперечностей і повторень та мати приблизно однаковий обсяг .

5. Висновки, які стосуються кожного розділу роботи, підкреслюючи основні питання, приводячи результати наукових досліджень, їх значення і ефективність, перспективи розвитку досліджуваних процесів, рекомендації щодо удосконалення об`єкта дослідження. Висновки, узагальнення і пропозиції повинні бути аргументовані з урахуванням економічних змін та реформ.

6. Список використаних джерел, який розміщують в кінці роботи в алфавітному порядку і в такій послідовності:

- закони, нормативні акти та положення державного значення;

- літературні та наукові джерела;

- матеріали періодичних видань.

7. Додатки , до яких слід включати допоміжні матеріали: таблиці цифрових даних, ілюстрації, схеми, графіки, діаграми. Кожен додаток починають з нової сторінки, у правому верхньому куту пишуть слово „Додаток”. Додаток повинен мати тематичний заголовок. Якщо в курсовій роботі міститься кілька додатків, їх послідовно нумерують арабськими цифрами. Сторінки в додатках нумерують в межах одного додатка. Посилання на додатки в тексті роботи є обв`язковими.

IV.ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ

Текст друкується чітко, розбірливо, без помилок та виправлень з однієї сторони білого паперу формату А4( 210 x 297) через 1,5 інтервал 14 шрифтом. Кожна сторінка обмежується полями: лівим 20 мм, правим , нижнім і верхнім 10 мм. Загальний обсяг курсової роботи, включаючи список використаних літературних джерел та додатки, не повинен перевищувати 35 сторінок (основна частина 25-30 сторінок). Текстова частина має бути одного (чорного)кольору. Формули, умовні знаки можуть вписуватись від руки чорнилами. Нумерація сторінок починається від титульної сторінки і проставляється починаючи з сторінки зі змістом (цифра 2) в правому верхньому куту сторінки.

Текст роботи може доповнюватися графіками, схемами, таблицями, якщо вони займають не більше половини сторінки. Громіздкі таблиці і схеми слід винести у додатки. Всі ілюстрації послідовно нумеруються від початку роботи. Номер і назву пишуть під графічним зображенням. Робота пишеться від імені автора, тому не допускається тотальне переписування з джерел. На запозичену інформацію, цитати мають бути посилання в тексті відразу після закінчення цитати . Їх наводять в квадратних дужках , де вказують порядковий номер джерела зі списку використаної літератури та відповідні сторінки.

Формули вписують чітко та розбірливо чорним чорнилом і нумерують арабськими цифрами в круглих дужках з правого боку. При посиланні в тексті на формулу необхідно вказати її порядковий номер в дужках ( наприклад: „у формулі (2)”). Написані формули слід розшифровувати: після формули ставлять кому і з нового рядка пишуть слово „ де” і розшифровують позначення словами в такій послідовності, як вони подані в формулі.

Слова „ Вступ”, „ Висновок”, назви розділів пишуть з нової сторінки і виділяють жирним шрифтом. Назви розділів нумерують першими цифрами ( арабськими), назви підрозділів- другими. В кінці заголовка крапку не ставлять. Заголовки розділів і підрозділів формулюють коротко. Вони повинні відображати зміст викладеного матеріалу.

У списку використаної літератури треба подати джерела у такій послідовності: закони України, постанови Уряду, наукові посібники в алфавітному порядку за прізвищем автора, вказавши повну назву книги, місце видання, видавництво, рік видання. Статті журналів - з зазначенням автора , назви статті, назви журналу, року видання, номеру чи дати виходу газети.

Після списку використаних джерел ставиться підпис студента і дата подання на рецензію.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.011 с.)