ТЕМА 7. Характеристика основних напрямків змісту вихованняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 7. Характеристика основних напрямків змісту вихованняI рівень

1.Цілісна система наукових понять, поглядів, переконань і почуттів, які визначають ставлення людини до навколишньої дійсності, до самої себе – світогляд. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.Структурний компонент світогляду, який пов’язаний з поясненням тих чи інших явищ – погляди. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.Усвідомлена система громадських і моральних вимог – Обов’язок. .

4.Метод оцінки тих чи інших сторін діяльності компетентними суддями (експертами) –рейтинг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.Моральний принцип, який утверджує людину, як вищу цінність на Землі – Гуманізм.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.Наука, що виступає методологічною основою морального виховання – . . . етика. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.Дотримання учнями правил поведінки, чітке та організоване виконання ними своїх обов’язків – дисципліна. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.Основне джерело естетичного виховання –природа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.Один із напрямків змісту виховання, який передбачає формування основ знань з гігієни, медицини:

1.Розумове. 2.Правове.

3.Моральне. 4.Фізичне.

5.Естетичне. 6.Екологічне.

7.Економічне. 8.Трудове.

10.Один із напрямків змісту виховання, який передбачає виховання розумних матеріальних і духовних потреб:

1.Розумове. 2.Трудове.

3.Правове. 4.Моральне.

5.Фізичне. 6.Естетичне.

7.Екологічне. 8.Економічне.

9.Статеве.

11.Об’єктивний компонент світогляду –знання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.Один із напрямків змісту виховання, який передбачає підготовку до свідомого вибору професії:

1.Розумове. 2.Трудове.

3.Правове. 4.Моральне.

5.Фізичне. 6.Естетичне.

7.Екологічне. 8.Економічне.

9.Статеве.

13.Один із напрямків змісту виховання, який передбачає формування почуття обов’язку і відповідальності:

1.Розумове. 2.Правове.

3.Трудове. 4.Фізичне.

5.Естетичне. 6.Екологічне.

7.Моральне. 8.Економічне.

9.Статеве.

14.Один із напрямків змісту виховання, який передбачає виховання поваги до законів держави:

1.Розумове. 2.Трудове.

3.Моральне. 4.Правове.

5.Фізичне. 6.Естетичне.

7.Економічне. 8.Екологічне.

9.Статеве.

15.У якій групі найбільш повно відображені основні напрямки змісту виховання?

1.Правове, статеве, розумове, економічне.

2.Розумове, естетичне, моральне, екологічне, фізичне, трудове.

3.Усебічний розвиток особистості, досвід громадської поведінки.

4.Свідомість, почуття, емоції, переживання, ідеали, погляди.

16.Які завдання вирішує розумове виховання? Виберіть правильну відповідь.

1.Психологічна і практична підготовка до праці, розвиток пізнавальних сил, формування навичок естетичної поведінки.

2.Розвиток творчих здібностей, формування системи знань.

3.Формування системи знань, світогляду, умінь і навичок культури розумової праці.

4.Формування світогляду, системи знань, естетики поведінки.

17.У чому полягає головне завдання морального виховання? Виберіть правильну відповідь.

1.Вивчити правила і норми поведінки людей.

2.Узагальнити передовий педагогічний досвід, пов’язаний із моральним вихованням.

3.Навчити дитину дотримуватися загальнолюдських норм поведінки.

4.Опанувати правила поведінки учнів у школі.

5.Систематизувати поведінкові форми у суспільстві.

18.Які завдання вирішує фізичне виховання? Виберіть правильну відповідь.

1.Виховання здорової зміни, підготовка до захисту Батьківщини, підготовка до фізичної праці.

2.Тренування і загартування організму, розвиток пізнавальних сил, формування волі.

3.Формування волі, психологічна підготовка до праці, тренування, загартування організму.

4.Виховання здорової зміни, практична підготовка до праці, виховання волі.

5.Підготовка до захисту Батьківщини, виховання волі, розвиток пізнавальних здібностей.

19.Які завдання є основними для морального виховання? Виберіть правильну відповідь.

1.Формування естетичних смаків, тренування і загартування організму.

2.Розвиток моральних почуттів, формування естетичних смаків.

3.Формування в учнів моральної свідомості, виховання моральних почуттів, вироблення навичок моральної поведінки.

4.Вироблення навичок моральної поведінки, формування моральної свідомості, психологічної готовності до праці.

20.Які завдання є основними для естетичного виховання? Виберіть правильну відповідь.

1.Формування навичок естетичної поведінки, формування наукового світогляду, формування уміння творити прекрасне.

2.Виховання естетичних смаків, формування естетичних поглядів, переконань, навичок і вмінь творити прекрасне, розвиток творчих здібностей.

3.Розвиток творчих здібностей, розвиток пізнавальних здібностей, виховання емоцій.

21.Які завдання є основними для трудового виховання? Виберіть правильну відповідь.

1.Формування навичок моральної культури.

2.Психологічна підготовка до праці, підготовка до свідомого вибору професії, практична підготовка до праці.

3.Оволодіння основними принципами сучасного виробництва, вивчення всіх видів сучасного виробництва, формування наукового світогляду.

4.Психологічна підготовка до праці, підготовка до свідомого вибору професії, виховання моральних почуттів.

5.Виховання естетичних смаків.

22.Один із напрямків змісту виховання, який передбачає розвиток інтелектуальних умінь учнів:

1.Розумове. 2.Моральне.

3.Естетичне. 4.Трудове.

5.Фізичне. 6.Правове.

7.Екологічне. 8.Економічне.

9.Статеве.

23.У розвитку національної свідомості дитини можна виділити три етапи (за О. Вишневським):

1.Етап етнічного самоусвідомлення.

2.Етап національно-політичного самоусвідомлення.

3.Етап громадсько-державного самоусвідомлення.. .

24.Один із напрямків змісту виховання, який передбачає формування вмінь і навичок діяльності в природі:

1.Розумове. 2.Моральне.

3.Естетичне. 4.Фізичне.

5.Правове. 6.Економічне.

7.Екологічне. 8.Статеве.

9.Трудове.

25.Вимоги до трудової діяльності учнів:

1.Суспільна спрямованість праці школярів.

2.Ініціатива і творчість дітей в організації праці.

3.Колективний характер праці.

4.Різноманітність видів праці.

5.Стимулювання праці учнів.

6.Використання елементів змагання.

7. Плановість і систематичність.

8.Дотримання правил техніки безпеки. . . .

26.Теологічні теорії морального виховання, які мають місце в західній педагогіці, головним завданням педагога вважають:

1.Забезпечення такої кількості і різноманітності ситуацій, які б дали дитині спосіб, метод поведінки.

2.Виховання у дитини не розуму, а душі, виховання моралі засобами релігії.

3.Збереження дитини як унікальної істоти, створення умов, які б забезпечували дитині можливість цікавитися своїм внутрішнім життям і вивчати його.

27.Фундатором теологічних теорій виховання був середньовічний учений:

1.Жак Марітен. 2.У. Каннінгхем.

3.Фома Аквінський. 4.У. Макгакен.

5.Джон Дьюї.

28.Філософською основою теологічних теорій морального виховання є:

1.Неотомізм. 2.Прагматизм.

3.Екзистенціалізм.

29.Інструменталістська теорія морального виховання, яка має місце в західній педагогіці, головним завданням проголошує:

1.Збереження дитини як унікальної істоти, створення умов, які б забезпечували дитині можливість цікавитися своїм внутрішнім життям і вивчати його.

2.Виховання у дитини не розуму, а душі, виховання моралі засобами релігії.

3.Забезпечення такої кількості і різноманітності ситуацій, які б дали дитині спосіб, метод поведінки.

30.Фундатором інструменталістської теорії виховання був американський філософ і педагог:

1.У. Макгакен. 2.М. Хайдегер.

3.Ж. Сартр. 4.В. Бауер.

5.Джон Дьюї.

31.Філософською основою інструменталістської теорії морального виховання є:

1.Неотомізм. 2.Екзистенціалізм.

3.Прагматизм.

32.Теорія персоналізму (теорія саморегуляції), яка має місце в західній педагогіці, головним завданням морального виховання проголошує:

1.Збереження дитини як унікальної істоти, створення умов, які б забезпечували дитині можливість цікавитися своїм внутрішнім життям і вивчати його.

2.Виховання у дитини не розуму, а душі, виховання моралі засобами релігії.

3.Забезпечення такої кількості і різноманітності ситуацій, які б дали дитині спосіб, метод поведінки.

33.Філософською основою персоналізму є:

1.Неотомізм. 2.Прагматизм.

3.Екзистенціалізм.

34.Представником теорії персоналізму в західній педагогіці є:

1.Дж. Дьюї. 2.Д. Чайлдз.

3.Жак Марітен. 4.Ж. П. Сартр.

5.М. Стефаніні.

II рівень

1.Які напрямки змісту виховання мають своїм завданням:

1.Розвиток мислення.- Розумове виховання

2.Розвиток творчих здібностей.- Естетичне виховання

3.Формування наукового світогляду.- Розумове виховання

4.Виховання бережливого ставлення до природи.- Екологічне виховання.

5.Виховання гуманізму.- Моральне виховання

6.Виховання поваги до держави.- Правове виховання

7.Підготовка до свідомого вибору професії.- . Трудове виховання

8.Виховання обов’язку і відповідальності.- Моральне виховання

9.Виховання працездатності.- Фізичне виховання.

10.Виховання здорової зміни.- Фізичне виховання.

2.Який із напрямків виховної роботи ставить своїм завданням:

1.Підготувати дітей до участі у малому бізнесі.

Економічне виховання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.Сформувати у школярів прагнення і вміння будувати своє життя за законами краси.

Естетичне вихо­вання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.Сформувати науковий світогляд школярів

Розумове виховання.. . . . .

3.Які елементи методики розумового виховання є найбільш уживаними в процесі здійснення фізичного виховання учнів?

1.Здійснення міжпредметних зв’язків.

2.Аналіз учнівських відповідей.

3.Використання різноманітних форм і методів виховання.

4.Використання прийомів мислительної роботи: порівняння, класифікація, узагальнення.

5.Опора на теоретичні знання.

6.Виконання творчих завдань.

7.Формування навичок самоорганізації.

8.Складання алгоритму роботи з книгою.

9.Аналіз причиново-наслідкових зв’язків.

10.Урахування інтересів учнів.

4.Вкажіть основні напрямки змісту виховання:

1.Розумове . . . . . . . . . . . . . . . . 6.економічне,. . . . . . . . . . . . . .

2.Правове . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.. екологічне. . . . . . . . . . . . . . . .

3.Трудове . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.. естетичне. . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.Фізичне,. . . . . . . . . . . . . 9.. статеве. . . . . . . . . . . . . . . . .

5.моральне. . . . . . . . . . . . .

5.Який із напрямків виховної роботи передбачає:

1.Формування вмінь і навичок діяльності в природі.

Екологічне виховання. . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.Формування основ знань з гігієни, медицини, підготовку до фізичної праці.

. Фізичне виховання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.Виховання обов’язку і відповідальності.

. Моральне виховання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.Який із напрямків виховної роботи передбачає:

1.Підготовку до свідомого вибору професії.

Трудове виховання.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.Виховання поваги до держави, її законів.

Правове виховання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.Виховання в учнів поваги до себе, чоловічої чи жіночої гідності?

Статеве виховання.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.50.173 (0.011 с.)