ТЕМА 9. Організаційні форми виховної роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 9. Організаційні форми виховної роботиI рівень

1.Один із структурних компонентів процесу виховання, який диктує вибір форм організації виховання – Завдання.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.Освітня і виховна робота, яку організовує з учнями в позаурочний час педагогічний колектив школи для задоволення інтересів і запитів учнів – Позакласна.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.Освітньо-виховна робота позашкільних закладів для дітей та юнацтва – Позашкільна.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.Відомий педагог-новатор, який радив майбутньому вчителеві «прожити в дитині своє дитинство»:

1.І. Волков. 2.Ш. Амонашвілі.

3.В. Шаталов. 4.Є. Ільїн.

5.Т. Гончарова. 6.П. Захаренко.

5.Діяльність учнів, яка характеризується неповторністю та оригінальністю – Творчість.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.Поняття, що означає ставлення учня до різних галузей науки, техніки, мистецтва, спорту – Інтерес. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.Принципи організації позакласної і позашкільної роботи:

1.Добровільність. 2.Суспільна спрямованість.

3.Ініціатива і самодіяльність.

4.Розвиток винахідливості та дитячої творчості.

5.Взаємодія різних форм і видів…

8.За кількістю учнів, які беруть участь у виховному заході, форми організації виховання поділяють на:

1.Індивідуальні. 2.Групові. 3. Масові. . . . . . . .

9.Одна з форм масової виховної роботи, яка є засобом пропаганди художньої та науково-популярної літератури серед учнів:

1.Олімпіада. 2.Фестиваль.

3.Огляд. 4.Конкурс.

5.Читацька конференція.

10.Одна з форм масової виховної роботи, яка є засобом роз’яснення учням різних питань внутрішнього і міжнародного політичного життя України, виробництва, науки, техніки, культури, спорту, побуту, явищ природи тощо:

1.Тематичний вечір. 2.Конференція.

3.Олімпіада. 4.Фестиваль.

5.Вечір запитань і відповідей. 6.Виставка.

7.Огляд.

11.Яка з форм виховної роботи є «зайвою» в даному переліку?

1.Гурток. 2.Екскурсія.

3.Похід. 4.Година класного керівника.

5.Конференція.

12.Яка з форм виховної роботи є «зайвою» в даному переліку?

1.Конференція. 2.Конкурс.

3.Олімпіада. 4.Фестиваль.

5.Колекціонування.

13.Одна з форм групової виховної роботи, яка є важливим засобом формування у школярів наукового світогляду і моральної поведінки:

1.Політична інформація. 2.Година класного керівника.

3.Гурток. 4.Похід.

5.Групова консультація.

14.Яка з форм виховної роботи є «зайвою» у даному переліку?

1.Колекціонування. 2.Філателія.

3.Читання художньої літератури. 4.Виставка.

5.Нумізматика. 6.Вишивання.

7.Малювання.

15.Що означає принцип «педагогіки паралельної дії»?

1.Колективне планування роботи.

2.Перехід організаторських функцій від учителя до органів учнівського самоврядування.

3.Організацію колективної діяльності.

4.Залучення учнів до суспільно-корисної роботи.

5.Організацію міжособистісних відносин.

6.Постановку педагогічних вимог до особистості через колектив і через діяльність.

7.Постановку вимог до учня через батьківський комітет.

II рівень

1.Класифікуйте вказані форми виховної роботи на індивідуальні, групові і масові.

1.Конкурс. 2.Похід.

3.Диспут. 4.Фестиваль.

5.Поле чудес. 6.Гурток.

7.Читання художньої літератури. 8.Година класного керівника.

9.Радіогазета. 10.Олімпіада.

11.КВК. 12.Вишивання і в’язання.

13.Конференція. 14.Змагання.

15.Телеміст. 16.Колекціонування.

2.Які з основних показників рівня вихованості учня відсутні в даному переліку?

1.Зовнішній вигляд учня.

2.Громадська активність.

3.Сформованість наукового світогляду і національної свідомості.

4.Ставлення до національної та світової культури.

5.Працелюбність і орієнтованість на майбутню професію.

6.Самос­тійність у всіх видах діяльності..

7.Ставлення до навчання.. . .

8.Фізичне здо­ров’я.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.Проаналізуйте терміни і розподіліть їх на групи за самостійно виділеними ознаками групування.

Масові, суспільна спрямованість, конкурс, конференція, колекціонування, година класного керівника, ініціатива і самодіяльність, вишивання, диспут, гурток, індивідуальні, добровільність, фестиваль, читання художньої літератури, групові, олімпіада, похід, в’язання, розвиток винахідливості, змагання.

4.Основні завдання позакласної та позашкільної роботи:

1.Закріплення, збагачення і поглиблення знань, набутих у процесі навчання, застосування їх на практиці.

2.Розширення загальноосвітнього кругозору учнів, формування вмінь і навичок самоосвіти.

3.Виявлення і розвиток індивідуальних творчих здібностей і нахилів..

4.Організація дозвілля школярів.

5.Поширення виховного впливу на учнів.

ТЕМА 10. Вибрані проблеми теорії виховання

I рівень

1.Функції класного керівника:

1.Діагностична. 2.Організаторська.

3.Виховна. 4.Координаційна.

5.Стимуляційна. . . . . .

2.Ознаки колективу:

1.Щоденна спільна діяльність.

2.Наявність органів самоврядування.

3.Встановлення певних психологічних стосунків між членами колективу.

4.Наявність суспільно значущої мети.. . . . . . .

3.Відмінності дитячого колективу від інших типів колективів:

1.Віковий діапазон.

2.Специфічна діяльність (навчання).

3.Послідовна мінливість складу.

4.Відсут­ність життєвого досвіду.. . . . . . . . . .

4.Функції колективу:

1.Організаторська. 2.Виховна.

3.Стимуляційна. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.Скільки є стадій розвитку колективу? . три . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.Постановка до вихованців педагогічних вимог, рішучих за формою, зрозумілих за змістом характерна для Першої стадії розвитку дитячого колективу.

7.На другій стадії розвитку дитячого колективу вимоги педагога підтримують:

1.Весь колектив. 2.Частина вихованців.

3.Правильної відповіді немає.

8.Органи самоврядування з’являються на Дру­гій.. . . . . . . . . . . . . стадії розвитку дитячого колективу.

9.На третій стадії розвитку дитячого колективу вимоги ставить . Колектив . . . . .

10.Виберіть найістотнішу ознаку, яка характеризує колектив на другій стадії розвитку.

1.Діти недостатньо знають один одного.

2.Сформувався актив.

3.Більшість підтримує вимоги вихователя.

4.Вихователь уважно вивчає учнів.

5.Реалізується принцип «педагогіки паралельної дії».

11.Що означає принцип «педагогіки паралельної дії»?

1.Колективне планування роботи.

2.Перехід організаторських функцій від учителя до органів учнівського самоврядування.

3.Організацію колективної діяльності.

4.Організацію міжособистісних відносин.

5.Залучення учнів у суспільно корисну роботу.

6.Постановку вимог до учня через батьківський комітет.

7.Постановку педагогічних вимог до особистості через колектив і через діяльність.

12.Виберіть найістотнішу ознаку, яка характеризує колектив на першій стадії розвитку.

1.Реалізується принцип паралельної дії.

2.Сформувався актив.

3.Більшість підтримує вимоги вихователя.

4.Вихователь вивчає учнів, формує актив класу.

5.Здійснюється колективне планування роботи.

13.Виберіть правильну відповідь. Дитячий колектив – це:

1.Група дітей, в яких єдина мета і керівник – учитель.

2.Група дітей, в яких є орган самоврядування.

3.Група дітей, об’єднаних спільною діяльністю.

4.Група дітей, об’єднаних єдиною метою, спільними цінностями та діяльністю.

5.Правильної відповіді немає.

14.Вкажіть функцію класного керівника, що відсутня у даному переліку:

1.Виховна. 2.Організаторська.

3.Діагностична.. . . . . . . . 4.Координаційна.

5.Стимуляційна.

15.Функції органів самоврядування:

1.Виховна. 2.Стимуляційна.

3.Контрольна. 4.Органі­заторська.

II рівень

1.Ознаки колективу:

1.Щоденна спільна діяльність. 2.Наявність органів самоврядування. .

3.Встановлення певних психоло­гічних стосунків між членами колективу..

4.Наявність суспільно значущої мети..

2.Відмінність дитячого колективу від інших типів колективів:

1.Віковий діапазон. 2.Специфічна діяльність.

3.Послідовна мінливість складу.. 4.Від­сутність життєвого досвіду.

3.Вкажіть ознаки відмінності дитячого колективу від інших типів колективів.

1.Відсутність життєвого досвіду.

2.Щоденна спільна діяльність.

3.Наявність суспільно значущої мети.

4.Специфічна діяльність (навчання).

5.Послідовна мінливість складу.

6.Віковий діапазон.

7.Наявність органів самоврядування.

8.Встановлення певних психологічних стосунків між членами колективу.

4.Вкажіть функції класного керівника.

1.Прогностична. 2.Діагностична.

3.Стимуляційна. 4.Виховна.

5.Розвивальна. 6.Організаторська.

7.Координаційна. 8.Дидактична.

9.Контрольна. 10.Господарська.

5.Вкажіть функції колективу.

1.Діагностична. 2.Господарська.

3.Виховна. 4.Контрольна.

5.Організаторська. 6.Координаційна.

7.Прогностична. 8.Розвивальна.

9.Стимуляційна. 10.Навчальна (дидактична).

6.Вкажіть стадії розвитку колективу:

1.Сформувався актив. Друга.. . . . . . . . .

2.Більшість підтримує вимоги вихователя. Друга.. . . . . . . . . . . . .

3.Вихователь вивчає учнів, формує актив класу. Перша.. . . . . .

4.Сформувалися органи самоврядування. Друга.. . . . . . . . . . . . . .

5.Вимоги ставить колектив. Третя.. . . . . . . . . . .

6.Здійснюється перехід організаторських функцій від учителя до органів учнівського самоврядування . Друга.. . . . . . . . . .

7.Вкажіть функції органів самоврядування:

1.Стимуляційна. 2.Прогностична.

3.Організаторська. 4.Діагностична.

5.Виховна. 6.Розвивальна.

7.Дидактична. 8.Координаційна.

9.Контрольна. 10.Господарська.

8.Вкажіть суттєві ознаки дитячого колективу за А. С. Макаренко:

1.Кількість членів колективу.

2.Наявність спільної суспільно значущої мети.

3.Готовність до корисних дій.

4.Сформованість відносин відповідальної залежності.

5.Наявність органів самоврядування.

6.Єдність колективу.

7.Почуття власної гідності.

8.Наявність спільної діяльності для досягнення колективної мети.

9.Наявність суворої дисципліни в колективі.

9.Вкажіть прізвище автора кожної з поданих педагогічних ідей.

Прізвища для довідки: 1. І. Волков. 2. В. Сухомлинський. 3. Ш. Амонашвілі. 4. Г. Ващенко. 5. А. Макаренко. 6. К. Ушинський. 7. Іванов. 8. Щетинін. 9. Красовицький.

1.У різновіковому загоні виникає товариське піклування старших про молодших . 7. Іванов.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.Стосунки в колективі будуються за принципом відповідальної залежності 5. А. Макаренко..

3.Гуманізація стосунків у колективі . 2. В. Сухомлинський... . . . . . . .

4.Підкорення інтересів особистості інтересам колективу неприпустимо . . 9. Красовицький.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.Система перспективних ліній . 5. А. Макаренко. .

6.Педагогіка паралельної дії . 5. А. Макаренко..

7.Школа радості . 2. В. Сухомлинський.. .

ДидактикаПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.01 с.)