Тема № 11. Предмет і завдання дидактикиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема № 11. Предмет і завдання дидактикиI рівень

1.Галузь педагогіки, яка досліджує закономірності процесу навчання – . . Дидактика. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Науково обґрунтований вибір кращого для певних умов варіанту завдань, форм і методів навчання і виховання з огляду певних критеріїв – Оптимізація.. . . . . . . . . .

3.Цілеспрямований процес взаємодії вчителя й учнів, під час якого здійснюється освіта, виховання і розвиток школярів – навчання. . . . . . . . . . .

4. Цілеспрямований процес і результат, коли учні оволодівають системою наукових знань, пізнавальних умінь і навичок, формують на цій основі свій світогляд, моральні якості – .освіта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Процес діяльності вчителя під час навчання:

1.Планування. 2.Організація.

3.Викладання. 4.Учіння.

5.Стимулювання.

6.Які категорії дидактики є основними? Виберіть правильну відповідь..

1.Знання, розвиток, освіта, навчання.

2.Навчання, освіта, урок, лекція, учіння, закономірності.

3.Інтереси, здібності, знання, результати навчання.

4.Навчання, освіта, викладання, учіння, принципи, методи, форми і засоби навчання, закономірності, результати.

5.Навички, уміння, викладання, учіння, навчання, освіта.

7.Цілеспрямований процес взаємодії учителя й учнів, під час якого здійснюється освіта людини:

1.Виховання. 2.Розвиток.

3.Самоосвіта. 4.Навчання.

5.Формування.

8. Процес і результат засвоєння людиною знань, умінь і навичок та пов’язаних з ними практичних, пізнавальних способів діяльності:

1.Виховання. 2.Розвиток.

3.Освіта. 4.Навчання.

5.Формування.

9.Складова культури розумової праці, яка забезпечується сукупністю здобутих знань і навичок – . .уміння . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.Об’єктивний компонент світогляду – .знання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.Процес відображення дійсності в мисленні:

1.Знання. 2.Засвоєння.

3.Учіння. 4.Пізнання.

5.Розуміння.

12.Німецький педагог, який увів термін «дидактика» в педагогіку:

1.Ф. Кумбс. 2.В.Ратке.

3.Б. Сміт. 4.Ф. Бекон.

5.Дж. Брунер.

13.Видатний англійський філософ, який виділив педагогіку в окрему галузь наукового знання:

1.Б. Сміт. 2.Д. Дідро.

3.Платон. 4.Ф. Бекон.

5.Г. Спенсер.

14.Дія, що сформована шляхом повторення, характеризується високим ступенем засвоєння, а також відсутністю свідомої регуляції –навичка.

15.Виберіть номер правильної відповіді:

1.Дидактика – це теорія навчання та освіти.

2.Дидактика – це теорія навчання.

3.Дидактика – це теорія навчання, освіти і виховання.

4.Дидактика – це частина педагогіки, що розглядає питання методики викладання окремих навчальних предметів.

16. Що є предметом загальної дидактики? Виберіть правильну відповідь.

1. Теорія навчання окремого предмета.

2. Психологічний розвиток особистості в процесі навчання.

3. Усебічний розвиток особистості в процесі навчання.

4. Зв’язок викладання й учіння, їх взаємодія.

5. Принципи, цілі, зміст, процес навчання, освіта.

6. Усі відповіді правильні.

17.Представник західної дидактики, який пропагував ідею «суспільства без школи»:

1.В.Ратке. 2.О. Декролі.

3.Е. Торндайк. 4.У. Іліч.

5.Г. Мелвін.

II рівень

1. Із вказаних понять виділіть основні категорії дидактики:

1.Результати навчання. 2.Учіння.

3.Навчання. 4.Виховання.

5.Формування. 6.Розвиток.

7.Освіта. 8.Процес.

9.Принципи навчання. 10.Форма навчання.

11.Діалектика. 12.Метод навчання.

13.Засіб навчання. 14.Викладання.

15.Оптимізація. 16.Закономірності навчання.

2. Назвіть авторів, які вивчали різні аспекти проблеми співвідношення навчання і розвитку.

1.Навчання і психічний розвиток – це тотожні процеси.

. Ж. Піаже. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.Зв’язок між навчанням і розвитком відсутній. Розвиток дитини є наслідком внутрішнього, спонтанного самозмінювання, на яке навчання не має ніякого впливу.

. . . З. Фрейд. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.Процес розвитку не збігається з процесом навчання, тобто навчання «веде» за собою розвиток і «йде» попереду нього.

. . Л. Виготський. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Прізвища для довідки: Ж. Піаже, З. Фрейд, Л. Виготський, В. Торндайк, У. Джеймс, Л. Занков.

3. Які завдання стоять перед дидактикою?

1.Обґрунтувати і конкретизувати принципи організації навчання, обґрунтувати шляхи і засоби розвитку пізнавальної самостійності, активності, ініціативи учнів.

2.Забезпечити збалансованість соціальних і особистісних цілей в процесі навчання.

3.Визначити критерії відбору і способи конструювання основних компонентів змісту освіти у зв’язку із значним перевантаженням навчальних програм і підручників надто складним і другорядним матеріалом.

4.Розробити нові технології навчання.

5.Дослідити функції і структуру методів і форм навчання.

6.Обґрунтувати міжпредметні і внутріпредметні зв’язки для актуалізації опорних знань, їх систематизації, формування навчальних і практичних навичок.

4. Розподіліть відповіді за групами, які характеризують:

1) традиційну, 2) педоцентричну, 3) сучасну дидактичну систему:

а) навчання зводиться до передачі готових знань учням;

б) навчання зводиться до спонтанної діяльності учнів;

в) навчання розуміють як взаємопов’язану діяльність викладання-учіння, за якої учитель спирається на активність учнів;

г) структура процесу навчання близька до наукового пошуку: виявлення проблеми – її вирішення;

д) процес навчання будується так, щоб сформувати систему знань, забезпечити виховання і розвиток особистості;

ж) структуру процесу навчання утворюють: повідомлення, розуміння, узагальнення і застосування знань.

5. Що визначає характер сучасної дидактичної системи? Виберіть відповіді, які репрезентують найсуттєвіші фактори й умови.

1.Прогрес науки і техніки.

2.Мета і зміст освіти, визначені державою та суспільством.

3.Закономірності й механізми психічного розвитку особистості.

4.Світові тенденції освіти.

5.Зростання обсягу та складності знань.

6.Тісний зв’язок освіти і культури.

7.Принципи реформування освіти.

8.Перехід від індустріального до постіндустріального суспільства XXI століття.

9.Об’єктивна потреба в підготовці людини до життя і праці.

Тема № 12. Процес навчання, його структура

I рівень

1. Науково обґрунтований вибір кращого для певних умов варіанту завдань, форм і методів навчання і виховання, зважаючи на певні критерії – Оптимізація.. . . . . . . . .

2. Підвищення результативності педагогічного процесу за кожну одиницю часу – Інтенсифікація.. . .

3. Побудова моделей правильних мислительних процесів для засвоєння учнями знань і розумових дій:

1.Інтенсифікація. 2.Оптимізація.

3.Алгоритмізація. 4.Інтеграція.

4. Система пізнавальних дій учнів, спрямованих на вирішення навчально-виховних завдань – Учіння.. . . . . . . . .

5. До внутрішнього процесу засвоєння знань входять такі ланки:

1.Сприймання. 2.Осмислення і розуміння.

3.. Узагальнення. 4.Закріплення.

5.Застосування на практиці.

6.Що є рушійною силою процесу навчання?

1.Суперечності між суспільством і людиною.

2.Взаємодія вчителя та учня під час уроку.

3.Суперечності між бажаннями і знаннями учня.

4.Взаємозв’язок знання і незнання.

5.Суперечності між знаннями, яких вимагає навчальна програма, і знаннями учня.

7.Що слід розуміти під змістом освіти?

1.Це сума знань, які необхідно засвоїти учневі.

2.Це перелік предметів, які вивчаються в школі.

3.Це система науково обґрунтованих знань, навичок, умінь, оволодіння якими забезпечує розвиток духовних, розумових, фізичних сил учня, формування світогляду, моралі, поведінки, підготовку до конкретної участі в житті.

4.Це перелік умінь і навичок, якими повинен оволодіти учень.

5.Це знання, які забезпечують розвиток логічного мислення дитини.

8.Види навчання, які використовуються в сучасній школі:

1.Пояснювально-ілюстративне. 2.Проблемне.. . . .

3.Програмоване. 4.Комп’ютерне.

9.Які основні функції процесу навчання? Виберіть правильну відповідь.

1.Пізнавальна, коригуюча, управлінська.

2.Освітня, виховна, розвивальна.

3.Діагностична, стимулююча, управлінська.

4.Мотиваційна, систематизуюча, стимулююча.

5.Розвивальна, класифікаційна, коригуюча.

10.Компонент процесу навчання, який визначається навчальною програмою:

1.Результативний. 2.Оцінювальний.

3.Регулюючий. 4.Змістовий.

5.Цільовий. 6.Контрольний.

7.Мотиваційний.

11.Компонент навчання, який забезпечує визначення ступеня досягнення результатів навчання відповідно до його завдань:

1.Цільовий. 2.Змістовий.

3.Регулюючий. 4.Контрольний.

5.Оцінювальний. 6.Мотиваційний.

7.Результативний.

12.Компонент процесу навчання, який передбачає внесення змін у завдання, зміст, методи, форми і засоби навчання:

1.Результативний. 2.Мотиваційний.

3.Змістовий. 4.Цільовий.

5.Контрольний. 6.Регулюючий.

7.Оцінювальний.

13.Компонент навчання, який забезпечує функціонування зворотного зв’язку в навчальному процесі:

1.Мотиваційний. 2.Цільовий.

3.Змістовий. 4.Оцінювальний.

5.Регулюючий. 6.Контрольний.

7.Результативний.

14.Компонент процесу навчання, який стимулює пізнавальну діяльність учнів:

1.Результативний. 2.Регулюючий.

3.Оцінювальний. 4.Мотиваційний.

5.Цільовий. 6.Змістовий.

7.Контрольний.

15.Внутрішній процес, який включає сприймання, осмислення, розуміння, узагальнення, закріплення, застосування знань на практиці – Засвоєння..

16.Елемент внутрішнього процесу засвоєння знань, який характеризується усвідомленням причиново-наслідкових залежностей:

1.Сприймання. 2.Розуміння.

3.Осмислення. 4.Узагальнення.

5.Закріплення. 6.Застосування.

17.Елемент внутрішнього процесу засвоєння знань, суть якого полягає у виділенні важливого, суттєвого у навчальній інформації:

1.Розуміння. 2.Сприймання.

3.Узагальнення. 4.Осмислення.

5.Закріплення. 6.Застосування.

18.Елемент процесу засвоєння знань, який передбачає перехід від абстрактного до конкретного:

1.Закріплення. 2.Осмислення.

3.Узагальнення. 4.Застосування.

5.Розуміння. 6.Сприймання.

19.Внутрішній пізнавальний процес, який передбачає виділення певних ознак об’єкта та їх відокремлення від інших:

1.Абстрагування. 2.Аналіз.

3.Синтез. 4.Індукція.

5.Дедукція. 6.Порівняння.

20.Внутрішній пізнавальний процес, який передбачає відображення у свідомості окремих властивостей предметів і явищ, які діють на органи чуття:

1.Закріплення. 2.Застосування.

3.Осмислення. 4.Розуміння.

5.Сприймання. 6.Узагальнення.

21.Внутрішній пізнавальний процес, який передбачає повторне осмислення навчальної інформації:

1.Сприймання. 2.Розуміння. 5.Застосування.

3.Узагальнення. 4.Закріплення.

22.Сукупність закономірних і послідовних дій, спрямованих на досягнення результату навчання –процес. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.Основна мета діяльності вчителя передбачає:

1.Передачу учням певної суми знань та вмінь.

2.Складання календарно-тематичних і поурочних планів.

3.Керування активною і свідомою діяльністю учнів із засвоєння навчального матеріалу.

4.Здійснення поточного контролю за процесом засвоєння навчального матеріалу.

24.Цикл управлінської діяльності вчителя включає в себе:

1.Планування навчальної роботи.

2.Організацію навчальної роботи вчителя та учнів.

3.Стимулювання пізнавальної активності учнів..

4.Контроль і регулювання.

5.Аналіз результатів.

25.Організація навчальної роботи вчителя передбачає два етапи: підготовчий і . Виконавчий.. . . . . . .

26.Під час здійснення аналізу досягнутих результатів вчителю важливо не тільки визначити ступінь знання фактів і визначень, але й встановити рівень їх . Усвідомлення.. . ., а також уміння застосовувати знання для вирішення практичних завдань.

27. Самостійна навчальна діяльність учня передбачає такі дії:

1.Планування чи конкретизація завдань своєї навчальної діяльності.

2.Планування методів, засобів і форм діяльності учіння.

3.Самоорганізація навчальної діяльності.

4.Самоконтроль.

5.Саморегулювання учіння.

6.Самоаналіз результатів навчальної діяльності. .

28.Спосіб побудови навчального процесу, що здійснюється через постановку і розв’язання учнями пізнавальних суперечностей під керівництвом учителя, дістав у сучасній педагогіці назву Проблемного.. . . . . . . . . . навчання

29.Повторне осмислення, неодноразове відтворення вивченого –Закріплення..

30.Побудова моделей правильних мислительних процесів для засвоєння учнями знань і розумових дій – Алгоритмізація.. . .

31.Стандартизовані завдання, результат виконання яких дозволяє визначити рівень знань, умінь, навичок учня –тести. . . . . . . . .

32.Виберіть правильну відповідь. Навчання можна “зробити” більш захопливим, якщо:

1.Підтримувати високу трудність навчання.

2.Звертатися до совісті, відповідальності, обов’язку учнів.

3.Підтримувати постійно високу інтенсивність навчання.

4.Правильної відповіді немає.

33.Основні способи (прийоми) створення проблемних ситуацій:

1.Повідомлення учням інформації, яка містить у собі суперечність.

2.Сприймання і осмислення різних тлумачень одного і того ж явища.

3.Використання сукупності способів і прийомів, у ході яких виникає проблемна ситуація.

4.Невідповідність між системою знань, навичок і вмінь учнів і новим фактом, явищем.

34.Процес засвоєння знань за допомогою проблемного навчання проходить такі етапи:

1.Створення проблемної ситуації.

2.Аналіз проблемної ситуації..

3.Висунення гіпотез.

4.Перевірка найважливіших припущень.

5. Систематизація й узагальнення здобутих знань.

35.Недоліки проблемного виду навчання:

1.Вимагає багато часу для вивчення навчального матеріалу.

2.Недостатня ефективність для формування практичних умінь і навичок..

3.Слабка ефективність при засвоєнні нового матеріалу, коли самостійний пошук недоступний для учнів.

36.Позитивним у програмованому навчанні є:

1.Виділення головного, істотного в навчальному матеріалі.

2.Забезпечення оперативного контролю за процесом засвоєння знань.

3.Логічна послідовність у засвоєнні знань.

4.Можливість працювати в оптимальному темпі і здійснювати самоконтроль.

5.Можливість індивідуалізувати навчання.

37.Від чого залежить кінцевий результат процесу навчання? Виберіть правильну відповідь.

1. Від педагогічної майстерності учителя.

2 Від методів навчання, які використовує учитель.

3. Від функціонування педагогічного процесу як системи.

4. Від психолого-педагогічних, фахових знань та умінь учителя.

5. Від наявності в школі сучасної матеріально-технічної бази.

38. Вкажіть найбільш точне визначення. Програмоване навчання – це:

1.Навчання, яке здійснюється у відповідності з навчальною програмою.

2.Навчання за допомогою навчальних машин.

3.Самостійна робота учня, що здійснюється і контролюється за допомогою програмованих навчальних посібників чи навчальних машин.

4.Навчання за допомогою алгоритмів.

5.Навчання за оптимальними програмами.

ІI рівень

1.Визначте основні компоненти процесу навчання за змістом діяльності вчителя та учня.

1.Усне опитування.- Контрольно-регулювальний

2.Проектування навчальних завдань.- Оцінювально-результативний

3.Усвідомлення учнями мети навчальної роботи.- Цільовий

4.Розвиток пізнавального інтересу в навчанні-Стимулююче-мотиваційний.

5.Спостереження за діяльністю учня.- Контрольно-регулювальний

6.Аналіз причин недоліків у навчанні.- Оцінювально-результативний

7.Використання методів самостійної роботи учнів.- Операційно-дійовий.

8.Знайомство з історією розвитку науки.- Змістовий.

9.Застосування комп’ютера в процесі навчання.- Операційно-дійовий.

10.Робота над помилками.- Контрольно-регулювальний.

2.Складові компоненти процесу навчання:

1.Цільовий. 2.Стимулююче-мотиваційний.

3.Змістовий.. . . . . 4.Операційно-дійовий..

5.Контрольно-регулювальний. 6.Оцінювально-результативний.

3.Цикл управлінської діяльності вчителя включає в себе такі елементи, як:

1.Планування.. 2.Організацію навчальної роботи вчителя..

3.Стимулювання пізнавальної активності учнів 4.Контроль і регулювання

5.Аналіз результатів.

4.Під час самостійної навчальної діяльності учня, що здійснюється без допомоги і керівництва вчителя, виділяють такі дії:

1.Планування чи конкретизація завдань своєї навчальної діяльності..

2.Планування методів, засобів і форм навчальної діяльності.

3.Самоорганізація навчальної діяльності.. . .

4.Самоконтроль. .

5.Саморегулювання учіння.

6.Самоаналіз результатів навчальної діяльності.

5.Передумови навчальної діяльності учня:

1.Наявність мети.

2.Наявність фізіологічної і психологічної готовності до навчання..

3.Наявність бажання вчитися. .

4.Зосередження уваги на навчальній діяльності. .

5.Наявність належного рівня розвитку.

6.До внутрішнього процесу засвоєння знань входять такі ланки:

1.Сприймання.2.Осмислення і розуміння. 5 Застосування на практиці..

3.Узагальнення..4.Закріплення.

7.У практичній педагогіці мотиви навчання об’єднуються в групи (за спрямованістю та змістом):

1.Соціальні. 2.. Пізнавальні. .

3.Професійно-ціннісні. 4.Естетичні.. . . . . . .

5.Комунікативні.. . . . . . . . . . 6.Статусно-позиційні.

7.Традиційно-історичні. 8.Утилітарно-практичні(меркантильні)

8.Мотиви навчання поділяють на:

1.Зовнішні та Внутрішні.. . . . .

2.Усвідомлені та Неусвідомлені.. . . . . . .

3.Реальні та уявні. . . . . . . . . . . . . . .

9.Алгоритм вивчення і формування мотивів учіння:

1.Визначення та уточнення цілей навчання.

2.Виявлення вікових можливостей мотивації.. . . . .

3.Вивчення вихідного рівня мотивації.. . . . . . . . . .

4.Вивчення домінантних мотивів.

5.Вивчення індивідуальних особливостей мотивації.. . . . . . .

6.Аналіз причин змін (пониження, стабільності, підвищення) мотивації.

7.Формування необхідних мотивів. . . . . . .

8.Оцінка досягнень і планування подальших дій.. . . . .

10.З наведеного переліку понять вкажіть ті, що належать до операційно-дійового компонента процесу навчання.

1.Мета. 2.Засоби навчання.

3.Мотиви. 4.Методи навчання.

5.Стимули. 6.Оцінювання.

7.Форми організації навчальної діяльності.

8.Зміст навчання.

11.Як мотивувати учнів? Знайдіть правильні відповіді.

1.Використовуйте ефект загадковості.

2.Створюйте ситуації пошуку.

3.Намагайтесь зацікавити учнів.

4.Вимагайте від учнів уваги та зосередженості.

5.«Підштовхуйте» до пошуку пояснень.

6.Використовуйте «ефект виклику».

7.Використовуйте похвалу.

8.Робіть зауваження неуважним.

9.Забезпечте зворотній зв’язок.

10.Розвивайте здібності.

12.Основні прийоми стимулювання учнів у навчально-виховному процесі:

1.Опора на бажання.

2.Використання ідентифікації.

3.Урахування інтересів і нахилів..

4.Заохочення бажання домогтися успіху.

5.. Демонстрування наслідків навчальних дій..

6. Визнання успіхів.

7.Використання виховних ситуацій.

13.Проаналізуйте терміни і розподіліть їх на групи за самостійно виділеними ознаками групування:

Освіта, учіння, оцінювально-результативний, застосування на практиці, комп’ютерне, освітня, навчання, принципи навчання, цільовий, сприймання, пояснювально-ілюстративне, викладання, засоби навчання, стимулююче-мотиваційний, осмислення і розуміння, програмоване, виховна, результати навчання, змістовий, узагальнення, проблемне, розвивальна, закономірності навчання, операційно-дійовий, закріплення, форми навчання, контрольно-регулювальний, методи навчання.

14.Здійсніть диференціацію понять «процес», «процес навчання» і «навчальний процес».

1.Сукупність послідовних дій для досягнення будь-якого результату – Процес.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.Поняття, що відображає узагальнені відмінності (час, конкретні умови) в протіканні навчання в різних типах освітніх установ – . . . . . Навчальний процес. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.Поняття, що відображає суттєві ознаки навчання і характеризує його модель – . Процес навчання.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.Класифікуйте навчальні мотиви на групи (соціальні, пізнавальні, особистісні):

Усвідомлення соціальної значущості учіння, почуття самоповаги та честолюбства, прагнення користуватися авторитетом серед ровесників, інтерес до одержання знань, потреба в розвитку світогляду і світорозуміння, прагнення до розвитку пізнавальних здібностей, прагнення до персоналізації чи транслювання особистісних властивостей, одержання задоволення від інтелектуальної діяльності.

16. Із запропонованих понять виберіть ті, що характеризують результати процесу навчання:

1. Знання. 2. Уміння. 3. Навички 4. Ідейна зрілість. 5. Світогляд. 6. Світорозуміння. 7. Освіченість. 8. Демократизація. 9. Гуманізм. 10. Працелюбність. 11. Самокритичність. 12. Акселерація.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.146 (0.028 с.)