Тема № 16. Форми організації навчанняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема № 16. Форми організації навчанняІ рівень

1. Зовнішнє вираження узгодженої діяльності вчителя й учнів, що здійснюється у встановленому порядку і в певному режимі – Форма.

2.Складовою частиною якого компонента процесу навчання є форми його організації? . Операційно-дієвий. . . .

3. Що є характерним для класно-урочної системи? Вкажіть правильну відповідь.

1.Наявність класної кімнати й учителя, постійний склад учнів, розклад.

2.Керівна роль учителя, наявність розкладу і класної кімнати.

3.Регламентація матеріалу, наявність учителя і класної кімнати, сталий розклад.

4.Розклад, точна тривалість в часі, постійний склад учнів, керівна роль вчителя.

5.Навчальна програма, розклад, наявність учителя та учнів, класна кімната.

4. Вперше у педагогічній практиці елементи класно-урочної форми навчання з’явилися у школах:

1.Німеччини. 2.Англії.

3.США. 4.України і Білорусії.

5.Росії і України. 6.Англії.

7.Росії і Білорусії.

5. Яка з форм організації навчання використовується для вивчення предметів та явищ у природному середовищі?

1.Практичне заняття. 2.Вступний урок.

3.Консультація. 4.Лабораторна робота.

5.Екскурсія. 6.Практикум.

7.Дискусія.

6. Доцільність класно-урочної системи та шляхи її застосування обґрунтував . Я. Коменський. . .

7. Виправити помилку:

Форма організації навчання – це внутрішнє вираження узгодженої взаємодії вчителя і учнів, що здійснюється в певному порядку і у встановленому режимі.( «Внутрішнє» замінити на «зовнішнє».)

8. Які фактори є основними у виборі типу уроку? Виберіть правильну відповідь.

1.Дидактична ціль уроку, місце уроку у навчальному процесі.

2.Місце уроку у навчальному процесі, рівень розвитку класу.

3.Рівень розвитку класу, педагогічна техніка вчителя.

4.Особливості змісту навчального предмету, рівень розвитку класу.

5.Темп роботи вчителя, місце уроку у навчальному процесі.

9.Вкажіть правильну класифікацію груп вимог до уроку.

1.Організаційні, методичні, освітні.

2.Психологічні, дидактичні, розвивальні.

3.Освітні, виховні, розвивальні.

4.Психологічні, організаційно-гігієнічні, цільові.

5.Організаційні, санітарно-гігієнічні, дидактичні, психологічні, виховні, розвиваючи.

6.Цільові, змістові, організаційні.

10.Вкажіть основні форми організації навчальної роботи, що практикуються в сучасній українській школі:

1.Бесіда, робота з книгою, урок, семінар.

2.Семінар, практикум, урок, факультатив, бесіда, робота з книгою.

3.Домашня робота, предметний гурток, урок, факультатив, консультація, семінар, практикум, екскурсія.

4.Урок, домашня робота, консультація, екскурсія.

11.Назвіть основні типи уроків за дидактичними цілями.

1.Вступний, засвоєння знань, практичного застосування, заключний.

2.Засвоєння знань, контролю, комбінований, заключний.

3.Засвоєння знань, практичного застосування, узагальнення і систематизації, комбінований урок.

4.Засвоєння знань, формування навичок і вмінь, практичного застосування, контролю.

5.Комбінований, контролю і корекції, засвоєння знань, формування навичок і вмінь, практичного застосування, узагальнення і систематизації знань.

12.До якого педагогічного поняття належать способи роботи вчителя й учнів, за допомогою яких забезпечується засвоєння знань, формування вмінь і навичок, розвиток пізнавальних здібностей, формування світогляду?

1.Принципи навчання. 2.Організаційні форми навчання.

3.Структура уроку. 4.Зміст освіти.

5.Правильної відповіді немає.

13.Що означає актуалізація раніше засвоєних знань? Виберіть правильну відповідь.

1.Опитування учнів.

2.Повторення вивченого матеріалу.

3.Встановлення спадкового зв’язку попередніх і нових знань.

4.Вичленення із накопичених знань опорних положень для засвоєння нових знань і способів діяльності.

5.Відтворення та усвідомлення попередніх знань.

6.Оцінку ступеня готовності учнів до сприйняття нового навчального матеріалу.

7.Постановку завдань пізнавального характеру.

8.Стислий аналіз змісту раніше вивченої теми.

14.Зовнішнє вираження узгодженої діяльності вчителя та учнів, що здійснюється в установленому порядку та в певному режимі – Форма..

15.Група учнів постійного складу, однакового віку та рівня підготовки – . . Клас..

16.Документ, що встановлює послідовність проведення уроків:

1.Навчальна програма. 2.Навчальний план.

3.Розклад. 4.План роботи вчителя.

17.Загальнонауковий метод дослідження, який дозволяє вчителю вичленити причиново-наслідкові зв’язки в структурі уроку:

1.Бесіда. 2.Дослід.

3.Експеримент. 4.Аналіз.

5.Спостереження.

18. Система навчання, яка забезпечує організаційну чіткість та впорядкованість педагогічного процесу, систематизований характер навчання, постійний вплив учителя на учнів класу:

1.Індивідуально-групова.

2.Взаємного навчання (белл-ланкастерська система).

3.Індивідуалізованого навчання (система дальтон-план).

4.Навчання «методом проектів».

5.Класно-урочна система.

6.Лабораторно-бригадна система.

19.Основний недолік класно-урочної системи навчання:

1.Чітка організаційна структура уроку.

2.Колективна діяльність учнів, їх суперництво.

3.Орієнтація на «середнього» учня, наявність труднощів у здійсненні індивідуальної навчально-виховної роботи.

4.Педагогічне керівництво пізнавальною діяльністю учнів.

20.Чому класно-урочна форма організації навчання є основною в сучасній українській школі?

1.Тому, що всі форми не можуть бути основними.

2.Тому, що вона виникла раніше за інші.

3.Тому, що урок проводить учитель.

4.Тому, що під час проведення уроку здійснюється реалізація навчальних цілей.

5.Тому, що під час проведення уроку учні вивчають великий обсяг навчального матеріалу.

21.Найбільшу підтримку серед теоретиків і практиків має класифікація уроків за. . Дидактичними цілями..

22.Основні типи уроків за дидактичними цілями:

1.Комбіновані. 2.Засвоєння знань.

3.Формування навичок і вмінь. 4.Узагальнення і систематизації.

5.Контролю і корекції. 6.Практичного застосування знань і вмінь.

23.Класифікаційна одиниця уроків – . Тип.. . . . . . . . . . . . . . . . .

24.Внутрішня будова уроку, послідовність його окремих етапів-Структура

25.Тип уроку визначається:

1.Кількістю структурних частин.

2.Діяльністю вчителя.

3.Послідовністю елементів уроку.

4.Дидактичними цілями.

5.Кількістю часу, що відведений на досягнення основної цілі.

26.Класична структура уроку, яка бере початок від Я. А. Коменського і Й.Гербарта, відповідна . Комбінованому.. . . . . . . . типові уроку в сучасній школі.

27.Структура класичного комбінованого уроку (за Я. Коменським):

1.Підготовка до засвоєння нових знань.

2.Засвоєння нових знань, формування нових умінь.

3.Закріплення і систематизація.. . . . . . . . . .

4.Застосування на практиці.

28.Для якого типу уроку характерна така структура?

Актуалізація опорних знань; мотивація навчальної діяльності; повідомлення теми, цілі і завдань уроку; сприйняття нового навчального матеріалу; осмислення навчального матеріалу; узагальнення і систематизація знань; підведення підсумків уроку; повідомлення домашнього завдання. . . . . . . . Комбінованого уроку. . . . . . . . .

29.Для якого типу уроку характерна така структура?

Мотивація навчальної діяльності; повідомлення теми, цілі і завдань уроку; повторення і систематизація основних теоретичних положень і основних ідей попередніх уроків; підсумки уроку; повідомлення домашнього завдання. . Уроку узагальнення і систематизації. . . . . . . . . .

30.Для якого типу уроку характерна така структура?

Організація роботи; мотивація навчальної діяльності; повідомлення теми, цілей і завдань уроку; застосування набутих знань в нових практичних ситуаціях; узагальнення і систематизація учнями результатів роботи; підведення підсумків уроку; повідомлення домашнього завдання . . . . . . . . . Уроку практичного застосування знань і вмінь.

31.Поняття, під яким розуміють внутрішню будову кожного етапу уроку (методи, прийоми, засоби навчання) – Мікроструктура. . .

32.Для якого типу уроку характерна така структура?

1.Перевірка домашнього завдання, актуалізація і корекція опорних знань.

2.Повідомлення теми, мети і завдань уроку; мотивація учіння школярів.

3.Сприймання і усвідомлення учнями фактичного матеріалу, осмислення зв’язків і залежностей між елементами виучуваного.

4.Узагальнення і систематизація знань.

5.Підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання.

. Урок засвоєння нових знань.. .

33.Для якого типу уроку характерна така структура?

1.Перевірка домашнього завдання, актуалізація і корекція опорних знань, навичок і вмінь.

2.Повідомлення теми, мети і завдань уроку і мотивація учіння школярів.

3.Вивчення нового матеріалу (вступні – мотиваційні і пізнавальні вправи).

4.Первинне застосування нових знань (пробні вправи).

5.Самостійне застосування учнями знань у стандартних ситуаціях (тренувальні вправи).

6.Творче застосування знань і навичок у нових ситуаціях (творчі вправи).

7.Підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання.

. Урок формування навичок і вмінь. . . . . . . . . . . . .

34.Для якого типу уроку характерна така структура?

1.Повідомлення теми, мети і завдань уроку і мотивація учіння школярів.

2.Перевірка знання учнями фактичного матеріалу і основних понять.

3.Перевірка глибини осмислення учнями знань і ступеня їх узагальнення.

4.Застосування знань в стандартних і змінених умовах.

5.Перевірка, аналіз і оцінка виконаних робіт.

6.Підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання.

. Урок контролю і корекції.. . . . . . . . . . . . . . . . . .

35.Англійський педагог, який запропонував форму «взаємного навчання»:

1.А. Маслоу. 2.Д. Ланкастер.

3.Дж. Дьюї. 4.Ратке.

5.Ф. Кумбс.

36.Вимога до уроку, що передбачає формування позитивних моральних якостей учнів – . . Виховна. . .

37.Вимога до уроку, яка передбачає аналіз мети, змісту, методів, форм і результатів навчання – . . Дидактична. . .

38.Вимога до уроку, що передбачає вивчення особливостей функціонування пізнавальних процесів учнів – Психологічна.. . . . .

39.Вимога до уроку, що передбачає раціональне використання часу, обладнання, забезпечення дисципліни – Організаційна.. . . .

40.Поняття, під яким розуміють послідовність етапів будь-якого типу уроку – . . Макроструктура. . .

41.Формула ефективності уроку містить дві основні частини: Підготовка вчителя. . . . і майстерність проведення.

42.Визначте тип уроку, який має таку структуру: повторення раніше вивченого матеріалу; застосування знань і способів діяльності (вправи); розв’язування пізнавальних завдань; бесіда на закріплення; підсумок уроку і повідомлення домашнього завдання.

1.Урок формування знань та умінь.

2.Урок перевірки знань.

3.Урок систематизації знань.

4.Комбінований урок.

5.Урок узагальнення знань.

6.Урок перевірки сформованості умінь.

7.Урок застосування знань.

43.Що зумовлює використання допоміжних форм навчання? Виберіть правильну відповідь:

1.Уроки «штовхають» вчителя на штампи і догматизм у роботі, а позаурочні форми надають свободу дій.

2.Під час проведення уроку всі учні працюють за єдиним планом і темпом роботи, а позакласні заняття забезпечують більшу свободи дій.

3.Уроки породжують формалізм в знаннях школярів, а допоміжні форми допомагають у формуванні дійових знань.

4.Уроки втомлюють учнів.

5.Позакласні заняття доповнюють і розвивають класно-урочну діяльність учнів.

6.Правильної відповіді немає.

44.Уроки, метою яких є вивчення навчального матеріалу декількох тем (блоками) – . . Інтегровані. . . . .

45.Уроки, які передбачають вивчення спорідненого матеріалу декількох предметів – . . Міжпредметні.. . . . .

46.Уроки, які викликають емоції, формують інтерес до навчання, розвивають мислення, фантазію, уяву учнів – . Театралізовані.. .

47.Форма навчального процесу, яка створює умови для самостійного виконання учнями практичних і лабораторних робіт, застосування знань, навичок і вмінь:

1.Семінар. 2.Факультативне заняття.

3.Екскурсія. 4.Практикум.

5.Предметний гурток.

48.Форма організації навчання, основними завданнями якої є збагачення і поглиблення знань учнів старших класів з окремих курсів, розвиток пізнавальних інтересів і творчих здібностей учнів, підготовка їх до свідомого вибору професії, до майбутньої праці в тій чи іншій галузі виробництва, культури, мистецтва – Факультатив

49.Семінарське заняття – це:

1.Метод навчальної роботи, який застосовується в усіх класах школи.

2.Форма навчальної роботи, яка використовується тільки у старших класах і де основним методом навчання є самостійна робота учнів з книгою.

3.Форма навчальної роботи, яка використовується тільки у старших класах і де основним видом роботи є заслуховування й обговорення доповідей учнів.

50.Типи екскурсій:

1.За відношенням до навчальної програми. 3.За змістом.

2.За часом проведення. 4. За відношенням до навчального предмета.

51.За освітніми задачами (за змістом освіти) факультативи є:

1.Факультатив з поглибленого вивчення навчальних предметів.

2.Факультатив з вивчення додаткової дисципліни. . .

3.Факультатив з вивчення додаткової дисципліни і набуття спеціальності.

4.Міжпредметні факультативи.

52.За дидактичними цілями факультативи є:

1.Теоретичні. 2.Практичні. 3.Комбіновані.

53.Відомий американський педагог, який повністю відмовився від використання класно-урочної системи у своїй експериментальній школі:

1.Дж. Дьюї. 2.Д. Сіл.

3.Р. Штайнер. 4.Д. Ланкастер.

5.А. Маслоу.

54.Відомий американський педагог, автор нової форми організації навчання (дальтон-план):

1.Дж. Дьюї. 2.Д. Сіл.

3.О. Паркхерст. 4.Д. Ланкастер.

5.А. Маслоу.

55.Просвітитель 14 століття, ініціатор класно-урочної системи:

1.Дж. Дьюї. 2.Д. Сіл. 5.А. Маслоу.

3.О. Паркхерст. 4.Д. Ланкастер.

56.Система послідовних дій, що спрямовані на досягнення правильного результату, вказують склад і послідовність навчальної діяльності – . . . . . Алгоритм. .

57.Яка форма організації навчання має таку структуру: повідомлення теми, мети, завдань заняття; мотивація навчальної діяльності; ознайомлення з доповідями, що підготували учні; обговорення доповідей учнями класу; підведення підсумків.

1.Урок. 2.Практикум.

3.Домашня робота. 4.Співбесіда.

5.Екскурсія. 6.Факультатив.

7.Семінар. 8.Групова консультація.

58.Яка форма організації навчання має таку структуру: повідомлення теми, мети, завдань заняття; мотивація навчальної діяльності; актуалізація чуттєвого досвіду і опорних знань; сприйняття форм і зовнішніх особливостей об’єктів; узагальнення і систематизація знань; підведення підсумків і повідомлення індивідуальних завдань; оформлення результатів роботи?

1.Урок. 2.Індивідуальна консультація.

3.Практикум. 4.Домашня робота.

5.Співбесіда. 6.Екскурсія.

7.Факультатив. 8.Семінар.

9. Групова консультація.

59.В яких класах (початкових, середніх, старших) недоцільно часто використовувати типи уроків, які мають лише одну дидактичну мету?

60.Назвіть етап уроку, який передбачає фіксацію досягнення цілей, визначення ступеня активності всіх учнів класу і кожного зокрема, аналіз й оцінку їх діяльності, визначення перспектив учіння Підведення підсумків уроку.

61.Сукупність елементів та етапів уроку, що знаходяться в певній послідовності і взаємозв’язку – Структура уроку. . .

62.Яка форма організації навчання має таку структуру: повідомлення теми, мети, завдань заняття; мотивація навчальної діяльності; актуалізація опорних знань, навичок і вмінь учнів; ознайомлення їх з інструкцією; підбір необхідного обладнання і матеріалів виконання роботи під керівництвом учителя; складання звіту, обговорення і теоретична інтерпретація одержаних результатів?

1.Урок. 2.Індивідуальна консультація.

3.Практикум. 4.Домашня робота.

5.Співбесіда. 6.Екскурсія.

7.Факультатив. 8.Семінар.

9.Групова консультація.

ІІ рівень

1. Класифікуйте запропоновані формулювання цілей уроку на коректні (правильні) і некоректні (неправильні).

1.Охарактеризувати . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.Сформувати уміння, навички.

3.Продовжити вивчення теми.

4.Осмислити і зрозуміти зв’язки між . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.Навчити застосовувати знання і вміння в практичній діяльності.

6.Поглибити знання.

7.Перевірити та оцінити знання, внести корекцію.

8.Ознайомити учнів з . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.Узагальнити та систематизувати знання про . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.Розповісти про . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.Що передбачає дидактичний аспект аналізу уроку?

1.Вивчення прийомів організації заняття.

2.Визначення ступеня обладнаності уроку наочними посібниками.

3.Аналіз цілей уроку.

4.Аналіз ступеня раціональності використаного учбового часу.

5.Вивчення ступеня реалізації принципів навчання.

6.Аналіз дотримання санітарно-гігієнічного режиму.

7.Аналіз використаних на уроці методів і форм навчання.

8.Аналіз психологічного клімату на уроці.

9.Вивчення виховного впливу уроку на учня.

10.Аналіз логіки викладання навчального матеріалу.

11.Аналіз змісту навчального матеріалу.

3. Класифікуйте типи екскурсій: 1) за місцем у навчальному процесі; 2) за відношенням до навчального предмета; 3) за відношенням до навчальної програми; 4) за змістом.

1.Вступна. 2.Історична.

3.Позапрограмна. 4.Фізична.

5.Тематична. 6.Зоологічна.

7.Поточна. 8.Ботанічна.

9.Програмна. 10.Заключна.

11.Хімічна. 12.Комплексна.

4. Що передбачає організаційний аспект аналізу уроку?

1.Вивчення ступеня обладнаності уроку наочними посібниками.

2.Вивчення прийомів організації заняття.

3.Аналіз цілей уроку.

4.Вивчення ступеня реалізації принципів навчання.

5.Аналіз ступеня раціональності використаного учбового часу.

6.Аналіз змісту навчального матеріалу.

7.Вивчення виховного впливу уроку на учнів.

8.Аналіз дотримання санітарно-гігієнічного режиму.

9.Аналіз логіки викладання навчального матеріалу.

10.Аналіз використаних на уроці методів і форм навчання.

11.Аналіз психологічного клімату на уроці.

12. Аналіз ступеня підготовленості робочого місця вчителя та учнів.

13.Аналіз ступеня мобілізації інтелектуальних і фізичних сил вчителя та учнів.

5.Що передбачає санітарно-гігієнічний аспект аналізу уроку?

1.Вивчення прийомів організації заняття.

2.Вивчення динаміки працездатності учнів на протязі уроку.

3.Аналіз логіки викладання навчального матеріалу.

4.Аналіз обсягу домашнього завдання та його відповідності навчальним можливостям учнів.

5.Аналіз використаних на уроці методів і форм навчання.

6.Аналіз психологічного клімату на уроці.

7.Аналіз ступеня освітленості класу.

8.Аналіз температурного та повітряного режиму в класі.

9.Аналіз ступеня раціональності використаного учбового часу.

10.Аналіз ступеня завантаженості учнів.

11.Аналіз змісту навчального матеріалу.

6. Що передбачає виховний аспект аналізу уроку?

1.Вивчення ступеня обладнаності уроку наочними посібниками.

2.Аналіз ставлення вчителя до учнів, дотримання ним вимог педагогічного такту.

3.Аналіз цілей уроку.

4.Вивчення прийомів організації заняття.

5.Вивчення виховного впливу уроку на учнів.

6.Вивчення ступеня реалізації принципів навчання.

7.Аналіз ставлення учнів до навчальної праці.

8.Вивчення ступеня сформованості наукового світогляду.

9.Аналіз психологічного клімату на уроці.

10.Аналіз відповідності виховних задач цілям і змісту навчальної роботи.

11.Аналіз ступеня сформованості життєво необхідних якостей: акуратності, працездатності, відповідальності, самостійності, чесності тощо.

7. Що передбачає психологічний аспект аналізу уроку?

1.Аналіз цілей уроку.

2.Аналіз логіки викладання навчального матеріалу.

3.Аналіз ступеня мотивації учіння.

4.Вивчення ступеня обладнаності уроку наочними посібниками.

5.Аналіз змісту навчального матеріалу.

6.Аналіз ступеня концентрації уваги учнів під час сприйняття нового матеріалу.

7.Аналіз використаних на уроці методів і форм навчання.

8.Вивчення ступеня розвитку і тренованості пам’яті учнів.

9.Вивчення ступеня впливу навчання на емоційну сферу школярів.

10.Вивчення ступеня естетичного впливу на учнів у процесі викладання.

11.Вивчення стилю взаємовідношень учителя й учнів.

12.Вивчення особливостей функціонування пізнавальних процесів учнів.

8. Побудуйте схему, в якій покажіть ступінь підпорядкованості дидактичних компонентів: дидактичні цілі (ДЦ); дидактичні задачі (ДЗ); зміст освіти (ЗО); методи навчання (МН); форми організації навчання (ФОН); результати освіти (Р).

МН

ДЦ ДЗ ЗО Р

ФОН

9.Вкажіть основні типи уроків за дидактичними цілями:

1.Контролю і корекції. 2.Самостійної роботи.

3.Первинного ознайомлення з навчальним матеріалом.

4.Комбінований. 5. Засвоєння знань.

6.Ввідний. 7.Формування навичок і вмінь.

8.Узагальнення і систематизації знань.

9.Підведення підсумків. 10.З різними видами занять.

11.Кіноурок. 12.Практичного застосування.

13.У вигляді бесіди. 14.Урок-екскурсія.

10. Структура класичного комбінованого уроку (за Я. Коменським):

1.Підготовка до засвоєння нових знань.

2.Засвоєння нових знань, формування нових умінь.. . . .

3.Закріплення і систематизація.. . . . . . . . . . .

4.Застосування на практиці. . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Для яких типів уроків характерні такі структури?

Типи уроків:

1.Урок засвоєння знань.

2.Урок формування навичок і вмінь.

3.Урок практичного застосування знань і умінь.

4.Урок узагальнення і систематизації знань.

5.Урок контролю і корекції.

6.Комбінований урок.

Структура Тип
Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми, цілі і завдань уроку. Сприйняття нового навчального матеріалу. Осмислення навчального матеріалу. Узагальнення і систематизація знань. Підведення підсумків уроку. Повідомлення домашнього завдання.   1.Урок засвоєння знань.
Структура Тип
Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми, цілі і завдань уроку. Повторення і систематизація основних теоретичних положень і головних ідей попередніх уроків. Підсумки уроку. Повідомлення домашнього завдання.   4.Урок узагальнення і систематизації знань.  
Структура Тип
Перевірка домашнього завдання. Актуалізація і корекція опорних знань. Мотивація учіння школярів. Повідомлення теми, мети і завдань уроку. Сприймання і усвідомлення учнями фактичного матеріалу, осмислення зв’язків і залежностей між його елементами. Узагальнення і систематизація знань. Підсумки уроку. Повідомлення домашнього завдання   6.Комбінований урок.  

12. Для яких типів уроків характерні такі структури?

Типи уроків:

1.Урок засвоєння знань.

2.Урок формування навичок і вмінь.

3.Урок практичного застосування знань і умінь.

4.Урок узагальнення і систематизації знань.

5.Урок контролю і корекції.

6.Комбінований урок.

Структура Тип
Організація роботи. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми, цілі і завдань уроку. Застосування набутих знань у нових практичних ситуаціях. Підведення підсумків уроку. Узагальнення і систематизація учнями результатів роботи. Повідомлення домашнього завдання.     3.Урок практичного застосування знань і умінь.  
Структура Тип
Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми, цілі і завдань уроку. Перевірка знання учнями фактичного матеріалу і основних понять. Перевірка глибини осмислення учнями знань і ступеня їх узагальнення. Застосування знань у стандартних і змінених умовах. Перевірка, аналіз і оцінка виконаних робіт. Підсумки уроку. Повідомлення домашнього завдання.   5.Урок контролю і корекції.  
Структура Тип
Перевірка домашнього завдання, актуалізація і корекція опорних знань, навичок і вмінь. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми, мети і завдань уроку. Вивчення нового матеріалу (вступні – мотиваційні і пізнавальні вправи). Первинне застосування нових знань (пробні вправи). Самостійне застосування учнями знань у стандартних ситуаціях (тренувальні вправи). Творче перенесення знань і навичок у нові ситуації (творчі вправи). Повідомлення домашнього завдання.   2.Урок формування навичок і вмінь.  

13. Проаналізуйте терміни і розподіліть їх на групи за самостійно виділеними ознаками групування:

Засвоєння знань, домашня робота, екскурсія, організаційні, санітарно-гігієнічні, узагальнення і систематизації, класно-урочна, індивідуально-групова, семінар, дидактичні, практичного застосування, гурток, практикум, психологічні, індивідуалізованого навчання, «методом проектів», урок, виховні, контролю і корекції, факультатив, взаємного навчання, лабораторно-бригадна, комбінований, консультація, формування навичок і вмінь.

14. Чим характеризується поняття «форма організації педагогічного процесу»?

1.Кількістю учасників виховної взаємодії.

2.Наявністю засобів навчання.

3.Місцем проведення.

4.Дотриманням санітарно-гігієнічних норм.

5.Затраченим часом.

6.Порядком здійснення.

7.Ступенем узгодження дій учителя й учнів.

15. На яких етапах уроку необхідно здійснювати мотивацію навчальної діяльності учнів?

1.На етапі сприйняття та усвідомлення нового матеріалу.

2.У процесі повторення навчальної інформації.

3.На етапі закріплення.

4.У процесі систематизації знань та умінь.

5.Під час перевірки домашнього завдання.

6.На етапі повідомлення теми, мети і завдань уроку.

16. Що забезпечує успішність виконання домашнього завдання? Вкажіть правильні відповіді.

1.Можливість працювати спокійно, не поспішаючи.

2.Свобода в оцінці і відсутність зовнішнього контролю.

3.Можливість вибрати оптимальний ритм роботи.

4.Можливість самостійно планувати зміст роботи.

5.Можливість залучати всі необхідні джерела інформації.

17.Визначте тип уроку за дидактичною метою.

Дидактична мета уроку Тип уроку
1. Перевірити якість засвоєння знань, умінь і навичок.   Урок контролю і корекції
2. Забезпечити засвоєння знань і здійснити їх перевірку.   Комбінований урок.
3. Сформувати компоненти світогляду, знання про взаємозв’язки між елементами окремих тем і розділів навчальної програми.   Урок узагальнення і систематизації.
4. Забезпечити усвідомлення і розуміння сутності понять і правил, законів і теорій. Урок формування нових знань
5. Сформувати вміння застосовувати знання у нестандартних, змінених умовах. Урок застосування знань, умінь і навичок.
6. Сформувати вміння і навички на основі раніше засвоєних знань. Урок формування вмінь і навичок


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.014 с.)