Тема № 18. Технології навчанняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема № 18. Технології навчанняІ рівень

1. Педагог-новатор, автор ідеї коментованого управління – С. Лисенкова.

2. Послідовна, поелементна процедура досягнення навчальної цілі – важливий постулат теорії . Програмованого.. . . . . навчання.

3. Як здійснює Є. Ільїн «проникнення» учня в структуру навчального матеріалу? Доповніть схему. Деталь – Запитання.– Проблема.

4. Характерною особливістю системи (автор)В. Шаталова………. . . . є структурування навчального матеріалу у формі опорних схем-конспектів.

5.В основі технології С. Лисенкової лежать три «кити».

1. Перспективна підготовка. 2. Коментоване управління.

3. Використання опорних схем.

6.Використання коментованого управління в методиці С.Лисенкової передбачає такі цілі:

1. Розвиток логіки міркувань, самостійності мислення.

2. Формування в учня «позиції вчителя», що керує класом..

3. Формування в «слабких» і «середніх» учнів уявлень про взірець навчальної діяльності.

7.Який педагог назвав свою систему «Комбінована система навчання»? . . . М. Гузик. . . . . . . .

8. Допишіть назву типу навчального заняття в системі М. Гузика.

1. Лекція.. . . . . . . . . . 2. Комбінований семінар.

3. Урок узагальнення і систематизації знань.

4. Урок узагальнення матеріалу. 5.Урок-практикум.

9. Підхід у навчанні, який передбачає реалізацію таких цілей:

1. Навчання кожного учня на рівні його можливостей і здібностей.

2. Адаптацію навчання до особливостей різних груп учнів.

. . . Диференційований.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Як називається навчання, що забезпечує адаптацію методів і темпів навчальної діяльності учня до його особливостей? Індивідуальне..

11.Який із компонентів навчального модуля відсутній у даному переліку?

1. Чітко сформульована навчальна ціль (програма).

2. Банк інформації, власне навчальний матеріал у формі певних програм.

3. Методичне керівництво процесом досягнення цілей (методи, засоби, форми).

4. Практичні заняття з формування необхідних умінь.

5. Контрольна робота, зміст якої відповідає цілям модуля.

12. Німецький філософ і педагог, автор системи шкільної освіти, що надає учневі право і свободу вибирати засоби навчання, право на помилку, на творчий пошук – Р. Штайнер. . . . .

13. Хто з педагогів XIX ст. стверджував, що «чим більше «зіпсована» дитина, тим менше треба її виховувати, тим більше треба їй свободи»?

1. Р. Штайнер. 2. Л. Толстой.

2. К. Ушинський. 4. І. Гербарт.

14. Хто розробив принцип провідної ролі теоретичних знань у навчанні?

1. В. Давидов. 2. Л. Виготський.

3. Л. Занков. 4. Г. Ващенко.

15. У процесі залучення учнів до самостійної, творчої діяльності широко використовуються уроки творчості, творчі книги, творчі кімнати. Хто з педагогів-новаторів використовує ці форми? . І. Волков..

16.Теорія навчання, в основі якої лежить положення про провідну роль теоретичних знань, дедуктивний шлях побудови та організації навчальної діяльності учня – Теорія змістового узагальнення Давидова-Ельконіна.

17.Теорія навчання, згідно якої розумовий розвиток, засвоєння знань, умінь і навичок здійснюється завдяки інтеріоризації, тобто поетапному переходу зовнішньої діяльності у внутрішній розумовий план – Теорія поетапного формування розумових дій.

ІІ рівень

1.Доповніть основні ідеї педагогіки співпраці.

1.Формування в учня адекватної самооцінки.

2.Оптимістичний «погляд» на учня.. . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.Формування в учнів умінь аналізувати свою діяльність. . . . . . .

4.Гуманні стосунки між учителем й учнями.

5.Учіння без примусу.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.Класифікуйте основні способи зовнішньої і внутрішньої диференціації навчання.

1.Варіативність темпу вивчення навчального матеріалу.

2.Створення на основі здібностей та інтересів учнів відносно стійких груп.

3.Вибір учнем класу з поглибленим вивченням певного циклу предметів.

4.Диференціація навчальних завдань.

5.Вибір різних видів діяльності.

6.Визначення характеру і ступеня допомоги з боку вчителя.

7.Вибір факультативів.

3.Назвіть форми контролю в системі В. Шаталова:

1. Письмовий контроль за опорним конспектом-схемою.

2. Самостійна робота. . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Усне «голосне» опитування.

4. «Тихе» опитування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Магнітофонний, парний взаємоконтроль.

6. Груповий взаємоконтроль. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Домашній контроль.

8. Самооцінка.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Школознавство

ТЕМА 19. Наукові основи управління
діяльністю школи

I рівень

1.Принцип управління освітою, що передбачає враховувати положення педагогіки та інших наук про виховання та розвиток людини –Науковість

2.Принцип управління загальноосвітньою школою, що передбачає створювати в дитячому та педагогічному колективах стосунки на основі взаємоповаги, довіри – Гуманізація.. . . . . .

3.Галузь педагогічної науки, що має своєю метою дослідити зміст та методи управління шкільною справою, розкрити особливості системи керівництва школою, організації її роботи – Школознавство..

4.Принцип управління, що передбачає розвиток колегіальності в роботі, підзвітність керівництва трудовому колективові – Демократизація..

5.Принцип управління освітою, що передбачає досягнути високої ефективності в педагогічній діяльності за умови розумної і доцільної затрати зусиль – . . . Оптимізація.. . .

6.Принцип управління, який передбачає ґрунтовну і коректну перевірку виконання педагогічної роботи, відхиляє упереджені або помилкові судження – . Об’єктивність.. .

7.Цілеспрямований вплив на педагогічний, учнівський колективи для збереження і розвитку їх якісних характеристик – Управління.. . . . . .

8.Педагог-новатор, який пропонує будувати урок на основі «яскравої конструктивної деталі»:

1.В. Онищук. 2.Ш. Амонашвілі.

3.І. Волков. 4.Є. Ільїн.

5.П. Ерднієв. 6.Л. Занков.

9.Вид контролю, який передбачає вивчення якої-небудь однієї сторони навчального процесу – Тематичний.. . . . . . . .

10.Вид контролю, при якому підлягає вивченню і перевірці робота всього педагогічного колективу з розв’язання основних завдань навчання і виховання учнів:

1.Комплексний. 2.Фронтальний.

3.Вибірковий. 4.Тематичний.

5.Попередній. 6.Підсумковий.

11.Вид контролю, що передбачає всебічний аналіз роботи школи:

1.Вибірковий. 2.Фронтальний.

3.Комплексний. 4.Тематичний.

5.Попередній. 6.Підсумковий.

12.Сучасний педагог-дослідник, прихильник педагогіки співробітництва:

1.В. Онищук. 2.І. Волков.

3.Є. Ільїн. 4.Ш. Амонашвілі.

5.П. Ерднієв. 6.Л. Занков.

13.Автор теорії укрупнення дидактичних одиниць підручника:

1.В. Онищук. 2.І. Волков.

3.Є. Ільїн. 4.Ш. Амонашвілі.

5.П. Ерднієв. 6.Л. Занков.

14.Відомий учений-педагог, праці якого висвітлюють проблему розвиваючого навчання:

1.В. Онищук. 2.П. Ерднієв.

3.Л. Занков. 4.І. Волков.

5.Є. Ільїн. 6.Ш. Амонашвілі.

15.Вихідне положення, якого дотримуються в управлінні системою освіти – . Принцип.. . . . . .

16.Види інспектування навчально-виховних закладів:

1.Фронтальне. 2.Вибіркове.

3.Комплексне. 4.Тематичне.. . . . . . . . .

17.До складу ради школи входять:

1.Педагоги. 2.Учні.

3.Батьки.. . . . . . . . . .

18.Види внутрішкільного контролю:

1.Фронтальний. 2.Тематичний.

3.Персональний. 4.Оглядовий.

5.Класно-узагальнювальний.

19.Методи внутрішкільного контролю:

1.Перевірка документації. 2.Опитування (усне і письмове).

3.Тестування. 4.Ретроспективний розбір.

5.Спостереження.. .

20.Які колективні форми методичної роботи найбільш поширені?

1.Консультації, шкільні конференції, виставки.

2.Міжрайонні методичні об’єднання, стажування, екскурсії.

3.Шкільні, міжшкільні, районні методоб’єднання.

4.Індивідуальна самоосвітня робота, участь у різнорівневих методичних об’єднаннях, семінарах, конференціях, педагогічних читаннях.

5.Наставництво, самоосвіта, консультації, творчі звіти учителів.

21.Критерії відбору передового педагогічного досвіду:

1.Новизна.

2.Висока результативність і ефективність.

3.Мож­ливість творчого застосування досвіду іншими педагогами..

4.Відповідність сучасним досягненням педагогіки і методики.

5.Стабільність.

6.Оптимальність досвіду в цілісному педагогічному процесі.

22.Спосіб впливу на учасників управлінського процесу – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Метод управління.. . . . . . .

23.Загальноприйнята класифікація методів управління:

1.Організаційні. 2.Педагогічні.

3.Економічні. 4.Соціально-психологічні. .

24.До організаційних методів управління належать:

1.Інструктаж. 2.Нормування.

3.Розпорядчі акти. . 4.Регламентування.

25.До педагогічних методів управління належать:

1.Науково-практичні конференції педагогічних працівників.

2.Серпневі наради вчителів. . . . . . . . . . . .

3.Семінари. 4.Диспути.

5.Педагогічні читання.

26.До соціально-психологічних методів управління відносять:

1.Методи формування суспільної свідомості.

2.Методи морального стимулювання.

3.Методи соціологічних досліджень. . . . . . . . .

4.Методи впливу на основі використання традицій педагогічного колективу, створення нормального психологічного клімату в колективу.

27.До економічних методів управління відносять:

1.Метод матеріального стимулювання.

2.Метод економічного планування.. . . . . . . . . . . . . . . .

3.Метод бюджетного управління.

28.Виділяють такі загальні функції управління:

1.Планування. 2.Організація.

3.Координування. 4.Контроль.

5.Регулювання. 6.Облік.

7.Аналіз.. . . . . .

29.Функція управління, що передбачає визначення завдань, над розв’язанням яких працюватиме педагогічний колектив загальноосвітнього навчально-виховного закладу:

1.Координування. 2.Аналіз.

3.Планування. 4.Контроль.

5.Організація. 6.Облік.

7.Регулювання.

30.Функція управління, що передбачає узгодження дій педагогів, встановлення гармонії між частинами шкільної системи:

1.Планування. 2.Організація.

3.Облік. 4.Координування.

5.Контроль. 6.Регулювання.

7.Аналіз.

31.Функція управління, що передбачає встановлення дати проведення запланованих заходів, призначення організаторів або відповідальних за їх проведення:

1.Планування. 2.Організація.

3.Облік. 4.Координування.

5.Контроль. 6.Регулювання.

7.Аналіз.

32.Функція управління, яка передбачає розробку рекомендацій щодо вдосконалення процесу управління загальноосвітнім навчально-виховним закладом:

1.Планування. 2.Організація.

3.Облік. 4.Координування.

5.Контроль. 6.Регулювання.

7.Аналіз.

33.Функція управління, яка дає можливість оцінити ефективність проведених заходів, забезпечує кількісну і якісну оцінку результатів навчально-виховного процесу:

1.Контроль. 2.Аналіз.

3.Облік. 4.Координування.

5.Планування. 6.Організація.

7.Регулювання.

34.Функція управління, що сприяє усуненню диспропорцій, які можуть виникнути в процесі роботи:

1.Контроль. 2.Планування.

3.Облік. 4.Аналіз.

5.Регулювання. 6.Організація.

7.Координування.

35.Функція управління, що сприяє встановленню відповідності управлінського процесу певним нормам, інструкціям, виявленню причин недоліків; забезпечує зворотній зв’язок:

1.Планування. 2.Організація.

3.Координація. 4.Регулювання.

5.Аналіз. 6.Облік.

7.Контроль.

36.Виділяють дві групи форм методичної роботи: індивідуальні та . . . . . Колективні. .

37.До індивідуальних форм методичної роботи відносять:

1.Самоосвіту. 2.Стажування.

3.Індивідуальні консультації. 4.Наставництво. . . .

38.Внутрішньошкільний контроль, що передбачає ознайомлення за короткий період зі станом справ у навчально-виховному закладі, виявлення нового, передового в практиці роботи вчителів, а також тих труднощів, які трапляються окремим педагогам:

1.Фронтальний. 2.Тематичний.

3.Персональний. 4.Оглядовий.

5.Класно-узагальнювальний. 6.Попередній.

39.Внутрішньошкільний контроль, що спрямований на попередження можливих помилок учителя в підготовці та проведенні уроку, виховного заходу, вивченні окремих тем, розділів навчальної програми:

1.Фронтальний. 2.Тематичний.

3.Попередній. 4.Персональний.

5.Оглядовий. 6.Класно-узагальнювальний.

ІІ рівень

1.Класифікуйте форми методичної роботи на індивідуальні і групові:

1. Шкільні об’єднання вчителів.

2. Районні методичні об’єднання класних керівників.

3. Постійні та епізодичні семінари для вчителів.

4. Стажування.

5. Наставництво.

6. Науково-практична конференція.

7. Школи передового педагогічного досвіду.

8. Самоосвіта.

9. Індивідуальні консультації.

10. Творчі групи.

11. Педагогічні читання.

12. Відкриті уроки.

2.Допишіть функції методичної роботи в школі:

1. Функція планування. . 2. Організаційна.

3. Діагностична.. . . . 4. Прогностична.

5. Моделювальна. 6. Відновлювальна.

7. Корегуюча. . . . . . . 8. Контрольно-інформаційна.

9. . Пропагандистська. .

3.Зробіть диференціацію функцій керівників школи.

1. Організовує процес навчання і контролює його результати – . . . . . . Заступник директора з навчальної роботи.

2. Контролює виконання навчальних планів і програм – . . . . . . . . . . . . Заступник директора з навчальної роботи.

3. Надає необхідну допомогу класним керівникам – . . . . . . . . . . . . . . . . Заступник директора з виховної роботи.

4. Відповідає за фінансово-господарський стан і техніку безпеки в школі – . Директор. . . . . . . . .

5. Відповідає за матеріальне забезпечення навчально-виховного процесу . Заступник директора з господарської роботи..

6. Організовує позакласну виховну роботу і дозвілля учнів – . . . . . . . . Заступник директора з виховної роботи..

7. Відповідає за профорієнтаційну роботу з учнями. Їх трудову підготовку – . . Директор. .. . . . . . . . .

8. Здійснює керівництво методичною роботою з учителями школи – . . Заступник директора з навчальної роботи..Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.146 (0.017 с.)