Тема № 14. Зміст освіти в національній школіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема № 14. Зміст освіти в національній школіI рівень

1.Виберіть правильну відповідь. Що ви розумієте під змістом освіти?

1.Перелік предметів, які вивчаються в школі, кількість годин на їх вивчення, перелік тем, розділів.

2.Систему знань, умінь, оволодіння якими забезпечує основу для всебічного розвитку учнів, формування їх мислення, пізнавальних інтересів, навичок трудової діяльності.

3.Коло знань, яке визначає кожен учень для свого розвитку, задоволення інтересів, нахилів, потреб.

4.Правильної відповіді немає.

2.Залежно від цілей і характеру підготовки учнів розрізняють загальну, професійну і . . Політехнічну. . . . . . освіту.

3.Методологічною основою теорії змісту освіти є:

1.Діалектичний матеріалізм. 2.Теорія пізнання.

3.Теорія всебічного розвитку особистості. 4.Єдність теорії і практики.

4.Найбільш поширеними є лінійна, . . . Концентрична.. . . . . . . . ., спіральна і мішана системи викладу змісту навчального матеріалу.

5.Система наукових знань, умінь і навичок, оволодіння якими забезпечує всебічний розвиток розумових і фізичних здібностей учнів, формування їх світогляду, моралі і поведінки, підготовку до суспільного життя, до праці – Зміст освіти.. . . .

6. Досвід старших поколінь (за І. Лернером) має такі елементи:

1.Знання про природу, суспільство, техніку і способи мислення та діяльності.

2.Досвід здійснення відомих способів діяльності, які втілюються разом із знаннями в уміннях і навичках особистості.

3.Досвід творчої, пошукової діяльності з вирішення нових проблем.

4.Досвід ціннісного ставлення до об’єктів і засобів діяльності людини, до навколишнього світу, до інших людей..

7.Формування змісту загальної середньої освіти повинно задовольняти такі вимоги:

1.Відповідність соціальному замовленню суспільства.

2.Забезпечення високого наукового і практичного значення навчального матеріалу, що утворює зміст освіти.

3.Урахування реальних можливостей процесу навчання. . . . .

4.Забезпечення соціально детермінованої єдності в побудові і реалізації змісту освіти з позицій усіх навчальних предметів, що вивчаються в школі.

8.На формування змісту освіти найбільший вплив мають дві теорії – матеріальної і . Формальної.. . . . . . . освіти.

9.У змісті освіти знаходимо відповідь на одне із основних питань дидактики: Чого навчати?.

10.Вставте пропущене слово. А. Дістервег рекомендував вчити вихованців Мислити.. . . . ., а «решта, тобто знання, прийде до них у процесі розвитку».

11.Недоліком дидактичного формалізму є недооцінка значення . . . . . . . . . . Гуманітарних.. наук для формування всебічно розвинутої особистості.

12.Дидактичний утилітаризм виходить з пріоритету індивідуальної і . . . . . Суспільної.. . . . діяльності учня.

13.В якій із зарубіжних країн дидактичний утилітаризм мав великий вплив на зміст і методи роботи в школі? США. . . . . . . . .

14. Яку нову теорію організації змісту освіти запропонував польський учений Б. Суходольський? Проблемно-комплексну..

15.Проблемно-комплексна теорія змісту освіти передбачає:

1.Концентрування уваги на заняттях конструктивного характеру.

2.Відмову від принципів систематичності та послідовності навчання в старших класах.

3.Вивчення шкільних предметів комплексно.

16.Польський професор К. Сосніцький запропонував теорію:

1.Проблемно-комплексної освіти. 2.Матеріальної освіти.

3.Формальної освіти. 4.Структуралізму.

5.Дидактичного утилітаризму

17.Теорія структуралізму передбачає:

1.Концентрацію уваги на заняттях конструктивного характеру.

2.Вивчення шкільних предметів комплексно.

3.Відмову від принципів систематичності та послідовності в старших класах.

18.Теорія матеріальної освіти передбачає:

1.Вчити учнів мислити.

2.Енциклопедичність знань випускників.

3.Концентрацію уваги на заняттях конструктивного характеру.

4.Вивчення шкільних предметів не окремо, а комплексно.

19.Теорія дидактичного формалізму передбачає:

1.Енциклопедичність знань випускників.

2.Концентрацію уваги на заняттях конструктивного характеру.

3.Вчити учнів мислити, розвивати здібності та пізнавальні інтереси учнів, їх увагу, пам’ять.

4.Вивчати шкільні предмети не окремо, а комплексно.

20.Теорія дидактичного утилітаризму передбачає:

1.Концентрацію уваги на заняттях конструктивного характеру.

2.Вивчення шкільних предметів комплексно.

3.Енциклопедичність знань випускників.

4.Відмову від принципів систематичності та послідовності в старших класах.

21.Принцип формування змісту навчального матеріалу, який передбачає врахування пізнавальних можливостей учнів – Психологічний.. . . . .

22.Освіта, яка включає знання, практичні уміння і навички, необхідні для виконання роботи в певній галузі трудової діяльності – Професійна.. . .

23.Освіта, зміст якої становлять знання про головні галузі і наукові принципи виробництва – . Політехнічна. . . .

24.Освіта, зміст якої становлять основи наук – Загальна.. . . . . . . . .

25.Зміст навчального матеріалу визначається:

1.Навчальними планами.

2.Навчальними програмами з предметів.

3.Навчальними планами і навчальними програмами з предметів.

4.Правильної відповіді немає.

26.Навчальний план – це:

1.Документ, затверджений Міністерством освіти і науки України, який визначає склад навчальних предметів, розподіл їх за роками із визначенням кількості годин (уроків), які відводяться на вивчення кожного предмета в тиждень.

2.Документ, що визначає тривалість навчального року, четвертей, канікул, кількість годин з кожного предмета.

3.Документ, що визначає зміст і обсяг знань з кожного навчального предмета, умінь і навичок, які необхідно засвоїти; зміст розділів і тем з розподілом їх за роками навчання.

27.Вимоги до навчального плану:

1.Спрямованість на всебічний розвиток особистості школяра.

2.Забезпечення потреб суспільства.

3.Урахування рівня розвитку науки.

4.Урахування рівня розвитку учнів, їх потреб та інтересів .

5.Урахування здобутків національної культури і традицій.

28. У навчальних планах виділено два компоненти: державний і Шкільний..

29.Необхідний для кожного учня обсяг і рівень знань, умінь і навичок забезпечує . . Державний. . . . . компонент.

30.Навчальна програма – це:

1.Документ, який визначає порядок вивчення навчальних предметів, кількість годин на їх вивчення; початок та кінець кожної чверті.

2.Документ, у якому перераховані ті предмети, які вивчаються в певному класі, кількість годин на їх вивчення.

3.Документ, що визначає склад навчальних предметів, які вивчаються в даному навчальному закладі, їх розподіл, тижневу й річну кількість годин, що відводяться на кожний навчальний предмет; структуру навчального року.

4.Документ, що визначає зміст і обсяг знань з кожного навчального предмета, умінь і навичок, які необхідно засвоїти; зміст розділів і тем з розподілом їх за роками навчання.

31.Якими нормативними документами визначається зміст освіти? Виберіть правильні відповіді.

1.Державним освітнім стандартом.

2.Навчальним планом.

3.Навчальною програмою.

4.Підручниками.

5.Навчальними посібниками.

6.Інструкціями Міністерства освіти і науки.

32.Розташування розділів і тем навчальної програми за роками навчання:

1.Концентричність. 2.Диференціація.

3.Розподіл. 4.Системність.

5.Конкретність

33.Узагальнена система поглядів, переконань та ідеалів, через які людина виражає своє ставлення до навколишнього природного і соціального середовища:

1.Досвід. 2.Освіта.

3.Переконання. 4.Світогляд.

34.Основна ідея, яка визначає вимоги до змісту, організації і методів навчального процесу – Принцип.. . . . . . . .

35.Дидактично обґрунтована система знань, умінь і навичок, які відображені із відповідної галузі науки для вивчення в навчальному закладі – . . . . . Предмет.. . .

36.Принцип відбору змісту навчального матеріалу, який передбачає врахування інтересів і потреб учня і використовується педагогами-неопрограмістами США:

1.Системність. 2.Релевантність.

3.Концентричність. 4.Науковість.

5.Всебічність. 6.Доступність.

37.Один із компонентів змісту навчального матеріалу, який відображає зовнішні зв’язки та відношення предметів і явищ:

1.Емпіричний. 2.Практичний.

3.Теоретичний.

38.Один із компонентів змісту навчального матеріалу, який передбачає підтвердження теоретичних знань практикою:

1.Емпіричний. 2.Практичний.

3.Теоретичний.

39.Один із компонентів змісту навчального матеріалу, який передбачає відображення об’єктів у системі понять і категорій:

1.Емпіричний. 2.Практичний.

3.Теоретичний.

40.Компонент освіти, що характеризується високою мірою засвоєння – . . Навички.. . . .

41.Складова культури розумової праці, яка забезпечується сукупністю здобутих знань і навичок – Уміння.. . . .

42.Одна із особливостей повноцінних знань, яка має прояв у швидкості знаходження способів застосування знань в інших умовах:

1.Повнота. 2.Глибина.

3.Оперативність. 4.Гнучкість.

5.Узагальненість. 6.Системність.

7.Усвідомлення.

43.Одна із особливостей повноцінних знань, яка передбачає уміння застосовувати знання в стандартних ситуаціях:

1.Повнота. 2.Глибина.

3.Оперативність. 4.Гнучкість.

5.Узагальненість. 6.Системність.

7.Усвідомлення.

44.Одна із особливостей повноцінних знань, яка характеризується кількістю знань про об’єкт, що вивчається:

1.Повнота. 2.Глибина.

3.Оперативність. 4.Гнучкість.

5.Узагальненість. 6.Системність.

7.Усвідомлення.

45.Одна із особливостей повноцінних знань, яка характеризується кількістю усвідомлених істотних зв’язків між їх елементами:

1.Повнота. 2.Глибина.

3.Оперативність. 4.Гнучкість.

5.Узагальненість. 6.Системність.

7.Усвідомлення.

46.Одна із особливостей повноцінних знань, яка передбачає уміння “підводити” конкретні знання під загальні:

1.Повнота. 2.Глибина.

3.Оперативність. 4.Гнучкість.

5.Узагальненість. 6.Системність.

7.Усвідомлення.

47.Одна із особливостей повноцінних знань, яка характеризується вмінням встановлювати зв’язки між їх елементами, визначати шляхи формування знань:

1.Повнота. 2.Глибина.

3.Оперативність. 4.Гнучкість.

5.Узагальненість. 6.Системність.

7.Усвідомлення.

48.Одна із особливостей повноцінних знань, що характеризується наявністю певної структури знань, яка відповідна структурі наукової теорії:

1.Повнота. 2.Глибина.

3.Оперативність. 4.Гнучкість.

5.Узагальненість. 6.Системність.

7.Усвідомлення.

49.Продукт пізнання людиною предметів і явищ, діяльності, законів природи і суспільства – . Знання.. . . . . . . .

50.Сукупність знань, що утворюють систему, в якій факти і закони пов’язані між собою і взаємно обумовлюють один одного – Наука.. .

51.Педагогічно обґрунтована система наукових знань і практичних навичок та вмінь, що втілюють основний зміст і методи певної науки – . . . . . . Навчальний предмет..

52. До змісту навчального предмета входять такі основні компоненти:

1.Фактичний матеріал, що відображає ознаки і властивості предметів і явищ.

2.Узагальнені результати суспільно-історичного пізнання світу – поняття, закони, принципи, провідні наукові теорії, етичні й естетичні ідеали і правові норми.

3.Методи дослідження і наукового мислення..

53.Основна форма знань, що відображає істотні, необхідні ознаки і відношення предметів та явищ:

1.Закон. 2.Закономірність

3.Теорія. 4.Ідея.

5.Поняття.

54.Теоретична форма знання, що відображає об’єктивні, необхідні зв’язки явищ і процесів об’єктивної дійсності:

1.Закон. 2.Закономірність.

3.Теорія. 4.Ідея.

5.Поняття.

55.Упорядкованість подій, відносна постійність детермінованих факторів, регулярність зв’язку між певними речами:

1.Закон. 2.Закономірність.

3.Теорія. 4.Ідея.

5.Поняття.

56.Система основних ідей у тій чи інший галузі знання:

1.Закон. 2.Закономірність.

3.Теорія. 4.Ідея.

5.Поняття.

57.Вища форма пізнання зовнішнього світу, яка не тільки відображає об’єкт, але й спрямована на його перетворення:

1.Закон. 2.Закономірність.

3.Теорія. 4.Ідея.

5.Поняття.

58.Книга, що містить основи наукових знань з певної навчальної дисципліни відповідно до цілей навчання, встановлених програмою і вимогами дидактики – Підручник. . . . . .

59.Книга, в якій матеріал розширює межі підручника, містить додаткову, найновішу і довідкову інформацію – Навчальний посібник.

60.Принципи формування змісту навчального матеріалу підручника:

1.Логічний. 2.Психологічний.

3.Генетичний.

61.Принцип формування змісту навчального матеріалу підручника, що передбачає його розміщення у такий послідовності, в якій він формувався історично – Генетичний. . . . . . .

62.Принцип формування змісту навчального матеріалу підручника, який передбачає його розміщення згідно з сучасною логічною структурою відповідної науки – Логічний.. . . . . . . . .

63. Принцип формування змісту навчального матеріалу підручника, який передбачає виклад матеріалу, враховуючи пізнавальні можливості учнів – . Психологічний.. . . .

64.Автор утилітарної концепції змісту освіти – . Дж. Дьюї. . . .

65.Структура підручника: тексти та Позатекстові компоненти.. .

66.Тексти підручника:

1.Основний. 2.Додатковий.

3.Пояснювальний.. .

67.Позатекстові компоненти підручника:

1.Апарат організації засвоєння.

2.Ілюстративний матеріал.

3.Апарат орієнтування.

68.До апарату організації засвоєння матеріалу підручника належать:

1.Запитання і завдання.

2.Інструктивні матеріали: пам’ятки, зразки розв’язків задач, прикладів.

3.Таблиці.

4.Надписи-пояснення до ілюстрованого матеріалу..

69.Апарат орієнтування підручника містить:

1.Вступ. 2.Зміст.

3.Бібліографію..

70.За характером відображення дійсності тексти в підручнику поділяють на теоретичні й . Емпіричні.. . . . . . .

71.Тексти емпіричного характеру:

1.Факти. 2.Явища.

3.Події. 4.Вправи.

5.Правила.. . . . . . .

72. Тексти теоретичного характеру містять:

1.Закономірності. 2.Теорії.

3.Методологічні знання..

73.За провідним методом викладу матеріалу тексти підручника поділяють на:

1.Репродуктивні. 2.Проблемні.

3.Програмовані.. 4.Комплексні.

74.Виберіть правильну відповідь. Високоінформативні, структуровані, зрозумілі учням тексти підручника, які відповідні завданням пояснювально-ілюстративного навчання:

1.Проблемні. 2.Репродуктивні.

3.Програмовані. 4.Комплексні.

75.У . Програмованому.. . . підручнику зміст “подається” частинами, а засвоєння кожного «кроку» інформації перевіряється контрольними запитаннями.

76.Текст підручника, який містить певні дози інформації, необхідної учням для розуміння проблеми, а сама проблема визначається логікою проблемного навчання:

1.Репродуктивний. 2.Проблемний.

3.Програмований. 4.Комплексний.

77.Текст підручника ( форма монологу ), в якому визначено суперечності, розв’язується проблема, аргументується логіка руху думки:

1.Репродуктивний. 2.Проблемний.

3.Програмований. 4.Комплексний.

78. Тексти підручника, мета яких розширювати, збагачувати знання учнів з важливих компонентів змісту навчального матеріалу – . Додаткові..

79.Усі питання і завдання підручників за ступенем пізнавальної самостійності учнів можна поділити на репродуктивні і Продуктивні.. .

80.Питання і завдання, які вимагають від учнів відтворення знань без істотних змін – Репродуктивні.. . . . .

81.Питання і завдання, які передбачають трансформацію знань, істотні зміни в структурі засвоєння знань або пошук нових знань – Продуктивні.

82.Функція підручника, яка полягає в спонуканні учня до самостійного розв’язування проблеми – Дослідницька.. .

83.Принцип відбору змісту навчального матеріалу підручника, який передбачає взаємозв’язок з іншими предметами:

1.Науковість. 2.Всебічність.

3.Доступність. 4.Зв’язок з життям.

5.Системність.

84.Принцип відбору змісту навчального матеріалу підручника, який передбачає врахування вікових особливостей учнів:

1.Науковість. 2.Всебічність.

3.Доступність. 4.Зв’язок з життям.

5.Системність.

85.Принцип відбору змісту навчального матеріалу підручника, який передбачає знайомство з новими науковими ідеями:

1.Науковість. 2.Всебічність.

3.Доступність. 4.Зв’язок з життям.

5.Системність.

86.До основних функцій сучасного підручника слід відносити:

1.Освітню. 2.Розвивальну.

3.Виховну. 4.Управлінську.. . . . . .

5.Дослідницьку.

87. Функція підручника, яка сприяє розвиткові учня, формує його перцептивні, мнемонічні, розумові, мовні та інші здібності – Розвивальна..

88. Функція підручника, яка полягає в його здатності впливати на світогляд учня, його моральні, естетичні почуття, ставлення до праці, навчання, формувати й удосконалювати певні риси особистості школяра – Виховна.

89.Функція підручника, яка полягає в програмуванні певного типу навчання, його методів, форм і засобів, способів застосування знань у різних ситуаціях – Управлінська. . . . . . .

90.Функція підручника, що полягає в забезпечені процесу засвоєння учнями певного обсягу систематизованих знань стосовно до сучасного рівня розвитку конкретної науки, у формуванні в учнів пізнавальних умінь та навичок – . Освітня.. .

91.Які основні положення зафіксовані у навчальному плані?

1.Мета виховання, послідовність вивчення навчальних предметів, перелік навчальних предметів.

2.Мета виховання. послідовність вивчення навчальних предметів, зміст навчального матеріалу з кожного предмета.

3.Послідовність вивчення навчальних предметів, перелік навчальних предметів, розрахунок годин на кожен навчальний предмет (на тиждень і рік).

4.Зміст навчального матеріалу з кожного предмета, перелік навчальних предметів, розрахунок годин на кожен навчальний предмет.

92.Що являє собою навчальний план?

1.Документ, що визначає зміст навчального матеріалу.

2.Документ, який розкриває зміст навчальних предметів і кількість годин.

3.Це фактичний матеріал, що вивчатиметься учнями протягом місяця.

4.Це система обов’язкових знань з основ наук про природу і суспільство.

5.Це державний документ, в якому визначені навчальні предмети, порядок їх вивчення за роками навчання, кількість годин на тиждень і рік.

93.Яку книгу називають підручником?

1.Книгу для навчання, яка відповідна дидактичним вимогам.

2.Книгу для самостійної роботи учня в домашніх умовах.

3.Книгу для навчання, яка відповідна навчальній програмі з даного предмету і дидактичним вимогам.

4.Книгу для учня з даного навчального предмета.

5.Книгу для навчання, яка відповідна навчальній програмі.

94.Що являє собою навчальна програма?

1.Це приведені в систему методичні рекомендації.

2.Це система обов’язкових і необов’язкових для вивчення тем.

3.Це державний документ, що визначає зміст і обсяг знань з кожного навчального предмета, умінь і навичок, які підлягають засвоєнню, зміст розділів і тем з розподілом їх за роками навчання.

4.Це обсяг знань з кожного предмета.

5.Це перелік предметів, які будуть вивчатись у класі.

95.Що слід розуміти під змістом освіти?

1.Це сума знань, які “відбирає” учень для свого розвитку.

2.Це перелік предметів, які вивчаються в школі.

3.Це система науково обґрунтованих знань, навичок, умінь, оволодіння якими забезпечує розвиток духовних, розумових, фізичних сил учня, формування світогляду, моралі, поведінки, підготовку до конкретної участі в житті, до праці.

4.Це перелік умінь і навичок, якими повинен оволодіти учень.

5.Це знання, які сприяють розвитку логічного мислення дитини.

96.Який документ складається на основі навчального плану?

1.План виховної роботи класного керівника.

2.Річний план роботи школи.

3.Розклад уроків.

4.Тематичний план роботи вчителя.

5.Правильної відповіді немає.

97.Що визначає шкільна програма?

1.Зміст плану роботи класного керівника.

2.Структуру навчального року.

3.Кількість тижневих годин на кожний предмет.

4.Мету і завдання виховання особистості.

5.Зміст навчального матеріалу з кожного навчального предмета.

6.Правильної відповіді немає.

98.Який документ лежить в основі перевірки знань учнів за кожен навчальний рік?

1.Підручники. 2.Навчальний план.

3.Поурочні плани вчителя. 4.Навчальна програма.

5.Тематичний план роботи вчителя.

6.Правильної відповіді немає.

99.Поняття, під яким розуміють фактори, що визначають структурні компоненти змісту освіти та їх взаємозв’язки – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Детермінанти змісту освіти. . . .

100.Доповніть біхевіористичну формулу засвоєння знань: стимул – реакція – . . Підкріплення.. .

101.Німецький педагог, автор системи шкільної освіти, яка одержала назву «Вальдорфська школа»:

1.А. Маслоу. 2.Моро.

3.Ф. Кумбс. 4.Р. Штайнер.

5.Ф. Штерн.

102.Назвіть відсутній у даному переліку компонент змісту освіти:

1.Досвід творчої діяльності.

2.Знання про природу, суспільство, техніку, людину і способи діяльності.

3.Досвід емоційно-ціннісного ставлення до світу, діяльності.

4.Досвід здійснення відомих способів діяльності..

103. Теорія формування змісту освіти, основна мета якої полягає в передачі учням якомога більшого обсягу знань з різних галузей науки – . . . . . . . . Матеріальна.. .

104.Теорія формування змісту освіти, яка трактує навчання як засіб розвитку здібностей і пізнавальних інтересів учнів – Формальна..

105.Допишіть один із основних принципів побудови навчальних програм згідно з утилітарною концепцією:

1.Принцип формування практичних умінь.

2.Принцип проблемного підходу до формування змісту освіти, який передбачає його подання у вигляді міждисциплінарних систем знань.

3.Принцип активізації самостійної діяльності учнів.

4.Принцип залучення учнів до життя їх соціального оточення..

106.Теорія формування змісту освіти, основна мета якої полягає в тому, щоб ознайомити учнів із репрезентативними частинами навчального матеріалу, привчити їх пізнавати ціле шляхом аналізу будь-якого типового для цієї цілісності уривку – Теорія екземпляризму.

107.Теорія змісту освіти, в основі якої лежить теза про інтегральний зв’язок пізнання з діяльністю – Теорія функціонального матеріалізму.

108. Теорія змісту освіти, основна мета якої, полягає в ретельному аналізі знань, що становлять зміст навчального предмета, а також зв’язків, які існують між ними – Теорія операціональної структуризації змісту освіти.

ІI рівень

1. Методологічною основою теорії змісту освіти є:

1.Діалектична теорія. 2.Теорія пізнання..

3.Теорія всебічного розвитку особистості. 4.Єдність теорії і практики.

2.З перерахованих назв систем виберіть ті, які в найбільшій ступені визначають формування змісту навчання. Системи:

1.Дидактичних цілей. 2.Педагогічних намірів.

3.Соціальних і наукових досягнень. 4.Побажань батьків.

5.Суспільних потреб. 6.Особистих потреб.

7.Можливостей процесу навчання. 8.Методів навчання.

9.Принципів навчання.

3.Які системи викладу змісту навчального матеріалу мають місце на сучасному етапі:

1.Спіральна. 2. Формальна.

3.Концентрична. 4. Психологічна.

5.Державна. 6.Лінійна.

7.Мішана. 8.Циклічна.

4.Формування змісту загальної середньої освіти повинно задовольняти такі вимоги:

1.Відповідність соціальному замовленню суспільства.

2.Забезпечення високого наукового і практичного значення навчального матеріалу..

3.Урахування реальних можливостей процесу навчання. . .

4.Забезпечення соціально детермінованої єдності в побудові і реалізації змісту освіти з позицій усіх навчальних предметів, що вивчаються в школі..

5.Формування змісту загальної середньої освіти повинно задовольняти такі вимоги:

1.Вивчати шкільні предмети комплексно.

2.Забезпечувати відповідність соціальному замовленню суспільства.

3.Забезпечувати єдність в побудові і реалізації змісту освіти з позицій усіх навчальних предметів, що вивчаються в школі.

4.Ураховувати інтереси і потреби учнів.

5.Забезпечувати високу наукову і теоретичну значущість навчального матеріалу, що включений у зміст освіти.

6.Забезпечувати дієвість теоретичних знань.

7.Забезпечувати домінантну роль гуманітарних наук у формуванні всебічно розвинутої особистості.

8.Ураховувати реальні можливості процесу навчання.

9.Ураховувати реальні можливості учнів.

10. Ураховувати реальні можливості педагогів і школи.

6. Для яких систем викладу змісту навчального матеріалу характерні такі особливості:

1.Повторне вивчення певних розділів, тем для більш глибокого проникнення в сутність явищ і процесів.

. Концентрична.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.Безперервна послідовність матеріалу від простого до складного відповідно до принципів послідовності, систематичності, доступності.

. . . Лінійна.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.Неперервне розширення і поглиблення знань з певної проблеми.

. Система викладу у формі спіралі. . . . . . . . . . . .

4.Комбінація різних систем викладу.

. . Мішана система викладу.. . . . . . . . . . . . . . .

7.На формування змісту освіти мають вплив такі теорії:

1.. Матеріальної освіти. . . . . 2.. . Формальної освіти. . .

3.Дидактичного утилітаризму.. 4.Структуралізму.

5.Проблемно-комплексна.

8.Яким теоріям формування змісту освіти відповідні вказані вимоги?

1.Вивчати шкільні предмети комплексно – Проблемно-комплексна теорія..

2.Відмовитися від принципів систематичності та послідовності в старших класах – Теорія структуралізму. . .

3.Вчити учнів мислити, розвивати їх здібності і пізнавальні інтереси, увагу, пам’ять – Теорія дидактичного формалізму. .

4.Забезпечити енциклопедичність знань учнів – Теорія матеріальної освіти.

5.Забезпечити концентрацію уваги на заняттях конструктивного характеру – Теорія дидактичного утилітаризму.. .

9.Виберіть правильну відповідь. Навчальний план визначає:

1.Тривалість навчального року, четвертей і канікул.

2.Кількість годин з кожного предмета за роками навчання.

3.Тематичний зміст матеріалу, що вивчається.

4.Орієнтовну кількість часу, який учитель має витратити на вивчення окремих питань курсу.

5.Розподіл предметів за роками навчання.

6.Повний перелік предметів, які вивчаються в даному навчальному закладі.

7.Перелік основних світоглядних питань.

8.Кількість годин у тиждень на вивчення кожного предмета.

9.Рекомендації з питань реалізації міжпредметних та міжкурсових зв’язків.

10.Виберіть правильну відповідь. Навчальна програма містить:

1.Повний перелік предметів, які вивчаються в навчальному закладі.

2.Розподіл предметів за роками навчання.

3.Пояснювальну записку про цілі вивчення предмета, основні вимоги до знань і вмінь учнів, форми та методи навчання, які рекомендовано використовувати.

4.Рекомендовану літературу.

5.Перелік навчального обладнання і наочних посібників.

6.Кількість годин у тиждень на вивчення кожного предмета.

7.Тематичний зміст матеріалу, що вивчається.

8.Рекомендації щодо реалізації міжпредметних і міжкурсових зв’язків.

9.Перелік основних світоглядних питань.

10.Структуру і тривалість практикумів.

11.Загальні принципи формування змісту освіти:

1.Гуманістичності. 2. Науковості.

3.Послідовності. 4.Історизму.

5.Систе­матичності.. . . . 6.Зв’язку з життям.. . . . . . . .

7.Відповідності віковим можливостям учнів. 8.Доступності.

12.Вкажіть компоненти змісту навчального матеріалу, які передбачають:

1.Відображення об’єктів у системі понять і категорій:

. Теоретичний.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.Підтвердження теоретичних знань практикою:

. . Практичний.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.Відображення зовнішніх зв’язків, відношень предметів і явищ:

. Емпіричний.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.Характерні особливості повноцінних знань:

1.Повнота. 2.Глибина.

3.Оперативність. 4.. Гнучкість. . . . . . . .

5.. Узагальненість.. . . . . . 6.. Системність.. . . . . . . .

7.Усвідомлення.

14.Визначте особливості повноцінних знань за змістом основних параметрів.

Для довідки:

1.Повнота. 2.Глибина.

3.Оперативність. 4.Гнучкість.

5.Узагальненість. 6.Системність.

7.Усвідомленість.

Має прояв у швидкості знаходження способів застосування знань в інших умовах – .4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Визначається кількістю знань про об’єкт, що вивчається – . . 1. . . . .

Передбачає вміння застосовувати знання в подібних ситуаціях – . .3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Передбачає утворення певної структури знань, яка відповідна структурі наукової теорії – . . . . 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Має прояв через розуміння зв’язку між знаннями, через розуміння шляхів оволодіння ними – . . 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Характеризується числом усвідомлених істотних зв’язків даного знання з іншими, що до нього належать –. . .2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Має прояв у здатності підводити конкретні знання під загальні – . . .5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.Допишіть основні способи – шляхи мотивації учіння:

1.Створення проблемної ситуації.

2.Умотивованість оцінок.. . . . . . . . . . . . .

3.Залучення учнів до оціночної діяльності.

4.Використання різних методів і форм навчання. . . .

5.Щирість емоційних проявів з боку вчителя.. . . . . . .

6.Культура спілкування.

7.Почуття гумору.

8.Постійний аналіз життєвих ситуацій, звернення до особистого досвіду учня

16.Визначте принципи підбору змісту підручника за вказаними вимогами:

Урахування вікових особливостей учнів – . . .4 . . . . . . . . . . . . . . . .

Взаємозв’язок з іншими предметами – . . . . . . 5. . . . . . . . . . . . . . . . .

Знайомство з новими науковими ідеями – . . . . 1. . . . . . . . . . . . . . . .

Для довідки:

1. Науковість. 2. Всебічність.

3. Зв’язок з життям. 4.Доступність.

5. Системність.

17.Які вимоги до сучасного підручника, на вашу думку, ще не реалізовані?

1.Єдність вимог до підручника і до організації засвоєння його змісту.

2.Збалансованість теоретичного, емпіричного і практичного компонентів змісту.

3.Висвітлення змісту навчального матеріалу різними шляхами.

4.Наявність зв’язків між окремими елементами матеріалу.

5.Науковість змісту.

6.Художнє оформлення підручника.

7.Чітке формулювання визначень правил, законів, ідей.

8.Політехнічний характер змісту.

9.Наявність проблемності і залучення учнів до пошукової діяльності.

18.Вкажіть, які конкретні завдання постають перед учителем при здійснені аналізу навчального матеріалу підручника.

1.Визначити методологічні основи вивчення теми.

2.Виявити її дидактичні цілі.

3.Вказати місце теми в системі курсу.

4.Зробити логіко-структурний аналіз текстового матеріалу теми.

5.Розподілити запитання-завдання на різних етапах навчального процесу.

6.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.021 с.)