Тема 3. Мета та ідеал вихованняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 3. Мета та ідеал вихованняІ рівень

1.Форма прояву пізнавальної потреби, яка забезпечує спрямованість особистості на досягнення цілей навчальної діяльності – . інтерес. . . . . . . . . . . . . . .

2.Уявлення про зразок людської поведінки і стосунків між людьми – . . . . . .ідеал . . . . . . . . . . . . . . . . ..

3.Людина, соціальний індивід, що поєднує в собі риси загальнолюдського, суспільно значущого та індивідуально неповторного –особистість. . . . . . . . . .

4.Узагальнена система поглядів, переконань та ідеалів, у яких людина виражає своє ставлення до навколишнього природного і соціального середовища –світогляд. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.Хто з відомих педагогів метою виховання вважав розвиток інтересів і здібностей дитини?

1.Дж. Дьюї. 2.Й. Гербарт.

3.С. Русова. 4.М. Монтессорі.

5.Л. Толстой. 6.В. Сухомлинський.

7.Б. Грінченко. 8.Д. Локк.

6.Представник західної педагогіки, який пропагує ідею духовності у вихованні:

1.Й. Гербарт. 2.Дж. Дьюї.

3.Д. Локк. 4.Ж. Марітен.

7.Комплекс ролей, необхідних для суспільного життя:

1.Громадянина. 2.Трудівника.

3. громадського діяча. . . . . . . . . . . . . . 4.Сім’янина.

5.Товариша.

8.Фундатор прагматичної педагогіки:

1.Дж. Дьюї. 2.Ж. Марітен.

3.Ж. Руссо. 4.Е. Геккель.

9.Цілі виховання за часом їх досягнення поділяють на:

1.Загальні. 2.Етапні.

3. оперативні. . . . . . . . . . . . ..

10.Короткий виклад основних положень і цілей діяльності закладу освіти з виховання учнів на весь період їх навчання –програма виховання . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.Структурний елемент процесу виховання, поняття, що конкретизує його мету –завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

12.Течія в педагогіці, яка своїм основним завданням вважає гуманістичне виховання як формування загальнолюдського на основі національного:

1.Прагматизм. 2.Ноосфера.

3.Технократизм. 4.Педантизм.

5.Біхевіоризм.

13.Стійкий і суттєвий зв’язок у виховному процесі, реалізація якого дозволяє досягти ефективних результатів у розвитку і формуванні особистості– закономірність. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

14.Філософське поняття, що розкриває обумовленість цілей виховання характером суспільних відносин:

1.Цілеспрямованість. 2.Комплексність.

3.Закономірність. 4.Детермінованість.

5.Прагматизм.

ІІ рівень

1.Які визначення найбільш точно характеризують поняття «мета виховання»?

1.Спрогнозований результат.

2.Сукупність конкретних завдань.

3.Категорія педагогіки.

4.Ідеал.

5.Система вимог, що відображають необхідність формування певних якостей особистості.

6.Сукупність особливостей особистості, до виховання яких прагне суспільство.

7.Уявлення про зразок людської поведінки.

8.Очікуваний результат у вихованні.

2.Які загальні фактори впливають на постановку цілей виховання?

1.Вимоги батьків. 2.Потреби суспільства.

3.Потреби виробництва. 4.Ідеал людського виховання.

5.Економічний рівень розвитку суспільства.

6.Спосіб виробництва.

7.Можливості вчителів і вихователів.

8.Фізіологічні та психологічні можливості вихованців.

9.Ідеологія та політика держави.

10.Рівень розвитку педагогічної науки та практики.

11.Можливості навчально-виховних закладів.

3.Визначте, в яких позиціях сформульовані:

а) загальна ціль виховання в сучасній школі.

б) складові частини виховання.

в) конкретні завдання виховання.

1.Гуманізація виховного процесу.

2.Гуманітаризація виховання.

3.Трудове виховання і політехнічна освіта.

4.Естетичне виховання.

5.Усебічний і гармонійний розвиток особистості.

6.Розумове виховання.

7.Ідейно-політичне виховання.

8.Формування творчої, працелюбної особистості.

9.Фізичне виховання.

10.Демократизація виховного процесу.

11.Моральне виховання.

12.Виховання громадянина.

13.Формування екологічної культури людини.

14.Розвиток індивідуальних здібностей і талантів.

4.Із переліку характерних ознак, які визначають сутність зарубіжних педагогічних концепцій, виберіть ті, що належать до:

а) прагматизму; б) неопозитивізму;

в) екзистенціалізму; г) неотомізму;

д) біхевіоризму.

1.Виховання доброчесності на основі християнської моралі.

2.Виховання здійснюється за схемою «стимул – реакція – підтвердження».

3.Наближення виховання до життя.

4.Навчання і виховання зводиться до дресирування..

5.В основі виховання – інтереси дитини.

6.Повна гуманізація системи виховання.

7.Свобода самовизначення особистості.

8.Людина творить себе.

9.Колектив шкодить формуванню особистості.

10.Виховання віри в Бога.

11.Наука безсила визначити цілі виховання.

12.Повна свобода вчинків особистості.

13.Виховання вільне від ідеології, світоглядних ідей.

14.Розвиток людського «Я».

15.Недовіра до педагогічної теорії.

16. Виховання не допомагає людині.

17. Головне у вихованні– розвиток почуттів, інтуїції, настрою.

18. Досягнення цілі виховання шляхом практичної діяльності.

19. Виховання душі.

20. Розвиток активності і самостійності.

21. Основне завдання – виховання людини, яка раціонально мислить.

22. Збереження самобутності.

5.Із вказаних завдань виберіть ті, що є характерними для:

а) морального виховання. б) розумового виховання.

в) трудового виховання. г) естетичного виховання.

д) фізичного виховання.

1.Підготовка до свідомого вибору професії.

2.Вироблення навичок і звичок моральної поведінки.

3.Виховання здорової зміни.

4.Формування наукового світогляду.

5.Формування вмінь і навичок культури розумової праці.

6.Формування в учнів моральних понять, поглядів, переконань.

7.Розвиток в учнів творчих здібностей.

8.Практична та психологічна підготовка учнів до праці.

9.Формування вмінь і навичок вносити в життя красу.

10.Оволодіння основними мислительними операціями.

11.Формування вмінь і навичок культури розумової праці.

12.Підготовка до захисту Батьківщини.

6.Вкажіть напрямки змісту виховання:

1.Статеве. 2.моральне . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.Трудове. 4.фізичне . . . . . . . . . . . . . .

5.Розумове. 6.правове . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.Естетичне. 8.екологічне . . . . . . . . . .

9.Економічне.

7.Який основний недолік такого формулювання цілі виховання: формування всебічно і гармонійно розвинутої особистості? Саме так формулюється кінцева мета виховання в більшості сучасних підручників з педагогіки.

Основний недолік – відсутність критеріїв і показників, які дозволяють діагностувати результати діяльності, спрямованої на реалізацію вказаної цілі.

Тема 4. Загальна характеристика логіки і
методів науково-педагогічного дослідження

І рівень

1.Особлива форма процесу пізнання, систематичне цілеспрямоване вивчення об’єктів, в якому використовуються засоби і методи науки, яке завершується формуванням знання про досліджуваний об’єкт – . . . . . . наукове дослідження . . . . . . . . . . . . . . . .

2.Сукупність прийомів і операцій, спрямованих на вивчення педагогічних явищ і вирішення різних науково-педагогічних проблем –методи педагогічного дослідження

3.Шляхи, способи пізнання об’єктивної реальності-методи дослідження .

4.Загальною методологією проникнення в сутність усіх явищ, що вивчаються, є –теорія пізнання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.Діалектичний підхід до передбачення шляхів розвитку педагогічних явищ і процесів на основі їх закономірностей:

1.Моделювання. 2.Прогнозування.

3.Абстрагування. 4.Пізнання.

6.Метод педагогічного дослідження, що використовується з метою одержати інформацію про типовість тих чи інших явищ навчально-виховного процесу:

1.Узагальнення. 2.Анкетування.

3.Спостереження. 4.Бесіда.

5.Інтерв’ю.

7.Метод педагогічного дослідження, який характеризується безпосереднім сприйманням явищ і процесів у їх динаміці:

1.Бесіда. 2.Експеримент.

3.Спостереження. 4.Анкетування.

5.Інтерв’ю.

8.Метод, за допомогою якого визначають структуру міжособистісних зв’язків у групі чи колективі:

1.Бесіда. 2.Експеримент.

3.Спостереження. 4.Соціометрія.

5.Інтерв’ю.

9.Конкретна форма наукового передбачення:

1.Гіпотеза. 2.Ідея.

3.Результат. 4.Прогнозування.

10.Який експеримент можна віднести до природного?

1.Електроенцифалографічне дослідження швидкості протікання нервових процесів у 6-річних учнів.

2.Експериментальне дослідження впливу кількості повторень на міцність запам’ятовування.

3.Експериментальна перевірка ефективності нового підручника.

11.Яка вимога до педагогічного спостереження є некоректною?

1.Ранжування об’єктів спостереження.

2.Постановка завдань спостереження.

3.Колективне обговорення результатів дослідження.

4.Передбачення результатів спостереження.

5.Обробка отриманих даних.

6.Фіксація результатів спостереження.

7.Планомірність і систематичність спостереження.

12.Які вимоги лежать в основі спостереження як методу педагогічного дослідження? Вкажіть правильну відповідь.

1.Швидкість протікання, наукове передбачення результатів.

2.Наявність мети, плану, фіксації результатів.

3.Можливість кількісного вимірювання об’єктів, які вивчаються.

13.Яке із запропонованих понять належить до методів педагогічного дослідження?

1.Покарання. 2.Екскурсія.

3.Педагогічна вимога. 4.Доручення.

5.Переконання. 6.Експеримент.

14.Вкажіть, до якої групи належать основні методи науково-педагогічних досліджень?

1.Бесіди, лабораторні роботи, вправи, досліди.

2.Опитування, вивчення педагогічної документації, експеримент, спостереження, метод графів.

3.Спостереження, анкетування, рейтинг, бесіда, експеримент, теоретичні методи дослідження, узагальнення незалежних характеристик.

4.Аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, спостереження, опитування, бесіда, метод графів.

15.Загальнонауковий метод дослідження, сутність якого полягає в розчленуванні об’єкта з метою його більш глибокого вивчення:

1.Синтез. 2.Аналіз.

3.Абстрагування. 4.Моделювання.

5.Конкретизація. 6.Узагальнення.

7.Систематизація. 8.Порівняння.

9.Індукція. 10.Дедукція.

16.Загальнонауковий метод, який передбачає поєднання різних елементів об’єкта чи предмета в єдине ціле у процесі наукового пізнання чи практичної діяльності:

1.Абстрагування. 2.Моделювання.

3.Аналіз. 4.Конкретизація.

5.Узагальнення. 6.Синтез.

7.Систематизація. 8.Порівняння.

9.Індукція. 10.Дедукція.

17.Стандартизовані завдання, результат виконання яких дозволяє визначити рівень знань, умінь, навичок учня –тест. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.Один із елементів системи «мета –. засіб . .- результат» дослідження.

19.Метод педагогічного дослідження, який передбачає колективне обговорення результатів вивчення будь-якого явища чи процесу:

1.Бесіда. 2.Колоквіум.

3.Диспут. 4.Консиліум.

5.Анкетування.

20.Методи педагогічного дослідження – це:

1.Система цілеспрямованої педагогічної взаємодії вчителя та учня, спрямована на формування суспільних і особистісних рис дитини.

2.Діяльність учителя, вихователя з вивчення педагогічного процесу.

3.Конкретизована мета дослідження.

4.Способи, за допомогою яких вивчаються різні сторони виховання, освіти і навчання.

21.Вкажіть метод, за допомогою якого вивчаються стосунки в групі, колективі. Водночас, цей метод діагностики не дозволяє з’ясувати причини і зміст тих чи інших стосунків в групі, їх мотиваційне ядро. . . . . . . .соціометрія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.Який метод науково-педагогічного дослідження має такі прийоми і процедури: складання плану, формування основних і додаткових запитань, використання технічних засобів, урахування індивідуальних особливостей, педагогічний такт, фіксування результатів?

1.Анкетування. 2.Бесіда.

3.Рейтинг. 4.Соціометрія.

5.Тест. 6.Інтерв’ю.

II рівень

1.Чим слід керуватися при виборі теми дослідження?

1.Метою. 2.Актуальністю.

3.Завданням. 4.Новизною.

5.Можливістю впровадження результатів.

6.Гіпотезою.

7.Стратегією і тактикою.

2.Які із вказаних понять належать до методів педагогічних досліджень?

1.Спостереження. 2.Педагогічна вимога.

3.Переконання. 4.Доручення.

5.Екскурсія. 6.Експеримент.

7.Опитування. 8.Інтерв’ю.

9.Лекція.

10.Метод узагальнення незалежних характеристик.

11.Вивчення шкільної документації та учнівських робіт.

3.Проаналізуйте вказані терміни і розподіліть їх на групи за самостійно виділеними ознаками групування:

Аналіз, діяльнісний, спостереження, об’єкт, синтез, експеримент, предмет, абстрагування, особистісний, метод узагальнення незалежних характеристик, гіпотеза, завдання, вивчення шкільної документації, моделювання, системний, інтерв’ю, бесіда, наукова новизна, конкретизація, узагальнення, систематизація, анкетування, рейтинг, теоретична значущість, порівняння, структура, історичний, опис, дедукція, консиліум, індукція.

4.Вкажіть етапи педагогічного дослідження, що відсутні в переліку:

1.Визначення проблеми. 2.Постановка завдань.

3.Формулювання гіпотези і теоретичне обґрунтування об’єкту дослідження 4.Розробка програми.

5.Проведення експериментального досліджен­ня.

6.Обробка і аналіз результатів.

7.Практична апробація.

8.Складання й оформлення наукового звіту чи дисертаційної роботи9.Впровадження результатів у практику.

5.Вкажіть правильну послідовність етапів педагогічного дослідження:

1.Впровадження результатів. 9

2.Практична апробація результатів. 7

3.Визначення проблеми дослідження. 1

4.Розробка програми і методики. 4

5.Складання й оформлення наукового звіту. 8

6.Постановка завдань дослідження. 2

7.Обробка і аналіз результатів. 6

8.Проведення експериментального дослідження. 5

9.Формулювання гіпотези і теоретичне обґрунтування об’єкта дослідження. 3

ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.236.187.155 (0.018 с.)