Основні етапи підготовки роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основні етапи підготовки роботиМЕТОДИКА

МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

для студентів спеціальності

6.020204 – «Музичне мистецтво»

6.020204 – «Музичне мистецтво*»

 

 

Рівне – 2015


 

Друкується за рішенням Науково-методичної ради Рівненського державного гуманітарного університету (протокол № ___ від _________2015 р.).

 

Методика музичного виховання. Методичні вказівки до написання курсових робіт для студентів спеціальності 6.020204 – «Музичне мистецтво» 6.020204 – «Музичне мистецтво*»/ Укл. О.О.Гумінська, С.А.Колєсніков, Г.І.Шихова. – Рівне: РДГУ, 2015. - 20с.

 

 

Укладачі:

О.О. Гумінська, кандидат педагогічних наук, доцент

С.А.Колєсніков, кандидат педагогічних наук, доцент

Г.І.Шихова, ст. викладач

 

 

Рецензенти:

Т.І. Крижановська, кандидат педагогічних наук, доцент

Т.Ю.Прокопович, кандидат мистецтвознавства, доцент

 

 

Ухвалено кафедрою історії, теорії музики та методики музичного виховання Рівненського державного гуманітарного університету (протокол №6 від
8 січня 2015 року).


Загальні положення

Однією з форм виконання вузівської навчальної програми з дисципліни „Методика музичного виховання" є написання курсової роботи.

Курсова робота як самостійна письмова робота реферативно-дослідного характеру передбачає вивчення конкретної наукової проблеми.

Метою курсової роботи є поглиблення знань з актуальних проблем методики музичного виховання.

Курсова робота спрямована:

- на засвоєння студентом знань, умінь і навичок виконання дослідницької діяльності;

- на подальший розвиток умінь самостійного критичного опрацювання наукових джерел: збору матеріалу для розкриття теми дослідження, його вивчення, систематизації, аналізу і узагальнення;

- на формування дослідницьких умінь;

- на стимулювання самостійного наукового пошуку;

- на розвиток умінь аналізувати передовий досвід та узагальнювати власні спостереження.

Курсова робота з методики музичного виховання повинна містити самостійно розроблені чи підібрані студентом навчально-методичні матеріали, а саме: вправи для розвитку вокально-хорових навичок, навчання музично-теоретичним поняттям, музичного матеріалу, тести для контролю знань, навичок та вмінь учнів, наочні посібники, зразки планів-конспектів уроків тощо. Розроблені матеріали повинні пройти апробацію у навчальному процесі під час педагогічної практики.

Студенти спеціальності 7.02.02.07 - “Музична педагогіка і виховання”, 7.01.01.03 “Педагогіка і методика середньої освіти. Музика” (освітній рівень – бакалавр) пишуть курсові роботи в 7 семестрі четвертого курсу.

 

Вимоги до написання

Курсова робота виконується згідно з навчальним планом на одну з тем, запропонованих кафедрою або викладачем цієї кафедри. Курсова робота з методики виконується українською мовою. Обсяг курсової роботи – 25-30 сторінок машинопису.

Курсова робота має мати чітку структуру з дотриманням таких вимог до оформлення: з виділенням окремих частин роботи, абзаців, з нумерацією сторінок, правильним оформленням посилань, виносок, цитат; наявності висновків і списку використаної літератури (20-25 джерел). До бібліографічного списку включаються новітні видання.

Курсова робота, акуратно і грамотно оформлена (зброшурована). Термін подачі курсових робіт – за тиждень до початку сесії.

Обов’язковими компонентами курсової роботи мають бути: визначення актуальності дослідного завдання та розробка навчально-методичних матеріалів.

При написанні курсової роботи можливе виконання таких дослідних завдань:

· педагогічне спостереження та аналіз уроків;

· вивчення та опис досвіду роботи вчителів музичного мистецтва;

· анкетування учнів;

· визначення рівня музичного розвитку учнів, рівня засвоєння учнями знань навчального матеріалу, рівня володіння вокально-хоровими навичками (за допомогою тестів, експериментальних методик);

· аналіз навчального процесу, навчально-методичного комплексу предмету „Музичне мистецтво” для ЗНЗ.

Стиль викладу курсової роботи передбачає:

· використання наукової мови;

· строге визначення понять, якість і чіткість формулювань;

· виразність мови;

· правильна і зрозуміла побудова окремих фраз і тексту в цілому;

· вилучення незрозумілих термінів, невиправданих повторів;

· в змісті назва будь-якого з параграфів не повинна повторяти назву курсової роботи.

Тема: Музично-педагогічна діяльність Д.Б. Кабалевського

Розділ І.Постать Д.Б. Кабалевського в музичній культурі ХХст.

1.1.Д. Кабалевський – засновник новітньої системи музичного виховання в загальноосвітній школі.

1.2.Педагогічні погляди Дмитра Кабалевського

Розділ ІІ. Педагогічні ідеї Дмитра Кабалевського у сучасному уроці музичного мистецтва

2.1.Педагогічні ідеї Д.Б. Кабалевського на уроці музичного мистецтва в початковій школі

2.2. Педагогічні ідеї Д.Б. Кабалевського на уроці музичного мистецтва в середній тшколі

Тема:Професійні вимоги до вчителя музики в загальноосвітній школі

Розділ І.Професійні вимоги до вчителя музики

1.1. Основні вимоги до педагога – професіонала

1.2. Сучасні підходи до ідеальної моделі вчителя музики середньої загальноосвітньої школи

Розділ ІІ. Підготовка вчителя музики до професійної діяльності

2.1. Підготовка вчителя музики до професійної самореалізації

2.2. Залежність ефективності процесу навчання та виховання учнів від професійної підготовки вчителя

Тема: Календарно – обрядові пісні на уроках музичного мистецтва в початковій школі

Розділ І. Теоретичні основи проблеми використання календарно – обрядових пісень в процесі музичного виховання

1.1.Педагогічний потенціал календарно – обрядових пісень

1.2. Вікова характеристика учнів початкових класів

Розділ ІІ. Календарна пісенність на уроках музичного мистецтва в школі

2.1. Особливості хорової роботи з обрядовою пісенністю

2.2. Музикування на основі обрядових пісень

2.3. Використання обрядової пісенності у процесі музичного сприймання

Тема: Активізація мислення підлітків на уроках музичного мистецтва

Розділ І. Розвиток мислення підлітків як психолого – педагогічна проблема

1.1. Психолого – педагогічні особливості мислення

1.2. Ситуація розумового розвитку підлітків

Розділ ІІ. Шляхи активізації мислення підлітків в процесі слухання музики

2.1. Активізація мислення підлітків в процесі слухання музики

2.2. Активізація мислення підлітків в процесі хорового співу

Тема: Особливості сприймання музики молодшими школярами

Розділ І. Теоретичні основи проблеми сприймання музики учнями молодшого шкільного віку

1.1. Сприймання музики як педагогічна проблема

1.2. Психолого – педагогічні особливості молодших школярів

Розділ ІІ. Розвиток сприймання молодших школярів в умовах уроку музичного мистецтва

2.1 Методика організації сприймання музики

2.2. Фрагменти уроків музики з проблеми дослідження

Тема: Урок музичного мистецтва в духовному вихованні школярів

Розділ І. Теоретичні основи духовного виховання школярів

1.1. Духовне виховання: суть, значення

1.2. Духовне виховання в ЗНЗ: форми та методи духовного виховання

Розділ ІІ. Педагогічні умови формування духовної культури школярів на уроці музичного мистецтва в загальноосвітній школі

2.1. Роль музики в духовному вихованні учнів

2.2. З досвіду духовного виховання на уроках музичного мистецтва

Тема: Вокально – хорова діяльність молодших школярів на уроці музичного мистецтва

Розділ І. Особливості вокально-хорової діяльності учнів в загальноосвітніх навчальних закладах

1.1. Мета, завдання та зміст вокально – хорового виховання на уроках музичного мистецтва

1.2. 1.2. Вікові передумови вокально – хорової діяльності молодших школярів

Розділ ІІ. Методичні особливості вокально – хорової роботи на уроках музичного мистецтва в початковій школі

2.1. Розспівування молодших школярів на уроках музичного мистецтва

2.2. Методика розучування пісні на уроках музичного мистецтва в 1 – 4 класах

ЗРАЗКИ

Мовні засоби, які використовуються

МЕТОДИКА

МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

для студентів спеціальності

6.020204 – «Музичне мистецтво»

6.020204 – «Музичне мистецтво*»

 

 

Рівне – 2015


 

Друкується за рішенням Науково-методичної ради Рівненського державного гуманітарного університету (протокол № ___ від _________2015 р.).

 

Методика музичного виховання. Методичні вказівки до написання курсових робіт для студентів спеціальності 6.020204 – «Музичне мистецтво» 6.020204 – «Музичне мистецтво*»/ Укл. О.О.Гумінська, С.А.Колєсніков, Г.І.Шихова. – Рівне: РДГУ, 2015. - 20с.

 

 

Укладачі:

О.О. Гумінська, кандидат педагогічних наук, доцент

С.А.Колєсніков, кандидат педагогічних наук, доцент

Г.І.Шихова, ст. викладач

 

 

Рецензенти:

Т.І. Крижановська, кандидат педагогічних наук, доцент

Т.Ю.Прокопович, кандидат мистецтвознавства, доцент

 

 

Ухвалено кафедрою історії, теорії музики та методики музичного виховання Рівненського державного гуманітарного університету (протокол №6 від
8 січня 2015 року).


Загальні положення

Однією з форм виконання вузівської навчальної програми з дисципліни „Методика музичного виховання" є написання курсової роботи.

Курсова робота як самостійна письмова робота реферативно-дослідного характеру передбачає вивчення конкретної наукової проблеми.

Метою курсової роботи є поглиблення знань з актуальних проблем методики музичного виховання.

Курсова робота спрямована:

- на засвоєння студентом знань, умінь і навичок виконання дослідницької діяльності;

- на подальший розвиток умінь самостійного критичного опрацювання наукових джерел: збору матеріалу для розкриття теми дослідження, його вивчення, систематизації, аналізу і узагальнення;

- на формування дослідницьких умінь;

- на стимулювання самостійного наукового пошуку;

- на розвиток умінь аналізувати передовий досвід та узагальнювати власні спостереження.

Курсова робота з методики музичного виховання повинна містити самостійно розроблені чи підібрані студентом навчально-методичні матеріали, а саме: вправи для розвитку вокально-хорових навичок, навчання музично-теоретичним поняттям, музичного матеріалу, тести для контролю знань, навичок та вмінь учнів, наочні посібники, зразки планів-конспектів уроків тощо. Розроблені матеріали повинні пройти апробацію у навчальному процесі під час педагогічної практики.

Студенти спеціальності 7.02.02.07 - “Музична педагогіка і виховання”, 7.01.01.03 “Педагогіка і методика середньої освіти. Музика” (освітній рівень – бакалавр) пишуть курсові роботи в 7 семестрі четвертого курсу.

 

Вимоги до написання

Курсова робота виконується згідно з навчальним планом на одну з тем, запропонованих кафедрою або викладачем цієї кафедри. Курсова робота з методики виконується українською мовою. Обсяг курсової роботи – 25-30 сторінок машинопису.

Курсова робота має мати чітку структуру з дотриманням таких вимог до оформлення: з виділенням окремих частин роботи, абзаців, з нумерацією сторінок, правильним оформленням посилань, виносок, цитат; наявності висновків і списку використаної літератури (20-25 джерел). До бібліографічного списку включаються новітні видання.

Курсова робота, акуратно і грамотно оформлена (зброшурована). Термін подачі курсових робіт – за тиждень до початку сесії.

Обов’язковими компонентами курсової роботи мають бути: визначення актуальності дослідного завдання та розробка навчально-методичних матеріалів.

При написанні курсової роботи можливе виконання таких дослідних завдань:

· педагогічне спостереження та аналіз уроків;

· вивчення та опис досвіду роботи вчителів музичного мистецтва;

· анкетування учнів;

· визначення рівня музичного розвитку учнів, рівня засвоєння учнями знань навчального матеріалу, рівня володіння вокально-хоровими навичками (за допомогою тестів, експериментальних методик);

· аналіз навчального процесу, навчально-методичного комплексу предмету „Музичне мистецтво” для ЗНЗ.

Стиль викладу курсової роботи передбачає:

· використання наукової мови;

· строге визначення понять, якість і чіткість формулювань;

· виразність мови;

· правильна і зрозуміла побудова окремих фраз і тексту в цілому;

· вилучення незрозумілих термінів, невиправданих повторів;

· в змісті назва будь-якого з параграфів не повинна повторяти назву курсової роботи.

Основні етапи підготовки роботи

1. Вибір теми курсової роботи.

2. Обґрунтування актуальності теми, визначення мети та завдань

3. Опрацювання літератури, Інтернет-ресурсів з теми.

4. Складання плану курсової роботи

5. Написання курсової роботи.

6. Оформлення роботи, оцінка її змісту та виправлення виявлених недоліків.

7. Захист курсової роботи.

Етап 1. Вибір теми курсової роботи

Тему курсової робота студент вибирає з тематики курсових робіт, яку складають провідні викладачі кафедри на основі розділів та тематизму програми курсу (див. Додаток А). Студент узгоджує тему курсової роботи зі своїм науковим керівником. Студент, який має певні наукові інтереси, може обрати тему, якої немає у тематиці, попередньо узгодивши її з провідними викладачами кафедри та керівником курсової роботи.

Етап 2. Обґрунтування актуальності теми, визначення мети та завдань дослідження (написання вступу)

Актуальність дослідження конкретної наукової проблеми зумовлюється недостатнім рівнем розробки окремих аспектів наукової проблеми. Автор роботи пояснює причину вибору теми, формулює основні завдання дослідження вказує на які праці він буде спиратися в першу чергу, яким чином буде відображено практичний досвід автора.

Мета дослідження є визначенням авторської стратегії в одержанні нових знань про об’єкт і предмет дослідження.

Мета дослідження може бути пов’язана зокрема:

- з обґрунтуванням нової системи засобів, спрямованих на розв’язання певного наукового завдання;

- з обґрунтуванням можливості виявлення нових ознак як загального, так і часткового плану у внутрішній організації серії конкретних фактів, що аналізуються;

- із розробкою комплексу певних передумов, необхідних для розв’язання наукових завдань.

Завдання дослідження, конкретизуючи загальну його мету, чітко позначають етапи наукового пошуку у досягненні цієї мети. Передусім формулюються завдання, пов’язані з виявленням найсуттєвіших ознак і внутрішньої структури об’єкта дослідження. Виділяються також завдання, зорієнтовані, зокрема, на:

- вирішення певних теоретичних питань, загальної програми дослідження (виявлення сутності окремих понять, явищ, процесів; визначення параметрів і рівнів функціонування, критеріїв ефективності, принципів інтерпретації тощо);

- характеристику нових рішень даної наукової проблеми;

- обґрунтування, виявлення системи конкретних засобів, необхідних для розв’язання наукової проблеми та організації їх експериментальної перевірки;

- розробку рекомендацій щодо практичного використання результатів дослідження.

Весь комплекс завдань - це алгоритм конкретної програми дослідження, зумовлений логікою етапів даного наукового пошуку.

Етап 3. Опрацювання літератури, Інтернет-ресурсів з теми

Вивчення, аналіз і узагальнення теоретичного і методичного матеріалу, що подається у монографіях, статтях, підручниках, Інтернеті.

Для ефективного вивчення літератури з теми, доцільно розділити літературу на групи:

Основна література (відповідні розділи підручників, монографії, статті у наукових журналах);

Додаткова література (статті у періодиці, художня література);

Спеціальна література (словники, довідкові видання, статистичні збірники).

Під час роботи з літературою можна користуватися різними видами каталогів: систематичним (назви джерел розташовані за галузями знань), алфавітним (назви творів розташовані за абеткою) і предметним (назви праць з конкретних проблем чи галузей науки). Крім того, необхідно звертатися до періодичних видань.

При опрацюванні наукових джерел бажано робити записи, які можуть бути повними і точними (дослівними) або скороченими, з коротким викладом матеріалів, що вивчаються. Так, можна зробити: детальний конспект; запис основних положень робіт, фактичного матеріалу власних зауважень тощо; короткі записи з авторськими коментарями; виписки у формі цитат.

Записи, цитати фіксуються в зошитах, на картках, що звичайно сприяє їх класифікації, пошуку матеріалу, необхідного для аналізу різних сучасних рішень наукової проблеми.

При роботі з науковими джерелами слід пам’ятати, що власне дослідження передбачає передусім критичний аналіз цих джерел. Саме критичний аналіз наукової літератури розширює можливості коректного визначення аспектів наукової проблеми і точнішого виділення конкретних евристичних завдань. У кінці наукової роботи подається список використаної літератури, в якому вказуються всі опрацьовані наукові джерела та обов’язково ті, на які є посилання в тексті.

Етап 4. Складання плану курсової роботи

План курсової роботи переважно є складним: вступ, два розділи, висновки, перелік використаних джерел (див. Додаток Б).

План

Вступ - обґрунтовується актуальність теми, її значення для теорії та практики певної науки, мета, завдання.

Основна частина поділяється на теоретичні та практичні розділи; теоретичні розділи включають аналіз опрацьованої наукової літератури відповідно до завдань дослідження, а також певні авторські висновки з визначенням перспектив подальших дослідних пошуків; практичні розділи містять опис виконаного дослідного завдання та розробки навчально-методичних матеріалів, використаних студентами під час педагогічної практики.

У першому розділі, що має теоретичний характер, необхідно розкрити сутність ключового поняття, на основі якого будується робота (це може бути той чи інший аспект розвитку музичних здібностей, образного мислення, проблема формування сприйняття музики тощо), дати йому більш розгорнуту характеристику, визначити його функції, методику розвитку, формування здібностей образного мислення, сприйняття. При цьому бажане розкриття і висвітлення різних позицій по відношенню до вирішення проблеми і визначення на цій основі особистої позиції студента.

У другому розділі, що має методично-практичний характер, розкриваються шляхи, принципи, зміст і методи засвоєння учнями того поняття (вміння, навички, види діяльності; категорій інтересу, потреби в спілкуванні з музикою і т.д.), яке автор дослідження висуває в якості центрального. У даному розділі описується практичний досвід роботи за темою дослідження.

Висновки (зумовлюються змістом курсової роботи). Тут можна коротко повторити хід ваших суджень, що мають місце в роботі і узагальнити висновки, що містяться в параграфах (розділах) основної частини, сформулювати загальні висновки дослідження, які необхідно викладати чітко і конкретно. Висновки повинні відповідати завданням, що сформульовані у вступі.

Список використаних джерел (див. Додаток В). На наукові джерела, що представлені в бібліографії, повинні бути посилання в тексті курсової роботи. Всі наукові роботи подаються в алфавітному порядку і мають бути оформлені з урахуванням усіх сучасних вимог до бібліографічного опису. У списку наукової літератури повинні переважати новітні видання.

Всі джерела вказуються тією мовою, на якій вони видані. Література іноземними мовами та Інтернет-посилання наводяться в кінці бібліографії.

Додаток може містити графічний та ілюстративний матеріал; музичний навчальний матеріал, зразки наочних посібників, а також таблиці, схеми, графіки, анкети учнів тощо.

Етап 5. Написання курсової роботи.

Кожна частина праці має бути логічно завершеною, містити висновки та пов’язуватися із наступною частиною. На останній сторінці робота підписується автором.

Текст кожного розділу чи підрозділу починається зазначенням його номера та назви відповідно до плану роботи. Розділи необхідно писати з нової сторінки, для підрозділів така вимога не обов’язкова. Всі сторінки роботи, крім титульної, нумеруються. На титульній сторінці цифра 1 не ставиться, нумерація починається із цифри 2 на сторінці плану.

Текст роботи може містити ілюстративний матеріал (малюнки, таблиці, схеми тощо). Такий матеріал повинен мати загальну нумерацію (арабськими цифрами) та відповідну назву. Ілюстрації нумеруються послідовно у межах розділу. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка, наприклад: "малюнок 1.2." (другий малюнок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи подаються під ілюстрацією.

Етап 6. Оформлення, оцінка змісту та виправлення виявлених недоліків

Робота виконується на папері формату А-4, шрифтом - 14, через 1,5 інтервали, на одній сторінці листа, поля: ліве – 30 мм, праве - 10 мм, верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм. Всі розділи роботи: вступ, назва розділів, висновки, список використаних джерел, додатки починаються з нової сторінки. Крапку в кінці заголовку не ставлять. Тексти розділів виконуються однаковим шрифтом.

У тексті роботи допускаються загальноприйняті скорочення, зокрема: с. - сторінка, ст. - стаття, т. ін. - таке інше, та ін. - та інші. У разі використання авторських скорочень подаються необхідні пояснення. У науковій роботі не рекомендується викладати матеріал від першої особи, краще, наприклад, писати: "Ми вважаємо", "Ми встановили", "Можна дійти висновку" або вживати безособові речення.

При посиланні в тексті роботи на певне джерело у квадратних дужках зазначається номер цього джерела за бібліографічним списком та сторінка, наприклад: [9, 66]. Наведення цитати завершується поданням у круглих дужках прізвища автора роботи, року її видання та сторінки, наприклад: (Печерська 2001: 129); У тексті можуть робитися також виноски. Тут після цитати в тексті у квадратних дужках вказується номер джерела за бібліографічним списком і номер виноски, а в кінці сторінки під рискою - знову зазначається номер джерела за бібліографічним списком та повна назва роботи, наприклад: [6].

В кінці наукового дослідження можуть бути і додатки, які друкуються на окремих аркушах і повинні маги заголовки. Слово "Додаток" подається у правому верхньому куті із нумерацією (якщо додатків декілька), але без позначки №, наприклад: "Додаток 1".

Етап 7. Захист курсової роботи

Курсова робота виконується студентами в терміни, що встановлені навчальним планом. До захисту не допускаються робота, яка попередньо не була прочитана керівником. Керуючись рецензією наукового керівника, студент до захисту усуває помилки і недоліки, робить необхідні доповнення, готується до відповіді на запитання рецензента.

Для захисту курсової роботи створюється комісія з (2-3) членів кафедри за участю керівника курсової роботи. На захисті студент у своєму виступі (до 10 хв.) повідомляє назву теми, обґрунтовує її актуальність, мету і завдання дослідження, методики та шляхи вирішення цих завдань, висновки. Після виступу студент відповідає на запитання рецензента та присутніх.

Якість роботи визначається: чіткістю розуміння проблеми, ясністю її викладення (в тому числі відсутністю накопичення другорядного матеріалу і надмірно довгими цитатами); логічною обґрунтованістю матеріалу; відсутністю орфографічних помилок; грамотним оформленням бібліографії.

Курсова робота оцінюється за наступними критеріями:

знання теоретико-методичної літератури з теми дослідження (60 балів);

вміння працювати з підібраним науковим матеріалом (20 балів);

вміння грамотно, логічно вибудувати роботу (20 балів).

Захищена студентом курсова робота оцінюється комісією оцінкою

„відмінно” 90-100 балів;

„добре” 75-89 балів;

„задовільно” 74-60 балів;

„незадовільно” 30-59 балів.

Після захисту приймається рішення чи рекомендації щодо подальшого використання курсової роботи як дипломного дослідження.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.014 с.)