ТОП 10:

Організаційна й педагогічна діяльність М.Корфа (1834-1883)11.5.1. Життя й педагогічна діяльність М.Корфа. Видавництво підручників і навчальних посібників....................................................................................................

11.5.2. Теоретичні погляди педагога: а) розвиток ідеї загального обов’язкового навчання; б) дидактичні погляди М.Корфа; в) ідеї М.Корфа щодо ролі вчителя..........................................................................................................................

11.6.Педагогічні погляди та діяльність С.І.Миропольського (1842-1907)

11.6.1. Життя та педагогічна діяльність С.І.Миропольського...............................

11.6.2. С.І.Миропольський про систему підготовки вчителя..................................

11.6.3. Погляди С.І.Миропольського на процес навчання у народній школі...............................................................................................................................

11.6.4. Проблема виховуючого навчання у педагогічній спадщині С.І.Миропольського......................................................................................................

Шкільні реформи у 60 – 80-тих років ХІХ століття

11.7.1. Особливості шкільних реформ 60-х рр...........................................................

11.7.2. Школа в період реакції 70-80 рр.....................................................................

11.7.3. Середня освіта в 90-і рр..................................................................................

11.7.4. Значення для шкільних реформ 60-80 рр. педагогічних ідей П.Ф.Лесгафта, П.Ф.Каптерева, К.М.Вентцеля.......................................................

Просвітницько-педагогічна діяльність Х.Д.Алчевської.

Особливості організації вітчизняних шкіл для дорослих, заснованих приватною ініціативою.

11.9.1. Витоки виникнення недільних шкіл та тенденції їх розвитку………………

11.9.2. Особливості організації навчально-виховного процесу……………………….

Внесок у розвиток вітчизняної педагогічної думки прогресивних діячів другої половини XIX – початку XX ст.

11.10.1. Концепція національної освіти М.П.Драгоманова.....................................

11.10.2. Просвітницька діяльність М.І.Костомарова............................................

11.10.3. Роль просвітницької діяльності П.О.Куліша у формуванні національної свідомості й самосвідомості українського народу..................................................

11.10.4. Педагогічна діяльність та просвітницькі ідеї Б.Д.Грінченка..................

11.10.5. Педагогічні погляди І.Франка.....................................................................

ТЕМА 12. ВІТЧИЗНЯНА ШКОЛА Й ПЕДАГОГІКА ВІД РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПОТРЯСІНЬ ДО КІНЦЯ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ (1917 – 1945)

12.1. Педагогічні погляди М.С.Грушевського.......................................................

Педагогічна спадщина С.Ф.Русової.

12.2.1. Життєвий шлях С.Ф.Русової, її просвітницько-педагогічна діяльність......................................................................................................................

12.2.2. Головні ідеї педагогічної концепції С.Ф.Русової, її погляди на виховання гармонійно розвиненої особистості..........................................................................і

12.2.3. Вимоги до вчителя............................................................................................

Вплив на розвиток вітчизняної педагогічної думки та шкільної практики педагогічних ідей і діяльності П.П.Блонського і С.Т.Шацького.

12.3.1. Громадсько-педагогічна діяльність П.П.Блонського.....................................

12.3.2. Внесок П.П.Блонського у розвиток вітчизняної психолого-педагогічної науки..............................................................................................................................

12.3.3. Основні етапи педагогічної діяльності С.Т. Шацького................................

12.4.4. Погляди С.Т.Шацького на формування дитячого колективу.......................

Розвиток української системи освіти у напрямі соціального захисту дітей

12.4.1. Новаторські ідеї української радянської педагогіки початку ХХ століття:

Внесок Я.П.Ряппо в розробку питань українського шкільництва…………………………………………………………………………………….

Я.Ф.Чепіга про зміст і методи навчання в новій українській школі.......................

Художньо-естетичний ідеал у творчості Я.А.Мамонтова.....................................

Вчення О.С.Залужного про особистість і колектив...............................................

Боротьба О.Ф.Музиченка за створення єдиної української школи.......................

Внесок Т.Г.Лубенця в розробку питань теорії та методики початкової школи..

Засновник педагогіки сліпоглухонімих на Україні І.О.Соколянський………………..

Роль М.О.Скрипника у втілення ідей українізації в систему освіти………………..

12.4.2.Особливості розвитку соціальної педагогіки в Україні:

Зародження соціально-педагогічних ідей..................................................................

Становлення соціальної педагогіки за рубежем......................................................

Особливості розвитку соціальної педагогіки в Україні...........................................

12.4.3. Становлення національної освіти в Україні в 20-ті роки ХХ століття

Реалізація „Декларації про соціальне виховання дітей”.......................................

Створення різних типів професійних шкіл............................................................

Роль у професійній освіті фабрично-заводських шкіл............................................

Сутність установ політичної освіти.....................................................................

Особливості українізації освітньої системи в Україні..........................................

Комплексне навчання в школах України...........................................................

Науково-виховна система А.С.Макаренка: теоретичні здобутки та досвід

12.4.1. Значення спадщини А.С. Макаренка в сучасних умовах.............................

12.4.2. Основні періоди педагогічної діяльності А.С. Макаренка...........................

12.4.3. Проблеми діалектики педагогіки і мети виховання в спадщині педагога...

12.4.4. Вчення про організацію колективу та виховання особистості в колективі й через колектив..........................................................................................

12.4.5. Проблема трудового виховання особистості в творах педагога........................................................................................................................

12.4.6. Питання сімейного виховання в спадщині А.С. Макаренка.........................

Розвиток освіти, школи й педагогічної думки в Україні у 50 – 90-ті роки ХХ століття

12.5.1. Внесок у розвиток національного шкільництва й педагогічної науки В.О.Сухомлинського

Біографічна довідка...............................................................................

Філософсько – педагогічні положення системи В.О.Сухомлинського:

· Гуманізм системи В.О.Сухомлинського. Його трактовка поняття «любов до дитини», «віра в дитину».....................................

· В.О.Сухомлинський про необхідність пізнання дитячого світу, емоційну чутливість дорослих....................................................

· Погляди В.О. Сухомлинського на методи педагогічного впливу: покарання....................................................................................

· В.О.Сухомлинський про особливості спілкування з «важкими» учнями......................................................................................................

Погляди В.О.Сухомлинського на зміст виховання особистості

школяра: а) розумове виховання; б) моральне виховання; в) трудове виховання; г) фізичне виховання; д) естетичне виховання...............................

12.5.2. Розвиток педагогічних інновацій в Україні у другій половині ХХ століття:

Генерація творчих ідей у педагогічній теорії і практиці (середина 1950-х – кінець 1980 рр.)………………………………………………………………………………...

Інноваційні процеси періоду національного відродження (1990-ті рр.)……………

 


ПЕРЕДНЄ СЛОВО

Одним із пріоритетних завдань, визначених Національною доктриною розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті, є виховання гармонійно розвиненої, духовно багатої й фізично здорової особистості з тим, щоб українська освіта вже в найближчому майбутньому змогла інтегруватися у світовий освітній простір, були створені умови для використання у педагогічній науці та виховній діяльності навчальних закладів упровадження актуальних сучасних технологій.

Курс історії педагогіки – один із провідних педагогічних курсів у системі фундаментальної підготовки майбутніх учителів. За останні роки в історико-педагогічній думці України, вітчизняній та світовій педагогічній науці з’явилося чимало нових цікавих наробок щодо становлення та розвитку систем виховання і освіти, їх цільових настанов, структурних складників, теоретичних концепцій, періодизацій розвитку, нових типів навчальних закладів та інших педагогічно значущих проблем.

Історія педагогіки – один із тих навчальних предметів, які сприяють виявленню об’єктивних тенденцій взаємопроникнення й взаємозбагачення національних культур, інтернаціоналізації суспільного життя, формування єдиного поля світової культури та досвіду виховання, єдиного світового освітнього простору.

Вивчення моральних традицій інших народів, з одного боку, сприяє формуванню гуманних, інтернаціональних почуттів, з іншого, - формуванню почуття патріотизму, усвідомлення місця і ролі свого власного народу у світовій педагогічній спадщині. Варто згадати у цій площині й відоме положення: без історії немає теорії, без теорії немає практики!

Творчому пошуку способів покращення змісту, форм і методів загальнонаукової і психолого-педагогічної підготовки учительських кадрів різного профільного спрямування, вирішенню питань, що гостро постають перед сучасними вищими педагогічними навчальними закладами різних рівнів акредитації, сприятиме вивчення, переосмислення і конструктивне опанування історико-педагогічного знання і досвіду у їх історичній ретроспективі.

Історико-педагогічний матеріал у даному виданні розглядається за двома розділами:

- історія світової педагогічної думки;

- історія вітчизняної педагогічної думки.

У зв’язку зі зміною соціальних цінностей і трансформацією життєвих орієнтацій у сучасному суспільстві нового підходу вимагає висвітлення педагогічної спадщини багатьох зарубіжних і вітчизняних педагогів. Поряд з цим, потребують уведення до наукового обігу імена талановитих українських просвітян, діячів науки і культури, просвітньо-педагогічна спадщина, погляди і досвід яких замовчувалися або ж розглядалися упереджено, за ознаками ідеологічних нашарувань.

У кожному розділі „Курсу лекцій з історії педагогіки” використано різні варіанти розгляду педагогічних теорій та аналізу практичної діяльності педагогів. Основні з них – послідовне висвітлення історико-педагогічного матеріалу, узагальнення педагогічних явищ і фактів з урахуванням соціально-педагогічних чинників, властивих даному суспільству у конкретну історичну епоху, за наскрізними темами, на основі проблемного підходу.

Використання варіативності в опануванні курсу історії педагогіки сприяє розробці окремих авторських курсів. Викладач разом зі студентами – майбутніми учителями – може відмовитися від детального розгляду одних тем і звернутися до інших, продумавши їх логіку, послідовність зв’язки й взаємозалежність історичного та особистісно-педагогічного планів, важливість творчого, конструктивного використання теоретичних здобутків і практичного досвіду в умовах розбудови національної системи освіти в незалежній Україні. Створення таких авторських курсів сприятиме підвищенню пізнавального інтересу, формуванню у майбутніх учителів потреби самостійного оволодіння знаннями, уміннями і навичками, необхідними для подальшої навчальної та професійної діяльності.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.215.231 (0.007 с.)